Chương mở đầu - NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

34 238 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:42

Chương mở đầu NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Thời gian: tiết GV ThS Trần Mai Hương A Mục tiêu: 1.CN M-LN ba phận cấu thành 2.Khái lược đời phát triển CNMLN Đối tượng mục đích việc học tập môn Những nguyên lý CNMLN 4.Một số yêu cầu phương pháp học tập môn học Những ng/lý CNMLN B Nội dung I Khái lược CN M – LN CNMLN phận cấu thành CNMLN hệ thống quan điểm học thuyết khoa học C.Mác, Ph.Ang ghen xây dựng, Lênin bảo vệ phát triển; hình thành phát triển sở tổng kết thực tiễn kế thừa giá trị tư tưởng nhân loại; giới quan, phương pháp luận chung nhận thức khoa học thực tiễn cách mạng; khoa học nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột tiến tới giải phóng người *** Ba phận cấu thành CNMLN Nội dung CNMLN cấu thành từ phận lý luận có mối quan hệ biện chứng với : - Triết học M-LN: phận lý luận nghiên cứu quy luật vận động, phát triển… - Kinh tế trị M- LN: nghiên cứu quy luật kinh tế xã hội … - CNXH Khoa học: kết vận dụng tgq, ppl triết học ktct M-LN vào việc làm sáng tỏ … *** Ba phận có đối tượng nghiên cứu khác nằm hệ thống lý luận khoa học thống – KH nghiệp giải phóng g/c vs, giải phóng NDLD khỏi chế độ áp bóc lột tiến tới giải phóng người 2.Khái lược đời phát triển CNMLN - Giai đoạn hình thành, phát triển CNM M,A thực hịên - Giai đoạn bảo vệ, phát triển CNMLN LN thực hịên a Những điều kiện, tiền đề đời CNM * Điều kiện kinh tế - Xã hội ( tiền đề thực tiễn ) * Tiền đề lý luận * Tiền đề KHTN - Những đ/k kinh tế - xã hội ( tiền đề thực tiễn ) + CNM đời vào năm 40 kỷ XIX Đây thời kỳ FTSXTBCN phát triển mạnh nước Tây Âu…làm thay đổi cách thức sx v/c…,cục diện xã hội …,hình thành phát triển g/c v/s Hàng lọat đấu tranh g/c v/s xuất … Nó chứng tỏ >< sâu sắc xh TB… Nó chứng l/s thể g/c v/s trở thành lực lượng trị độc lập  Thực tiễn CM g/c v/s nảy sinh y/c khách quan phải soi sáng lý luận KH CNM đời đáp ứng y/c kq - Tiền đề lý luận +Triết học cổ điển đức (Hêgel, Feuerbach) + KTCT cổ điển Anh ( A.Xmit, Đ.Ricacđô) + CNXH không tưởng Pháp (H.Xanhximông, S.Phurie, R Oen ) - Tiền đề KHTN + QL BTVCHNL Lômônôsôp (Nga ) + Thuyết tiến hoá ĐacWin ( Anh ) + Học thuyết tế bào Slây Đen (Đức) b Giai đoạn hình thành phát triển CNM + Giai đoạn hình thành diễn từ 1842 – 1848 M, A thực + Giai đoạn phát triển sâu sắc từ 1849 – 1895 + Thời kỳ 1917đến 1924 Cách mạng 10/1917 thành công mở thời đại thời đại từ CNTB lên CNXH  LN tổng kết thực tiễn phong trào cm quần chúng tiếp tục phát triển CNM, đấu tranh không khoan nhượng với cn triết trung ,thuyết nguỵ biện… LN viết tp: Bệnh ấu trĩ tả khuynh … 1920, Lại bàn công đoàn …1921 Về chinh sách kinh tế 1921, Bàn thuế lương thực…1921 Với tác phẩm LN dã trình bày vấn đề: nhân tố định thắng lợi chế độ xh; g/c; nhiệm vụ g/c v/s; chiến lược sách lược đảng v/s điều kiện mới; thời kỳ độ; kế hoạch xây dựng CNXH theo sách kinh tế …  Với cống hiến to lớn phận lý luận cấu thành CNM, tên tuổi LN gắn liền với chủ nghĩa Mác, đánh dấu bước phát triển toàn diện CNM thành CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN d CNMLN thực tiễn phong trào CM giới CNM đời ảnh hưởng lớn lao đến phong trào cộng sản công nhân quốc tế : - CM 3/1871 nhà nước CCVS đời - 8/1903 đảng Bônsêvích Nga thành lập - Cách mạng 10/1917 thành công ( chứng minh tính thực CNMLN l/s ) - 1919 quốc tế CS thành lập -1922 Liên bang công hoà XHCN đời… hình thành hệ thống nước XHCN gôm 13 nước Những kiện cổ vũ mạnh mẽ phong trào CM…Vai trò định hướng CNMLN đem lại thành to lớn cho nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xh Những năm 90 kỷ XX hệ thống XHCN rơi vào giai đoan thoái trào do nhiều nguyên nhân mà số người cộng sản chủ quan, vận dụng lý luận theo chủ nghĩa triết trung Nhưng hệ thống XHCN bị khủng hoảng rơi vào thoái trào tư tưởng XHCN tồn phạm vi toàn cầu … Thời đai ngày biến đổi nhanh chóng đa dạng mặt đời sống xh cách mạng kh-cn ….nhưng chất CNTB không thay đổi việc bảo vệ phát triển CNM đổi công xây dựng CNXH trở thành cấp bách lý luận thực tiễn Đảng ta cho ….theo quy luật tiến hoá l/s loài người định tới CNXH …Đảng khẳng định lấy CNMLN, tư tưởng HCM làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động II Đối tượng, mục đích yêu cầu phương pháp học tập, nghiên cứu nguyên lý CNM-LN Đối tượng, mục đích việc học tập, nghiên cứu - Đối tượng: quan điểm mang tính chân lý bền vững CNM-LN ba phận lý luận cấu thành - Trong triết học: quan điểm giới quan phương pháp luận chung bao gồm nội dung CNDVBC - hạt nhân lý luận tgq kh; PBCDV với tư cách khoa học mối liên hệ phổ biến phát triển; CNDVLS - vân dụng nguyên lý CNDV PBC vào việc nghiên cứu đời sống xh -Trong KTCT: học thuyết gia trị ( giá trị lao động ), học thuyết m, học thuyết CNTB độc quyền nhà nước, khái quát quy luật kinh tế phương thức sản xuất TBCN, từ giai đoạn hinh thành đến giai đoan phát triển cao - Trong CNXHKH : quan điểm sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân tiến trình CMXHCN, vấn đề có tính quy luật kinh trình hình thành, phát triển hình thái kinh tế -xh CSCN định hướng cho hoạt động g/c CN qua trình thực sứ mệnh l/s - Mục đích: + Nắm vững quan điểm khoa học, cách mạng, nhân văn CNMLN, hiểu rõ sở lý luận quan trọng tư tưởng HCM,đường lối CM ĐCSVN, tảng tư tưởng đảng ; + Trên sở xây dựng TGQ, PPLKH, nhân sinh quan CM, xây dựng niềm tin lý tưởng CM ; + Vân dụng sáng tạo hoạt động nhận thức thực tiễn, rèn luyện tu dưỡng đ/đức, đáp ứng y/c người VN nghiệp x/dựng bảo vệ thành công TQ XHCN Một số yêu cầu phương pháp học tập, nghiên cứu Thứ nhất, Những luận điểm CNMLN thể bối cảnh khác nhau, nhằm giải vấn đề cụ thể khác nhau… Thứ hai, hình thành, ptriển luận điểm CNMLN trình  phải đặt luận điểm CNMLN mối liên hệ với luận điểm khác… Thứ ba, học tập, nghiên cứu nguyên lý CNMLN để hiểu rõ sở lý luận quan trọng TTHCM… Thứ tư, học tập, nghiên cứu nguyên lý CNMLN để đáp ứng yêu cầu người VN giai đoạn mới… Thứ năm, tổng kết rút kinh nghiệm để góp phần phát triển tính KH tính nhân văn Đặt l/s phát triển tư tưởng nhân loại CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ LẮNG NGHE !
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương mở đầu - NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, Chương mở đầu - NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, Chương mở đầu - NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay