Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

73 348 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:42

Phần thứ hai Học thuyết kinh tế chủ nghĩa Mác - Lênin phương thức sản xuất tư chủ nghĩa Chương IV Học thuyết giá tr Thi gian: t A Mc tiờu Khái niệm v SXHH, điều kiện đời tồn SXHH Những đặc trưng ưu SXHH, Nội dung thuộc tính hàng hóa Cách xác định lượng giá trị hàng hóa yếu tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa Nguồn gốc chất tiền tệ Các chức tiền tệ nội dung qui luật lưu thông tiền tệ Nội dung yêu cầu tác dụng qui luật giá trị, Học thuyết giá trị xuất phát điểm toàn lý luận kinh tế C.Mác - Trong học thuyết C.Mác nghiên cứu mối quan hệ người với người, có liên quan với vật biểu hình thái quan hệ vật với vật Cơ sở kinh tế để xác lập quan hệ người với người thông qua quan hệ vật với vật lao động, thực thể, yếu tố cấu thành giá trị hàng hóa -Dựa lý luận tảng học thuyết giá trị (Hc thuyt giỏ tr - lao ng) C.Mác xây dựng nên Học thuyết giá trị thặng dư - đá tảng toàn lý luận kinh tế ông B Ni dung I - iu kin i, c trng v u th ca sn xut hng hoỏ Lịch sử phát triển sản xuất trải qua kiểu tổ chức KT: Một là, sản xuất tự cấp, tự túc: kiểu tổ chức KT mà SP LĐ tạo nhằm thoả mãn trực tiếp nhu cầu người sản xuất Hai là, sản xuất HH: kiểu tổ chức KT m SP sản xuất nhằm mục đích để trao đổi, mua bán thị trường 1- iu kin i v tn ti ca sn xut hng húa Sản xuất hàng hoá đời tồn với hai điều kiện sau đây: Phân công lao động xã hội Sự tách biệt Tng i kinh tế chủ thể sản xuất Sản xuất hànG hoá Vai trò cất trữ: Làm cho lượng tiền lư u thông thích ứng cách tự phát với nhu cầu tiền tệ cần thiết cho lưu thông Làm chức tiền tệ rút khỏi lĩnh vực lư u thông Nó tung vào cần thiết Như hiểu, cất trữ tiền dự trữ cho lưu thông tiền tệ Bốn là, chức phương tiện toán Làm chức tiền tệ dùng để trang trải nợ nần, nộp thuế, nộp tô Khi xuất quan hệ tín dụng tiền tệ thực chức Trước hết tín dụng thương mại mua bán chịu hàng hoá Mua bán chịu HH Một mặt: tạo khả trả nợ toán khấu trừ cho không dùng tiền mặt.Nên giảm lượng tiền cần thiết lưu thông Mặt khác: Hệ thống nợ chủ nợ phát triển rộng rãi chứa đựng khả khủng hoảng Ngày , phương thức toán đại: séc, thẻ tín dụng, tiền điện tử Năm là, tiền tệ giới Thực chức này, tiền tệ sử dụng quan hệ kinh tế quốc tế như: quan hệ thương mại quốc tế, quan hệ tín dụng quốc tế Thực chức tiền tệ quay trở lại hình thức nguyên thuỷ (tiền vàng), ngoại tệ mạnh, có giá trị ổn định sức chuyển đổi cao Tiền tệ giới tiền dùng làm công cụ mua toán quốc tế, công cụ tín dụng, di chuyển cải từ nước sang nước khác Tỷ giá hối đoái: giá đồng tiền quốc gia dược tính đồng tiền quốc gia khác b Quy lut lu thụng tin t v lm phỏt Quy lut lu thụng tin t, l quy lut quy nh s lng tin cn cho lu thụng hng hoỏ mi thi k nht nh S lng cn cho lu thgụng nhõn t quy nh: - S lng hng hoỏ lu thụng trờn th trng - Giỏ c trung bỡnh ca hng hoỏ - Tc lu thụng ca nhng n v tin t cựng loi ( Xem cụng thc trang 212 SGK ) * Lm phỏt: l tỡnh trng mc giỏ chung ca ton b nn kinh t tng lờn mt thi gian nht nh - Phõn loi lm phỏt: + Cn c mc giỏ tng lờn cú th chia lm phỏt lm loi: Lm phỏt va phi ( ch s giỏ tng di 10%/ nm Lm phỏt phi mó trờn (10%/nm ) Siờu lm phỏt ( giỏ c tng lờn hng trm hng ngn ln) IV Quy lut giỏ tr Ni dung v yờu cu ca quy lut giỏ tri Quy lut giỏ tr l quy lut kinh t cn bn ca SX v trao i hng hoỏ, õu cú SX v trao i h/hoỏ thỡ ú cú s tn ti v phỏt huy tỏc dng ca quy lut giỏ tr Yờu cu chung ca quy lut giỏ tri: vic sản xuất trao i HH phải da sở hao phí lao động xã hội cần thiết Chỳ ý: -Trong Sx phi iu chnh cho hao phớ lng cỏ bit phự hp vi mc chi phớ m Xh chp nhn c - Trong lu thụng hay trao i hng hoỏ phi theo nguyờn tc ngang giỏ - S ng ca quy lut giỏ tr thụng qua s ng ca giỏ c h/hoỏ - Trờn th trng, ngoi giỏ tr, giỏ c cũn ph thuc vo cỏc nhõn t nh cnh tranh, cung cu, sc mua ca ng tin Tác ng quy luật giá trị Tự phát điều tiết sản xuất lưu thông hàng hoá Tác ng quy luật giá trị Kích thích ci tin kỹ thuật hp lý hoỏ sn xut lực lượng sản xuất xã hội Thực hin s la chn t nhiờn phân hoá người sản xuất thành người giàu, người nghèo - Điều tiết sản xuất lưu thông hàng hoá Điều tiết sản xuất Nếu cung nhỏ cầu giá H cao giá trị Nếu Cung lớn cầu giá nhỏ giá trị Lợi nhuận cao Thu hút lao động xã hội Sản xuất mở rộng Lợi nhuận giảm Dãn thải lao động xã hội Quy mô sản xuất thu hẹp lại Điều tiết lưu thông hàng hoá Thị trường có giá thấp Thị trường có giá cao Hàng hoá - Kích thích sản xuất phát triển Kích thích kỹ thuật LLSX phát triển Quy luật giá trị yêu cầu hao phí LĐ cá biệt nhỏ hao phí LĐ XH Phải nâng cao NSLĐ Phải cải tiến kỹ thuật, áp dụng kỹ thuật công nghệ vào sản xuất Lực lượng sản xuất xã hội phát triển - Lựa chọn tự nhiên phân hoá người sản xuất Người có Có lợi hao phí lao động nhuận, Người đến cá biệt < hao phí giàu giới hạn lao động xã hội định cần thiết Tác dụng giàu có phân hoá người sản xuất Khôngbù Người có hao phí lao động cá biệt > hao phí lao động xã hội cần thiết đắp chi phí sản xuất Đến giới hạn bị phá sản Người nghèo CM N CC EM LNG NGHE ! CM N CC EM LNG NGHE!
- Xem thêm -

Xem thêm: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, Mác chỉ rõ: Không có sự phân công này, thỡ không có sản xuất hàng hoá, tuy rằng ngược lại thi sản xuất hàng hoá không phải là điều kiện cần thiết cho sự phân công xã hội, Giỏ tr trao i, Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay