Giáo án hidrocacbon

65 215 1
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:25

giáo án hidrocacbon giúp học sinh lớp 9 làm quen với hóa hữu cơ cụ thể là hidrocacbon, mở đầu cho một môn học mới, giáo hidrocacbon rất hay dễ hỉu chúc mọi ng học tốt nhé hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON Nội dung kiến thức Giới thiệu chung hidrocacbon Khái niệm- Phân loại Bài toán 1: Đốt cháy hidrocacbon Bài toán 2: Xác định CTĐGN- CTPT Ankan Đồng đẳng- Đồng phân- Gọi tên Bài toán 1: Phản ứng Halogen Bài toán 2: Phản ứng đốt cháy Ankan Bài toán 3: Phản ứng Crackinh Xicloankan Đồng đẳng- Đồng phân- Gọi tên Tính chất hoá học Anken Đồng đẳng- Đồng phân- Gọi tên Bài toán 1: Tác dụng với H2, Br2, HCl, KMnO4, H2O Bài toán 2: Trùng hợp polime Bài toán 3: Phản ứng đốt cháy Anken Ankadien Tính chất hoá học Ankin Đồng đẳng- Đồng phân- Gọi tên Bài toán 1: Tác dụng với H2, Br2, HCl, KMnO4, H2O Bài toán 2: Phản ứng đốt cháy Ankin Bài toán 3: Phản ứng với dung dịch AgNO3/ NH3 Aren Đồng đẳng- Đồng phân- Gọi tên Tính chất hoá học Bài toán: Phản ứng đốt cháy Aren Hướng dẫn giải chi tiết Hướng dẫn giải chi tiết Bảng đáp án trắc nghiệm Trang 2 3 11 11 14 18 23 25 25 25 27 27 29 34 35 38 39 39 39 41 44 46 48 48 50 51 56 56 65 Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON Giới thiệu chung Hidrocacbon Khái niệm: Hidrocacbon hợp chất hữu cơ, công thức phân tử chứa hai nguyên tố (C,H) Phân loại Hidrocacbon Hidrocacbon no Hidrocacbon đói Hidrocacbon thơm Ankan XicloAnkan Anken Ankadien Ankin CTPT CnH2n+2 CnH2n CnH2n CnH2n-2 CnH2n-2 CnH2n-6 Có vòng thơm Đặc điểm liên kết vòng liên kết liên kết liên kết vòng Liên kết đơn liên kết đơn đôi đôi 3 liên kết đôi Đặc trưng Tham gia phản ứng Tham gia phản ứng cộng phản ứng Ứng dụng: Vật liệu: Hidrocacbon có ứng dụng quan Dầu mỏ: Dầu mỏ ngành công nghiệp trọng để sản xuất vật liệu ứng dụng lượng quan trọng Ảnh hưởng sâu phổ biến sống cao su sắc đến kinh tế trị Phân tích định tính định lượng Hidrocacbon *Phân tích định tính: xác định loại nguyên tố có hợp chất hữu ĐK Oxi hoá hợp chất hữu X CuO dẫn sản phẩm thu qua bình đựng CuSO4 khan thấy phần chất rắn màu trắng chuyển thành màu xanh Chứng tỏ X có chứa nguyên tố A H2 B O2 C Halogen D N2 Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu X, thu hỗn hợp khí Y Dẫn Y qua dung dịch đựng AgNO3 thu kết tủa trắng Thí nghiệm chứng tỏ hợp chất X có chứa A H2 B Cl2 C O2 B N2 Khi oxi hoá hợp chất hữu H2SO4 đặc, nóng cho muối tạo thành tác dụng ĐK với kiềm thu khí NH3 Để nhận biết khí NH3 nên sử dụng A AgNO3 B CuSO4 khan C Ca(OH)2 D Quì tím Oxi hoá chất hữu X, thu hỗn hợp khí CO2, N2 nước Thí nghiệm ĐK chứng tỏ X có A Cacbon, Hidro chứa Nito B Chỉ có bai nguyên tố Cacbon, Hidro, Nito C Chứa Cacbon, Hidro, Nito Oxi D Chứa Cacbon, Hidro, Nito có Oxi *Phân tích định lượng: xác định C% khối lượng nguyên tố hợp chất hữu ĐK Công thức % m nguyên tố hợp chất: %m (A) = x100% Lưu ý: Oxi hoá hoàn toàn phản ứng đốt cháy Bài toán : Đốt cháy hợp chất hữu C Phương trình: A H + O2 → CO2 + H2O + N2 O N Phương pháp: Bảo toàn nguyên tố Bảo toàn khối lượng Bảo toàn C : nC(A) = nCO2 | mC = 12nCO2 Bảo toàn H : nH(A) = 2nH2O | mH = 2.nH2O mA = mCO2 + mH2O + mN2 – mO2 Bảo toàn O : nO(A) = 2.nCO2 + nH2O – 2.nO2 mA = 12.nCO2 + 2.nH2O + 28.nN2 + 16.nO mO = 16.nO Bảo toàn N : nN(A) = 2.nN2 | mN = 28nN2 Các công thức biện luận: Số C = ; Số H = Với hỗn hợp: Số ̅ = ; Số ̅ = Sản phẩm cháy: (NaOH, Ca(OH)2) hấp thụ CO2: Ca(OH)2 dư nCO2 = n CaCO3 Ca(OH)2 đủ nCO2 = nOH- - n CaCO3↓ H2SO4 đặc, CaO rắn, KOH rắn hấp thụ H2O : mH2O = m bình tăng lên Bài toán 2: Xác định công thức đơn giản (CTĐGN) công thức phân tử (CTPT) Gọi CTĐGN hợp chất hữu là: CxHyOz Tỉ lệ mol nguyên nC : nH : nO = x : y : z tố Khối lượng : : = x : y :z nguyên tố Phần trăm khối : : = x : y :z lượng nguyên tố Muốn từ CTĐGN → CTPT cần biết: Phân tử khối hợp chất (MA) A An Số lượng nguyên tử nguyên tố Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON ĐK Xác định công thức đơn giản (CTĐGN) hợp chất hữu sau: a) X (C, H) %C = 80% b) Y (C, H, O) %C = 54,54%; %H = 9,09% c) Z (C, H, O,N) %C = 32%; %H = 6,67%; %O = 42,67% Hướng dẫn a) Gọi CTĐGN X CxHy Áp dụng CT x : y = → : : → 6,67 : 20 → 1:3 Vậy CTĐGN X là: CH3 b) Gọi CTĐGN X CxHyOz Áp dụng CT x :y :z = : : → : : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐK Cho chất A, B, C có CTĐGN CH, CH2O, C2H4O Lập CTPT A, B, C biết: a) A có khối lượng mol phân tử 78 b) B có tỉ khối so với hidro 30 c) 4,4 gam C tích thể tích 1,6 gam oxi a) CTĐGN là: CH → CTPT là: (CH)n Vì M=78 → n=78:13=6 → CTPT là: C6H6 b) B: C2H4O2 c) C: C4H8O2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON ĐK Cho chất X (C, H), Y (C, H, O), Z (C, H, N), E (C, H, O, N) Lập CTPT X, Y, Z, E biết phần trăm khối lượng nguyên tố phân tử khối là: a) %C = 88,89%, M = 54 b) %C = 40%, %H = 6,67%, M = 180 c) %C = 77,42%, %N = 15,05%, phân tử có nguyên tử nitơ d) %C = 40,82%, %N = 9,5%, %H = 6,1%, M = 147 Hướng dẫn: a) X là: C4H6 b) Y là: C6H12O6 c) Z là: C6H7N d) E là: C5H9O4N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Phân tích hàm lượng nguyên tố hợp chất hữu X thấy tỉ lệ khối lượng ĐK nguyên tố C: H: O: N mC: mH: mO: mN = 4,8: 1: 6,4: 2,8 Tỉ khối X so với He 18,75 Xác định CTPT X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Khi đốt cháy lít hỗn hợp chất X cần vừa đủ lít khí O2, tạo thành lít CO2 lít ĐK H2O (các thể tích khí đo điều kiện) Công thức phân tử hợp chất X A C3H4O B C3H8O C C3H8 D C3H8O2 Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Đốt cháy hoàn toàn 1,8 gam chất X chứa C, H, O tạo 0,06 mol CO2 1,08 gam H2O Tỉ khối X so với He 15 Xác định CTPT X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐK 10 Đốt cháy hoàn toàn 20ml hợp chất hữu X (chỉ gồm C, H, O) cần vừa đủ 110ml O2, thu 160 ml hỗn hợp Y gồm khí Dẫn Y qua dung dịch H2SO4 đặc, dư 80 ml khí Z Biết khí đo điều kiện Công thức phân tử X A C4H8O2 B C4H10O C C3H8O D C4H8O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐK 11 Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam hợp chất hữu X thu hỗn hợp khí Y Dẫn Y qua bình đựng dung dịch H2SO4 đặc, dư thấy khối lượng bình tăng 5,4 gam có khí Z thoát Dẫn khí Z vào dung dịch nước vôi dư thấy xuất 20 gam kết tủa Biết phân tử X có hai nguyên tử Cacbon Xác định CTPT X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐK 12 Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu X cần dùng 0,784 lít khí O2 (đktc) thu 0,03 mol CO2 0,36 gam H2O Lập CTPT X biết tỉ khối X so với He 14 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐK 13 Đốt cháy 4,5 gam hợp chất hữu A chứa ba nguyên tố C, H, O thu 6,6 gam CO2 2,7 gam H2O Tỉ khối X so với NO Xác định CTPT X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐK 14 Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON Đốt cháy hoàn toàn 2,25 gam hợp chất hữu A cần dùng 3,08 lít khí O2 (đktc), thu H2O khí CO2 có tỉ lệ thể tích 5: Xác định CTPT A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐK 15 Đốt cháy hoàn toàn 2,2 gam chất hữu A thu 4,4 gam khí CO2 1,8 gam H2O Nếu làm bay 1,1 gam A thể tích thu thể tích 0,4 gam khí O2 điều kiện Xác định CTPT A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐK 16 Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam hợp chất hữu X thu 6,72 lít khí CO2; 1,12 lít N2 6,3 gam H2O (các khí đo điều kiện) Khi hoá 4,45 gam X thu thể tích thể tích 1,6 gam khí O2 điều kiện Công thức phân tử X B C3H5O2N B C3H7ON C C3H7O2N D C3H5ON2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐK 17 Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON _ _ _ Đốt cháy hoàn toàn 2,85 gam hợp chất hữu Y thu 6,6 gam CO2; 560ml khí N2 (đktc); 3,15 gam H2O Biết phân tử X chứa nguyên tử Nito Công thức phân tử X C6H7N B C7H7N C C3H7N D C3H9N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐK 18 Chất hữu X có phần trăm khối lượng H N 7,86% 15,73% Đốt cháy hoàn toàn 2,225 gam X thu 1,68 lít khí CO2 (đktc), biết MX < 100 Công thức phân tử X C2H5O2N B C3H5O2N C C3H7O2N D C4H9O2N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐK 19 Để đốt cháy hoàn toàn 4,45 gam hợp chất hữu A cần dùng vừa hết 4,2 lít khí O2 Sản phẩm tạo thành gồm 3,15 gam H2O 3,92 lít hỗn hợp khí CO2, N2 Các thể tích đo điều kiện tiêu chuẩn Xác định công thức phân tử A, biết A có nguyên tử N _ _ _ _ ĐK 20 Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON _ _ _ _ _ _ _ _ _ Đốt cháy 0,4 lít hợp chất hữu A cần vừa đủ 0,9 lít O2, thu 0,4 lít CO2; lít H2O 0,2 lít N2 Các đo điều kiện nhiệt độ áp suất Xác định công thức phân tử A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐK 21 Đốt cháy hoàn toàn 0,224 lít hợp chất hữu X cần 0,616 lít O2 thu 1,344 lít hỗn hợp CO2, H2O N2 Sau ngưng tụ nước, hỗn hợp khí lại chiếm 0,56 lít có tỉ khối so với O2 1,275 Xác định công thức phân tử X Biết khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất Hướng dẫn: Các em tính toán với thể tích tính với số mol (Vì thể tích tỉ lệ thuận với số mol) ĐK 22 1,344 lít (CO2, H2O, N2) → 0,56 lít (CO2, N2) H2O: 0,784 Giả sử số mol: CO2 x/ N2 → x+y=0,56 Sử dụng đường chéo N2 (28) x 40,8 3,2 = - → 4x=y 12,8 CO2 (44) y Giải hpt: x=0,112/ y=0,448 BTNT O: nO(A) = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 → nO(A)=0,448 Tỉ lệ mol C : H : O : N = 0,448:1,568:0,448:0,224 → CTPT là: C2H7O2N ĐK 23 Trộn 500 ml hỗn hợp X gồm N2 hidrocacbon A với 900 ml khí O2 thực phản ứng đốt cháy (lượng O2 lấy dư so với lượng cần phản ứng) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 1500 ml hỗn hợp khí Cho nước ngưng tụ, Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 10 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON Tác dụng với H2 Tác dụng với KMnO4 Phản ứng cháy Pt: CnH2n-6 + (1,5n-1,5)O2 → nCO2 + (n-3)H2O n n-3 Công thức: nAren = Với hợp chất hữu A (C, H, O) thì: (k-1)nA = nCO2 – nH2O (k: độ bất bão hoà) ĐK 127 Phát biểu sau không A Benzen không làm màu dung dịch KMnO4 B Khi đun nóng, ankylbenzen phản ứng với KMnO4 C Các aren đốt cháy hoàn toàn tạo CO2 H2O, phản ứng toả nhiệt mạnh D Benzen dễ tham gia phản ứng cộng, khó tham gia phản ứng ĐK 128 Hidrocacbon X đồng đẳng benzene có công thức C8H10 Khi X tác dụng với brom, có hay bột sắt tạo dẫn xuất monobrom Tên gọi X là: A o-đimetylbenzen C m-đimetylbenzen B p-đimetylbenzen D etylbenzen _ _ _ Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 51 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON _ _ _ _ ĐK 129 Cho sơ đồ phản ứng sau: C6H5CH2CH3 → X→ Y X, Y sản phẩm hữu Công thức thu gọn X Y A C6H5COOK, C6H5COOH B C6H5COOH, C6H5COOK C C6H5CH2COOK, C6H5CH2COOH D C6H5CH2COOK, C6H5COOH _ _ _ _ _ _ _ ĐK 130 A đồng đẳng benzene Đốt cháy hoàn toàn 1,4625 gam A thu 2,52 lít CO2 (đktc) a) Xác định công thức phân tử b) Viết công thức cấu tạo gọi tên Hướng dẫn: nCO2 = 0,1125 BTKL: mA = 12nCO2 + nH(A) → nH(A) = 0,1125 Tỉ lệ mol C:H=1:1 → C6H6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐK 131 A đồng đẳng benzene Đốt cháy hoàn toàn 13,25 gam A cần dùng 29,4 lít O2 (đktc) a) Xác định công thức phân tử b) Viết công thức cấu tạo gọi tên _ _ _ _ _ _ Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 52 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON _ _ _ _ _ _ _ ĐK 132 Hidrocacbon X chất lỏng có tỉ khối so với không khí 3,17 Đốt cháy hoàn toàn X thu CO2 có khối lượng 4,28 lần khối lượng H2O Ở nhiệt độ thường X không làm màu dung dịch brom Khi đun nóng, X làm màu dung dịch KMnO4 a) Tìm công thức phân tử công thức cấu tạo X b) Viết PTHH X với H2( xt Ni, t0), với brom (có mặt bột Fe ), với hỗn hợp dư axit HNO3 axit H2SO4 đậm đặc _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐK 133 Điều chế benzen cách trùng hợp hoàn toàn 5,6 lit C2H2 (ĐKTC) lượng benzen thu là: A 26 gam B 13 gam C 6,5 gam D 52 gam _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 53 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON ĐK 134 Cho benzen tác dụng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 đặc để điều chế nitrobenzen Tính khối lượng nitrobenzen thu dùng 1,00 benzen với hiệu suất 78% _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐK 135 Một hiđrocacbon thơm A có hàm lượng cacbon phân tử 90,57% CTPT A là: A C6H6 B C7H8 C C8H10 D C9H12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐK 136 ĐHKB-2008 HCl (du) Br (1:1)/ Fe, t NaOH (du)/ p, t    X    Y   Z Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Toluen  Trong X, Y, Z hỗn hợp chất hữu Z có thành phần gồm A m-metylphenol o-metylphenol B benzyl bromua o-bromtoluen C o-bromtoluen p-bromtoluen D o-metylphenol p-metylphenol _ _ _ _ _ _ _ _ _ o o Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 54 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON ĐK 137 ĐHKB-2009 Dãy gồm chất có khả tham gia phản ứng trùng hợp là: A stiren; clobenzen; isopren; but-1-en B 1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen C buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en D 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ĐK 138 ĐHKB-2009 Người ta điều chế anilin sơ đồ sau  HNO ñaë c Fe HCl Benzen   Nitrobenzen  Anilin H SO ñaë c t Biết hiệu suất giai đoạn tạo thành nitrobenzen đạt 60% hiệu suất giai đoạn tạo thành anilin đạt 50% Khối lượng anilin thu điều chế từ 156 gam benzen A 186,0 gam B 111,6 gam C 55,8 gam D 93,0 gam _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 55 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON ĐK ĐK ĐK ĐK H2 Cl2 Quì tím Chứa Cacbon, Hidro, Nito có Oxi c) Gọi CTĐGN X CxHy Áp dụng CT x : y = : → : → 6,67 : 20 → 1:3 Vậy CTĐGN X là: CH3 d) Gọi CTĐGN X CxHyOz ĐK Áp dụng CT x :y :z = ĐK ĐK ĐK ĐK ĐK 10 ĐK 11 ĐK 12 ĐK 13 ĐK 14 ĐK 15 : : → : : d) CTĐGN là: CH → CTPT là: (CH)n Vì M=78 → n=78:13=6 → CTPT là: C6H6 e) B: C2H4O2 f) C: C4H8O2 Hướng dẫn: e) X là: C4H6 f) Y là: C6H12O6 g) Z là: C6H7N E là: C5H9O4N Hướng dẫn: 0,4:1:0,4:0,2 → CTPT: C2H5O2N Hướng dẫn: Số C=3/ Số H=8 Không có O Hướng dẫn: nC = nCO2 = 0,06/ nH = 0,12/ nO = 0,06 CTĐGN CH2O CTPT: C2H4O2 Hướng dẫn: nCO2 80/ nH2O 80/ nO 20 CTPT: C4H8O Hướng dẫn: nCO2 0,2/ nH2O 0,3 Số C=2 suy ra: nX=0,1 Vậy CTPT C2H6O Hướng dẫn: Số mol O2: 0,035/ nCO2: 0,03/ nH2O: 0,02 BTNT O: nO(X) = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 = 0,01 Tỉ lệ C:H:O = 0,03:0,04:0,01 = 3:4:1 Vậy CTĐGN là: C3H4O → CTPT (C3H4O)n Mặt khác: MX = d.MHe = 14.4 = 56 n=1 → CTPT C3H4O Hướng dẫn: Số mol nCO2: 0,15/ nH2O: 0,15 Dùng BTKL: mA = 12nCO2 + 2nH2O + 16nO → nO= 0,15 Tỉ lệ C:H:O = 0,15:0,3:0,15 → CTĐGN: CH2O → CTPT: (CH2O)n Mặt khác: MA=180 Suy ra: n=6 → CTPT: C6H12O6 Hướng dẫn: nO2: 0,1375 Giả sử số mol CO2 H2O là: x, y (mol) BTKL:mA + mO2 = mCO2 + mH2O→2,25 + 32.0,1375 = 44x+18y→ 44x+18y = 6,65 Tỉ lệ H2O : CO2 = 5:4 → 5x=4y Giải hpt: x= 0,1/ y= 0,125 BTNT O: nO(A) = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 = 0,05 Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 56 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON ĐK 16 ĐK 17 ĐK 18 ĐK 19 ĐK 20 ĐK 21 Tỉ lệ mol C : H : O = 0,1:0,25:0,05 = 2: 5: → CTĐGN là: C2H5O → CTPT:(C2H5O)n Suy n=2 CTPT C4H10O2 Hướng dẫn: Tỉ lệ thể tích tỉ lệ số mol Vậy: n(1,1 gam A) = n(0,4 gam O2) → n(1,1 gam A) = 0,0125 Suy ra: M A = 1,1:0,0125 = 88 nCO2: 0,1/ nH2O: 0,1 BTKL: mA = 12nCO2 + 2nH2O + 16nO → nO = 0,05 Tỉ lệ mol C : H : O = 0,1:0,2:0,05 = 2:4:1 → CTĐGN là: C2H4O Mặt khác: MA = 88 → n=2 → CTPT là: C4H8O2 Hướng dẫn: MX=89 Số mol nCO2: 0,3/ nH2O: 0,35/ nN2: 0,05 BTKL: mX = 12nCO2 + 2nH2O + 16nO(X) + 28nN2 → nO(X)=0,2 Tỉ lệ mol C : H : O : N = 0,3:0,7:0,2:0,1 → CTĐGN là: C3H7O2N→ CTPT là: (C3H7O2N)n Mặt khác: MX = 89 → n=1 → CTPT C3H7O2N Hướng dẫn: Số mol nCO2: 0,15/ nH2O: 0,175/ nN2: 0,025 BTKL: mY = 12nCO2 + 2nH2O + 16nO(Y) + 28nN2 → nO(Y)=0 → Y nguyên tố O Tỉ lệ C : H : N = 0,15:0,35:0,05 → C : H : N = 3:7:1 → CTĐGN C 3H7N→ CTPT: (C3H7N)n Mặt khác: Y có nguyên tử N nên n=1 → CTPT C3H7N Hướng dẫn: nCO2=0,075 Áp dụng: : = : → H : N = 7,86:1,12 = 7:1 (C rồi) Hướng dẫn: Số mol nO2: 0,1875/ nH2O: 0,175/ n(CO2+N2): 0,175 BTKL: mA + mO2 = mCO2 + mH2O + mN2 mCO2 + mN2 = 7,3 Giả sử số mol: CO2 x(mol) / N2 y (mol) Giải hpt: x+y=0,175 Suy ra: x=0,15/ y=0,025 44x+28y=7,3 BTNT O: BTNT O: nO(A) = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 → nO2=0,1 Tỉ lệ mol C : H : O : N = 0,15:0,35:0,1:0,05 → CTĐGN C3H7O2N→ CTPT C3H7O2N Hướng dẫn: Thể tích tỉ lệ thuận với số mol nên em tính toán thể tích tính toán với số mol Áp dụng công thức biện luận: Số C=1/ Số H=5/ Số N=1 BTNT O: nO(A) = 2nCO2 + nH2O – 2nO2→ nO(A)=0 → A nguyên tố O CTPT A là: CH5N (Amin Lớp 12 em học CH3NH2) Hướng dẫn: Các em tính toán với thể tích tính với số mol (Vì thể tích tỉ lệ thuận với số mol) 1,344 lít (CO2, H2O, N2) → 0,56 lít (CO2, N2) H2O: 0,784 ĐK 22 Giả sử số mol: CO2 x/ N2 → x+y=0,56 Sử dụng đường chéo N2 (28) x CO2 (44) y Giải hpt: x=0,112/ y=0,448 40,8 3,2 = - → 4x=y 12,8 Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 57 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON BTNT O: nO(A) = 2nCO2 + nH2O – 2nO2 → nO(A)=0,448 Tỉ lệ mol C : H : O : N = 0,448:1,568:0,448:0,224 → CTPT là: C2H7O2N Hướng dẫn: N2 : x → (CO2, H2O, N2, O2) → (CO2, N2) → (N2, O2) A:y 1500 ml 900 ml 500 ml ĐK 23 500 ml Suy thể tích: H2O 600/ CO2 400/ (N2+O2) dư 500 BTNT O: 2.nO2 pứ = 2nCO2 + nH2O → nO2 pứ = 700 → nO2 dư = 200 Suy ra: nN2 sinh ra: 300 → x=300 → y=200 Số C= 2/ Số H= → CTPT A C2H6 Hướng dẫn: CO2: a → (CO2, H2O, N2, O2) → (CO2, N2) → (N2, O2) Y : b 380 ml 200 ml 40 ml ĐK 24 100 ml Suy thể tích: H2O 180/ CO2 160/ (N2+O2) dư 40 BTNT O: 2.nCO2(b.đầu) + 2.nO2 pứ = 2nCO2 + nH2O → nO2 pứ = 250 → nO2 dư = 200 ĐK 25 ĐK 26 ĐK 27 ĐK 28 Bậc ĐK 29 ĐK 30 C C CTCT: C─C─C─C (2,2,3,3- tetrametylbutan) C C ĐK 31 ĐK 32 Hướng dẫn: ĐK 33 d) C─C─C─C (4 vị trí thế) C e) Cấu tạo đối xứng nên có vị trí f) Cấu tạo đối xứng, có vị trí thế: C─C─C─C─C C C C ĐK 34 C 2,2- đimetylpentan ĐK 35 ĐK 36 2,2,3,3- tetrametyl butan C C 2,3- đimetylbutan ĐK 37 ĐK 38 C 2,3- đimetylbutan Hướng dẫn: ĐK 39 C─C─C─C Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 58 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON C Hướng dẫn: MAnkan = 75,5.2=151 Dẫn xuất monobrom có dạng: CnH2n+1Br → n=5 → C5H11Br Hướng dẫn: x 100% = 45,22% → n=3 → ĐK 41 Dẫn xuất monoclo: CnH2n+1Cl Khi đó: %Cl = C3H7Cl Vậy Ankan có CTPT là: C3H8 Hướng dẫn: Phương trình: CnH2n+1H + Br2 → CnH2n+1Br Giả sử pứ 1mol: (14n+2) (14n+81) → Tăng: 79 ĐK 40 CT mol mở rộng: nAnkan = ĐK 42 M Ankan = 58 Vậy: CTPT C4H10 Do X tạo hai sản phẩm thế: phụ (11,2 sản phẩm 2,6 sản phẩm phụ) CTCT X là: C─C─C C Hướng dẫn: = 0,1 → Giống ĐK 42 CT số mol mở rộng: nAnkan = = 0,25 MX= 72 → CTPT C5H12 Do X thu dẫn xuất nên X isopentan (2-metylbutan) Hướng dẫn: Phương trình: CnH2n+2 + nBr2 → CnH2n+2-nBrn ĐK 44 Luôn có: nAnkan = n dẫn xuất→ n dẫn xuất = 0,1 → M dẫn xuất = 99 → CTPT là: C2H4Br2 ĐK 45 ĐK 46 Hướng dẫn: ĐK 47 nO2: 0,5/ nCO2: 0,3 BTNT O: nH2O 0,4 → nAnkan= 0,1 → Số C= → CTPT X là: C3H8 Hướng dẫn: Khối lượng bình tăng khối lượng nước mH2O= 0,9 gam → ĐK 48 nH2O = 0,05 (mol) / nO2 = 0,065 BTNT O: 2nO2 = 2nCO2 + nH2O → nCO2 = 0,04 → nAnkan = 0,01 → Số C= → C4H10 Hướng dẫn: Khối lượng bình vôi tăng = m(CO2 + H2O) ĐK 49 Giả sử: CO2 x/ H2O y → 44x+18y=3,28 BTNT O: 2.0,08=2x+y → 2x+y=0,16 Giải hpt: x=0,05/ y=0,06 → nAnkan = 0,01 → Số C=5 → CTPT Ankan là: C5H12 Hướng dẫn: ĐK 50 nCO2 = n BaCO3↓ = 0,04 Ta có: mdd giản = m BaCO3↓ ─ m(CO2+H2O) → mH2O = 0,9 → nH2O = 0,05 → Số mol Ankan = 0,01 → Số C= → V=0,224 (lít) Hướng dẫn: ĐK 51 nCO2 = n BaCO3↓ = 0,15 Ta có: mdd tăng = m(CO2+H2O) → mH2O= 3,6 → nH2O= 0,2 Suy ra: nAnkan= 0,05 → V= 1,12 (lít) Hướng dẫn: Giả sử khối lượng CO2 H2O là: 44 21 ĐK 52 nCO2=1/ nH2O: 7/6 nAnkan= 1/6 Số C=6 CTPT ankan là: C6H14 Do A tạo hai dẫn xuất nên A có CTCT là: C─C─C─C (2,3- đimetylbutan) ĐK 43 Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 59 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON C C ĐK 53 ĐK 54 ĐK 55 ĐK 56 Hướng dẫn: Tỉ lệ thể tích tỉ lệ số mol Giả sử số mol CO2: 8/ nH2O: 13 → nAnkan = → Số C Hướng dẫn: nCO2=0,25 / nH2O: 0,35 → nAnkan= 0,1 → Số ̅ = 2,5 → C2H6 C3H8 Hướng dẫn: nCO2=0,5 / nH2O: 0,8 → nAnkan= 0,3 → Số ̅ = 1,67 → CH4 C2H6 Giả sử số mol: CH4 x/ C2H6 y BTNT C: x+2y=0,5 x+y=0,3 →x=0,1/y=0,2 →33,33%/ 66,67% Hướng dẫn: nCO2 = 0,28 BTKL: mX = 12nCO2 + 2nH2O → nH2O = 0,38 → nX = 0,1 → Số ̅ = 2,8 → C2H6 C3H8 Hướng dẫn: Tính số mol O2 Áp dụng CT: n = ĐK 57 ( ) nO2 = 0,2 BTKL: mX = 12nCO2 + 2nH2O → 12x+2y=1,76 BTNT O: 2nO2 = 2nCO2 + nH2O → 2x+y=0,4 Suy ra: x=0,12/y=0,16 nX=0,04 Số =3 CH4 50%/ C3H8 50% Giả sử số mol: CO2 x/ H2O y ĐK 58 ĐK 59 Hướng dẫn: Giống ĐK 60 Các em chọn số mol hỗn hợp (Propan Butan) ban đầu là: mol ĐK 60 Why? Vì: đề cho số liệu dạng tương đối ( đơn vị gam, mol, lít) chọn số mol chất Nhớ là: chất Thường chọn mol Có thể chọn gam, chọn lít H% = 85,45% Hướng dẫn: ĐK 61 Tỉ khối cho biết phân tử khối (luôn nhớ đồng chí) MY = 12.2 = 24 BTKL: = → = → MX = 72 → CTPT X là: C5H12 Hướng dẫn: Phương trình: C4H10 → CH4 + C3H6 C4H10 → C2H6 + C2H4 C4H10 → H2 + C4H8 (hợp chất no) (Anken) ĐK 62 1 : Mol pứ: x→ 2x Dư: 560-x Sau pứ: (560-x) + 2x=1010 → x= 450 → Hiệu suất= (450:560)x100% = 80,36% Hướng dẫn: Quá trình: C4H10 → hỗn hợp X → 0,1 → ĐK 63 Bảo toàn nguyên tố: H10 → H2 0,1 → ĐK 64 ĐK 65 ĐK 66 Hướng dẫn: H2 O 0,5 → mH 2O = (gam) Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 60 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON nCO2 = 0,5/ nH2O = 0,55 → nAnkan = 0,05 → nXicloankan = 0,2-0,05 = 0,015 Các em nhớ: %V = % mol → %V (Ankan) = 25% %V (Xicloankan) = 75% Hướng dẫn: mAnken = m bình brom tăng = 4,2 gam nCO2 = 0,5/ nH2O = 0,6 → nAnkan = 0,1 ĐK 67 BTNT O: 2nO2 = 2nCO2 + nH2O → nO2 = 0,8 BTKL: mB + mO2 = mCO2 + mH2O → mB = 7,2 vmAnkan = 7,2 – 4,2 =3 gam → MAnkan = 30 Ankan: C2H6 ĐK 68 ĐK 69 ĐK 70 ĐK 71 ĐK 72 ĐK 73 3-metylbut-2-en pent-2-en ĐK 74 Hướng dẫn: ĐK 75 neoheptan : C-( C)-C-( C)-C-C-C Chỉ có đồng phân, có đồng phân hình học ĐK 76 ĐK 77 8% Hướng dẫn; ĐK 78 Ankan có CTPT là: CnH2n+2 mC = 14n | mH = 2n+2 → 14n = 5.(2n+2) → n = Hướng dẫn: ĐK 79 MZ = 68,5.2=137 → CTPT dẫn xuất là: C4H9Br → CTPT anken C4H8 → Số đồng phân là: Hướng dẫn: Đề có số liệu tương đối(không có đơn vị: gam, mol, lít) nên ta chọn: nH2 = nAnken =1 Phương trình: C2H4 + H2 Pứ: x x ĐK 80 Dư: (1-x) (1-x) Hỗn hợp sau pứ: C2H4: 1-x C2H6 x → MZ = H2: 1-x ( ) ( ) = 11,5.2 C2H6: x →x = 0,7 →H% = 70% ĐK 81 C3H6 Hướng dẫn: → n sau pứ = 0,09 ĐK 82 Áp dụng BTKL: CT tính mol: n = ( ) → p = 0,9 Hướng dẫn: nZ = 0,14 (mol) Z hỗn hợp khí: C2H6 H2 Ta có: mZ = ̅ n = 3.2.0,14=0,84 ĐK 83 BTKL: mX = m(khí bị brom hấp thụ) + mZ → m(khí bị brom hấp thụ) = 2,16 → Khối lượng bình brom tăng = 2,16 ĐK 84 Hướng dẫn: Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 61 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON Pt: CnH2n + H2O → CnH2n+1OH Rượu: CnH2n+1OH có %O = x100% = 18,18% → n = CTPT Rượu là: C5H11OH → CTPT Anken là: C5H10 → CTCT Anken là: C─C=C─C─C Hướng dẫn: ĐK 85 nH2 = nC2H4 (đường chéo em nhé) Giả sử số mol: nH2 = nC2H4 =1 (mol) BTKL: Mol khí sau pứ = 1,5 → n khí giảm = nH2 pứ = 2-1,5 = 0,5 → H% = 50% Hướng dẫn: ĐK 86 Pt: CnH2n + HCl → CnH2n+1Cl %Cl = ĐK 87 ĐK 88 ĐK 89 ĐK 90 ĐK 91 ĐK 92 ĐK 93 ĐK 94 ĐK 95 x100% = 45,223% → n = → CTPT anken X là: C3H6 Hướng dẫn: Pt: CnH2n + Br2 → CnH2nBr2 %Br = x100% = 79,21% → n = → CTPT anken X là: C3H6 → CTCT C=C─C (Xiclopropan cho sản phẩm phản ứng cộng thôi) 2800 2000 Hướng dẫn: BTKL: mAnken + mBr2 = m dẫn xuất → mBr2 =8 nBr2 =0,05 → nAnken = 0,05 → CTPT Anken là: 56 M (polime) = hệ số trùng hợp M (anken) = 672000 80,64 C-C=C-C Hướng dẫn: nAnkan = nH2O – nCO2 = 0,09 → nAnken = 0,01 Hướng dẫn: nBr2 = 0,1 → nAnken = 0,1 → nAnkan = 0,1 → Số mol hỗn hợp = 0,2 → Số ̅ = Mặt khác: tỉ lệ Ankan:Anken=1:1 nên Số C(Ankan) = Số C(Anken) = CTPT là: C3H8 C3H6 Hướng dẫn: Dung dịch brom hấp thụ propen nên: m bình Brom tăng = mPropen = 4,2 → nPropen = 0,1 Lượng khí thoát là: C2H6 x/ C3H8 y → x+y=0,1 6x+8y=0,72 (BTNT H) Giải hpt: x= 0,04/ y= 0,06 Phần trăm thể tích phần trăm số mol %V tương ứng là: 20%/ 30%/ 50% Hướng dẫn: X, Y, Z đồng đẳng Anken Y là: C3H6 0,05(mol) → nCO2 = 3.0,05 = 0,15 Mà: nOH = 2nBa(OH)2 = 0,4 → Chỉ số k = = 2,67 → tạo muối trung hoà Khi đó: nCO2 = nCO32- = 0,15 (nBa2+ = 0,2) → nBaCO3 =0,15 → m = 29,55 Hướng dẫn: Giả sử thể tích: C3H6 x/ CH4 y/ CO z Hpt sau: x+y+z=20 z=2y → x= 2/ y= 6/ z= 12 ĐK 97 3x+y+z=24 Vậy: ̅ X = = = 25,8 → d( ) = 12,9 ĐK 96 Hướng dẫn: nNaOH = 0,536 (mol) Giả sử số mol CO2: x(mol) Pt: CO2 + 2NaOH →Na2CO3+H2O ĐK 98 x 2x nNaOH dư: 0,536-2x Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 62 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON Ta có: m(dung dịch sau pứ) = m(các chất tham gia) – m(↓+↑) = 44x+100 ( ) %NaOH dư: x100% = 5% → x = 0,2 → Số C(Anken) = → CTPT C2H4 Hướng dẫn: ( ) Số ̅ = = 1,67 → X có CH4 nCH4 = 0,05 (1,12 lít khí không bị dd brom ( ) hấp thụ) ĐK 99 nBr2 pứ = 0,025/ n(hidrocacbon lại) = 0,025 → tỉ lệ 1:1 → hidrocacbon lại anken 1,68 lít có: CH4 0,05 Anken 0,025 → 2,52 lít có: CH4 0,075 Anken 0,0375 BTNT C: 0,075 + Số C(Anken) 0,0375 = 0,1875 vSố C(Anken) là: → CTPT Anken C3H6 ĐK 100 ĐK 101 ĐK 102 ĐK 103 ĐK 104 Hướng dẫn: ĐK 105 X là: C4H6 ĐK 106 C4H8 ĐK 107 4-metylhex-2-in Hướng dẫn: ĐK 108 C─C≡C─C─C C ĐK 109 ĐK 110 Hướng dẫn: ĐK 111 V(hh khí giảm) = V(H2 pứ) = V(hh khí ban đầu) – V(hh khí sau pứ) → V(H2 pứ) = → V(C2H2) = → V(CH4) = ĐK 112 Hướng dẫn: Giả sử số mol C2H2 x/ H2 x ĐK 113 BTKL: mA = m(Hidrocacbon brom hấp thụ) + m(khí thoát ra) mA = 1,88 + 11,5.2.0,042,8 = 2,8 → x = 0,1 → mC2H2 = 2,6 gam Hướng dẫn: Áp dụng BTKL: = = 0,625 Giả sử số mol: nY=1 → nX=0,625 → nH2 pứ = 0,375 ĐK 114 Mặt khác: nH2 = n(liên kết pi Y) → n(liên kết pi Y) = 0,375 → nBr2 pứ = 0,375 Vậy: mol Y có 0,375 mol liên kết pi → 0,2 mol Y có 0,075 mol liên kết pi → nBr2 pứ = 0,075 → a = 12 ĐK 115 Hướng dẫn: ĐK 116 mH2O = 5,4 → nH2O = 0,3 | mCO2 = 17,6 → nCO2 = 0,4 → nA = nCO2 – nH2O = 0,1 → Số C= → D Hướng dẫn: ĐK 117 Giống ĐK 113 Hướng dẫn: ĐK 118 Hidrocacbon nhẹ không khí (Mkk=29), mà làm màu dd brom → C2H2 C2H4 Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 63 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON nCO2 0,16 | nBr2 pứ 0,16 → C2H2 Hướng dẫn: Đốt cháy Y: nCO2 0,2 | nH2O 0,3 → nY=0,1 (Y Ankan) → Số C= → Y có CTPT là: C2H6 ĐK 119 Áp suất tỉ lệ thuận với số mol mol(trước pứ) = 3.mol(sau pứ) Pt: C2H2 + 2H2 → C2H6 C2H4 + H2 → C2H6 1 1 ĐK 120 ĐK 121 dd AgNO3/NH3 dư Hướng dẫn: ( ) ( ) → nAnkin = = 0,012 → MAnkin = ĐK 122 Pt: nAnkin = = 54 → C H6 Hướng dẫn: 2x+3x+4x = 0,09 → x=0,01 ĐK 123 Giả sử số mol: C2H2 x/ C3H4 x/ C4H4 x → nC2H2 = 0,01 → mC2Ag2 = 2,4 | nC3H4 = 0,01 → mC3H3Ag = 1,47 → C4H4 phải tạo kết tủa → C Hướng dẫn: ( ) ( ) ĐK 124 nX = 0,15 Áp dụng CT: nAnkin = → a=2 → C ĐK 125 ĐK 126 ĐK 127 ĐK 128 ĐK 129 ĐK 130 ĐK 131 ĐK 132 ĐK 133 ĐK 134 ĐK 135 ĐK 136 ĐK 137 ĐK 138 Hướng dẫn: nCO2 = 0,1125 BTKL: mA = 12nCO2 + nH(A) → nH(A) = 0,1125 Tỉ lệ mol C:H=1:1 → C6H6 Hướng dẫn: Bài toán đốt cháy hợp chất hữu nào, chưa biết số mol CO2 H2O em đặt số mol chúng Sau đó, dùng BTNT O BTKL để lập hệ phương trình> Giả sử số mol: CO2 x/ H2O y BTNT O: 2nO2 = 2nCO2 + nH2O → 2x+y=2,625 BTKL: mA + mO2 = mCO2 + mH2O → 44x+18y=55,25 Giải hpt: x= 1/ y= 0,625 → nAren = 0,375→ Số C= → C8H10 Hướng dẫn: X Toluen: C7H8 Hướng dẫn: Khối lượng Nitrobenzen là: 1,23 tân 1,23 tân C8H10 o-metylphenol p-metylphenol 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua 55,8 gam Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 64 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON 1A 2B 3D 4D 9C 10 11D 12 13 14 15 16 17C 18C 19C 20 21 22 23 24 25 26C 27 28B 29C 30 31 32 33 34C 35B 36B 37C 38C 39B 40B 41 42 43C 44C 45 46 47 48 49 50 51 52B 53A 54B 55 56 57 58 59 60B 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72A 73C 74B 75D 76C 77B 78B 79C 80A 81B 82A 83C 84B 85C 86A 87C 88C 89B 90A 91C 92D 93A 94C 95D 96B 97A 98A 99C 100 101 102 103 104 105B 106A 107B 108 109B 110C 111A 112A 113C 114B 115A 116D 117A 118D 119A 120A 121C 122C 123C 124C 125 126 127D 128B 129A 130 131 132 133C 134 135C 136D 137D 138C Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 65 [...]... Ankan (Tên quốc tế- IUPAC) Bước 1: Đánh số mạch C ( Chọn mạch dài nhất, nhiều nhánh nhất làm mạch C) Thường đánh số mạch C từ trái qua phải Bước 2: Công thức gọi tên Vị trí nhánh 1, Vị trí nhánh 2…─ (đi, tri, tetra) Tên nhánh Tên mạch chính (Thứ tự nhánh: etyl → metyl → Propyl) Lưu ý: Một vài Ankan có ứng dụng quan trọng trong cuộc sống thì có tên thông thường Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN... 63 Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 24 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON Xicloankan Tên gọi: Vị trí nhánh- Tên nhánh Xiclo Tên mạch chính-an Tính chất hoá học Tính chất 1: Phản ứng cộng mở vòng Vòng tam giác Vòng tứ giác Vòng 5 cạnh trở lên không cộng mở vòng (trong điều kiện như trên) Tính chất 2: Phản ứng thế Tính chất 3: Phản ứng oxi hoá Trung tâm giáo dục Vinastudy... 1C mạch chính, rồi cũng xác định vị trí đối xứng và tiến hành cắm nhánh (Số C mạch chính > Số C của Ankan) Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 11 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON Bậc Cacbon: (1) (3) (2) (1) C─C─C─C C Bậc C là: số nguyên tử C khác liên kết với nó ĐK 25 Viết đồng phân cấu tạo của hidrocacbon no có công thức phân tử là: C5H12 Hướng dẫn: Bước 1: C─C─C─C─C... (0948206996) Victory loves preparation 13 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON ĐK 31 Gọi tên các đồng phân cấu tạo của hidrocacbon no, có công thức phân tử là: C5H12 Hướng dẫn: Bước 1: C─C─C─C─C (pentan) Bước 2: C─C─C─C → C─C─C─C (2- metyl butan/ isopentan) C đối xứng Bước 3: C C─C─C (2,2- dimetyl propan/ neo pentan) C ĐK 32 Gọi tên các đồng phân cấu tạo của hidrocacbon no, có công thức phân tử là: C6H14 ... _ _ _ Các dạng toán quan trọng về Ankan Cần hiểu rằng: Ankan là hidrocacbon no nên có thể nói nó khá bền vững và vì thế tham gia phản ứng hoá học ít hơn Kiểu như no nê thì lười vận động, lười cố gắng ấy Bài toán 1: Phản ứng thế Halogen Pt: CnH2n+2 + nCl2 → CnH2n+2-nCln + nHCl (tỉ lệ thế là 1: n) Công thức xác định... phụ- Macopnhicop Anh Mac nói: thằng nào nhiều chân hơn, thằng đó làm vai chính Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 14 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON Halogen (Cl- Br- I) ưu tiên thế vào C bậc cao hơn làm sản phẩm chính ĐK 33 Khi cho các Ankan sau tác dụng với Cl2 có chiếu sáng theo tỉ lệ mol 1:1 thì có thể tạo thành tối đa bao nhiêu dẫn xuất monocle? (a) Isopentan... _ _ _ ĐK 38 Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 16 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON Khi cho isopentan tác dụng với Clo, tỉ lệ mol 1:1 có chiếu sáng thì thu được sản phẩm chính là A 1- Clo- 2- metylbutan B 2- Clo- 2- metylbutan C 3- Clo- 2- metylbutan D 4- Clo- 2- metylbutan... _ _ ĐK 44 Bài toán 2: Phản ứng đốt cháy Ankan Pt: CnH2n+2 + ( )O2 → nCO2 + (n+1)H2O Giả sử: 1 n n+1 (mol) nAnkan = nH2O ─ nCO2 Các công thức biện luận: Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 18 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON Số C = ; Số H = Với hỗn hợp: Số ̅ = Bảo toàn nguyên tố Bảo toàn C : nC(A)... _ _ ĐK 51 Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 20 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON _ _ _ Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon A thu được CO2 và H2O có tỉ lệ khối lượng là 0,44:0,21 Khi phản... _ _ ĐK 54 Trung tâm giáo dục Vinastudy | Thầy ĐỖ KIÊN (0948206996) Victory loves preparation 21 CHUYÊN ĐỀ: HIDROCACBON _ _ _ Đốt cháy hoàn toàn V lít (đkc) hỗn hợp 2 hidrocacbon là đồng đẳng liên tiếp nhau, sản phẩm cháy từ từ cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hidrocacbon, Giáo án hidrocacbon, Giáo án hidrocacbon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay