CÂU hỏi KIỂM TRA TIN học

7 205 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 18:01

CÂU HỎI KIỂM TRA TIN HỌC Khi ô lên #DIV/0! : A Không kiểu liệu B Chia cho không C Độ rộng ô không đủ D Tham chiếu ô không hợp lệ Khi ô lên #REF!: A Chia cho không B Độ rộng ô không đủ C Tham chiếu ô không hợp lệ D Không kiểu liệu Để so sánh tỷ lệ xuất huyết địa phương, người ta dùng: A Biểu đồ hình cột ngang (Bar) B Biểu đồ hình cột (Column) C Biểu đồ hình đường (Line) D Biểu đồ hình bánh (Pie) Để biểu thị mối tương quan hai dãy số liệu, người ta dùng: A Biểu đồ hình cột ngang (Bar) B Biểu đồ hình cột (Column) C Biểu đồ hình đường (Line) D Biểu đồ hình bánh (Pie) Khi ô lên #NULL!: A Sử dụng tham chiếu sai B Xóa bỏ ô tham chiếu C Chia cho không D Độ rộng ô không đủ Trong hàm sau đây, hàm giá trị đối số phải theo thứ tự quy định: A SUM B INTERCEPT C STDEV D AVERAGE Trong biểu đồ, muốn xoay chữ đại lượng mô tả phía chân biểu đồ cột trục nằm ngang, ta chọn Tab hộp thoại Format Axis: A Font B Patterns C Scale D Alignment Để thêm hàng vào Wordsheet, chọn hàng liền sử dụng menu: A Insert -> Rows, Insert -> Rows, Insert -> Rows B Insert -> Columns C Insert -> Worksheet -> Rows D Insert -> Rows Công thức = 100 – sum(5,2)^count(1,2) có kết quả: A 49 B #REF! C 51 D 100 10 Khi ô lên #########: A Không kiểu liệu B Tham chiếu ô không hợp lệ C Chia cho không D Độ rộng ô không đủ 11 Hàm = INTERCEPT ({1,2,3}, {4,5,6,7}) cho kết quả: A #NAME! B #REF! C #VALUE! D #N/A! 12 Để thay đổi công thức bảng Pivot Table, chọn cách sau đây: A Nhấn chuột vào biểu tượng Field Settings công cụ bảng Pivot table B Nhấn chuột vào vị trí bảng Pivot table C Chọn menu Data -> Pivot table and pivot Chart Report D Nhấn chuột vào Refresh Data menu Data 13 Trong Consolidate, ta sử dụng hàm sau: A Exp B Sqrt C Max D If 14 Hàm = MODE (1,2,3,4,5) cho kết là: A #N/A! B C D 15 Hàm = COUNT (MODE(1,2,2,3),”abc”) cho kết là: A #N/A B C D 16 Kết sau sử dụng Pivot table đặt ở: A Cùng sheet với bảng liệu B Một workbook khác C Bất kỳ vị trí D Một sheet khác 17 Xuất huyết TRUE BC >=5 =5 BC Cells-> Protection C Format -> Cells -> Number D Fowmat -> Cells -> Patterns 23 Muốn đánh chữ: x2 ô, ta sử dụng: A Format -> Cells -> Font -> Normal Font B Format -> Cells -> Font -> Superscript C Format -> Cells -> Font -> Strikethrough D Format -> Cells -> Font -> Subscript 24 Muốn tạo dòng làm tiêu đề sử dụng số liệu nhiều trang, dùng: A Format -> Rows B Không thể làm điều C File -> Page setup -> Sheet D Window -> Freeze Panes 25 Để hiển thị liệu nguồn cho đồ hành, ta dùng menu sau đây: A Chart -> Source Data B Chart -> Add Data C Chart -> Chart Type D Chart -> Chart Option 26 Hàm = SUBTOTAL (2, phạm vi) dùng để: A Tìm giá trị bé phạm vi B Đếm ô có chứa trị số phạm vi C Đếm ô có chứa liệu phạm vi D Tìm giá trị lớn phạm vi 27 Hàm =INTERCEPT ({1,2,3},{2,3,4,5}) cho kết quả: A #N/A! B #NAME! C #NULL D #VALUE! 1B 11D 21B 2C 12A 22C 3B 13C 23B 4C 14A 24C 5B 15B 25A 6B 16C 26B 7D 17A 27A 8D 18C 9C 19C 10D 20B
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU hỏi KIỂM TRA TIN học, CÂU hỏi KIỂM TRA TIN học, CÂU hỏi KIỂM TRA TIN học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay