MÀNG TẾ BÀO VÀ TẾ BÀO CHẤT, Giảng viên: Ths. BSNT. Vũ Thị Huyền

17 148 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:41

MÀNG TẾ BÀO VÀ TẾ BÀO CHẤT Giảng viên: Ths BSNT Vũ Thị Huyền MỤC TIÊU Trình bày cấu trúc, thành phần hóa học, chức màng tế bào hình thành màng tế bào Trình bày cấu trúc, thành phần hóa học, chức bào quan thành phần thuộc tế bào chất CẤU TRÚC TẾ BÀO EUKARYOTA CẤU TRÚC MÀNG TẾ BÀO - Là màng lipoprotein - Thành phần hóa học: Lipid, protein, carbohydrat + Lipid: (cấu trúc bản) gồm Phospholipid (55%); Cholesterol (25-30%); Glycolipid (18%); acid béo kị nước (2%) + Protein: (chức đặc hiệu) gồm Protein xuyên màng (70%); Protein ngoại vi (30%) + Carbohydrat: (tạo lớp áo mang điện tích âm) Là oligosaccharid gắn thành nhánh bên tế bào Hình thành trình glycosyl hóa (glycoprotein; glycolipid) CẤU TRÚC MÀNG TẾ BÀO - Chức năng: -Bao bọc tế bào, ngăn cách tế bào với môi trường -Trao đổi nước vật chất theo chế: thụ động, chủ động, có chọn lọc -Tiếp nhận thông tin: receptor bề mặt -Trao đổi thông tin -Xử lý thông tin -Cố định chất độc, dược liệu: tạo đề kháng tế bào LIPID MÀNG TẾ BÀO Chức năng:  Nền tảng màng sinh chất  Tạo tính lỏng linh động màng tế bào  Tham gia vận chuyển vật chất qua màng (VC thụ động) PROTEIN MÀNG TẾ BÀO Chức năng: Dẫn truyền chất (chủ thụ động) Chức thụ quan: dẫn truyền thông tin Xác định hình dạng TB, tạo khung nâng đỡ bên -Protein xuyên màng: glycophorin, band3 xuyên màng -Protein ngoại vi:fibronectin (ngoài) ;actin,spectrin,ankyrin, band4.1 (trong) CÁC BÀO QUAN CỦA TẾ BÀO Ribosom Lưới nội sinh chất: SER RER Bộ Golgi Tiêu thể Ty thể Ngoài ra: Peroxysom, lạp thể, trung thể, Bộ khung xương tế bào (ống vi thể, sợi vi thể, sợi trung gian) (SGK) RIBOSOM - -Không bị giới hạn màng sinh chất nội bào -Cấu tạo : rARN protein -Phân loại: Ribosom tự Ribosom bám dính Prokaryota: 70S (30S 50S) Eukaryota: 80S (40S 60S) - Nhỏ: rARN 18S 33 protein (S1 – S33) - Lớn: rARN 5S 28S liên kết với 5,8S; 49 protein (L1 – L49) LƯỚI NỘI SINH CHẤT RER SER -Túi dẹt ống nhỏ -Hệ thống ống lớn nhỏ chia nhánh -Màng sinh chất: P/L>1=2; phosphatidyl cholin 55%; Cholesterol 6%; -Màng sinh chât: P/L>1=2; Phosphatydyl cholin 55%; Cholesterol 10% -Có nhiều ribosom -Nhiều enzym nối dài, bão hòa acid béo -Chức năng:Thực trình glycosyl hóa, tổng hợp photpholipid, -Chức năng:Tổng hợp chuyển hóa axit béo phospholipid; giải độc; cholesterol, tổng hợp protein, tạo thể đậm nâng cấp acid béo; co duỗi (tế bào cơ) BỘ GOLGI -Cấu tạo: Dạng chồng túi hình chỏm cầu xếp song song thành hệ thống túi dẹt (dictiosom) túi cầu Golgi Bộ Golgi gồm hệ thống dictiosom nhiều hệ thống dictiosom -Sự phân cực Golgi: Sự sai khác: hình thái, thành phần hóa học, hướng di chuyển vật chất qua dictosom, chức túi dẹt từ phía cis đến phía trans -Sự hình thành: Do nhiều thể đậm từ lưới nội chất có hạt hòa nhập phía cis Golgi SỰ VẬN CHUYỂN CÁC SẢN PHẨM TỔNG HỢP TRONG TẾ BÀO TIÊU THỂ Bào quan tiêu hóa chính: Protease, Lipase, Glucosidase, Nuclease Thành phần hóa học màng tiêu thể: +Giống màng tế bào tỷ lệ P/L; cholesterol = 1/2 +Có protein màng chuyên bơm H+ vào lòng tiêu thể giữ pH = 4,8 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TIÊU THẾ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TIÊU THẾ TY THỂ - Cấu trúc - ADN ty thể: +Hình vòng (1 vòng), vòng có gen mã hóa độc lập +Không phổ biến: UAG mã hóa tryptophan; AGA AGG mã kết thúc - Cơ chế di truyền AND ty thể: theo dòng mẹ - Tính chất nửa tự trị ty thể: 1/10 gen mã hóa protein riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: MÀNG TẾ BÀO VÀ TẾ BÀO CHẤT, Giảng viên: Ths. BSNT. Vũ Thị Huyền, MÀNG TẾ BÀO VÀ TẾ BÀO CHẤT, Giảng viên: Ths. BSNT. Vũ Thị Huyền, MÀNG TẾ BÀO VÀ TẾ BÀO CHẤT, Giảng viên: Ths. BSNT. Vũ Thị Huyền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay