Trắc nghiệm mô phôi – phôi tiêu hóa

248 234 0
  • Loading ...
1/248 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:03

Trắc Nghiệm Mô Phôi – Phôi Tiêu Hóa Câu Cấu trúc không thuộc ống ruột : A) Ruột trước B) Ruột C) Ruột sau D) Ruột cuối Câu Đoạn ruột thông với túi noãn hoàng : A) Ruột trước B) Ruột C) Ruột sau D) Ruột cuối Câu Đầu đoạn ruột có màng họng : A) Ruột trước B) Ruột C) Ruột sau D) Ruột cuối Câu Đầu đoạn ruột có màng nhớp : A) Ruột trước B) Ruột C) Ruột sau D) Ruột cuối Đáp án C Câu Đoạn sau ruột trước ngăn đôi thành khí quản thực quản nhờ : A) Hai nếp thực quản B) Hai nếp khí quản C) Hai nếp khí-thực quản D) Hai gờ biểu mô Đáp án C Câu Biểu mô thực quản có nguồn: A) Nội bì miệng nguyên thuỷ B) Nội bì ruột trước C) Nội bì ruột D) Nội bì ruột sau Đáp án C Câu Mô liên kết tầng niêm mạc thực quản có nguồn gốc : A) Nội bì miệng nguyên thuỷ B) Nội bì ruột trước C) Nội bì ruột D) Trung mô xung quanh nội bì đoạn sau ruột trước Đáp án D Câu Các tuyến thực quản có nguồn gốc : A) Nội bì miệng nguyên thuỷ B) Nội bì đoạn trước ruột trước C) Nội bì đoạn sau ruột trước D) Trung mô xung quanh nội bì đoạn sau ruột trước Đáp án C Câu Thời gian bắt đầu tạo dày : A) Tuần thứ B) Tuần thứ C) Tuần thứ D) Tuần thứ Đáp án B Câu 10 Nguồn gốc bờ cong nhỏ dày: A) Thành trước dày B) Thành sau dày C) Thành phải dại dày D) Thành trái dày Đáp án A Câu 11 Nguồn gốc bờ cong lớn dày: A) Thành trước dày B) Thành sau dày C) Thành phải dại dày D) Thành trái dày Đáp án B Câu 12 Bờ cong nhỏ dày đưa bên phải nhờ: A) Dạ dày xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ B) Dạ dày xoay 90 độ ngược chiều kim đồng hồ C) Dạ dày xoay theo trục trước sau D) Dạ dày xoay theo trục nghiêng Đáp án A Câu 13 Bờ cong lớn dày hạ xuống dưới, bờ cong nhỏ nhô lên nhờ: A) Dạ dày xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ B) Dạ dày xoay 90 độ ngược chiều kim đồng hồ C) Dạ dày xoay theo trục trước sau D) Dạ dày xoay theo trục nghiêng Đáp án C Câu 14 Nguồn gốc bè Remak, biểu mô túi mật đương dẫn mật: A) Nội bì miệng nguyên thuỷ B) Nội bì ruột trước C) Nội bì ruột D) Nội bì ruột sau Đáp án B Câu 15 Vị trí phát triển nụ gan: A) Trong vách ngang B) Trong khoang màng tim C) Trong khoang màng bụng D) Trong khoang màng phổi Đáp án A Câu 16 Nguồn gốc tuỵ: A) Nội bì miệng nguyên thuỷ B) Nội bì ruột trước C) Nội bì ruột D) Nội bì ruột sau Đáp án B Câu 17 Cấu trúc nguồn gốc hoàn toàn từ đoạn sau ruột trước: A) Biểu mô dày B) Gan đường dẫn mật C) Tuỵ D) Biểu mô tá tràng Đáp án D Câu 18 Cấu trúc có nguồn gốc từ đoạn sau ruột trước ruột giữa: A) Dạ dày B) Tá tràng C) Hỗng tràng D) Đại tràng lên Đáp án B Câu 19 2/3 phải đại tràng ngang có nguồn gốc: A) Đoạn sau ruột trước B) Ruột C) Ruột sau D) Ruột cuối Đáp án B Câu 20 Cấu trúc có nguồn gốc từ ruột ruột cuối: A) Hồi tràng B) Đại tràng lên C) Đại tràng ngang D) Đại tràng xuống Đáp án C Câu 21 Hiện tượng không xảy trình phát triển ruột giữa: A) Tạo quai ruột B) Thoát vị sinh lý quai ruột C) Sự nhân đôi quai ruột D) Chuyển động xoay quai ruột Đáp án C Câu 22 Chuyển động xoay quai ruột: A) Xoay 900 ngược chiều kim đồng hồ B) Xoay 1800 ngược chiều kim đồng hồ C) Xoay 2700 ngược chiều kim đồng hồ D) Xoay 2700 chiều kim đồng hồ Đáp án C Câu 23 1/3 trái đại tràng ngang có nguồn gốc: A) Đoạn sau ruột trước B) Ruột C) Ruột sau D) Ruột cuối Đáp án C Câu 24 Cấu trúc nguồn gốc từ ruột sau: A) Đại tràng lên B) Đại tràng ngang C) Đại tràng xuống D) Trực tràng Đáp án A Câu 25 Cấu trúc nguồn gốc từ nội bì ống ruột nguyên thuỷ: A) Gan B) Tuỵ C) Tuyến giáp D) Lách Đáp án D Câu 26 Biểu mô 1/3 trực tràng có nguồn gốc từ: A) Nội bì ruột B) Nội bì ruột sau C) Nội bì ruột cuối D) Ngoại bì da Đáp án D Câu 27 Biểu mô 2/3 trực tràng có nguồn gốc từ: A) Nội bì ruột B) Nội bì ruột sau C) Nội bì ruột cuối D) Ngoại bì da Đáp án B Câu 28 Vách niệu-trực tràng chia phần trước ổ nhớp thành: A) Xoang tiết niệu B) Xoang sinh dục C) Xoang niệu-sinh dục D) ống hậu môn-trực tràng Đáp án C Câu 29 Vách niệu-trực tràng chia phần sau ổ nhớp thành: A) ống hậu môn B) ống trực tràng C) Xoang niệu-sinh dục D) ống hậu môn-trực tràng Đáp án D Câu 30 Dị tật không thoái triển bất thường ống (túi) noãn hoàng: A) Túi thừa Meckel B) Dò rốn-hồi tràng C) Nang ống noãn hoàng D) Thoát vị rốn Đáp án D Câu 31 Nguyên nhân gây dị tật dò khí-thực quản: A) Vách khí-thực quản phát triển bất thường B) Vách khí- thực quản bị đẩy lùi sau C) Vách khí-thực quản bị đẩy lùi phía trước D) Tất nguyên nhân Đáp án -A Câu 32 Nguyên nhân gây dị tật tịt thực quản: A) Vách khí-thực quản phát triển bất thường B) Vách khí- thực quản bị đẩy lùi sau C) Vách khí-thực quản bị đẩy lùi phía trước D) Vách khí-thực quản không hình thành Đáp án B Câu 33 Nguyên nhân dị tật phì đại môn vị bẩm sinh: A) Lớp vòng môn vị phát triển bất thường B) Lớp dọc môn vị phát triển bất thường C) Tầng môn vị phát triển bất thường D) Do dày xoay bất thường Đáp án C Câu 34 Nguyên nhân gây tật đảo phủ tạng ổ bụng: A) Thoát vị sinh lý bất thường quai ruột B) Sự dài bất thường quai ruột C) Sự thụt vào bất thường quai ruột D) Chuyển động xoay bất thường các quai ruột Đáp án D Trắc Nghiệm Mô Phôi Phần Hô Hấp Câu Đơn vị cấu tạo chức phổi: A) Thuỳ phổi B) Tiểu thuỳ phổi C) Chùm ống phế nang D) Phế nang Đáp án B Câu Cấu trúc thành tiểu phế quản: A) Lông chuyển B) Mô bạch huyết C) Sụn D) Cơ Reissessen Đáp án C Câu Cấu trúc không tham gia vào chức bảo vệ phế quản A) Lông chuyển B) Mô bạch huyết C) Các tuyến nhầy tuyến pha D) Cơ Reissessen Đáp án D Câu Cấu trúc không tham gia hàng rào trao đổi khí phổi: A) Biểu mô hô hấp B) Tế bào nội mô C) Màng đáy mao mạch màng đáy biểu mô hô hấp D) Cơ Reissessen Đáp án D Câu Cấu trúc không tham gia cấu tạo phế nang: A) Phế bào B) Mao mạch hô hấp C) Lông chuyển D) Đại thực bào Đáp án C Câu Cấu trúc vách gian phế nang: A) Phế bào B) Mao mạch hô hấp C) Tế bào chứa mỡ D) Đại thực bào Đáp án A Câu Biểu mô phế quản: A) Trụ giả tầng có lông chuyển B) Trụ đơn có lông chuyển C) Vuông đơn có lông chuyển D) Lát đơn có lông chuyển Đáp án A Câu Biểu mô tiểu phế quản: A) Trụ giả tầng có lông chuyển B) Trụ đơn có lông chuyển C) Vuông đơn có lông chuyển D) Lát đơn có lông chuyển Đáp án B Câu Biểu mô tiểu phế quản tận: A) Trụ giả tầng có lông chuyển B) Trụ đơn có lông chuyển C) Vuông đơn có lông chuyển D) Lát đơn có lông chuyển Đáp án C Câu 10 Đoạn cuối phế quản: A) Phế quản B) Tiểu phế quản C) Tiểu phế quản tận D) Tiểu phế quản hô hấp Đáp án C Câu 11 Tế bào thuộc phế nang có chức chế tiết: A) Phế bào I B) Phế bào II C) Đại thực bào D) Tế bào chứa mỡ Đáp án B Câu 12 Cơ Ressessen có chất là: A) Cơ vân B) Cơ trơn C) Cơ tim D) Cơ biểu mô Đáp án B Câu 13 Thần kinh chi phối hoạt động Ressessen: A) Hệ thần kinh động vật B) Hệ thần kinh thực vật C) Hệ thần kinh tự động D) Hệ thần kinh não-tuỷ Đáp án B Câu 14 Đặc điểm mao mạch hô hấp phổi: A) Mao mạch kiểu xoang B) Mao mạch có cửa sổ C) Thành có lớp: Nội mô, màng đáy tế bào quanh mao mạch D) Đường kính thường lớn chiều dày vách gian phế nang Đáp án C Câu 15 Cấu trúc nằm phế nang cạch nhau: A) Biểu mô hô hấp B) Hàng rào trao đổi khí C) Lưới mao mạch hô hấp D) Vách gian phế nang Đáp án D Câu 16 Không khí lòng phế nang ngăn cách với máu lòng mao mạch hô hấp nhờ: A) Biểu mô hô hấp B) Hàng rào trao đổi khí C) Lưới mao mạch hô hấp D) Vách gian phế nang Đáp án B Câu 17 Cấu trúc đặc biệt có mặt tự tế bào biểu mô hô hấp: A) Lông chuyển B) Vi nhung mao C) Mâm khía D) Diềm bàn chải Đáp án A Câu 18 Tế bào nằm thành lòng phế nang: A) Phế bào I B) Phế bào II C) Đại thực bào D) Tế bào chứa mỡ Đáp án C Câu 19 Đoạn phế quản không nằm tiểu thuỳ phổi: A) Phế quản B) Tiểu phế quản B- Bộ máy golgi C- Thể vùi D- Lysosom E- Mitochondri Thể Nissl: A- Chỉ bắt màu tẩm Nitrat bạc B- Làm nhiện vụ chế tiết C- Có chức tổng hợp protein D- Có đuôi gai sợi trục E- Là thành phần không thay đổi Tơ thần kinh: A- Là thành phần thấy nhuộm phương pháp thông thường B- Có thể co rút C- Có chức truyền xung động thần kinh D- Cấu tạo gồm vi tơ vi ống E- Chỉ có thân nơron Sợi trục: A- Có nhiều B- Là sợi ngắn C- Chia nhánh nhiều suốt chiều dài D- Dẫn luồng thần kinh từ xa thân nơron E- Chỉ có sợi, dẫn xung động từ thân neuron xa Nhánh gai: A- Là sợi dẫn truyền xung động thần kinh từ thân nơron xa B- Chỉ có C- Là loại sợi dài D- Có chứa thể Nissl tơ thần kinh E- Rất chia nhánh Sợi thần kinh có cấu tạo: A- Gồm có bó sợi trục B- trụ trục thần kinh có tế bào soan bao bọc C- tơ thần kinh D- Gồm bó đuôi gai E- Như dây thần kinh Cấu tạo synap đặc điểm này: A- Tận sợi trục B- Màng tiền synap C- Túi synap D- Bao myelin E- Khe synap 10 Túi synap có ở: A- Khe xynap B- Tơ thần kinh C- Thể Nissl D- Phần tiền synap E- Trụ trục 11 Sợi thần kinh có cấu tạo là: A- Tơ thần kinh B- Trụ trục C- Dây thần kinh D- Tơ trương lực E- Đuôi gai 12 Thân nơron: A- Chỉ có chất xám B- Chỉ có chất trắng C- Chỉ có hạch ngoại biên D- Là phần bào tương phình to chứa nhân neuron E- Là phần bào tương sợi trục 13 Sợi thần kinh có Myelin cấu tạo sau: A- Trụ trục B- Bao myelin C- Tế bào thần kinh đệm hình D- Bao soan E- Vòng thắt Ranvier 14 Vòng thắt Ranvier: A-Là nơi tiếp giáp tế bào soan B- Không có myelin C- Có nhiều myelin D- Nơi tiếp giáp tế bào soan, bao myelin E- Nếp gấp bao myelin 15 Tận thần kinh cảm giác: A- Là tận nhánh gai nơron vận động B- Là thân nơron C- Là tận nhánh gai nơron liên hiệp D- Là tận nhánh gai nơron cảm giác E- Là tế bào cảm thụ giác quan 16 Tận thần kinh vận động: A- Là tận sợi trục nơron cảm giác B- Là tận sợi trục nơron liên hiệp C- Là tận nơron vận động D- Là tận sợi trục neuron vận động E- Là tận thân neuron 17 Tế bào thần kinh đệm chức sau: A- Bảo vệ B- Dinh dưỡng C- Dẫn truyền xung động thần kinh D- Tạo màng ranh giới mô thần kinh E- Chế tiết 18 Nguồn gốc tế bào thần kinh đệm: A Lá phôi ngoại bì B Mô liên kết C Màng mềm não D Cả từ ngoại bì trung bì E Từ nội bì 19 Mô thần kinh có nguồn gốc từ: A Trung bì B Ngoại bì C Nội bì D Trung bì phôi E Nội bì noãn hoàng 20 Tế bào thần kinh thức gọi là: A Neuron B Axon C Tế bào thần kinh đệm D Synap E Tiểu thể thần kinh 21 Tế bào thần kinh đệm gồm: A loại B loại C loại D loại E loại 22 Neuron tế bào: A Ít biệt hoá B Biệt hoá cao để thực chức cảm ứng C Có khả sinh sản mạnh D Nhân giàu chất nhiễm sắc E Chế tiết ngoại tiết 23 Neuron đệm đỡ nuôi dưỡng bởi: A Tế bào máu B Tế bào liên kết C Tế bào thần kinh đệm D Mạch máu E Mạch bạch huyết 24 Tế bào thần kinh đệm có chức dinh dưỡng cho neuron là: A Tế bào thần kinh đệm dạng biểu mô B Tế bào thần kinh đệm hình C Tế bào thần kinh đệm chia nhánh D Tế bào thần kinh đệm nhỏ E Tế bào thần kinh đệm lớn 25 Tế bào mô thần kinh có nguồn gốc từ trung mô: A Tế bào thần kinh đệm hình B Neuron C Tế bào thần kinh đệm nhỏ D Tế bào thần kinh đệm lợp ống nội tuỷ E Tế bào thần kinh đệm chia nhánh 26 Mô thần kinh có loại tế bào vừa có khả di động, vừa có khả thực bào là: A Tế bào thần kinh thức B Tế bào thần kinh đệm C Tế bào thần kinh đệm nhỏ D Tế bào thần kinh đệm hình E Tế bào thần kinh đệm dạng biểu mô 27 Bào tương neuron có khả bắt muối bạc : A Chứa hạt sắc tố B Có tơ thần kinh C Có thể Nissl D Có ty thể E Có máy golgi 28 Trụ trục danh từ để thành phần cấu tạo sau neuron: A Đuôi gai B Sợi trục C Nói chung đuôi gai sợi trục D Sợi thần kinh E Tơ thần kinh 29 Neuron mô thần kinh: A Giống hình dạng B Giống kích thước C Khác tuỳ vào vị trí chức D Chỉ có loại giống hoàn toàn nơi E Chỉ có loại cảm ứng đáp ứng 30 Sợi trục nhánh neuron có đặc điểm: A Là sợi hướng tâm B Dẫn truyền xung động thần kinh xa thân C Dẫn truyền xung động thần kinh thân D Chỉ có dẫn truyền xung động xa thân E Có nhiều sợi ly tâm 31 Đuôi gai nhánh neuron có đặc điểm : A Có nhiều, dẫn truyền xung động thân B Có chức dẫn xung động rời thân C Có chức vận động cảm thụ D Có nhiều, dẫn xung rời thân E Chỉ có 32 Sợi thần kinh myelin có myelin bọc : A Tế bào thần kinh đệm hình B Tế bào thần kinh đệm nhỏ C Tế bào Soan D Tế bào Soan ngoại vi tế bào chia nhánh trung tâm thần kinh E Tế bào thần kinh đệm dạng biểu mô 33 Sợi thần kinh có myelin khác sợi thần kinh myelin đặc điểm: A Có bao myelin B Có bao Soan C Có bao myelin vòng thắt Ranvier D Không có bao Soan E Sợi trần 34 Sử dụng lựa chọn đáp án cột A để ghép hợp với ý cột B: A B a Thân neuron Chứa nhân b Sợi trục Chỉ có neuron Nhánh gai Dẫn xung động thân neuron Synap Chứa nhiều túi synap Nhân Ít chất nhiễm sắc d Mô có nguồn gốc từ: A Nội bì B Ngoại bì C Trung bì D Trung bì phôi E Trung bì trung gian Đơn vị cấu tạo vân là: A Sợi B Vi sợi C Siêu sợi D Sarcomer E Phân tử myosin Đơn vị co vân là: A Siêu sợi actin B Siêu sợi myosin C Vi sợi D Sarcomer E Sợi actin sợi myosin Sợi vân đặc điểm sau: A Nhiều nhân B Có vân ngang C Có màng đáy D Có nhiều myoglobin E Nhân nằm tế bào Kho dự trữ protein lớn thể là: A Gan B Não C Mô D Xương E Máu Khi vân co thì: A Đĩa A ngắn lại B Đĩa I ngắn lại C Khoảng H không thay đổi D Đĩa I không thay đổi E Cả đĩa A I ngắn lại 7) Loại troponin ức chế gắn myosin vào actin là: A Tn I B Tn C C Tn A D Tn M E Tn T 8) Protein sợi gắn quanh G actin : A Desmiosin B Troponin C Tropomyosin D Myoglobin E Fibronectin 9) Siêu sợi myosin gồm nhiều phân tử: A Tropomyosin B Troponin C G.actin D Myoglobin E Nằm hoàn toàn băng tối A 10) Cơ tương vân đặc điểm sau: A Giàu myoglobin B Ty thể phát triển C Lưới nội bào không hạt phát triển D Chứa nhiều hạt glycogen E Chứa nhiều hạt chế tiết 11) Cấu trúc tiếp nhận ion canci để gây co là: A Troponin C B Troponin I C Đầu phân tử myosin D G.actin E Myoglobin 12) Trên hình ảnh siêu cấu trúc cắt ngang đĩa I ta thấy có: A Siêu sợi myosin B Siêu sợi actin myosin C Đầu phân tử myosin D Siêu sợi actin E Vạch Z 13) Phân tử Tropomyosin: A Là loại protein hình cầu B Gắn với vạch Z C Luôn liên kết với ATP D Chỉ phân bố vạch H E Tạo nên siêu sợi actin 14) Điểm hoạt động phân tử actin nơi tương tác với: A Đầu phình phân tử myosin B Các actin khác C Ion canci D ATP E Troponin 15) Hiện tượng khử cực sợi vân xảy trước hết ở: A ống T B Màng sợi C Lưới nội bào D Màng đáy E Xảy lúc ống T lưới nội bào 16) Thời điểm trực tiếp trước co lúc: A ATP gắn với đầu myosin B Ion canci thoát khỏi lưới nội bào C ATP thuỷ phân thành Pi ADP D Đầu myosin gắn vào siêu sợi actin E Đầu myosin gắn với actin gập góc, Pi ADP rời khỏi đầu myosin 17) Vạch bậc thang cấu trúc: A Có trơn B Có vân C Có tim D Của triad E Có biểu mô 18) Vạch bậc thang: A Thuộc hệ thống nút B Có thể liên kết liên kết khe C Chỉ có siêu sợi trung gian mà liên kết D Là thành phần định co E Thành phần dẫn truyền xung điều hoà nhịp tim 19) Siêu cấu trúc trơn đặc điểm sau: A Không tạo sarcomer B Không có vạch Z C Không có vạch bậc thang D Không có phức hợp troponin E Có vân ngang 20) Màng đáy ở: A Cơ trơn B Cơ tim C Cơ vân D Cơ biểu mô E Vạch bậc thang 21 Mô có loại sau: A loại cơ(cơ tim, vân) B loại (cơ tim, vân, trơn) C loại (cơ tim, vân, đỏ, trắng) D loại (cơ đỏ, trắng, vân, tim, trơn) E loại (cơ biểu mô, tim, vân, trơn, đỏ, trắng) 22 Có loại tế bào ôm lấy mặt đáy số tuyến ngoại tiết gọi là: A Cơ dẫn truyền B Cơ biểu mô C Cơ đỏ D Cơ trơn E Cơ vân 23 Đây tế bào đặc biệt chức co rút: A Cơ biểu mô B Cơ đỏ C Cơ tim D Cơ tim biệt hoá E Cơ trơn 24 Mô trơn mặt ở: A Thành mạch máu B Thành tim C Thành ruột D Thành đường hô hấp E Thành tạng rỗng thể 25 Có khối vân xương đầu không bám vào xương là: A Cơ má B Cơ vận nhãn C Cơ lưỡi D Cơ thực quản E Cơ thắt hậu môn 26 Tế bào hoạt động không theo ý muốn là: A Cơ trơn B Cơ vân C Cơ tim D Cơ trơn tim E Cơ vân tim 27 Tế bào thường có nhân nằm tế bào là: A Cơ vân tim B Cơ vân xương C Cơ vân tim trơn D Cơ vân xương vân tim E Chỉ có trơn 28 Cơ tim vân xương giống điểm: A Có vân ngang sáng tối B Có nhiều nhân C Có cấu tạo đơn vị co D Có vân ngang đơn vị co E Có hệ thống T, vân ngang đơn vị co 29 Hệ thống T có tế bào cơ: A Cơ vân xương B Cơ tim C Cơ trơn D Cả vân xương tim E Cơ biểu mô 30 Cơ có màu đỏ do: A Hạt chế tiết B Myoglobin C Hemoglobin D Tơ E Nhiều nhân 31 Tế bào vân xương loại trắng khác tế bào vân xương loại đỏ tương có : A Chứa nhiều tơ cơ, myoglobin B Chứa tơ cơ, myoglobin C Chứa nhiều myoglobin, nhiều tơ D Chứa tơ cơ, myoglobin E Không có tương 32 Nội bào quan phát triển tế bào mô : A Bộ máy golgi B Ty thể C Trung thể D Lysosom E Ribisom 33 Sử dụng lựa chọn đáp án cột A để ghép hợp với ý cột B: A B a Cơ vân Có vạch bậc thang b Cơ tim Có vân ngang Cơ trơn Không có cấu trúc Sarcomer Cơ biểu mô Chứa nhiều nhân d Đáp án : 34 Sử dụng lựa chọn đáp án cột A để ghép hợp với ý cột B: A B a Tn T b Tn I tác actin – myosin Tn C d Tropomyonin Ức chế tương Gắn với ion Ca Gắn với tropomyosin Phóng bế điểm hoạt động actin Đáp án: [...]... sắc tố nằm ở: A Lớp hạt B Lớp mầm C Lớp gai D Lớp sừng E Lớp chân bì nông 6 Lớp lưới chân bì da cấu tạo bởi: A Mô liên kết thưa B Mô liên kết mau C Mô mỡ D Mô liên kết mau đan E Mô liên kết mau đều 7 Lớp nhú chân bì da cấu tạo bởi: A Mô liên kết thưa B Mô liên kết mau C Mô mỡ D Mô võng E Mô liên kết mau đều 8 Tuyến mồ hôi có cấu tạo: A Tuyến ngoại tiết kiểu túi B Tuyến ngoại tiết kiểu nang C Tuyến... biểu mô vuông tầng 31 Phần chế tiết của tuyến mồ hôi gọi là: A Túi tuyến B Nang tuyến C Tiểu cầu mồ hôi D Đường mồ hôi E Túi chứa 32 Cấu tạo tuyến mồ hôi có đặc trưng là: A Có tế bào chế tiết B Có tế bào thành ống bài xuất C Có lòng ống D Có tế bào cơ biểu mô E Có cơ trơn bao quanh 1 Biểu mô của niêm mạc miệng là: A Biểu mô trụ tầng B Biểu mô lát tầng không sừng hoá C Biểu mô trụ đơn D Biểu mô trụ... thần kinh được truyền qua sinap nhờ: A) Acetylcholin B) Cathecholamin C) Sự dịch chuyển của dòng ion D) Tất cả đều đúng Đáp án – D Câu 22 Chất trung gian hoá học của sinap ức chế: A) GABA B) Acetylcholin C) Adrelanin D) Nor-adrelanin Đáp án A [ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Mô Phôi HVQY ] – Da Và Những Thành Phần Phụ Thuộc da 1 Lớp biểu bì da, loại tế bào có số lượng nhiều nhất là: A Tế bào sắc tố B Tế bào sừng... lát đơn D Biểu mô lát tầng không sừng hoá E Biểu mô trung gian 9 Đám rối thần kinh Meissner phân bố ở : A Mô liên kết đệm ở niêm mạc B Lớp hạ niêm mạc C Lớp cơ D Lớp vỏ ngoài E Giữa 2 lớp cơ 10 Đám rối thần kinh Auerbach phân bố ở: A Mô liên kết đệm niêm mạc B Lớp hạ niêm mạc C Lớp cơ D Lớp vỏ ngoài E Lớp cơ niêm 11 Biểu mô niêm mạc dạ dày vùng đáy không có các đặc điểm sau: A Là biểu mô trụ đơn B... và đại tràng được thực hiện bởi: A Tế bào đài B Tế bào ưa bạc C Tế bào mâm khía D Tế bào Paneth E Tế bào ít biệt hóa 17 Các tế bào nội tiết của ống dạ dày ruột: A Thuộc biểu mô B Thuộc mô liên kết C Có thể phân chia để tái tạo biểu mô ống tiêu hoá D Thuộc cơ niêm E Là tế bào đài 18 Biểu mô ruột được tái tạo nhờ: A Tế bào hấp thu B Tế bào Paneth C Tế bào ít biệt hoá ở thành ống tuyến D Tế bào nội tiết... những đặc điểm sau: A Tế bào của mô liên kết B Tế bào của mô biểu mô C Là loại tế bào biệt hoá cao, hầu như không phân chia D Tế bào có biểu hiện chế ngoại tiết E Thể hiện đặc điểm chỉ chế tiết nội tiết 38 Khoảng Disse: D A Phần nằm giữa hai tế bào gan B Phần nằm giữa hai tế bào nội mô C Phần nằm giữa tế bào nội mô và tế bào Kupffer D Phần nằm giữa tế bào gan và tế bào nội mô E Có chứa mật 39 Mao mạch... giới men – ngà E Lớp tạo ngà bào 6 Trong răng phần có tỷ lệ can xi cao nhất và cứng rắn nhất là: A Tuỷ răng B Men răng C Ngà răng D Xi măng răng E Dây chằng răng 7 Tiền ngà là cấu trúc: A Nằm sát men răng B Nằm sát xi măng răng C Chứa các trụ men răng D Có tỷ lệ can xi cao nhất E Nằm sát vùng có tạo ngà bào 8 Biểu mô thực quản là: A Biểu mô trụ đơn B Biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển C Biểu mô lát... chân bì là phần chân bì: A Cấu tạo luôn thay đổi B Cấu tạo nên vân da C Cấu tạo nên phần cảm thụ D Dự trữ máu E Tạo nên bởi biểu mô 25 Hạ bì là phần da tạo nên bởi: A Mô biểu mô B Mô mỡ C Nhiều tế bào mỡ xen kẽ mô liên kết lỏng lẻo D Mô liên kết mau E Các tiểu cầu mồ hôi 26 Tế bào sắc tố có chức năng sau: A Tổng hợp chất sừng B Tổng hợp sắc tố C Tổng hợp tơ trương lực tạo thể nối D Tổng hợp chất cảm... Tiểu phế quản tận D) Tiểu phế quản hô hấp Đáp án A Câu 20 Cấu trúc luôn luôn đi cùng với tiểu phế quản: A) Tĩnh mạch phổi B) Động mạch phổi C) Mao mạch hô hấp D) Chùm ống phế nang Đáp án B Test : Mô Phôi – Thần Kinh Câu 1 Đặc điểm chỉ có ở tế bào thần kinh: A) Có hình sao B) Từ thân toả ra nhiều nhánh bào tương C) Lưới nội bào và ribosom phát triển D) Dẫn truyền xung động thần kinh Đáp án D Câu 2 Tế... Đáp án: 26 Sử dụng các lựa chọn đáp án cột A để ghép hợp với ý cột B: A B a Tiểu tràng 1 Có số lượng tế bào đài nhiều hơn b Đại tràng 2 Biểu mô là biểu mô lát tầng không sừng hoá c Dạ dày 3 Có nhiều nhung mao d.Thực quản 4 Có tuyến đáy tiết Pepsinogen Đáp án: Tuyến tiêu hoá 28 Tuyến nước bọt có cấu tạo kiểu: A Tuyến ống thẳng B Tuyến ống phân nhánh C tuyến túi đơn D Tuyến ống túi phân nhánh E Tuyến lưới
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm mô phôi – phôi tiêu hóa , Trắc nghiệm mô phôi – phôi tiêu hóa , Trắc nghiệm mô phôi – phôi tiêu hóa ,         E. Phế quản thuỳ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay