Chương IX CHỦ NGH XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG

25 204 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:42

Chương IX CHỦ NGH XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG A Mục tiêu CM tháng 10 Nga mô hình CNXH thực giới Sự đời hệ thống XHCN thành tựu Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng sụp đổ mô hình CNXH XôViết CNXH – Tương lai Xh loài người B Nội dung I CNXH thực CM tháng 10 Nga mô hình CNXH thực giới a CM tháng 10 Nga Ngày 7-11-1917, Đảng Bônsêvích Nga, đứng đầu V.I.Lênin lãnh đạo qcnd khởi nghĩa phá tan dinh luỹ cuối Chính phủ lâm thời TS, báo hiệu toàn thắng khởi nghĩa vũ trang giành “ Toàn quyền tay Xôviết ” Lần l/s, Nhà nước Xôviết Lênin đứng đầu đời “ Mười rung chuyển giới ”  Với thắng lợi CM tháng 10 Nga, lịch sử mở đường cho giải phóng dân tộc bị chủ nghĩa thực dân áp Nó dã mở đầu thời đaị lịch sử - thời đại độ từ CNTB lên CNXHtrên phạm vi toàn giới b Mô hình CNXH giới Mô hình CNXH đời bối cảnh đặc biệt : Từ sau CM tháng 10 đến kết thúc Chiến tranh giới thứ II ( 9-5-1945 ) Liên Xô nước XHCN Điều kiện xây dựng chế độ khó khăn phức tạp : - Nền kinh tế bị tàn phá ctranh I - ĐCS Nga LN đề sách CS thời chiến … - Tiếp ctranh can thiệp 14 nước đế quốc bị bao vây cấm vận kinh tế… + Từ năm 1918 đên mùa xuân 1921 … Thi hành sách cộng sản thời chiến … + Đến tháng 3-1921, sau nội chiến kết thúc, Đại hội X  ĐCS Nga đề sách kinh tề ( NEP )… + Khi LêNin qua đời để chuẩn bị đối phó với chiến tranh giới II, đưa LX thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu trở thành cường quốc  Nhà nước Xôviết thực “ KẾ HOẠCH HOÁ TẬP TRUNG CAO ” LX thành công rực rỡ ….và chưa đầy 20 năm ….đã khôi phục kinh tế sau chiến tranh  Trong điều kiện lịch sử đặc biệt vậy, CHỈ có CNXH cho phép phát huy cao độ tinh thần anh dũng, hy sinh hàng trăm triệu QCND, thực kỳ tích Sự đời hệ thống XHCN thành tựu a Sự đời phát triển hệ thống nước XHCN Sau ctranh giới II, hệ thống XHCN giới đời bao gồm 13 nước … Hội nghị 81 ĐCS công nhân nước giới tuyên bố khẳng định : “Đặc điểm chủ yếu thời đại hệ thống XHCN giới trở thành nhân tố định phát triển Xh loài người ” b Những thành tựu CNXH thực CNXH hiên thực đạt thành tựu to lớn sau : - Chế độ XHCN bước đưa nhân dân lao động lên làm chủ Xh, thúc đẩy trào lưu đấu tranh cho quyền tự dân chủ toàn giới - Trong bẩy nươi năm ( 74 năm : 1917đến 8/1991) xdựng CNXH, Liên Xô nước XHCN khác đạt phát triển mạnh mẽ tiềm lực ktế, xdựng sở v/c CNXH quy mô lớn với trình độ đại, bảo đảm ngày tốt đời sống v/c t/t nhân dân ( số liệu so sánh SGK ) - Với lớn mạnh toàn diện, CNXH có ảnh hưởng sâu sắc đời sống ctrị tgiới, đóng vtrò định sụp đổ hệ thống thuộc địa CNĐQ, mở kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc thời đại độ lên CNXH phạm vi toàn giới - Sức mạnh CNXH hiên thực đóng vtrò định đẩy lùi nguy ctranh huỷ diệt, bảo vệ hoà bình tgiới - Với sức ép nước XHCN mà nước phương Tây phải chấp nhận phần lớn yêu sách QCNDLĐ đòi quyền dân sinh dân chủ, phúc lợi Xh … II Sự khủng hoảng, sụp đổ mô hình CNXH Xôviết nguyên nhân Sự khủng hoảng sụp đổ mô hình CNXH Xôviết L/s Xh loài người không theo đường thẳng phong trào CM không tránh khỏi sai lầm thất bại hay thời kỳ thoái trào  Chẳng hạn : Sự thất bại công xã Pari Quốc tế I tan rã 1876  Quốc tế II phân rã  tháng 4/1989 trở đổ vỡ diễn liên tiếp nước Đông Âu đến tháng 9/1991 chế độ XHCN LX nước Đông Âu bị sụp đổ hoàn toàn, với Mông Cổ Anbani Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng sụp đổ mô hình CNXH Xôviết a Nguyên nhân sâu xa dẫn đến khủng hoảng sụp đổ mô hình CNXH Xôviết + Tuyệt đối hoá chế kế hoạch hoá tập trung cao, từ bỏ cách chủ quan ý chí kinh tế hàng hoá, chế thị trường, thực chế độ bao cấp tràn lan, triệt tiêu tính chủ động, sáng tạo người lao động + Do chậm đổi chế kinh tế, hệ thống quản lý nên LX thua lĩnh vực công nghệ suất lao động Mà ytố định thắng lợi cđộ  Những sai lầm chủ quan nghiêm trọng kéo dài cản trở đổi đắn nguyên nhân sâu xa làm chế độ XHCN suy yếu, rơi vào k/hoảng b Nguyên nhân chủ yếu, trực tiếp dẫn đến sụp đổ mô hình CNXH Xôviết Sự sụp đổ CNXH LX Đông Âu có nguyên nhân chủ yếu trực tiếp sau : Một là, cải tổ, ĐCS Liên Xô mắc sai lầm nghiêm trọng đường lối trị, tư tưởng tổ chức Đó đường lối hữu khuynh, hội xét lại, thể trước hết người lãnh đạo cao Hai là, chủ nghĩa đế quốc can thiệp toàn diện, vừa tinh vi, vừa trắng trợn,thực “ diễn biến hoà bình ” nội Liên Xô nước Đông Âu Kết luận : Sự phá hoại CNĐQ với phản bội từ bên từ chóp bu quan lãnh đạo cao nguyên nhân trực tiếp làm cho LX sụp đổ Tất nhiên, xét cho bọn hội, xét lại phản bội, cảnh giác CM hàng ngũ người cộng sản tạo hội vàng cho CNĐQ chiến thắng mà không cần chiến tranh C/ý : Cải tổ, cải cách, mở cửa, đổi tất yếu sụp đổ không tất yếu Vấn đề chỗ : cải tổ, cải cách, mở cửa, đổi nào, nằm mục đích gì, theo đường lối III Triển vọng CNXH CNTB – tương lai Xh loài người + Bản chất CNTB không thay đổi CNTB với >< bên tự khắc phục  Xh TB thay đổi chất + Các ytố XHCN xuất lòng XHTB CNTB đại tiếp tục ptriển thông qua k/hoảng,những cải cách để thích ứng qtrình qtrình độ sang Xh Trong khuôn khổ CNTB xuất ytố Xh mới, ytố văn minh hậu công nghiệp, ktế tri thức nẩy sinh ptriển, tính chất Xh sở hữu ngày gia tăng, điều tiết nhà nước thị trường ngày hữu hiệu, tính nhân dân Xh nhà nước tăng lên, vấn đề phúc lợi Xh môi trường …ngày giải tốt  Với đặc điểm xem Xh độ chứa đựng ytố CNTB Xh tương lai CNXH – tương lai Xh loài người a Liên Xô nước XHCN Đông Âu sụp đổ nghĩa cáo chung CNXH + Sự sụp đổ LX nước XHCN Đông Âu sụp đổ mô hình CNXH trình tới mục tiêu XHCN Nó không nghĩa với cáo chung CNXH với tư cách HTKT-XH mà loài người vươn tới Tương lai Xh loài người CNXH, quy luật khách quancủa ptriển l/s + Tính chất thời đại không thay đổi, loài người thời đại độ từ CNTB lên CNXH phạm vi toàn giới… + Các >< thời đạivẫn tồn , thay đổi hình thức biểu đặt yêu cầu phải giải b Các nước XHCN lại tiến hành cải cách, đổi ngày đạt thành tựu to lớn Nhờ cải cách, đổi toàn diện mà nước XHCN lại tiếp tục đứng vững ptriển  Trong cải cách, đổi mới, cần ý : + Từ bỏ mô hình Ktế kế hoach hoá tập trung chuyển sang ktế thị trường XHCN theo định hướng XHCN, đa dạng hoá hình thức sở hữu … + Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN theo hướng xây dựng hệ thống pháp luật ngày tương đồng với hệ thống pluật đại + Xây dựng tổ chức phi phủ đa dạng gồm hội nghề nghiệp, văn hoá, tôn giáo… + Hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia vào hầu hết tổ chức quốc tế … + Bảo đảm cầm quyền lãnh đạo ĐCS công xây dựng phát triển đất nước tất mặt … c Đã xuất nhân tố xu hướng lên CNXH số quốc gia giới đương đại Trong tình hình CNXH tạm thời lâm vào thoái trào, nhiều nơi giới nay, đặc biệt Mỹ La tinh, từ năm 1990 xuất xu thiên tả ngày ptriển mạnh mẽ lên thành trào lưu vào đầu kỷ XXI Từ 1998 đến nay, thông qua bầu cử dân chủ, phủ cánh tả tiến lên cầm quyền 11 nước Mỹ La tinh… Cảm ơn em ý lắng nghe !
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương IX CHỦ NGH XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG, Chương IX CHỦ NGH XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG, Chương IX CHỦ NGH XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay