bài 12 kiểu xâu tiết 2

25 177 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 17:57

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cuộc thi thiết kế giảng điện tử e - Learning Bài giảng: Tiết 30 Bài 12: KIỂU XÂU(tiết 2) Chương trình tin học, lớp 11 Giáo viên: Lường Văn Hà Luongha@thptchacang.edu.vn Điện thoại di động: 01684239080 Mai Quý Thắng Thang@thptchacang.edu.vn Điện thoại di động: 01628418094 Trường THPT Chà Cang, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên Tháng 01/2015 Câu hỏi: Em cho biết xâu? Cách khai báo xâu? Từ viết chương trình khai báo xâu a b? KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI • Thủ tục: Delete • Thủ tục: Insert Đáp án: Xâu dãy kí tự Khai xâu:mỗi kí tự gọi mã báo ASCII, Var : string[độ dài lớn xâu]; mộtTrong phầnđó: tử xâu + String: tên dành riêng + Độ dài lớn xâu ([...]... Length(S); • Thủ tục: Delete 1 2 3 • Thủ tục: Insert T i n • Hàm Copy 4 • Hàm Length • Hàm Pos • Hàm UpCase CỦNG CỐ Kết quả: quả D = 7 5 6 7 h o c 5 Hàm POS(St1, St2) - Cho vị trí xuất hiện đầu tiên của xâu St1 trong xâu St2 KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI Ví dụ 1: St2:= ‘HOA NANG’; St1:= ‘NANG’; D:= Pos(St1,St2); • Thủ tục: Delete • Thủ tục: Insert • Hàm Copy • Hàm Length 1 2 3 H O A 4 5 6 7 N A... COPY(S, vt, n) • Tạo một xâu gồm n ký tự liên tiếp bắt đầu KIỂM TRA BÀI CŨ từ vị trí vt của xâu S Ví dụ 2: ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI S:= ‘abc’ S1:= copy(S,1,5); S1 = • Thủ tục: Delete • Thủ tục: Insert • Hàm Copy • Hàm Length • Hàm Pos • Hàm UpCase CỦNG CỐ S:= ‘abc’ S1:= copy(S,5 ,2) ; S1 = ‘’ 4 Hàm LENGTH(S) Cho giá trị là độ dài của xâu S KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI Ví dụ : S:= ‘Tin... trong ch KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI Ch1:= ‘a’; Ch2:= Upcase(Ch1); Kết quả: Ch2 = ‘A’ • Thủ tục: Delete • Thủ tục: Insert • Hàm Copy • Hàm Length • Hàm Pos • Hàm UpCase CỦNG CỐ St 1 2 3 4 5 6 U p C a s e Upcase(st[1]) Upcase(st [2] ) Upcase(st[3]) Upcase(st[4]) Upcase(st[6]) Upcase(st[5]) 1 2 P 3 4 5 6 A S E Em hãy cho biết kết quả khi thực hiện thủ tục Delete(st,5,4) đối với xâu st='Dat nuoc'?... Củng Cố KIỂM TRA BÀI CŨ ĐẶT VẤN ĐỀ NỘI DUNG BÀI MỚI • Thủ tục: Delete • Thủ tục: Insert Các hàm và thủ tục xử lý xâu: Delete(St, vt, n) Insert(S1, S2, vt) Copy(S, vt, n) • Hàm Copy • Hàm Length Length(S) • Hàm Pos • Hàm UpCase CỦNG CỐ Pos(S1, S2) Upcase(ch) - Phần mềm hỗ trợ: Adobe presenter 7.0, hướng dẫn sử dụng Adobe presenter 7.0 và Microsoft PowerPoint 20 03 - Phần mềm camtasia 6.0 .2 và hướng dẫn... answered this correctly! You answered thisis: correctly! The correct answer The correct answer is: Sai Sai Ok Ok Làm Lại Làm Lại Em hãy cho biết kết quả khi thực hiện hàm Copy(st,4,5)đối với xâu st='Hoc ki 2' ? A) 'Hoc' B) 'Ki 2' C) 'Ki' D) 'Hoc ki' Đúng Đúng You You did did not not answer answer this this question question completely completely Bạn Bạn cần cần phải phải trả trả lời lời câu câu hỏi hỏi này... The correct answer is: The correct answer is: Sai Sai Ok Ok Làm Lại Làm Lại Em hãy cho biết kết quả khi thực hiện hàm Pos('nang',st)đối với xâu st='Nang hong'? A) 3 B) 1 C) 4 You You did did not not answer answer this this question question completely completely D) 2 Bạn Bạn cần cần phải phải trả trả lời lời câu câu hỏi hỏi này này Đúng Đúng Your Your answer: answer: You answered this correctly! You answered... answer: You answered this correctly! You answered this correctly! The correct answer is: The correct answer is: Sai Sai Ok Ok Làm Lại Làm Lại Em hãy cho biết kết quả khi thực hiện hàm length(st)đối với xâu st='Hoc tot'? A) 5 B) 6 C) 8 You You did did not not answer answer this this question question completely completely D) 7 Bạn Bạn cần cần phải phải trả trả lời lời câu câu hỏi hỏi này này Đúng Đúng... CỐ Pos(S1, S2) Upcase(ch) - Phần mềm hỗ trợ: Adobe presenter 7.0, hướng dẫn sử dụng Adobe presenter 7.0 và Microsoft PowerPoint 20 03 - Phần mềm camtasia 6.0 .2 và hướng dẫn sử dụng phần mềm camtasia 6.0 .2 - Sách giáo khoa tin học 11, Internet
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 12 kiểu xâu tiết 2, bài 12 kiểu xâu tiết 2, bài 12 kiểu xâu tiết 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay