giáo án tin học 11 bài kiểu mảng

24 238 1
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:58

Sở gd - đt hảI phòng Trường THPT Cát Hải Giáo án điện tử Môn: Tin học Bài giảng: Kiểu Mảng (Tiết 1) Gv: Bùi Thị Thu Hằng Sở gd - đt hảI phòng Trường THPT Cát Hải Môn: Tin học Bài 11: Kiểu Mảng Người thực : Bùi Thị Thu Hằng Kiểm tra cũ Trường THPT Cát hải học Giáo viên thực hiện: B Câu hỏi:Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau cho kết gì? T:=0; For i:=1 to n T:=T+i*i; A Tính tổng số nguyên phạm vi từ đến n; B Tính tích số nguyên phạm vi từ đến n; C Tính tổng bình phương số số nguyên phạm vi từ đến n; D Tính tích bình phương số phạm vi từ đến n; Chương IV: Kiểu Dữ Liệu Có Cấu Trúc Kiểu mảng chiều Chỉ số phần tử 20 99 100 Giá trị 22 17 100 70 36 50 A Chỉ số phần tử -50 -49 49 Giá trị 1.6 8.9 1.3 5.5 3.9 B Chương IV: Kiểu Dữ Liệu Có Cấu Trúc Kiểu mảng chiều a Khái niệm: Mảng chiều dãy hữu hạn phần tử có kiểu liệu, mảng đặt tên phần tử mang số khác A[100]=36 Chỉ số phần tử 20 99 100 Giá trị 22 17 100 70 36 A A[20]=100 Chương IV: Kiểu Dữ Liệu Có Cấu Trúc Kiểu mảng chiều a Khái niệm: Mảng chiều dãy hữu hạn phần tử có kiểu liệu, mảng đặt tên phần tử mang số khác B[50]=3.9 Chỉ số phần tử -50 -49 49 Giá trị 1.6 8.9 1.3 5.5 3.9 B B[0]=1.3 50 Chương IV: Kiểu Dữ Liệu Có Cấu Trúc Kiểu mảng chiều a Khái niệm: Mảng chiều dãy hữu hạn phần tử có kiểu liệu, mảng đặt tên phần tử mang số khác Giá trị A 12 24 55 87 Chỉ số phần tử B a b c x y z M Chương IV: Kiểu Dữ Liệu Có Cấu Trúc Kiểu mảng chiều a Khái niệm: Mảng chiều dãy hữu hạn phần tử có kiểu liệu, mảng đặt tên phần tử mang số Giá trị A 12 4.5 24 Chỉ số phần tử B a M b c 1.8 87 x y z Chương IV: Kiểu Dữ Liệu Có Cấu Trúc Kiểu mảng chiều a Khái niệm: Mảng chiều dãy hữu hạn phần tử có kiểu liệu, mảng đặt tên phần tử mang số Giá trị A 12 24 50 14 9 Chỉ số phần tử B a c c y z M y Chương IV: Kiểu Dữ Liệu Có Cấu Trúc Kiểu mảng chiều Các yếu tố để mô tả mảng chiều: Tên kiểu mảng chiều; Số lượng phần tử; Kiểu liệu phần tử; Các phần tử mảng chiều có chung tên Dãy hữu hạn phần tử đồng kiểu liệu Cách đánh số phần tử; Một dãy liên tiếp số nguyên chữ Cách tham chiếu đến phần tử; Theo qui tắc: tênbiếnmảng[chỉ số] Chương IV: Kiểu Dữ Liệu Có Cấu Trúc Kiểu mảng chiều b Khai báo: Cách 1: Khai báo trực tiếp: Var: array [kiểu số] of ; Cách 2: Khai báo gián tiếp: = array [kiểu số]of type ; var :; Ví dụ: khai báo mảng chiều biểu diễn dãy số sau: Chỉ số phần tử 20 99 100 Giá trị 22 17 100 70 36 Cách Var A: array [1 100] of byte; Type mang = array[1 100] of Byte; Cách Var A: mang; B Chương IV: Kiểu Dữ Liệu Có Cấu Trúc Kiểu mảng chiều b Khai báo: Cách 1: Khai báo trực tiếp: Var: array [kiểu số] of ; Cách 2: Khai báo gián tiếp: type = array [kiểu số] of ; var :; Ví dụ: khai báo mảng chiều biểu diễn dãy số sau: Chỉ số phần tử -100 -99 50 Giá trị toan tin Dia li Cách Var B: array [-100 50] of char; Type mang = array[-100 50] of char; Cách Var B: mang; Chương IV: Kiểu Dữ Liệu Có Cấu Trúc Kiểu mảng chiều b Khai báo: Cách 1: Khai báo trực tiếp: Var: array [kiểu số] of ; Cách 2: Khai báo gián tiếp: type = array [kiểu số] of ; var :; Ví dụ: khai báo mảng chiều biểu diễn dãy số sau: Chỉ số phần tử a b Giá trị 29.3 4.75 51.2 Cách c Var C: array [ a z ] of real; Type mang = array[ a z] of real; Cách Var C: mang; y z 96.3 48.1 Chương IV: Kiểu Dữ Liệu Có Cấu Trúc Kiểu mảng chiều b Khai báo: Cách 1: Khai báo trực tiếp: Var: array [kiểu số] of ; Cách 2: Khai báo gián tiếp: type = array [kiểu số] of ; var :; Ví dụ: khai báo mảng chiều biểu diễn dãy số sau: Chỉ số phần tử -n+1 n+1 Giá trị True False Cách Var D : array [-n+1 n+1] of Boolean; Type mang = array[-n+1 n+1] of Boolean; Cách Var D: mang; Xanh Đỏ Trong khai báo mảng sau khai báo sai ? A ArrayReal = Array [-100 200] of Real; B ArrayBoolean = Array [0 50] of Boolean; C ArrayChar = Array [a z] of Char; D ArrayInt = Array [-100 0] of Integer; Trong ngôn ngữ lập trình pascal với khai báo mảng : A:array [1 100] of integer; việc truy xuất đến phần tử nào? A A(i); B A[i]; C A{i}; D Ai; Trong ngôn ngữ lập trình pascal, phần tử mảng chiều xếp nào? A Các phần tử mảng chiều thứ theo số; B Các phần tử mảng chiều thứ tự theo giá trị giảm dần; C Các phần tử mảng chiều thứ tự theo giá trị tăng dần; D Các phần tử mảng chiều không thứ tự ; Cho mảng A với khai báo sau: Var A: array[ a z ] of boolean; việc truy xuất đến phần tử mảng A là: A A[b]; B A(b); C A[b]; D A[b]; Bộ nhớ phân phối cho mảng chiều tính nào? A Dung lượng tính theo kiểu liệu phân phối cho giá trị mảng; B Tính dung lượng 10 byte cho mảng ; C Không tính dung lượng cụ thể mà nhớ cấp phát ; D Bằng tích số phần tử tối đa khai báo mảng với số byte cho phần tử ; Trong ngôn ngữ lập trình pascal, mặt cú pháp câu lệnh sau đúng? A Type 1chieu=array[1 100] of char; B Type mang1c=array[1 100] of char ; C Type mang1c=array(1 100) of char; D Type mang=array[1-100] of char; Khái niệm mảng chiều Các yếu tố mô tả mảng chiều Khai báo mảng chiều Viết chương trình pascal tìm giá trị nhỏ dãy gồm N số nguyên với N nhập vào từ bàn phím [...]... B Chương IV: Kiểu Dữ Liệu Có Cấu Trúc 1 Kiểu mảng một chiều b Khai báo: Cách 1: Khai báo trực tiếp: Var : array [kiểu chỉ số] of ; Cách 2: Khai báo gián tiếp: type = array [kiểu chỉ số] of ; var : ; Ví dụ: khai báo các mảng một chiều biểu diễn các dãy số sau: Chỉ số phần tử -100 -99 50 Giá trị toan tin Dia li Cách...Chương IV: Kiểu Dữ Liệu Có Cấu Trúc 1 Kiểu mảng một chiều b Khai báo: Cách 1: Khai báo trực tiếp: Var : array [kiểu chỉ số] of ; Cách 2: Khai báo gián tiếp: = array [kiểu chỉ số]of type ; var : ; Ví dụ: khai báo mảng một chiều biểu diễn dãy số sau: Chỉ số phần tử 1 2... array[-100 50] of char; Cách 2 Var B: mang; Chương IV: Kiểu Dữ Liệu Có Cấu Trúc 1 Kiểu mảng một chiều b Khai báo: Cách 1: Khai báo trực tiếp: Var : array [kiểu chỉ số] of ; Cách 2: Khai báo gián tiếp: type = array [kiểu chỉ số] of ; var : ; Ví dụ: khai báo các mảng một chiều biểu diễn các dãy số sau: Chỉ số phần... of real; Cách 2 Var C: mang; y z 96.3 48.1 Chương IV: Kiểu Dữ Liệu Có Cấu Trúc 1 Kiểu mảng một chiều b Khai báo: Cách 1: Khai báo trực tiếp: Var : array [kiểu chỉ số] of ; Cách 2: Khai báo gián tiếp: type = array [kiểu chỉ số] of ; var : ; Ví dụ: khai báo các mảng một chiều biểu diễn các dãy số sau: Chỉ số phần... Trong ngôn ngữ lập trình pascal, các phần tử trong mảng một chiều được sắp xếp như thế nào? A Các phần tử của mảng một chiều được sắp thứ theo chỉ số; B Các phần tử của mảng một chiều được sắp thứ tự theo giá trị giảm dần; C Các phần tử của mảng một chiều được sắp thứ tự theo giá trị tăng dần; D Các phần tử của mảng một chiều không sắp thứ tự ; Cho mảng A với khai báo như sau: Var A: array[ a z ] of... truy xuất đến các phần tử trong mảng A là: A A[b]; B A(b); C A[b]; D A[b]; Bộ nhớ phân phối cho mảng một chiều được tính như thế nào? A Dung lượng tính theo kiểu dữ liệu phân phối cho một giá trị trong mảng; B Tính dung lượng là 10 byte cho một mảng bất kì ; C Không tính được dung lượng cụ thể mà bộ nhớ sẽ cấp phát ; D Bằng tích của số các phần tử tối đa khai báo trong mảng với số byte cho một phần tử... nào sau đây là đúng? A Type 1chieu=array[1 100] of char; B Type mang1c=array[1 100] of char ; C Type mang1c=array(1 100) of char; D Type mang=array[1-100] of char; Khái niệm mảng một chiều Các yếu tố mô tả mảng một chiều Khai báo mảng một chiều Viết chương trình pascal tìm giá trị nhỏ nhất của một dãy gồm N số nguyên với N được nhập vào từ bàn phím ... mang = array[-n+1 n+1] of Boolean; Cách 2 Var D: mang; Xanh Đỏ Trong các khai báo mảng sau đây khai báo nào là sai ? A ArrayReal = Array [-100 200] of Real; B ArrayBoolean = Array [0 50] of Boolean; C ArrayChar = Array [a z] of Char; D ArrayInt = Array [-100 0] of Integer; Trong ngôn ngữ lập trình pascal với các khai báo mảng : A:array [1 100] of integer; thì việc truy xuất đến các phần tử như thế nào?
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án tin học 11 bài kiểu mảng, giáo án tin học 11 bài kiểu mảng, giáo án tin học 11 bài kiểu mảng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay