ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VI SINH vật có đáp án

40 913 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:02

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VI SINH VẬT CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 Khái niệm xoắn khuẩn: A Là vi khuẩn lượn xoắn, di động nhờ có lông B Là vi khuẩn lượn xoắn, di động C Di động không, di động có lông quanh thân D Không di động Đáp án: câu B Đặc điểm cấu tạo tế bào vi khuẩn: A Có nhân điển hình B Không có nhân C Không có màng nhân D Có máy phân bào Đáp án: Câu C Đặc điểm chất nguyên sinh vi khuẩn : A Protein polipeptid chiếm khoảng 50% trọng lượng khô B Protein polipeptid chiếm khoảng 80% trọng lượng khô C Không có enzym nội bào D Chứa nội độc tố Đáp án: Câu A Đặc điểm màng nguyên sinh tế bào vi khuẩn: A Có tính thẩm thấu chọn lọc vận chuyển điện tử B Là nơi tổng hợp nhân vi khuẩn C Là nơi tổng hợp Ribosom cho tế bào D Là nơi bám lông vi khuẩn Đáp án: Câu A Đặc điểm vách vi khuẩn Gram dương: A Gồm nhiều lớp petidoglycan, có tính vững B Gồm lớp petidoglycan, tính vững thấp C Peptidoglycan chất hóa học lipid acid amin D Thành phần acid teichoic có nhóm vi khuẩn Đáp án: Câu A Đặc điểm vách vi khuẩn Gram âm: A Gồm nhiều lớp petidoglycan nên có tính vững B Bên vách có lớp lipopolysaccharit C Tính đặc hiệu kháng nguyên thấp D Cấu tạo phức hợp lipopolysaccharit Đáp án: Câu B Một tính chất sau không thuộc đặc tính vách vi khuẩn: A Quyết định tính kháng nguyên thân B Có tính thẩm thấu chọn lọc C Là nơi tác động số kháng sinh D Là nơi mang điểm tiếp nhận đặc hiệu cho thực khuẩn thể Đáp án: Câu B Đặc điểm vách tế bào vi khuẩn: A Quyết định nên hình thể vi khuẩn B Quyết định tính chất gây bệnh vi khuẩn C Được cấu tạo phức hợp lipopolysaccharit (LPS) D Bao bên vỏ vi khuẩn Đáp án: Câu A Đặc điểm cấu tạo vỏ vi khuẩn: A Là lớp vỏ cứng bao vách, có vai trò bảo vệ vi khuẩn B Là lớp nhầy, lỏng lẻo, không rõ rệt bao quanh vi khuẩn C Mọi loại vi khuẩn có vỏ gặp điều kiện không thuận lợi D Chỉ trực khuẩn Gram âm có vỏ Đáp án: Câu B 10 Đặc điểm cấu tạo chức lông vi khuẩn: A Là sợi protein dài xoắn B Xuất phát từ màng tế bào xuyên qua vách tế bào C Giúp vi khuẩn tồn điều kiện không thuận lợi D Giúp vi khuẩn truyền giới tính từ vi khuẩn sang vi khuẩn khác Đáp án: câu A 11 Đặc điểm cấu tạo chức pili vi khuẩn: A Cấu tạo hóa học protein B Nếu pili vi khuẩn không tồn C Nếu pili vi khuẩn không truyền yếu tố di truyền từ vi khuẩn sang vi khuẩn khác D Một vi khuẩn đực có nhiều pili giới tính Đáp án: Câu A 12 Đặc điểm cấu tạo chức nha bào vi khuẩn: A Mọi loài vi khuẩn điều kiện sống không thuận lợi có khả sinh nha bào B Ở trạng thái nha bào vi khuẩn có khả gây bệnh C Màng nha bào bao bên nhân AND D Nha bào có hai lớp vách Đáp án: Câu D 13 Đặc điểm chuyển hóa dinh dưỡng vi khuẩn: A Tất vi khuẩn gây bệnh vi khuẩn tự dưỡng B Vi khuẩn chuyển hóa nhờ enzym nội ngoại bào C Vi khuẩn chuyển hóa nhờ có enzym ngoại bào D Chỉ vi khuẩn ký sinh tế bào gây bệnh Đáp án: Câu B 14 Đặc điểm chuyển hóa dinh dưỡng vi khuẩn: A Quá trình chuyển hóa tạo số chất nội độc tố, vitamin B Tất vi khuẩn gây bệnh vi khuẩn tự dưỡng C Tất vi khuẩn gây bệnh vi khuẩn dị dưỡng D Enzym ngoại bào có vai trò thực trình chuyển hóa phức tạp Đáp án: C 15 Đặc điểm loại môi trường nhân tạo để nuôi cấy vi khuẩn: A Môi trường bản: phải đủ yếu tố dinh dưỡng cần thiết cho đa số vi khuẩn B Môi trường bản: để nuôi cấy vi khuẩn tăng trưởng nhanh C Môi trường chuyên biệt: môi trường có thêm hồng cầu D Môi trường chuyên biệt: để nuôi cấy vi khuẩn tăng trưởng chậm Đáp án: Câu A 16 Thuốc kháng sinh chất ngăn chặn vi khuẩn nhân lên hay tiêu diệt vi khuẩn chế: A Tác động vào cân lý học tế bào vi khuẩn B Tác động vào giai đoạn chuyển hóa đời sống vi khuẩn C Ức chế sinh tổng hợp protein D Tác động vào giai đoạn phân chia tế bào vi khuẩn Đáp án: Câu B 17 Kháng sinh có đặc điểm: A Có nguồn gốc từ chất hóa học B Có nguồn gốc từ thực vật C Mỗi loại kháng sinh tác động lên nhóm hay loại vi khuẩn định D Kháng sinh có hoạt phổ rộng kháng sinh tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn gây bệnh khác Đáp án: Câu C 18 Chất tẩy uế chất sát khuẩn giống điểm: A Có thể tổng hợp phương pháp hóa học, ly trích từ động vật, thực vật vi sinh vật B Có thể dùng chỗ bôi da C Thường dùng để tẩy uế đồ vật D Gây độc hại cho thể Đáp án: Câu D 19 Kháng sinh làm hư hại màng nguyên tương vi khuẩn theo chế: A Kháng sinh làm thay đổi tính thẩm thấu chọn lọc vách vi khuẩn B Kháng sinh làm tăng tính thấm chọn lọc màng nguyên tương vi khuẩn C Kháng sinh làm thay đổi tính thẩm thấu chọn lọc màng nguyên tương D Kháng sinh làm thay đổi tính thẩm thấu màng nhân Đáp án: Câu C 20 Kháng sinh ức chế sinh tổng hợp protein vi khuẩn theo chế sau: A Phá hủy tiểu phần 30S ribosom B Phá hủy tiểu phần 50S ribosom C Cản trở liên kết acid amin tiểu phần 50S D Tác động vào enzym catalase tiểu phần 50S Đáp án: Câu C 21 Một chế tác động kháng sinh vào tiểu phần 30S vi khuẩn là: A Kháng sinh phá hủy ARN thông tin B Kháng sinh cản trở ARN thông tin trượt polysom C Kháng sinh gắn vào 30S ribosom vi khuẩn gây nên đọc sai mã ARN thông tin D Kháng sinh phá hủy ARN vận chuyển Đáp án: Câu B 22 Một chế tác động kháng sinh trình sinh tổng hợp acid nucleic vi khuẩn: A Ức chế enzym gyrase nên ngăn cản chép AND B Tác động vào ARN khuôn, ức chế tổng hợp ARN C Tác động vào ARN khuôn, ức chế tổng hợp ADN D Ngăn cản sinh tổng hợp AND-polymerase phụ thuộc ARN Đáp án: Câu A 23 Kháng sinh tác động lên vách tế bào vi khuẩn làm cho: A Vi khuẩn sinh vách, dễ bị tiêu diệt B Chức thẩm thấu chọn lọc vách bị thay đổi, vi khuẩn bị tiêu diệt C Cấu trúc hóa học vách bị thay đổi nên vi khuẩn bị tiêu diệt D Các thụ thể bề mặt vách bị phá hủy nên vi khuẩn bị tiêu diệt Đáp án: Câu A 24 Chất sát khuẩn chất: A Ức chế phát triển vi sinh vật mức độ phân tử B Gây độc hại cho mô sống thể C Thường dùng để tẩy uế đồ vật hay sát trùng da D Độc tính cao nên dùng chỗ bôi da Đáp án: Câu B 25 Chất tẩy uế có đặc điểm: A Có nguồn gốc từ chất hóa học hay từ động vật, thực vật B Chỉ dùng để tẩy uế đồ vật C Có khả tiêu diệt vi sinh vật nên dùng chỗ bôi da D Có tác động mạnh vi khuẩn, làm ngưng phát triển vi khuẩn Đáp án: Câu B 26 Đặc điểm đề kháng kháng sinh vi khuẩn: A Có bốn dạng đề kháng là: đề kháng thật, đề kháng giả, đề kháng tự nhiên, đề kháng thu B Đề kháng giả: bao gồm đề kháng tự nhiên đề kháng thu C Đề kháng thật: bao gồm đề kháng tự nhiên đề kháng thu D Đề kháng tự nhiên đề kháng chất, không nguồn gốc di truyền Đáp án: Câu C 27 Ở vi khuẩn kháng kháng sinh, gien đề kháng tạo đề kháng cách: A Làm giảm tính thấm vách B Làm giảm tính thấm màng nguyên tương C Làm giảm tính thấm màng nhân D Làm giảm tính thấm vỏ Đáp án: Câu B 28 Vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh theo chế: A Vi khuẩn sản xuất enzym để phá hủy hoạt tính thuốc B Vi khuẩn làm giảm khả thẩm thấu vách tế bào thuốc C Vi khuẩn không enzym nên không chịu ảnh hưởng kháng sinh D Vi khuẩn không màng tế bào Đáp án: Câu A 29 Đặc điểm đề kháng thu kháng thuốc kháng sinh vi khuẩn: A Chiếm tỷ lệ thấp kháng thuốc vi khuẩn B Kháng thuốc theo chế đột biến chủ yếu C Các gien đề kháng nằm nhiễm sắc thể, plasmid hay transposon D Gien đề kháng truyền từ vi khuẩn đực F+ sang vi khuẩn F- Đáp án: Câu C 30 Đặc điểm vi khuẩn có R-plasmid: A Tồn môi trường có kháng sinh B Không tồn môi trường có kháng sinh C Có vi khuẩn nhạy cảm với kháng sinh D Có loại vi khuẩn gây bệnh Đáp án: Câu A 31 Trên lâm sàng, phối hợp thuốc kháng sinh nguyên tắc dùng thuốc để tránh tượng kháng thuốc, dựa tính chất sau đột biến: A Đột biến có tính vững bền B Đột biến có tính ngẫu nhiên C Đột biến có tính chất D Đột biến có tính chất độc lập đặc hiệu Đáp án: Câu D 32 Kháng sinh đồ kỹ thuật: A Xác định độ nhạy cảm vi khuẩn với kháng sinh B Xác định độ nhạy cảm kháng sinh với vi khuẩn C Xác định vi khuẩn gây bệnh sau phân lập, định danh vi khuẩn D Xác định nồng độ kháng thuốc kháng sinh vi khuẩn Đáp án: Câu A 33 Sử dụng kháng sinh rộng rãi, không định dẫn đến tình trạng: A Các vi khuẩn kháng thuốc bị tiêu diệt B Các vi khuẩn nhạy cảm với thuốc bị tiêu diệt C Các vi khuẩn nhạy cảm tự phát triển mà không bị ức chế cạnh tranh vi khuẩn khác D Tất vi khuẩn nhạy cảm kháng thuốc bị tiêu diệt Đáp án: Câu B 34 Một biện pháp phòng chống kháng thuốc vi khuẩn là: A Chỉ điều trị có kết kháng sinh đồ B Chỉ điều trị phân lập, định danh vi khuẩn C Chọn kháng sinh theo kết kháng sinh đồ D Phối hợp nhiều loại kháng sinh tăng liều kháng sinh Đáp án: Câu C 35 Một số khái niệm nhiễm trùng: A Bệnh nhiễm trùng thể ẩn trạng thái bệnh kéo dài, triệu chứng không dội B Bệnh nhiễm trùng cấp tính: diễn tiến bệnh nhanh, sau bệnh nhân thường tử vong C Bệnh nhiễm trùng mạn tính: bệnh kéo dài, triệu chứng không dội D Nhiễm trùng tiềm tàng: người bị nhiễm trùng dấu hiệu lâm sàng Đáp án: Câu C 36 Virus đơn vị sinh vật học đặc biệt vì: A Kích thước nhỏ bé, từ 20-300 mm B Chỉ nhân lên môi trường giàu chất dinh dưỡng C Tuy nhỏ bé trì nòi giống qua hệ gây nhiễm trùng cho tế bào 10 D Viêm gan mạn tính Đáp án: B 46 Đặc điểm sinh học Haemophilus influenzae: A Có lông lông tuỳ theo điều kiện phát triển B Có vỏ không vỏ tuỳ theo điều kiện phát triển C Cầu trực khuẩn nhỏ, Gram dương D Chỉ nuôi cấy môi trường giàu chất dinh dưỡng: thạch máu, CA Đáp án: B 47 Đặc điểm độc tố tetanospasmin vi khuẩn uốn ván: A Bị bất hoạt 1200C sau 15 phút B Là độc tố thần kinh C Bản chất nội độc tố D Gây ly giải hồng cầu người, ngựa, thỏ Đáp án: B 48 Vi khuẩn Chlamydia bắt buộc phải sống ký sinh nội bào vì: A Không có enzym nội bào nên không tự chuyển hoá, trao đổi chất B Không có enzym ngoại bào nên không tự chuyển hoá, trao đổi chất C Không có khả tạo ATP tượng oxy hóa D Không có vách nên tồn môi trường Đáp án: C 49 Đặc điểm sinh vật học vi khuẩn lao: A Trực khuẩn ngắn, Gram âm B Trực khuẩn mảnh, phân nhánh C Di động (+), không sinh nha bào D Trong điều kiện không thuận lợi sinh nha bào Đáp án: B 26 50 Đặc điểm sinh vật học vi khuẩn lao: A Kỵ khí tuyệt đối B Có tốc độ tăng trưởng chậm chậm C Dễ phát triển môi trường nuôi cấy thông thường D Khi nhuộm phương pháp nhuộm Gram vi khuẩn bắt màu đỏ Đáp án: B - HẾT ĐỀ SỐ Đặc điểm kháng nguyên vỏ vi khuẩn: A Có tính kháng nguyên mạnh B Có tính kháng nguyên yếu C Bao bên vách tế bào nên có tính kháng nguyên đa đặc hiệu D Bản chất hóa học phức hợp lipopolysaccharit Đáp án: Câu B Đặc điểm kháng nguyên hòa tan virus: A Là thành phần hạt virus tách trình sản xuất vacxin B Là ngoại độc tố virus tổng hợp trình nhân lên C Các kháng nguyên có giá trị chẩn đoán sản xuất vac-xin D Các kháng nguyên có giá trị chẩn đoán sản xuất vac-xin Đáp án: Câu C Đặc điểm kháng nguyên acid nucleic virus: 27 A Acid nucleic kháng nguyên hoàn toàn B Acid nucleic kháng nguyên không hoàn toàn C Nucleoprotein kháng nguyên không hoàn toàn D Kháng nguyên nucleoprotein có virus có cấu trúc đối xứng khối Đáp án: B Đặc điểm chế thuốc kháng sinh ức chế sinh tổng hợp protein vi khuẩn: A Điểm tác động tiểu phần 50S B Điểm tác động vách C Điểm tác động màng nguyên tương D Điểm tác động AND Đáp án: Câu A Cơ chế đề kháng thuốc kháng sinh do: A Vi khuẩn làm tăng tính thấm màng nguyên tương B Vi khuẩn làm đích tác động thuốc C Vi khuẩn tạo isoenzym lực với thuốc D Vi khuẩn ức chế sinh tổng hợp acid nucleic Đáp án: Câu C Kháng sinh đồ kỹ thuật: A Xác định độ nhạy cảm vi khuẩn với kháng sinh B Xác định độ nhạy cảm kháng sinh với vi khuẩn C Xác định vi khuẩn gây bệnh sau phân lập, định danh vi khuẩn D Xác định nồng độ kháng thuốc kháng sinh vi khuẩn Đáp án: Câu A Biện pháp hạn chế gia tăng vi khuẩn kháng kháng sinh: A Chọn lựa kháng sinh theo chẩn đoán lâm sàng B Tăng liều lượng kháng sinh 28 C Chỉ dùng kháng sinh để điều trị có dấu hiệu nhiễm trùng D Dùng kháng sinh đủ liều lượng, thời gian Đáp án: Câu D Một số khái niệm nhiễm trùng: A Nhiễm trùng xâm nhập vào mô vi sinh vật gây bệnh B Nhiễm trùng xâm nhập vào thể vi sinh vật C Nhiễm trùng mạn tính: số virus, thời gian ủ bệnh kéo dài D Nhiễm trùng tiềm tàng: dấu hiệu lâm sàng, không tìm thấy vi sinh vật gây bệnh Đáp án: Câu A Các thành phần bề mặt vi khuẩn tham gia bám đặc hiệu vào tế bào là: A Fibrin B Pili C Lipopolysaccharit bề mặt D Các phân tử bám khác lipoprotein bề mặt màng tế bào Đáp án: Câu B 10 Yếu tố độc lực định nhiễm trùng là: A Độc tố vi khuẩn B Một số enzym ngoại bào vi khuẩn C Sự xâm nhập sinh sản vi khuẩn D Sự bám vào tế bào vi khuẩn Đáp án: Câu C 11 Ngoại độc tố có tính chất: A Độc lực: Không độc nội độc tố B Bản chất: Lipopolysaccharit C Chịu nhiệt cao D Tính kháng nguyên mạnh 29 Đáp án: Câu D 12 Nội độc tố có tính chất: A Là chất độc vi khuẩn tiết trình phát triển B Có vi khuẩn Gram dương C Bản chất: Lipopolysaccharit D Tính kháng nguyên mạnh Đáp án: Câu C 13 Đặc điểm nhân lên virus: A Chỉ nhân lên tế bào sống B Chỉ nhân lên tế bào sống cảm thụ C Chỉ nhân lên thể sống D Có thể nhân lên môi trường nhân tạo chuyên biệt Đáp án: Câu B 30 14 Đặc điểm interferon: A Bản chất kháng thể dịch thể B Bản chất lipo-polysaccharit C Có tác dụng ức chế hoạt động ARN vận chuyển virus D Có tác dụng ức chế hoạt động ARN thông tin virus Đáp án: câu D 15 Tính đặc hiệu kháng nguyên vách (O) vi khuẩn Gram dương định bởi: A Thành phần peptidoglycan B Thành phần acid techoic protein M hay protein A C Thành phần peptidoglycan polysacchrit D Tùy loại vi khuẩn mà thành phần định tính đặc hiệu kháng nguyên thân Đáp án: Câu A 16 Kháng nguyên enzym vi khuẩn có đặc điểm: A Là nhóm enzym nội bào B Là enzym độc lực nhóm enzym ngoại bào C Bản chất phức hợp lipid-polysaccharit nên tính sinh miễn dịch yếu D Bản chất ngoại độc tố nên tính sinh miễn dịch cao Đáp án: Câu B 17 Kháng nguyên enzym vi khuẩn có đặc điểm: A Là polipeptid phức hợp protid nên tính kháng nguyên mạnh B Là chuỗi ngắn polysaccharit nên tính kháng nguyên yếu C Độc lực mạnh nên dùng điều trị số bệnh D Độc lực mạnh nên sử dụng chẩn đoán số bệnh Đáp án: Câu A 31 18 Đặc điểm kháng nguyên vỏ vi khuẩn: A Bản chất hóa học polypeptid polysaccharit B Vỏ có vi khuẩn Gram dương C Kích thích thể sinh miễn dịch mạnh chất polypeptid D Gây miễn dịch yếu chất lipid Đáp án: Câu A 19 Đặc điểm vỏ vi khuẩn: A Quan sát vỏ nhuộm phương pháp nhuộm Gram B Là lớp nhầy, lỏng lẻo, không rõ rệt bao bên vách số vi khuẩn C Chỉ có vi khuẩn Gram âm D Chỉ có vi khuẩn vách Đáp án: Câu B 20 Bản chất hóa học vỏ vi khuẩn có hai loại: A Polypeptid lipoprotein B Polysaccharit protein C Polypeptid polysaccharit D Protein lipoprotein Đáp án: Câu C 21 Đặc điểm vỏ vi khuẩn: A Là kháng nguyên hoàn toàn B.Có tính kháng nguyên yếu C Có thể chế thành giải độc tố chất protein D Không thể chế thành vac-xin không gây miễn dịch Đáp án: Câu B 22 Vỏ số vi khuẩn có tác dụng chống lại thực bào do: A Có lớp vỏ dày nên đại thực bào không tiêu diệt vi khuẩn 32 B Có khả tiết độc tố tiêu diệt đại thực bào C Làm tăng opsonin hóa giúp vi khuẩn tồn D Có khả bão hòa opsonin hóa giúp vi khuẩn tồn Đáp án: Câu D 23 Lipopolysaccharit vi khuẩn không sử dụng để sản xuất thành vac-xin vì: A Có tính độc cao nên gây nguy hiểm cho thể B Là kháng nguyên không hoàn toàn nên tính sinh miễn dịch yếu C Kháng thể tạo kháng nguyên mang tính đa đặc hiệu D Không có tính đặc hiệu kháng nguyên riêng Đáp án: Câu C 24 Đặc điểm vỏ vi khuẩn: A Tất vi khuẩn có vỏ B Chỉ trực khuẩn Gram âm có vỏ C Tất vi khuẩn có vỏ vi khuẩn gây bệnh D Một số vi khuẩn có vỏ vỏ trình phát triển Đáp án: Câu D 25 Đặc điểm lông vi khuẩn: A Tất vi khuẩn có lông B Lông giúp cho vi khuẩn bám lên bề mặt tế bào C Lông tạo thành protein sợi D Là bán kháng nguyên chất sợi polysaccharit trùng hợp Đáp án: Câu C 26 Đặc điểm lông vi khuẩn: A Là kháng nguyên hoàn toàn B Là bán kháng nguyên 33 C Không có vai trò kháng nguyên D cầu giao phối giúp cho vi khuẩn truyền yếu tố di truyền Đáp án: Câu A 27 Tính chất sau đặc điểm lông vi khuẩn: A Lông mọc từ nguyên sinh chất tế bào vi khuẩn B Lông tổng hợp từ acid amin dạng D C Chỉ vi khuẩn có lông di động D Kháng nguyên lông dùng để phân loại số vi khuẩn Đáp án: Câu C 28 Kháng nguyên hòa tan virus kháng nguyên thu từ nuôi cấy tế bào nhiễm virus : A Sau loại bỏ virus nước nuôi cấy virus B Sau loại bỏ thành phần tế bào C Sau loại bỏ virus thành phần tế bào D Sau loại bỏ nước nuôi cấy virus thành phần tế bào Đáp án: Câu C 29 Đặc điểm tính kháng nguyên thành phần hạt virion: A Vỏ capsid có tính kháng nguyên đặc hiệu B Vỏ envelop có tính kháng nguyên đặc hiệu C Acidnucleic tính kháng nguyên D Acidnucleic có tính kháng nguyên cao Đáp án: Câu A 30 Đặc điểm kháng nguyên vỏ capsid virus: A Bản chất vỏ capsid lipoprotein nên có tính kháng nguyên cao B Chứa phần lớn protein virus nên kháng nguyên quan trọng C Là phức hợp kháng nguyên nucleoprotein 34 D Là phức hợp kháng nguyên glucoprotein Đáp án: Câu B 31 Đặc điểm kháng nguyên vỏ envelop virus: A Bản chất vỏ lipoprotein nên tính kháng nguyên không mạnh B Bản chất vỏ glycoprotein nên tính kháng nguyên không mạnh C Vỏ lipoprotein glycoprotein D Vỏ có chứa kháng nguyên đặc hiệu hemaglutinin neraminidase Đáp án: Câu C 32 Đặc điểm kháng nguyên vỏ envelop virus: A Các gai nhú vỏ kháng nguyên quan trọng chẩn đoán B Các gai nhú vỏ kháng nguyên có giá trị chẩn đoán C Các gai nhú vỏ có tác dụng giúp virus di chuyển gian bào D Các gai nhú vỏ có tác dụng giúp virus xâm nhập vào tế bào Đáp án: Câu A 33 Cầu khuẩn là: A Những vi khuẩn hình cầu B Những vi khuẩn hình cầu tương đối giống hình cầu C Có đường kính trung bình khoảng 1nm D Sắp xếp thành đám hay rải rác Đáp án: Câu B 34 Đặc điểm màng nguyên sinh tế bào vi khuẩn: A Có tính thẩm thấu chọn lọc vận chuyển điện tử B Là nơi tổng hợp ngoại độc tố vi khuẩn C Là nơi tổng hợp ribosom cho tế bào 35 D Là nơi bám lông vi khuẩn Đáp án: Câu A 35 Chức vách vi khuẩn: A Thẩm thấu chọn lọc vận chuyển chất hòa tan B Là nơi tập trung men chuyển hóa hô hấp C Tham gia tổng hợp enzym ngoại bào D Mang kháng nguyên quan trọng vi khuẩn Đáp án: Câu D 36 Đặc điểm hô hấp vi khuẩn: A Hô hấp kỵ khí: chất nhận điện tử cuối ion B Hô hấp hiếu khí: O2 chất nhận điện tử cuối C Hô hấp hiếu kị khí tùy ngộ: chất nhận điện tử cuối chất vô D Hô hấp hiếu kị khí tùy ngộ: chất nhận điện tử cuối chất vô hữu Đáp án: Câu B 37 Đặc điểm sinh sản phát triển vi khuẩn: A Đa số vi khuẩn sinh sản theo kiểu nảy chồi B Đa số vi khuẩn sinh sản theo kiểu trực phân C Khuẩn lạc tế bào vi khuẩn khiết D Hình dạng khuẩn lạc hình dạng vi khuẩn Đáp án: Câu B 38 Các tính chất đột biến vi khuẩn có đặc điểm: A Hiếm: tần suất đột biến từ 106-1011 B Độc lập đặc hiệu: di truyền cho hệ sau C Ngẫu nhiên: đột biến tính chất không ảnh hưởng đến đột biến tính chất khác 36 D Vững bền: đặc tính đột biến di truyền cho hệ sau Đáp án: Câu D 39 Các phương thức vận chuyển di truyền: A Tiếp hợp: vận chuyển đoạn AND vi khuẩn cho nạp vào vi khuẩn nhận nhờ có mặt phage B Tải nạp: vận chuyển chất liệu di truyền từ vi khuẩn cho sang vi khuẩn nhận nhờ có mặt phage C Biến nạp: vận chuyển chất liệu di truyền từ vi khuẩn đực sang vi khuẩn hai vi khuẩn tiếp xúc với D.Tải nạp chung hoàn chỉnh: đoạn gien vi khuẩn cho mang sang nằm tự bào tương vi khuẩn nhận Đáp án: Câu B 40 Cấu tạo plasmid tế bào vi khuẩn: A Là phân tử AND nhỏ B Là phân tử AND dạng vòng tròn C Là phân tử AND dạng vòng tròn nằm nhiễm sắc thể D Plasmid nhân lên với nhân lên tế bào Đáp án: C 41 Trên môi trường đặc, khuẩn lạc trực khuẩn đường ruột có đặc điểm: A Dạng S: khuẩn lạc tròn, bờ không đều, mặt khô B Dạng R: khuẩn lạc xù xì, mặt bóng, dẹt C Dạng M: khuẩn lạc nhầy, trơn, tròn, lồi, bóng D Đa số khuẩn lạc phát triển nhanh sau 24 - 48 Đáp án: D 42 Đặc điểm kháng nguyên O vi khuẩn đường ruột: A Là kháng nguyên bề mặt vi khuẩn B Chịu nhiệt 37 C Bản chất phức hợp lipopolysaccharit D Bản chất phức hợp protein-polyosid-lipid Đáp án: D 43 Đặc điểm sau họ vi khuẩn đường ruột: A H2S (+/-) chuyển hoá số chất có lưu huỳnh B Bị ức chế môi trường Mac conkey mối mật C Không sinh nha bào D Một số loài hình thể không ổn định nuôi cấy điều kiện đặc biệt Đáp án: B 44 Đặc điểm phát triển họ vi khuẩn đường ruột môi trường lỏng: A Vi khuẩn phát triển nhanh, làm đục môi trường B Vi khuẩn phát triển nhanh, tạo váng bề mặt môi trường C Vi khuẩn hiếu khí tuyệt đối nên tạo váng bề mặt môi trường D Vi khuẩn phát triển nhanh nên hay lắng cặn làm cho môi trường Đáp án: A 45 Trong bệnh sốt thương hàn, bệnh nhân sốt cao li bì do: A Vi khuẩn xâm nhập vào máu gây tình trạng nhiễm khuẩn thuyết B Vi khuẩn vào máu kích thích trung tâm thần kinh thực vật não C Nội độc tố tác động trung tâm thần kinh thực vật não thất ba D Ngoại độc tố tác động trung tâm thần kinh thực vật não thất ba Đáp án: C 46 Trong bệnh sốt thương hàn, vi khuẩn cư trú quan dẫn đến tình trạng người lành mang bệnh, hay gặp quan: A Thận, bàng quang B Gan, mật, mảng payer C Bàng quang, mật 38 D Mảng payer, đại tràng Đáp án: C 47 Trong chẩn đoán trực tiếp bệnh thương hàn, tuỳ theo giai đoạn tiến triển bệnh để lấy bệnh phẩm, là: A Cấy máu tuần đầu phát bệnh cho tỷ lệ dương tính cao B Cấy phân tuần đầu phát bệnh cho tỷ lệ dương tính cao C Cấy nước tiểu tuần đầu phát bệnh cho tỷ lệ dương tính cao D Cấy máu từ ngày 12-14 bệnh trở cho tỷ lệ dương tính cao Đáp án: A 48 Trong bệnh thương hàn, thời gian sớm xuất kháng thể máu phát thấy thử nghiệm widal là: A Kháng thể O xuất sau 12 - 14 ngày B Kháng thể O xuất sau - ngày C Kháng thể H xuất sau - 10 ngày D Kháng thể H xuất sau 12 - 14 ngày Đáp án: D 49 Vi khuẩn Chlamydia bắt buộc phải sống ký sinh nội bào vì: A Không có enzym nội bào nên không tự chuyển hoá, trao đổi chất B Không có enzym ngoại bào nên không tự chuyển hoá, trao đổi chất C Không có khả tạo ATP tượng oxy hóa D Không có vách nên tồn môi trường Đáp án: C 50 Đặc điểm sinh vật học vi khuẩn lao: A Trực khuẩn ngắn, Gram âm B Trực khuẩn mảnh, phân nhánh C Di động (+), không sinh nha bào 39 D Trong điều kiện không thuận lợi sinh nha bào Đáp án: B 40 [...]... với vi khuẩn, làm ngưng sự phát triển của vi khuẩn Đáp án: Câu B 11 Đặc điểm sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn: A Có bốn dạng đề kháng là: đề kháng thật, đề kháng giả, đề kháng tự nhiên, đề kháng thu được B Đề kháng giả được chia thành hai nhóm là đề kháng tự nhiên và đề kháng thu được C Đề kháng thật được chia thành hai nhóm là đề kháng tự nhiên và đề kháng thu được D Đề kháng tự nhiên là đề kháng... khuẩn đực F+ sang vi khuẩn cái F- Đáp án: Câu C 15 Đặc điểm của vi khuẩn có R-plasmid: A Tồn tại được trong môi trường có kháng sinh B Không tồn tại được trong môi trường có kháng sinh C Có ở những vi khuẩn nhạy cảm với kháng sinh D Có ở mọi loại vi khuẩn gây bệnh Đáp án: Câu A 16 Trên lâm sàng, phối hợp thuốc kháng sinh là một trong những nguyên tắc dùng thuốc để tránh hiện tượng kháng thuốc, dựa trên... động của thuốc C Vi khuẩn tạo ra các isoenzym không có ái lực với thuốc nữa D Vi khuẩn ức chế sinh tổng hợp acid nucleic Đáp án: Câu C 6 Kháng sinh đồ là kỹ thuật: A Xác định độ nhạy cảm của vi khuẩn với kháng sinh B Xác định độ nhạy cảm của kháng sinh với vi khuẩn C Xác định vi khuẩn gây bệnh sau khi phân lập, định danh vi khuẩn D Xác định nồng độ kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn Đáp án: Câu A 7 Biện... chế gia tăng vi khuẩn kháng kháng sinh: A Chọn lựa kháng sinh theo chẩn đoán lâm sàng B Tăng liều lượng kháng sinh 28 C Chỉ dùng kháng sinh để điều trị khi có dấu hiệu nhiễm trùng D Dùng kháng sinh đủ liều lượng, thời gian Đáp án: Câu D 8 Một số khái niệm về nhiễm trùng: A Nhiễm trùng là sự xâm nhập vào mô của các vi sinh vật gây bệnh B Nhiễm trùng là sự xâm nhập vào cơ thể của các vi sinh vật C Nhiễm... Vi khuẩn không còn enzym nên không chịu ảnh hưởng của kháng sinh D Vi khuẩn không còn màng tế bào 17 Đáp án: Câu A 14 Đặc điểm của đề kháng thu được trong kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn: A Chiếm tỷ lệ thấp trong sự kháng thuốc của vi khuẩn B Kháng thuốc theo cơ chế đột biến là chủ yếu C Các gien đề kháng có thể nằm trên nhiễm sắc thể, plasmid hay transposon D Gien đề kháng chỉ được truyền từ vi. .. bởi các vi khuẩn khác D Tất cả các vi khuẩn nhạy cảm và kháng thuốc đều bị tiêu diệt Đáp án: Câu B 18 Một trong những biện pháp phòng chống kháng thuốc ở vi khuẩn là: A Chỉ điều trị khi có kết quả kháng sinh đồ B Chỉ điều trị khi phân lập, định danh được vi khuẩn C Chọn kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ D Phối hợp nhiều loại kháng sinh và tăng liều kháng sinh Đáp án: Câu C 19 Một số khái niệm về... polysccharit D Mọi vi khuẩn Gram âm đều có lông Đáp án: B 34 Sinh lý của vi khuẩn: A Tất cả vi khuẩn gây bệnh đều là vi khuẩn tự dưỡng B Tất cả vi khuẩn gây bệnh đều là vi khuẩn dị dưỡng C Vi khuẩn chuyển hóa được nhờ có ARN vận chuyển D Sự dinh dưỡng của vi khuẩn nhờ khả năng vận chuyển qua màng của ARN vận chuyển Đáp án: Câu B 35 Khái niệm xoắn khuẩn: A Là những vi khuẩn lượn xoắn, di động được nhờ có lông... chất hóa học B Có nguồn gốc cơ bản từ thực vật C Mỗi loại kháng sinh chỉ tác động lên một nhóm hay một loại vi khuẩn nhất định 14 D Kháng sinh có hoạt phổ rộng là kháng sinh tiêu diệt được nhiều loại vi khuẩn gây bệnh khác nhau Đáp án: Câu C 3 Chất tẩy uế và chất sát khuẩn giống nhau ở điểm: A Có thể tổng hợp bằng phương pháp hóa học, ly trích từ động vật, thực vật hoặc vi sinh vật B Có thể dùng tại... đồ vật D Gây độc hại cho cơ thể Đáp án: Câu D 4 Kháng sinh làm hư hại màng nguyên tương vi khuẩn theo cơ chế: A Kháng sinh làm thay đổi tính thẩm thấu chọn lọc của vách vi khuẩn B Kháng sinh làm tăng tính thấm chọn lọc của màng nguyên tương vi khuẩn C Kháng sinh làm thay đổi tính thẩm thấu chọn lọc của màng nguyên tương D Kháng sinh làm thay đổi tính thẩm thấu của màng nhân Đáp án: Câu C 5 Kháng sinh. .. có tính đặc hiệu kháng nguyên riêng Đáp án: Câu C 24 Đặc điểm vỏ của vi khuẩn: A Tất cả mọi vi khuẩn đều có vỏ B Chỉ trực khuẩn Gram âm mới có vỏ C Tất cả vi khuẩn có vỏ đều là vi khuẩn gây bệnh D Một số vi khuẩn có thể có vỏ hoặc mất vỏ trong quá trình phát triển Đáp án: Câu D 25 Đặc điểm lông của vi khuẩn: A Tất cả các vi khuẩn đều có lông B Lông giúp cho vi khuẩn bám được lên bề mặt tế bào C Lông
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VI SINH vật có đáp án , ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VI SINH vật có đáp án , ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VI SINH vật có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay