TRẮC NGHIỆM tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH y4

10 151 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:03

TRẮC NGHIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Y4 STT Mã câu hỏi C1.MCQ1 Nội dung câu hỏi Tư tưởng Hồ Chí minh là… A hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề CMVN, B kết vận dụng phát triển sáng tạo CN MLN vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc,… C tài sản tinh thần vô to lớn quý giá Đảng dân tộc, mãi soi đường cho nghiệp cách mạng nhân dân ta giành thắng lợi, D Cả A,B,C C1.MCQ2 C1.MCQ3 Năm Đảng ta thức dùng khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh A Năm 1976 B Năm 1986 C Năm1991 Phương pháp tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh; A hệ thống tri thức tổng hợp; tư tưởng triết học, tư tưởng kinh tế, trị, quân sự,… B hệ thống quan điểm vấn đề cách mạng Việt Nam; tư tưởng vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc, CNXH đường lên CNXH,… C Cả A B C1.MCQ4 Quan hệ môn tư tưởng Hồ Chí Minh với môn Những nguyên lý nghĩa Mác-Lênin: A Chú nghĩa Mác-Lênin sở giới quan, phương pháp luận, nguồn gốc tư tưởng, lý luận trực tiếp định chất cách mạng, khoa học tư tưởng Hồ Chí Minh… B Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng Mác-Lênin, vận dụng phát triển sang tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện thực tế Việt Nam… C Cả A B C1.MCQ5 Quan hệ môn tư tưởng Hồ Chí Minh với môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: A Hồ Chí Minh người cộng sản Việt Nam sáng lập, giáo dục, rèn luyện lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam… B Tư tưởng Hồ Chí Minh phận tư tưởng Đảng, phận tảng tư tưởng Đảng, kim nam hành động Đảng,… C Cả A B C1.MCQ6 Tiền đề tư tưởng-lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh A Giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc Việt Nam, B Tinh hoa văn hóa loài người C Chủ nghĩa Mác – Lênin C1.MCQ7 D Cả A,B,C Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh A Khả tư trí tuệ Hồ Chí Minh B Phẩm chất đạo đức C Năng lực hoạt động thức tiễn C1.MCQ8 D Cả A,B,C Truyền thống quý báu dân tộc Việt Nam Hồ Chí Minh kế thừa phát triển là… A Lòng nhân B Chủ nghĩa yêu nước C.Tinh thần hiếu học, cần cù lao động C1.MCQ9 Nhân tố chủ quan góp phần hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh… A Những mặt tích cực Nho giáo B Tư tưởng vị tha Phật giáo 10 11 12 13 14 15 C Kế thừa tư tưởng Tam dân Tôn Dật Tiên D Cả A,B,C C1.MCQ10 Hồ Chí Minh: ưu điểm lớn học thuyết Khổng Tư là… A Tinh thần hiếu học, B Quản lí xã hội bằng đạo đức, C Sự tu dưỡng đạo đức nhân D Đạo danh C1.MCQ11 Hồ Chí Minh: ưu điểm lớn tôn giáo Giêsu là… A Đức hy sinh, B Lòng cao thượng C Lòng nhân cao D Lòng vị tha C1.MCQ12 Hồ Chí Minh: ưu điểm lớn chủ nghĩa Tam dân Tôn Trung Sơn là… A Chống phong kiến, B Đấu tranh vì tự do, dân chủ, C Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta D Tư tưởng hòa bình C1.MCQ13 Hồ Chí Minh: ưu điểm lớn chủ nghĩa Mác là… A.Bản chất cách mạng, B.Bản chất khoa học, C.Chủ nghĩa nhân đạo triệt để D.Phương pháp làm việc biện chứng C1.MCQ14 Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước bắt nguồn từ… A Chủ nghĩa yêu nước thực tiễn đất nước B Lòng căm thù giặc C Tiếp nối truyền thống đấu tranh dân tộc D Cả A,B,C C1.MCQ15 Thời kỳ Hồ Chí Minh tìm thấy đường cứu nước, giải phóng dân tộc A Thời kỳ trước năm 1911 B Thời kỳ 1911-1920 C Thời kỳ 1921-1930 16 C1.MCQ16 Thời kỳ Hồ Chí Minh hình thành tư tưởng cách 17 mạng Việt Nam A Thời kỳ trước năm 1911 B Thời kỳ 1911-1920 C Thời kỳ 1921-1930 C1.MCQ17 Thời kỳ Hồ Chí Minh vượt qua thư thách, kiên trì giữ vững 18 lập trường cách mạng A Thời kỳ 1911-1920 B Thời kỳ 1921-1930 C Thời kỳ 1930-1945 C1.MCQ18 Tên Đại hội Đảng toàn quốc: Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động… A Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V B Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI C Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII 19 C1.MCQ19 Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đường giải phóng phát triển dân tộc: A tài sản tinh thần vô giá dân tộc Việt Nam B tảng tư tưởng kim nam cho hành động 20 21 22 cách mạng Việt Nam C Cả A,B C1.MCQ20 Tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển giới: A phản ánh khát vọng thời đại, B tìm giải pháp đấu tranh giải phóng loài người, C cổ vũ dân tộc đấu tranh nghiệp giải phóng D Cả A, B,C C2.MCQ1 C2.MCQ2 Hồ Chí Minh: Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa là… A đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc lựa chọn đường phát triển dân tộc B đấu tranh chống chủ nghĩa tư chủ nghĩa đế quốc C đấu tranh chống đế quốc phong kiến D Cả A,B,C Tên tác phẩm Hồ Chí Minh xác định phương hướng chiến lược cách mạng Việt Nam là: “ Làm tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách 23 C2.MCQ3 mạng để tới xã hội cộng sản”… A Cương lĩnh trị Đảng B Đường cách mệnh C Bản án chế độ thực dân Pháp Hồ Chí Minh tìm hiểu tiếp nhận nhân tố quyền người trong… A thực tiễn xã hội Việt Nam B tư tưởng nhà Khai sang C Tuyên ngôn độc lập 1776 nước mỹ, Tuyên ngôn nhân 24 C2.MCQ4 quyền dân quyền 1791 Cách mạng Pháp, D Cả A,B,C Hồ Chí Minh: nội dung cốt lõi vấn đề dân tộc thuộc địa… A.độc lập tự khát vọng lớn DT thuộc địa B quyền DT, quyền sống hòa bình, độc lập, Tự do, bình đẳng hạnh phúc C độc lập dân tộc gắn với thống quốc gia toàn vẹn lãnh thổ D.độc lập dân tộc phải đem lại ấm no hạnh phúc cho 25 C2.MCQ5 người dân E Cả A,B,C,D Điền vào chỗ trống câu Hồ Chí Minh:”Nhân dân thành thật mong muốn hòa bình Nhưng nhân dân kiên chiến đấu đến để bảo vệ 26 C2.MCQ6 quyền thiêng liêng nhất: … A.Quyền người B.Quyền tự do, độc lập C toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc độc lập cho đất nước D Cả A,B,C Hồ Chí Minh: quan hệ vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp A Giải phóng dân tộc vấn đề hết, trước hết, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội B Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấp C Giữ vững độc lập dân tộc mình, đồng thời tôn trọng 27 C2.MCQ7 độc lập dân tộc khác D Cả A,B,C Hồ Chí Minh; tính chất nhiệm vụ hàng đầu cách mạng thuộc địa là… A Chống chủ nghĩa tư B Chống chủ nghĩa đế quốc C Chống chủ nghĩa thực dân, phong kiến D Giải phóng dân tộc 28 C2.MCQ8 Hồ Chí Minh: mục tiêu cách mạng giải phóng dân tộc… A Đánh đổ ách thống trị chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc thiết lập quyền nhân dân B Giải phóng giai cấp, dân tộc C Thực người cày có ruộng D Cả A,B,C 29 C2.MCQ9 Hồ Chí Minh: cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo đường… A Cách mạng tư sản, B Cách mạng vô sản, C Cách mạng xã hội chủ nghĩa 30 C2.MCQ10 Hồ Chí Minh: cách mạng giải phóng dân tộc thời đại phải Đảng Cộng sản lãnh đạo để… A Giác ngộ dân chúng B Tổ chức, tập hợp dân chúng C Đoàn kết với giai cấp vô sản dân tộc bị áp bức giới D Cả A,B,C 31 C3.MCQ7 Hồ Chí Minh; Mục tiêu kinh tế CNXH … A công-nông nghiệp đại, khoa học-kỹ thuật tiên tiến, 32 C3.MCQ8 cách bóc lột theo chủ nghĩa tư bỏ dần,… B công nghiệp hóa, đại hóa đất nước C kết hợp chặt chẽ lợi ích kinh tế D Cả A,B,C Hồ Chí Minh: phương châm xây dựng văn hóa là… A dân tộc, khoa học, đại chúng B đào tạo người C đào tạo người vừa hồng vừa chuyên D.cả A,B,C 33 C3.MCQ9 Hồ Chí Minh: động lực quan trọng chủ nghĩa xã hội là… A Động lực vật chất B Động lực tinh thần C Động lực người D Cả A,B,C 34 C3.MCQ10 Hồ Chí Minh: động lực định chủ nghĩa xã hội 35 là… A Nội lực B Cả nội lực ngoại lực C Phải cân bằng nội lực ngoại lực C3.MCQ11 Hồ Chí Minh; yếu tố kìm hãm, triệt tiêu nguồn lực vốn có CNXH, làm cho CNXH trở nên trì trệ, xơ cứng,…đó 36 là; A chủ nghĩa cá nhân B tham ô, lãng phí, quan liêu C chia rẽ, bè phái, đoàn kết, giáo điều D Cả A,B,C C3.MCQ12 Hồ Chí Minh: độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam loại hình qúa độ… A Gián tiếp B Trực tiếp C Kết hợp hai loai hình: trực tiếp gián tiếp 37 C3.MCQ13 Hồ Chí Minh: đặc điểm lớn nước ta bước vào thời kỳ độ lên CNXH là… A từ nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên CNXH kinh qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa B từ xã hội thuộc địa, nưa phong kiến lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa C từ nước nông nghiệp lạc hậu tiến lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa 38 C3.MCQ14 Hồ Chí Minh: nhiệm vụ lịch sư thời kỳ độ lên CNXH Việt Nam: A Xây dựng tảng vật chất kỹ thuật cho CNXH,… B Cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kết hợp cải tạo xây dựng, C Cả A B 39 40 C3.MCQ15 Hồ Chí Minh: lực lượng xây dựng chủ nghĩa xã hội là… A Công nhân, Nông dân B Trí thức C Nhân dân C3.MCQ16 Hồ Chí Minh: nội dung trị quan trọng thời 41 kỳ độ lên CNXH là… A giữ vững phát huy vai trò lãnh đạo Đảng B củng cố mở rộng Mặt trân dân tộc thống nhất,… C củng cố tăng cường vai trò quan lý nhà nước, C3.MCQ17 Hồ Chí Minh: thành phần kinh tế thời kỳ độ lên CNXH… A Kinh tế quốc doanh B Kinh tế hợp tác xã C Những người làm nghề thủ công lao động riêng lẻ khác D Những nhà tư sản công thương E Cả A,B,C D 42 C3.MCQ18 Hồ Chí Minh: nguyên tắc xây dựng CNXH Việt Nam… A Xây dựng CNXH tượng phổ biến mang tính quốc tế, B Xác định bước biện pháp xây dựng CNXH chủ yếu 43 xuất phát từ điều kiện thực tế, C Cả A B C3.MCQ19 Hồ Chí Minh: thực chất thời kỳ độ lên CNXH nước ta là… A Là trình hoàn thiện kinh tế, trị B Là trình chuyển đổi kinh tế - xã hội từ lạc hậu sang đại C Là trình cải biến sản xuất lạc hậu thành sản xuất tiên tiến, đại 44 C3.MCQ20 Hồ Chí Minh: biện pháp bản, định, lâu dài xây dựng chủ nghĩa xã hội là… A Tuyệt đối tuân theo lãnh đạo Đảng B Khai thác triệt để nguồn lực dân C Đem dân, tài dân, sức dân để làm lợi cho dân 45 C4.MCQ1 lãnh đạo ĐCS Hồ Chí Minh: Đảng Cộng sản Việt Nam sản phẩm kết hợp giữa… A Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhânC B Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước Việt Nam C Chủ nghĩa Mác - Lênin với PTCN phong trào yêu 46 C4.MCQ2 nước Việt Nam Hồ Chí Minh: “ Cách mệnh trước hết phải có gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh để thì… , thì liên lạc với dân tộc bị áp bức vô sản giai cấp nơi” Điền 47 C4.MCQ3 từ còn thiếu vào dấu ba chấm (….) A Giáo dục tổ chức dân chúng B Vận động tổ chức dân chúng C Dẫn đường lãnh đạo dân chúng D Tuyên truyền thuyết phục dân chúng Hồ Chí Minh: Đảng Cộng sản Việt Nam là… A Đảng GCCN, đội tiên phong GCCN, mang chất GCCN B Đội tiên phong GCCN, mang chất dân tộc Việt 48 C4.MCQ4 Nam C Đội tiên phong GCCN, mang chất nhân dân D Cả A,B,C Hồ Chí Minh: chất giai cấp công nhân Đảng Cộng sản Việt Nam dựa sở… A Số lượng đảng viên xuất thân từ công nhân B Trình độ lí luận tư tưởng Đảng C Thấy rõ sứ mệnh lịch sư giai cấp công nhân Việt 49 50 C4.MCQ5 C4.MCQ6 Nam Hồ Chí Minh: mục đích, lý tưởng Đảng cầm quyền là… A Mang lại lợi ích cho Đảng giai cấp công nhân B Mang lại lợi ích cho Đảng cho dân tộc C Là phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho CNXH hoàn toàn thắng lợi đất nước ta toàn giới Hồ Chí Minh: Đảng Cộng sản Việt Nam phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm “cốt” nghĩa là… A lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động B lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm chủ trương, đường lối, sách C lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm học thuyết Đảng D Cả A,B,C
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH y4 , TRẮC NGHIỆM tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH y4 , TRẮC NGHIỆM tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH y4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay