TRẮC NGHIỆM dân số có đáp án

15 1,354 7
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:03

TRẮC NGHIỆM DÂN SỐ CÓ ĐÁP ÁN ĐÁP ÁN 1.C 2.B 3.D 4.D 5.A 6.B 7.C 8.D 9.C 10.D 11.B 12.A 13.? 14.A 16.B 17.C 18.C 19.B 20.B 2.A 3.C 4.D 5.C 8.A 9.D 10.B 11.C 12.C 13.A 14.D 15.B 16.A 17.D 18.D 19.C 20.B 1.A 2.D 3.C 6.C 7.B 6.B 1.C 2.B 3.A 4.B 5.A 7.C 8.D 9.D 16.A 19.C 22.B 35.B 36.D 1.D 2.C 3.D 4.D 5.B 6.D 7.D 8.B 9.B 11.A 12.C 13 10.D 14.B 15.B 16.C 17.B 18.D 19.C 20.B CÂU HỎI Câu 1: Khái niệm chết loại trừ A: Là vĩnh viễn tất biểu sống B: Là chấm dứt tất sống C: Là tượng chết bào thai D.Là trình tự nhiên Câu 2: Mức chết ảnh hưởng lớn đến A:Điều kiện kinh tế B:Quy mô cấu dân số C:Điều kiện chăm sóc y tế C.Điều kiện giáo dục Câu 3:Nghiên cứu mức chết nhằm ngoại trừ A.Đưa sách vấn đề kinh tế xã hội B.Phòng điều trị bệnh để giảm tỉ lệ chết C.Tăng tuổi thọ bình quân quần thể dân cư D.Tăng tỉ lệ sinh Câu 4: Y nghĩa tỉ suất chết thô ngoại trừ A.Đánh giá mức chết bao trùm dân số B.Phụ thuộc vào cấu trúc dân số C.Tỉ suất gia tăng dân số D.Phản ánh mức chết thực dân số Câu 5:Tỉ suất chết thô nước phát triển cao nước phát triển do: A.Cơ cấu dân số theo tuổi C.Điều kiện y tế B.Điều kiện kinh tế D.Điều kiện giáo dục Câu 6: Tỉ suất chết đặc trưng theo tuổi A.Tỉ số số chết độ tuổi 100 người thuộc độ tuổi năm B Tỉ số số chết độ tuổi 1000 người thuộc độ tuổi năm C Tỉ số số chết độ tuổi 10000 người thuộc độ tuổi năm D Tỉ số số chết độ tuổi 100000 người thuộc độ tuổi năm Câu 7: Tỉ suất chết đặc trưng theo nhóm tuổi có ưu điểm ngoại trừ C.Phản ánh mức chết bao trùm dân số D.Đánh giá so sánh trình độ Câu 8: Tỉ suất chết trẻ em tuổi A.Tổng số trẻ em chết tuổi tổng số dân B Tổng số trẻ em chết tuổi tổng số trẻ em C Tổng số trẻ em chết tuổi tổng số bà mẹ D Tổng số trẻ em chết tuổi tổng số trẻ em sinh sống Câu 9: Ys nghĩa tỉ suất chết trẻ em chết tuổi,ngoại trừ A.Là tiêu đặc biệt quan trọng nghiên cứu dân số B.Đo mức chết phận dân cư có mức chết cao C Đo mức chết phận dân cư có mức chết thấp D.Tác động trực tiếp đến tuổi thọ trung bình dân cư Câu 10 :Tỉ suất chết trẻ em tuổi đánh giá ngoại trừ A.Chất lượng chăm sóc y tế B.Tiến y học C.Điều kiện kinh tế xã hội D.Mức chết bao trùm dân số Câu 11: Ở nước phát triển A.Tỉ suất chết trẻ em tuổi cao tuổi thấp B Tỉ suất chết trẻ em C Tỉ suất chết trẻ em tuổi trung bình D.không có đáp án Câu 12: Tỉ suất chết mẹ A.Số phụ nữ chết sinh đẻ trung bình năm 100.000 trẻ sinh sống năm B Số phụ nữ chết năm 100.000 trẻ sinh sống năm C Số phụ nữ chết sinh đẻ bao gồm tai nạn năm 100.000 trẻ sinh sống năm D.Số phụ nữ chết sinh đẻ năm 100.000 trẻ năm Câu 13: Y nghĩa tỉ suất chết mẹ ngoại trừ A.Phản ánh mức độ nguy hiểm thai nghén tai biến sản khoa B.Phản ánh chất lượng chăm sóc phụ nữ thời kì thai nghén … Câu 14: Trong giai đoạn đầu loài người xu hướng chết thường A.Tỉ suất chết cao trì thời gian dài B.Tỉ suất chết trẻ em thấp C.Tỉ suất chết thô không cao D.Tỉ suất chết bà mẹ trung bình Câu 16: Trong giai đoạn cách mạng công nghiệp xua hướng chết thường A.Mức chết cao B.Mức chết giảm đạt mức thấp C.Nguyên nhân chết không thay đổi D.Chủ yếu chết nhiễm trùng Câu 17: Tuổi thọ trung bình A.Đạt mức ổn định nước B.Không có khác biệt nhiều C.Các nước phát triển đạt mức cao cao D Các nước phát triển đạt mức Câu 18: Đồ thi biểu diễn tỉ suất chết theo tuổi dân số có dạng hình chữ U A.Tỉ suất chết trẻ em cao,người già thấp B Tỉ suất chết trẻ em thấp,người già cao C Tỉ suất chết trẻ em người già cao D Tỉ suất chết trẻ em người già thấp Câu 19: Đồ thi biểu diễn tỉ suất chết theo tuổi dân số có dạng hình chữ J A Tỉ suất chết trẻ em người già thấp B Tỉ suất chết trẻ em thấp,người già cao C Tỉ suất chết trẻ em người già cao D Tỉ suất chết trẻ em cao,người già thấp Câu 20: Nguy chết nhóm kết hôn so với nhóm độc thân A.Nhóm kết hôn có nguy chết cao chết cao B Nhóm độc thân có nguy C.Nguy chêt hai nhóm tương đương D.Không so sánh Câu 2: Di dân túy A.Nhập cư trừ suất cư B.Nhập cư cộng xuất cư C.Xuất cư trừ nhập cư D.Cả Câu 3: Có cách phân loại di dân A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 4: Có bao nhiều cách phân loại di dân quốc tế A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 5: Có cách phân lạo di dân nội địa A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 6: Có cách phân loại di dân theo đặc trưng di dân A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 8: Di dân tự phát A.Một tượng kinh tế xã hội B.Mang tính tự phát C.Phụ thuộc hỗ trợ nhà nước D.Do quyền định Câu 9: Nguyên nhân di dân ngoại trừ A.Do lực nơi B.Do lực hút nơi đến C.Do nơi bị giải tỏa D.Do cân giới tính sinh Câu 10 :Có nguồn số liệu di dân A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 11:Xu hướng di dân giới thập kỉ qua diễn theo xu hướng,trừ A.Từ khu vực phát triển đến khu vực phát triển B.Di dân quốc tế diễn diễn với cường độ lớn so với di dân nước C.Di dân nước diễn với cường độ lớn so với di dân quốc tế D.giữa nước nội khu vực mạnh so với nội châu lục Câu 12: Mô hình di chuyển dân cư đặc thù vào năm đầu thập niên 90 ngoại trừ A.Từ khu vực trung tâm khu vực ngoại vi B.Từ nợi tập trung dân cư nơi dân cư C.Từ nơi dân sang nơi nhiều dân D.Nới giãn dân cư Câu 13: Di dân tác động trực tiếp đến A.Quy mô dân số B.Tỉ lẹ dùng biện pháp trnahs thai C.Tỉ lệ giới tính sinh D.Tỉ lệ… Câu 14: Anh hưởng tích cực di dân,ngoại trừ A:Đóng góp vào tăng trưởng kinh tế,phát triển sản xuất B.Góp phần phát triển đồng vùng quốc gia C.Góp phần tăng thu nhập cải thiện sống xóa đói giảm nghèo D.Người làm nghiên cứu nước không trở lại Câu 15: Khái niệm đô thị hóa ngoại trừ A.Sự tăng lên tỉ lệ dân sống thành thị B.Sự tăng lên dân số nông thôn C.Sự phát triển kinh tế khu vực D.Sự hình thành phát triển cấc thành phố Câu 16: Phân loại đô thị dựa A.Quy mô dân số B.Tỉ lệ phần trăm dịch vụ y tế C.Số trẻ em tiêm chủng mở rộng D.Số người già chăm sóc y tế Câu 17: Tiêu chuẩn để phân loại đô thị Việt Nam,ngoại trừ A.Quy mô B.Mật độ C.Tỉ lệ phần trăm lược lượng lao động phi nông nghiệp tuổi đô thị D.Câu trúc Câu 18:Có tiêu chí phân loại đô thị Việt Nam A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 19:Tỉ lệ đô thị hóa giới năm 2009 là: A.30%-40% B.40%-50% C.50%-60% D.từ 60% trở lên Câu 20: Tỉ lệ đô thị hóa Việt Nam 2009 A.20%-25% B.25%-30% C.30%-35% C.trên 35% Câu 1:Khoanh tròn vào chữ mà bạn cho 1-đâu công thức cân dân số A.Pn=P0+(B-D)+(I-O) 2.Quy mô cấu dân số lãnh thổ a.Không ngừng biến động sinh chết di cư b.Không ngừng biến động biến đổi thời gian c.Không ngừng biến đổi chuyển từ tuổi sang tuổi khác d.Luôn nghiên cứu trạng thái động A.a+b+d B.b+c+d C.a+c+d D.a+b+c 3.Qua thời kì phát triển dân số châu lục đạt quy mô lớn A.châu Phi C.châu Á B.châu Mĩ D.châu La tinh 6.Đặc điểm dân số Việt Nam theo điều tra năm 2009 A.Đông dân ,dân số trẻ,phân bố không B Đông dân ,dân số trẻ,mức sinh thay C Đông dân ,dân số trẻ,phân bố không đều,dân số vàng D Đông dân ,dân số vàng,mức sinh thay 7.Từ năm 1945 đến Việt Nam có lần tông rđiều tra dân số A.2 C.3 B.4 D.6 8.chọn câu chu kì tổng điều tra dân số Câu 1: Cơ cấu dân số vàng tỉ lệ dân số độ tuổi lao động so với phụ thuộc A.1/2 B.1/3 C.2/1 D.1/1 Câu 2: Cơ cấu dân số vàng Việt Nam kéo dài tỉ suất tăng dân số ổn định A.10-20 năm B.20-30 năm C.30-45 năm D.45-60 năm Câu 3: Chỉ số mức sinh sau phản ánh xác mức sinh dân số A.Tổng tỉ suất sinh B.Tỉ suất sinh thô C.Tỉ suất tái sinh thô D.Tí suất đặc trưng theo tuổi Câu 4: Hai quốc gia A B có tông tỉ suất sinh thô nhau,nếu nước A có tỉ lệ phụ nữ 15-49 dân số cao B A.Nước A có mức sinh cao nước B B Nước A có mức sinh thấp nước B C.Hai nước có mức sinh D.Cả sai Câu 5:Tổng tỉ suất sinh định nghĩa A.Số trẻ em trung bình sinh sống mối người phụ nữ nhóm người phụ nữ,trong đời họ năm sinh đẻ có tỉ suất sinh đặc trưng theo tuổi năm định B.Số trẻ sinh bà mẹ lứa tuổi khác họ hoàn thành thời kì sinh đẻ C.Số trẻ sinh sống 1000 phụ nữ độ tuổi 15-49 năm D Số gái trung bình sinh sống mối người phụ nữ nhóm người phụ nữ,trong đời họ năm sinh đẻ có tỉ suất sinh đặc trưng theo tuổi năm định Câu 7:Mức sinh thay đạt A.Tổng tỉ suất sinh =1 B.Tỉ suất sinh thô =1 C.Tỉ suất tái sinh tinh =1 D.Tỉ suất tái sinh chung =1 Câu 8:Các tỉ lệ tử vong đặc trưng tính theo đặc tính sau A.Tuổi,giới B.Phơi nhiễm với yếu tố nguy C.Nghề nghiệp D.Tất ý Câu : Các tỉ suất tử vong đặc trưng tính theo đặc tính sau A.Tuổi,giới B.Phơi nhiễm với yếu tố nguy C.Nghề nghiệp D.Tất ý Câu 16: Triển vọng sống tuổi tuổi dùng để lập mốc thường dùng để đo lường tuổi thọ trung bình A.Triển vọng sống kể từ sinh B.Triển vọng sống kể từ tuổi C.Triển vọng sống từ 60 tuổi D.Triển vọng sống kể từ 15 tuổi Câu 19.Gỉa sử tỉ lệ gia tăng dân số tụ nhiên quốc gia hàng năm 1,4 sau năm dân số tăng gấp đôi A.24,8 B.34,7 C.49,3 D.40,8 Câu 22.Tỉ lệ dân số hàng năm để sau 50 năm dân số tăng gấp đôi A.1,7% B.1,4% C.1,9% D.1,1% 10 Dân số nước đến 1/7/2009 14,485,000 người giả sử tỉ suất phát triển dân số 1,85 dự báo dân số đến ngày 31/12/2013 Câu 35: Phương pháp dự báo dân số áp dụng tường hợp A.Phương pháp phần C.Phương pháp số học B.Phương pháp tuyến tính D.Phương pháp cân dân số Câu 36.Kết theo phương pháp chọn A.20,074,431 người C.20,537,419 người B.20,940,122 người D.ko kết Câu 1: Phát triển kinh tế A.Tăng trưởng kinh tế quốc gia B.Tăng GNP giảm tỉ lệ lao động nông nghiệp để tương ứng với tỉ lệ công nghiệp tăng giáo dục đào tạo C.Tăng thu nhập cho người nghèo,phân bố sản lượng cấu D.cả ý Câu 2:Tiêu chuẩn không để tính số phát triển người HDI A.GDP(tổng sản phẩm thu nhập quốc nội) B.Kì vọng sống sinh C.PPP D.Trình độ học vấn Câu 3:Chất lượng dân số đánh giá thuộc tính A.Thể lực trí tuệ C.Tính động xã hội B.Năng lực xã hội D.Cả ý Câu 4: Theo tiêu chuẩn quốc tế số sau không dùng để đánh giá chất lượng dân số 11 A.Chỉ số phát triển người lượng thể B.Chỉ số trọng C.Mức độ vị giới số phát triển giới dân số vàng D.Chỉ số cấu Câu 5: Chiến lược phát triển dân số 2000-2010 Việt Nam A.Giamr mức sinh,giảm mức chết bệnh tật B.Giảm mức sinh,nâng cao chất lượng dân số C.Giảm mức sinh,chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em D Giảm mức sinh,gia đình ấm no hạnh phúc Câu 6:Đặc điểm bật Dân số kế hoạch hóa gia đình,tại Việt Nam A.Đánh dấu thay đổi nhận thức người dân sức ép dân số đến phát triển mặt B.Sự chấp nhận xã hội vợ chồng gia đình quy mô nhỏ(1-2 con) C.Phong trào DS-KHHGD nước quan tâm đầu tư tài quốc tế D.A+B Câu 7:Chính sách dân số đưa để A.Giảm mức sinh B.Điều tiết dân số C.Xây dựng thực tiễn kế hoạch hóa kinh tế xã hội D.Chọn B+C Câu 8:NHà nước Việt Nam cần trọng đến sách dân số với lí quan trọng A.Sự bùng nổ dân số áp lực mặt tiêu cực phát triển 12 B.Mất cân đối tích lũy tiêu dùng việc làm y tế giáo dục trật tự công cộng đời sống C.Do đông đúc lên vấn đề giao thông D.Do áp lực đông dân lên đất đai trồng trọt Câu 9: Theo số liệu năm 2009 quốc gia có quy mô dân số lớn A.Mehico B.Mĩ C.Đức D.Bangladet Câu 10: Dân số già dẫn đến hậu A.Thừa nguồn nhân lực lao động B.Tăng nhu cầu dịch vụ y tế C.Tăng nhu cầu nhà D.ý A+B Câu 11: Tỉ số giới tính cho biết A.Trong dân số trung bình 100 nữ có nam B.Số nam giới tổng số dân C.Dân số nữ so với nam quần thể D.Trong dân số 100 nam có nữ Câu 12: Tại nước phát triển tuổi thọ trung bình thấp thường A.Tỉ suất chết mẹ cao B.Tỉ suất chết người già cao C.Tỉ suất chết trẻ em tuổi cao D.Tỉ suất chết từ 50-70 cao Câu 13: Hãy ghép A,B,C với 1,2,3 A Tỉ suất tái sinh thô Tỉ suất tái sinh tinh 3.2 2.02 Quốc gia 1.Mĩ 13 B 1.7 1.44 2.Siriea Leon C 0.94 0,92 3.Indonexia A= B= C= Câu 14: Tổng tỉ suất sinh Việt Nam năm 2000 2,3 có nghĩa A.Mức sinh hệ phụ nữ năm 2000 có vừa đủ số gái thay họ quần thể B.Số sinh trung bình người phụ nữ 2,3 người phụ nữ năm sinh đẻ có tỉ suất sinh đặc trưng theo tuổi năm 2000 C.Nếu mức sinh năm 2000 không thay đổi trung bình người phụ nữ sinh 2,3 đời họ D Số sinh trung bình người phụ nữ 2,3, người phụ nữ năm sinh đẻ có tỉ suất sinh chết đặc trưng theo tuổi năm 2000 Câu 15: Chỉ số sử dụng phổ biến có ý nghĩa để đo lường mức sinh nước hay khu vực A.Tỉ số trẻ em phụ nữ B.Tổng tỉ suất sinh C.Tỉ suất sinh chung D.Tỉ suất sinh thô Câu 16: Tỉ số giới tính tỉnh Việt Nam 2005 117 điều giải thích A.Tỉ lệ nam giới có xu hướng tăng tự nhiên B.Do có nhiều bào thai gái bị chết trước sinh C.Do lựa chọn giới tính kĩ thuật đại trước sinh D.Do trẻ em trai có khả sống cao Câu 17:Tại nhật năm 1995 tỉ suất tái sinh tinh(NNR) 98% tỉ suất tái sinh thô (GRR) nguyên nhân: 14 A.Tỉ suất chết mẹ cao thấp B.Tỉ suất chết sơ sinh chết trẻ em C.Tỉ suất chết mẹ thấp cao D Tỉ suất chết sơ sinh chết trẻ em Câu 18: Nước A B có tỉ suất chết bệnh mạch vành 4/1000 dân,tỉ lệ chết mạch vành theo tuổi 5/1000 dân nước A 3/1000 dân cho nước B A.Hai nước có phân bố tuổi B.Việc chẩn đoán bệnh nước A tốt B C.Dân số nước A trẻ D.Dân số nước A già Câu 19:Điều 10,PLDS năm 2003 có quy định:mỗi cặp vợ chồng có quyền định thời gian thời gian sinh con,số con,khoảng cách lần sinh” có nghĩa A.Nhà nước không chủ trương sinh 1-2 mà người dân tự định B.Được sinh với số lượng thoải mái C.Mỗi cặp vợ chồng có quyền định số lượng thời gian khoảng cách lần sinh,nhưng ý đến lợi ích đứa người mẹ cộng đồng xã hội D.Tỉ suất sinh cảu VN đạt số mong muốn nên không cần điều tiết dân số Câu 20: Nguyên nhân trực tiếp tử vong mẹ là,Ngoại trừ A.Tử vong chảy máu sau đẻ B.Tử vong mắc bệnh ung thư thòi kì tháng thai nghén C.Tử vong phá thai tháng cuối thời kì thai nghén D Tử vong phá thai tháng đầu thời kì thai nghén 15 [...].. .Dân số của 1 nước đến 1/7/2009 là 14,485,000 người giả sử tỉ suất phát triển dân số là 1,85 hãy dự báo dân số đến ngày 31/12/2013 Câu 35: Phương pháp dự báo dân số có thể được áp dụng trong tường hợp này là A.Phương pháp thanh phần C.Phương pháp số học B.Phương pháp tuyến tính D.Phương pháp cân bằng dân số Câu 36.Kết quả theo phương pháp được chọn là... thể dẫn đến hậu quả A.Thừa nguồn nhân lực lao động B.Tăng nhu cầu dịch vụ y tế C.Tăng nhu cầu nhà ở D.ý A+B Câu 11: Tỉ số giới tính cho biết A.Trong dân số trung bình 100 nữ có bao nhiêu nam B .Số nam giới trong tổng số dân C .Dân số nữ so với nam trong 1 quần thể D.Trong dân số 100 nam có bao nhiêu nữ Câu 12: Tại nước đang phát triển tuổi thọ trung bình thấp thường do A.Tỉ suất chết mẹ cao B.Tỉ suất chết... nước B A.Hai nước có sự phân bố tuổi như nhau B.Việc chẩn đoán bệnh của nước A tốt hơn B C .Dân số nước A trẻ hơn D .Dân số nước A già hơn Câu 19:Điều 10,PLDS năm 2003 có quy định:mỗi cặp vợ chồng có quyền quyết định thời gian thời gian sinh con ,số con,khoảng cách giữa các lần sinh” có nghĩa là A.Nhà nước không chủ trương sinh 1-2 con nữa mà do người dân tự quyết định B.Được sinh con với số lượng thoải... trọng nhất A.Sự bùng nổ dân số và sự áp lực về mọi mặt tiêu cực đối với sự phát triển 12 B.Mất cân đối trong tích lũy tiêu dùng việc làm y tế giáo dục trật tự công cộng đời sống C.Do sự đông đúc lên vấn đề giao thông D.Do áp lực của đông dân lên đất đai trồng trọt Câu 9: Theo số liệu năm 2009 quốc gia nào có quy mô dân số lớn nhất A.Mehico B.Mĩ C.Đức D.Bangladet Câu 10: Dân số già có thể dẫn đến hậu quả... tính chỉ số phát triển con người HDI A.GDP(tổng sản phẩm thu nhập quốc nội) B.Kì vọng sống khi sinh C.PPP D.Trình độ học vấn Câu 3:Chất lượng dân số đánh giá bởi thuộc tính A.Thể lực và trí tuệ C.Tính năng động xã hội B.Năng lực xã hội D.Cả 3 ý trên Câu 4: Theo tiêu chuẩn quốc tế 1 trong các chỉ số sau không dùng để đánh giá chất lượng dân số 11 A.Chỉ số phát triển con người lượng cơ thể B.Chỉ số trọng... độ vị thế giới và chỉ số phát triển giới dân số vàng D.Chỉ số cơ cấu Câu 5: Chiến lược phát triển dân số 2000-2010 của Việt Nam là A.Giamr mức sinh,giảm mức chết do bệnh tật B.Giảm mức sinh,nâng cao chất lượng dân số C.Giảm mức sinh,chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em D Giảm mức sinh,gia đình ấm no hạnh phúc Câu 6:Đặc điểm nổi bật của Dân số kế hoạch hóa gia đình,tại Việt Nam là A.Đánh dấu sự thay đổi... người dân về sức ép dân số đến sự phát triển về mọi mặt B.Sự chấp nhận của xã hội và vợ chồng về gia đình quy mô nhỏ(1-2 con) C.Phong trào DS-KHHGD được cả nước quan tâm sự đầu tư về tài chính quốc tế D.A+B đúng Câu 7:Chính sách dân số đưa ra để A.Giảm mức sinh B.Điều tiết dân số C.Xây dựng và thực tiễn các kế hoạch hóa kinh tế xã hội D.Chọn B+C Câu 8:NHà nước Việt Nam cần chú trọng đến chính sách dân số. .. sinh đẻ có các tỉ suất sinh và chết đặc trưng theo tuổi của năm 2000 Câu 15: Chỉ số nào dưới đây được sử dụng phổ biến và có ý nghĩa nhất để đo lường mức sinh của 1 nước hay 1 khu vực A.Tỉ số trẻ em phụ nữ B.Tổng tỉ suất sinh C.Tỉ suất sinh chung D.Tỉ suất sinh thô Câu 16: Tỉ số giới tính tại 1 tỉnh Việt Nam 2005 là 117 điều nào giải thích được A.Tỉ lệ nam giới có xu hướng tăng tự nhiên B.Do có nhiều... chồng có quyền quyết định số lượng thời gian khoảng cách giữa các lần sinh,nhưng chú ý đến lợi ích đối với đứa con người mẹ cộng đồng xã hội D.Tỉ suất sinh cảu VN đạt số con mong muốn nên không cần điều tiết dân số nữa Câu 20: Nguyên nhân trực tiếp tử vong mẹ là,Ngoại trừ A.Tử vong do chảy máu sau đẻ B.Tử vong do mắc bệnh ung thư trong thòi kì 3 giữa tháng thai nghén C.Tử vong do phá thai trong 3 tháng... 2000 là 2,3 có nghĩa là A.Mức sinh của 1 thế hệ phụ nữ trong năm 2000 có vừa đủ số con gái thay thế họ trong quần thể B .Số con được sinh ra trung bình của mỗi người phụ nữ là 2,3 nếu những người phụ nữ này trong những năm sinh đẻ có các tỉ suất sinh đặc trưng theo tuổi của năm 2000 C.Nếu mức sinh của năm 2000 không thay đổi thì trung bình mỗi người phụ nữ sinh 2,3 con trong cuộc đời của họ D Số con được
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM dân số có đáp án, TRẮC NGHIỆM dân số có đáp án, TRẮC NGHIỆM dân số có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay