Chương III CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬCHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

95 294 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:42

Chng III CH NGHA DUY VT LCH S Thi gian: 15 tit GV ThS Trn Mai Hng A Mục tiêu Chủ nghĩa vật lịch sử (CNDVLS ) Vai trò sản xuất vật chất quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX Bin chứng CSHT KTTT Tồn xã hội định YTXH tính độc lập tương đối YTXH Hình thái KT-XH trình lịch sử - tự nhiên p/triển HTKT-XH Vai trò đấu tranh giai cấp CMXH vân động, p/triển XH có đối kháng giai cấp Quan điểm CNDVLS người vai trũ sỏng to lch s ca qun chỳng nhõn dõn B Nội dung * CNDVLS hệ thống quan điểm DVBC XH; kết vận dụng ph/pháp luận CNDVBC v PBCDV vào việc ng/cứu đời sống XH lịch sử nhân loại CNDVLS phát vĩ đại CNM nhờ hoàn thiện p/triển quan điểm CNDVBC PBCDV, hoàn thiện p/triển giới quan, p/pháp luận TH CNMLN Đã loại bỏ hai khuyết điểm lý luận l/sử trước Đồng thời mở đường cho việc ng/cứu rộng rãi toàn diện trình phát sinh p/triển suy tàn HTKT-XH theo quan điểm vật I Vai trò sản xuất vật chất quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX Sản xuất vật chất vai trò a Sản xuất vật chất PTSX Sản xuất loại h/động đặc trưng người XH loài người, bao gồm loại SX: - SX v/c loại sx - SX t/t quan hệ mật - SX người thiết với Trong SX , SX v/c sở tồn p/triển XH SX v/c hoạt động có tính khách quan, tính XH, tính lịch sử tính sáng tạo * PTSX : cách thức mà người sử dụng để tiến hành trình SX XH giai đoạn lịch sử định + Mỗi XH giai đoạn l/sử định có PTSX với đặc điểm riêng + Mỗi PTSX có phương diện Kỹ thuật ca PTSX ( sx kỹ thuật công nghệ lm bin i cỏc i tng ca qtrỡnh SX) ú l lc lng sn xut (LLSX ) Kinh tế ca PTSX (sx tiến hành với cách thức tổ chức kinh tế ú l quan h sn xut (QHSX ) b Vai trò sx vật chất PTSX tồn phát triển xã hội + Sx vt cht to ca ci VC trỡ i sng t nhiờn ca ngi.õy l yờu cu khỏch quan ca s sinh tn XH + Sx vt cht l c s hỡnh thnh mi hng v mi quan h khỏc ca ngi, l c s cho cỏc hot ng ctr,khoa hc,o c, ngh thut, tụn giỏo, l c s hỡnh thnh cỏc qh ctr, sn xut, o c + Là c s ca tin b XH.Vic ci tin cụng c, thay i thit b, k thut lm cho PTSX bin i,lm cho LS loi ngi ptrin qua cỏc Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX a K/niệm LLSX: LLSX l nng lc ttin ci bin t nhiờn ca ngi nhm ỏp ng nhu cu i sng ca mỡnh Qua chế biến c.người đtlđ LLSX có sẵn tlsx cclđ tllđ Các p.tiện * Bcht ca ngi l tng ho cỏc qhxh nhng qh kt - ctr - xh nhng /k l/s xnh thay i thỡ bn cht ngi cng cú s thay i theo ( vd : ngi da en da trng qh kt -ctr CHNL thỡ ngi da en bin thnh nụ l cũn qh xhcn l ngi t do, lm ch stao l/s ) Vỡ vy s gphúng bcht ngi cn phi hng vo s gphúng nhng qh kinh t, ctr, vhoỏ ca nú, thụng qua ú cú th phỏt huy kh nng sto l/s ca ngi Nh vy khụng cú ngi phi l/s m trỏi li luụn gn vi nhng /k h/c l/s nht nh ( Chng hn s hn ch v nng lc sto l/s ca nhng ngi tiu nụng phi lý gii t tớnh hn ch v t ptrin ca cỏc qh kt, ctr, vhoỏ ca xh tiu nụng ) * Nh vy ngi xột t gúc bn cht XH ca nú l sn phm ca lch s, lch s sỏng to ngi chng mc no thỡ ngi li cng sỏng to l/s chng mc ú ú l qh bin chng gia ngi v lch s Hn ch ca qim SH l ch nhn thy tớnh quyt nh ca h/c l/s i vi ngi m khụng thy mi qh sỏng to ca ngi quỏ trỡnh ci to hon cnh ú í ngha phng phỏp lun : Mt l : lý gii KH v ngi cn xphỏt t c phng din TN v XH Hai l: ng lc c bn ca s tin b v ptrin XH chớnh l nng lc sto l/s ca ngi Ba l: S nghip gphúng ngi, nhm phỏt huy nng lc sto l/s ca nú l phi hng vo snghip gphúng nhng qh kt xh Khỏi nim qun chỳng nhõn dõn (QCND) v vai trũ sỏng to lch s ca qun chỳng nhõn dõn a K/N qun chỳng nhõn dõn Con ngi l ch th sỏng to lch s nhng khụng phi theo phng thc hnh vi n l, ri rc,cụ c ca mi ngi m theo phng thc liờn kt nhng ngi thnh sc mnh cng ng XH cú t chc, cú lónh o ca cỏc cỏ nhõn hay cỏc t chc chớnh tr, XH nht nh nhm gii quyt cỏc nhim v lch s trờn cỏc lnh vc kt, ctr, vhoỏ ca XH - Cng ng ú chớnh l QCND Nhng lc lng c bn ca QCND : - Nhng ngi lao ng SX ca ci v/c v t/t - Nhng b phn dõn c chng li g/c th/tr - Nhng g/c tng lp XH thỳc y tin b XH * QCND khụng phi l mt cng ng bt bin m trỏi li, nú thay i cựng vi s bin i ca ca nhng nhim v l/s mi thi i, mi gon ptrin nht nh Nhng lc lng chớnh l NDL SX ca ci v/c, t/t Ngoi tu /k l/s m gm cỏc lc lng, tng lp XH tin b khỏc b Vai trũ sỏng to l/s ca QCND v vtrũ ca cỏ nhõn lch s * Vtrũ ca QCND: + Cỏc nh t tng trc Mỏc u khụng nhn rừ vai trũ QCND + Qim DVLS cho rng: QCND l ch th sỏng tao chõn chớnh l/s, llng qnh s ptrin ca l/s Do ú L/S trc ht v cn bn l l/s hot ng ca QCND trờn tc cỏc lnh vc ca sng kt XH Vtrũ ca QCND c ptớch trờn mt sau : + Mt l: QCND l llng sx c bn ca mi xh trc tip sx ca ci v/c qnh s tti ptrin ca ngi ca xh loi ngi + Hai l: QCND cng l llng trc tip hay giỏn tip sỏng to cỏc gtr t/t + Ba l: QCND l llng v l ng lc c bn ca mi cuc CMXH v cỏc cuc ci cỏch l/s Vtrũ sto l/s ca QCND ph thuc vc cỏc /k KQ v CQ ú l: T ptrin ca PTSX, T nthc ca mi cỏ nhõn, mi g/c, mi tng lp hay llng xh, bn cht ca c xh Ptớch vtrũ ca QCND cn cú qim l/s c th Vai trũ sto l/s ca QCND khụng bao gi cú th tỏch ri vtrũ c th ca mi cỏ nhõn m c bit l vtrũ ca cỏc cỏ nhõn v trớ th lnh ,lónh t hay tm v nhõn ca cng ng nhõn dõn * Vtrũ ca cỏ nhõn ( v nhõn ) + K/nim C NHN: Ch mi ngi c th sng mt cng ng XH nht nh v c phõn bit vi nhng ngi khỏc thụng qua tớnh n nht v tớnh ph bin ca nú + K/nim V NHN: l nhng cỏ nhõn kit xut cac lnh vc ctr, kt, kh, ngthut + K/nim LNH T: Ch nhng cỏ nhõn kit xut ptro CM ca QCND to nờn, gn bú mt thit vi QCND * LNH T phi cú phm cht sau : - Mt l: Cú tri thc KH uyờn bỏc, nm bt c xu th vng ptrin ca l/s - Hai l: Cú nng lc hp QCND ,thng nht ý v hnh ng ca QCND vo gii quyt nhng nhim v ca l/s, thỳc y s tin b ca l/s - Ba l: Gn bú mt thit vi QCND, hy sinh vỡ li ớch ca QCND BT C MT THI K NO, MT CNG NG XH NO, NU L/S T RA NHNG NHIM V CN GII QUYT THè T TRONG P/TRO QCND, T/Y S XUT HIN NHNG LNH T P NG NHNG YấU CU ể Khụng c tuyt i hoỏ vtrũ ca QCND, Khụng c tuyt i húa vtrũ ca v nhõn lónh t h thp vtrũ ca QCND * í ngha PPL t s ng/cu vtũ l/s ca QCND v vtrũ ca cỏc cỏ nhõn : - Mt l: Xoỏ b c sai lm ca CNDT v ng lc v lc lng sto l/s XH loi ngi em li mt pphỏp lun KH vic ng/cu ỏnh giỏ vtrũ ca mi cỏ nhõn, th lnh, v nhõn lónh t mt cng ng - Hai l: cung cp mt pphỏp lun KH cỏc ng cng sn ptớch cỏc lc lng XH, t chc xdng llng QCND cụng cuc CMXHCN Cm n cỏc em ó lng nghe !
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương III CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬCHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ, Chương III CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬCHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ, Chương III CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬCHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay