ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG dẫn học tập môn cơ bản, mã môn học LV3071

12 145 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:25

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP MÔN CƠ BẢN Mã môn học: LV3071 I Phần sinh học tế bào Cấu trúc tế bào 1.1 Cấu trúc tế bào prokaryote 1.1.1 Vách tế bào 1.1.2 Cấu trúc bên 1.2 Cấu trúc tế bào eukaryote 1.2.1 Hệ thống cấu trúc màng: Màng sinh chất – Mạng lưới nội chất & ribosome – Bộ Golgi – Lysosome – Các vi thể (peroxisome glyoxysome) - Không bào 1.2.2 Ti thể lạp thể - chuyển hóa lượng: Ti thể - Lục lạp 1.2.3 Nhân tế bào & thể suốt: Nhân tế bào – Thể suốt 1.2.4 Bộ sườn tế bào (cytoskeleton): Sợi tế vi & vi quản – Lông & roi – Trung tử & thể gốc – Vách tế bào 1.3 Màng tế bào 1.3.1 Nền tảng lipid màng tế bào: phospholipid hai lớp 1.3.2 Cấu trúc màng sinh chất: Tổ chức màng lipid hai lớp – Protein hai lớp – Hệ thống sợi nâng đỡ - Protein glycolipid bên 1.3.3 Tương tác tế bào với môi trường qua màng tế bào 1.3.4 Sự vận chuyển phân tử & vào tê bào: Sự thẩm thấu & áp suất thẩm thấu – Sự khuếch tán 1.3.5 Sự vận chuyển có chọn lọc phân tử: Sự khuếch tán có chọn lọc – Sự vận chuyển tích cực – Nhập bào xuất bào 1.3.6 Sự tiếp nhận thông tin qua màng tế bào: Chiến lược truyền phân tử thông tin & phản ứng tế bào – Các phân tử thông tin ưa nước & kị nước – Ba nhóm thụ thể protein bề mặt tế bào * Những điểm cần nhớ: Những điểm khác chủ yếu tế bào Prokaryote không nhân & Eukaryote có nhân Nhân tế bào gồm thành phần & vai trò nhân hoạt động sống tế bào? Ti thể có tế bào & nêu rõ liên quan cấu trúc & chức hô hấp? Đặc điểm cấu trúc lục lạp & chức Lysosome có vai trò gì? Nếu lysosome vỡ tế bào sao? Sự khác vi sợi & vi quản Cấu tạo lớp lipid hai & vai trò phospholipid Vai trò protei xuyên màng & hydrase carbon bề mặt màng Khuếch tán & thẩm thấu khác nào? 10 Nêu kiểu vận chuyển tích cực: khuếch tán có chọn lọc, đồng vận chuyển 11 So sánh thực bào & ẩm bào 12 Các kiểu thu nhận phân tử thông tin qua màng tế bào Sự chuyển hoá lượng: hô hấp tế bào 2.1 Đại cương hô hấp 2.1.1 Sự tiêu hóa 2.1.2 Sự phân hủy tế bào chất 2.1.3 Sự biến đổi lượng ti thể 2.2 Chu trình đường phân 2.2.1 Các phản ứng đường phân 2.2.2 Sự lên men 2.3 Hô hấp oxy hóa 2.3.1 Sự oxy hóa pyruvate thành acetyl-CoA 2.3.2 Oxy hóa acetyl-CoA 2.3.3 Chu trình Krebs 2.3.4 Các sản phẩm chu trình Krebs 2.3.5 Chuỗi chuyển điện tử 2.3.6 Tổng lượng hô hấp oxy hóa 2.3.7 Sự điều hòa hô hấp * Những điểm cần nhớ: Ba giai đoạn phân hủy chất dinh dưỡng gì? Thực đâu? Sự phân hủy đường yếm khí gọi hiệu lượng bao nhiêu? Các phản ứng đường phân & lên men, sản phẩm cuối đường phân chất gì? Chất vào ti thể trực tiếp tham gia chu trình Krebs? Các phản ứng chu trình Krebs, chu trình tạo ATP CO2? Chất từ chu trình Krebs vào chuỗi chuyển điện tử? Chuỗi chuyển điện tử tạo ATP? Hóa thẩm thấu cấu trúc ti thể tạo gì? Hô hấp có oxygen tạo tổng cộng ATP, CO2 nước? Sự quang hợp 3.1 Đại cương quang hợp 3.1.1 Định nghĩa quang hợp 3.1.2 Chu trình carbon tự nhiên 3.1.3 Sự hấp thu lượng ánh sang 3.2 Pha sáng: quang phosphoryl hóa 3.2.1 Vai trò sắc tố quang hợp 3.2.2 Sự quang phosphoryl hóa vòng 3.2.3 Hệ thống quang hợp I (QH I) & QH II 3.2.4 Sự hoạt động hai hệ thống quang hợp 3.3 Pha tối: cố định carbon 3.3.1 Mối quan hệ pha sáng & pha tối lượng 3.3.2 Chu trình Calvin * Những điểm cần nhớ: Định nghĩa quang hợp, quang hợp thực nhóm sinh vật cấu trúc tế bào đảm nhiệm? Chu trình carbon tự nhiên Năng lượng lượng tử hấp thu nào? Chlorophyll có đặc điểm cấu trúc để hấp thu lượng ánh sang? Đơn vị quang hợp gì? Quang phosphoryl hóa vòng Protein có vai trò chủ yếu quang phosphoryl hóa vòng ? Quang phosphoryl hóa không vòng thực hệ thống ? Sự hoạt động hai hệ thống quang hợp Năng lượng ánh sáng cuối tích lũy vào ATP nào? Pha sáng cung cấp cho pha tối ATP & NADPH ? 10 Chất thâu nhận CO2 chu trình Calvin ? II Phần sinh học phân tử Cơ sở phân tử tính di truyền 1.1 DNA chất di truyền 1.1.1 Hiện tượng biến nạp vi khuẩn: DNA tác nhân gây biến nạp 1.1.2 Sự xâm nhập DNA virus vào vi khuẩn 1.2 Thành phần cấu trúc hoá học DNA 1.2.1 Thành phần hóa học 1.2.2 Mô hình cấu trúc DNA Watson – Crick 1.2.3 DNA & nhiễm sắc thể 1.3 Sao chép DNA 1.3.1 Sao chép theo khuôn & bán bảo tồn 1.3.2 Qúa trình chép 1.4 DNA thoả mãn yêu cầu chất di truyền 1.4.1 Chứa thông tin di truyền truyền đạt 1.4.2 Tự chép xác * Những điểm cần nhớ: Chứng minh DNA chất di truyền: biến nạp & xâm nhập bacteriophage vào vi khuẩn Đặc điểm mô hình cấu trúc Watson-Crick Nhiễm sắc thể Eukaryote có cấu tạo phức tạp nào? Mô tả thí nghiệm chứng minh DNA chép theo kiểu bán bảo tồn Các enzyme & protein tham gia chép DNA: tên vai trò cụ thể DNA thỏa mãn yêu cầu chất di truyền nào? Hiện thực hoá thông tin di truyền: phiên mã dịch mã 2.1 Học thuyết trung tâm 2.1.1 Gene kiểm tra phản ứng sinh hóa 2.1.2 Học thuyết trung tâm 2.2 Sự phiên mã 2.2.1 Nguyên tắc chung 2.2.2 Sự phiên mã Prokaryote 2.2.3 Sự phiên mã Eukaryote 2.3 Sự dịch mã 2.3.1 Các loại RNA: rRNA, tRNA, mRNA 2.3.2 Các ribosome 2.3.3 Diễn biến dịch mã ribosome * Những điểm cần nhớ: Giả thuyết gene – enzyme ý nghĩa phát triển di truyền học Trình bày học thuyết trung tâm Sự phiên mã, dị xúc tác Chức RNA polymerase Các khái niệm : mã di truyền, codon, anticodon, mã suy thoái, mã vạn Phân biệt loại RNA : rRNA, tRNA, mRNA Các bước dịch mã Phân biệt intron, exon Các khái niệm : chóp, đuôi polyA, splicing, mRNA trưởng thành 10 Vai trò Aminoacyl-tRNA transferase aminoacyl-tRNA 11 Phân biệt điểm P & A mRNA * Sinh viên tham khảo tài liệu sau trình ôn thi : • Sinh học đại cương Phạm Thành Hổ, 2005 NXB Đại học Quốc gia TP HCM • Di truyền học, Phạm Thành Hổ, 2005 NXB Giáo dục, Tp.HCM • Bài giảng môn học Di truyền kỹ thuật gen, GV : Nguyễn Thị Thanh Kiều • Bài giảng môn học Sinh học tế bào & phân tử GV : Nguyễn Thị Thanh Mai * Hình thức thi : trắc nghiệm Vừa thi xong anh em ,t nhớ đc câu 1.ông lind tìm chanh chữa bại huyết 2.viện dd quốc gia thành lập :1980 3.câu trang 4.câu 31 trang 13 5.câu 24.t 20 6.vai trò k phải rau xanh A.tạo phân B.có vitamin c C.giảm cholesteron D.kích thích dịch vị tiết 7.vấn đề dd có ý nghĩa sức khỏe cộng cộng 8.cho trẻ ăn bổ sung từ tháng 9.câu 14 trang 41 10.câu trang 44 Thôi t ăn cơm , 11.câu t45 12.câu t 45 13.câu 12 t51 14.nhiệt đọ thích hợp flavus : 32 15.câu 26t54 16.c19tr 53 17.c4 trang62 18.c7t63 19.c9tr64 20.c10t64 21.c10tr74 22.14t74 23.12t74 24.c2tr79 25.26 c3 c4 tr82 27.c7t83 28.c2tr86 29.c9tr 88 30.c12 t 93 , Bổ sug Fe cho bà mẹ mang tai vao thang thứ mấy, gánh nặg dinh duobg kép nc ta nay, vấn đề dd nc ta: thieu mau, thieu vitamin Cái câu tren gioi có bao nhieu ng thieu máu, thiêu sat; câu liên quan cân bằn nito nữa, chat chống sau rang flour, Nl cho thu nhận thuc ăn, Nl cho lao động, nl chuyển hoá CB cho ng truong thành, nhu cầu glucid, tỉ lệ Ca/P, vk gây bệnh gạo, loại bỏ salmonela ko dùng cách nào, phòng tụ cầu,salmonela bằng cách nào,xã có 40phần trăm phụ nữ bmi ko biết chọn gì) lượng cần thiết liên quan đến tiếp nhận thức ăn dao động bn chuyên hóa ác c chỉ cần nhớ đánh lần/ngày, nước tráng bát cuối 80 độ C, bệnh quanh (thức ăn dính hay bánh đấy), bổ sung thức ăn cho bà mẹ & trẻ em thuộc chương trình can thiệp dinh dưỡng đặc hiệu, vòng mông 45 tuổi nữ 0.85 bla bla hạn chế Glucid, Lipid, Protid trường hợp (3 câu) thấp còi phần trăm cao thaaps đấy? lại buou cổ k rồi, đống câu % thiếu lượng trường diễn, BMI mức trung bình, cao khỉ í lệ sinh viên y2 bị SDd 20% hỏi quần thể mức độ nào? có loại tỉ lệ thiếu dinh dưỡng bướu cổ trẻ em, sinh viên, người, có 20%,30,19.15,5,10, gì hỏi cao thấp trung bình cần tăng hấp thu sắt lên 40 lần phải nhỉ? ác đối tượng tuyên truyền,1,2,3 gì chịu chết âu lời khuyên thứ vệ sinh ATTP rửa sau sống tốt cách tốt tránh tụ cầu? mà hỏi nhân viên bán đồ ăn chín phải làm gì, trừ Quy trình rửa bát vs thức ăn dg phố, pr bánh mì có proamin, glutenmin ?, nguồn tuyên truyền tin cậy thuyết phục, định nghĩa đậm độ NL, DD, lượng pr tối thiểu lg trì có da 0,66g -1-1,66,; 0,25 - 0,5/kg the trong, nl để tạo 100ml sữa 65;85; 165;185? Bao quản mặn lg muối toi thieu la bao nhieu, luong lipid giai doan chuyen tiep dc khuyen la bao nhieu, chanh vs benh hoai huyet - Link hay ay, phân loại ax béo, gọi tên vitamin, khoág chat dc công nhận la chat dinh duong vao the ki nao dc gọi tên protein vào lúc nào, test cuối kỉ 19 mà vào có đáp án đầu kỉ 19 hơn, 1838 mừ nl tạo sữa 85 c
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG dẫn học tập môn cơ bản, mã môn học LV3071 , ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG dẫn học tập môn cơ bản, mã môn học LV3071 , ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG dẫn học tập môn cơ bản, mã môn học LV3071

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay