Nhóm tính từ chỉ đặc điểm về lượng của sự vật đặc điểm ngữ nghĩa và kết trị

121 662 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:49

B GIO DC V O TO TRNG I HC TY BC TRN TH PHC THU NHóM TíNH Từ CHỉ ĐặC ĐIểM Về LƯợNG CủA Sự VậT: ĐặC ĐIểM NGữ NGHĩA Và KếT TRị Chuyờn ngnh: Ngụn ng Vit Nam Mó s: 60220102 LUN VN THC S KHOA HC NG VN NGI HNG DN KHOA HC: GS.TS BI MINH TON SN LA, NM 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu lun l trung thc v cha tng c cụng b bt c mt cụng trỡnh no Tỏc gi Lun Trn Th Phc Thy Li cm n Trong ting Vit, tớnh t ch lng l mt nhúm t cú s lng ln v hot ng ht sc phc Hin ó cú mt s cụng trỡnh nghiờn cu ting Vit cp n, nhiờn s nghiờn cu v tớnh t ch lng cũn s lc, nhiu im cha thng nht v cũn nhiu cha c gii quyt mt cỏch trit c s ng viờn khuyn khớch ca cỏc thy cụ giỏo, thi gian va qua chỳng tụi ó mnh dn nghiờn cu ti Nhúm tớnh t ch c im v lng ca s vt: c im ng ngha v kt tr V ti ny chỳng tụi mun khỏm phỏ cỏi hay, cỏi p ca tớnh t ch lng vi t cỏch l mt tớn hiu thm m thc hin ti ny, ngoi s c gng, n lc ca bn thõn, tụi c s hng dn tn tỡnh, chu ỏo ca GS.TS Bựi Minh Toỏn cựng s gúp ý chõn thnh, nhit tỡnh ca cỏc thy cụ giỏo ó tham gia ging dy lp Cao hc Ngụn ng Vit Nam khúa - i hc Tõy Bc v s ng viờn khớch l ca gia ỡnh cng nh bn bố ng nhip Nhõn dp ny chỳng tụi mun by t lũng bit n sõu sc n cỏc thy cụ giỏo, gia ỡnh v bn bố ó giỳp tụi hon thnh tt lun ny Lai Chõu, ngy thỏng nm 2015 Tỏc gi Trn Th Phc Thy MC LC M U 1 Tớnh cp thit ca ti Lch s nghiờn cu i tng nghiờn cu, phm vi nghiờn cu Mc ớch v nhim v nghiờn cu Phng phỏp v th phỏp nghiờn cu 10 úng gúp ca lun 11 Cu trỳc ca lun 11 NI DUNG 12 Chng 1: C S L LUN 12 1.1 C s trit hc, vt lý .12 1.1.1 Khỏi nim Lng 12 1.1.2 C s trit hc, vt lý v lng 13 1.2 C s ngụn ng hc 14 1.2.1 Ngha ca t v Trng t vng ng ngha .14 1.2.2 Cu to ca t ting Vit 28 1.2.3 H thng t loi ting Vit 30 1.2.4 Kt tr, s thay i kt tr 36 Tiu kt chng 41 Chng 2: TNH T CH C IM V LNG XẫT THEO CU TO, THEO NGHA GC V C IM KT HP 42 2.1 c im ng ngha ca nhúm tớnh t ch lng ca s vt 42 2.1.1 Nhng tớnh t c bn ch c im v lng ca s vt 43 2.1.2 Cỏc tớnh t c sn sinh theo hai phng thc lỏy v ghộp ( thng kốm theo s thay i ngha v kt tr ) so vi t n 59 2.1.3 Phm vi biu vt ca tớnh t ch lng .60 2.1.4 Phm vi biu thỏi ca tớnh t ch lng .61 2.2 c im kt tr ca nhúm tớnh t ch lng .65 2.2.1 Mụ hỡnh kt tr ca nhúm tớnh t ch c im v lng 65 2.2.2 Cỏc kt t ca tớnh t ch c im v lng ca s vt 67 Tiu kt chng 76 Chng 3: S CHUYN NGHA, CHUYN TRNG V THAY I KT TR CA TNH T CH C IM V LNG 77 3.1 S chuyn ngha ca nhúm tớnh t ch lng 77 3.1.1 Chuyn sang th hin cm xỳc, tỡnh cm, ý ngi 78 3.1.2 Chuyn sang th hin s phn, tớnh cỏch ca ngi 82 3.1.3 Chuyn sang th hin cỏc tng lp ngi xó hi 85 3.1.4 Chuyn sang th hin cuc sng cm nhn ngi .88 3.2 S thay i kt tr ca tớnh t ch lng 94 3.2.1 S thay i ca kt t ch ch th .94 3.2.2 Kt t ch mc , lng v kt t ch s so sỏnh 96 Tiu kt chng 98 KT LUN 99 TI LIU THAM KHO 101 PH LC M U Tớnh cp thit ca ti 1.1 Vo nhng nm 20-30 ca th k XX vi s xut hin ca khỏi nim Trng t vng, Ngụn ng ó m hng nghiờn cu mi Trng t vng ó giỳp cỏc nh nghiờn cu ngụn ng khỏm phỏ nhiu ng ngha hc nh: tớnh h thng v ng ngha, hin tng nhiu ngha, hin tng trỏi ngha, ng ngha Bi vy vic khỏm phỏ, nghiờn cu t vng theo cỏc trng n c mi ngi la chn v ỏnh giỏ l hng nghiờn cu kh dng Vo nm 40 ca th k XX Ngụn ng hc, thut ng kt tr c s dng rng rói, ch kh nng kt hp ca cỏc lp t hoc cỏc t loi ngụn ng núi chung Theo cỏc nh nghiờn cu mi quan h mt thit gia ý ngha v thuc tớnh kt tr ca t thỡ ý ngha cú vai trũ quyt nh n kh nng kt hp t, bi vy miờu t hay nh ngha cỏc t loi, tiu loi, c im ý ngha thng c nờu gn vi c im ng phỏp, ú l kh nng kh nng kt hp v chc nng cỳ phỏp 1.2 Trong ting Vit tớnh t ch c im v lng ca s vt l loi tớnh t c bit, biu th nhng thuc tớnh ca s vt, hin tng c ngi tri nhn v phõn chia, va mang c im chung va th hin c im riờng v cỏch tri nhn, v húa v ngụn ng ca dõn tc i sõu nghiờn cu nhúm tớnh t ny s lm sỏng t cỏch thc, c ch m ngi Vit tri nhn v ý nim hoỏ cỏc thc th khụng gian, cỏch nh v, xỏc nh kớch thc, kiu loi, s phõn ct s vt th gii khỏch quan Hng nghiờn cu ca ti phự hp vi nhng yờu cu, hng tip cn ca ngụn ng hc Vit Nam Kt qu nghiờn cu s gúp phn b sung vo a ht lớ lun cng nh ng dng ca ngụn ng hc 1.3 Cuc sng l mt bc tranh c ngi nhn thc, tỏi to li thụng qua ngụn ng v bng ngụn ng T duy, húa ca cỏc dõn tc núi nhng th ting khỏc c ỏnh x vo ngụn ng Trong mi ngụn ng u tn ti mt s quy c húa gia nhng ngi bn ng din t t tng, tỡnh cm theo mt cỏch thc nht nh Núi theo ngụn ng hc tri nhn, cỏc cu trỳc v quỏ trỡnh tri nhn, bờn cnh cỏi ph quỏt, cỏi ng nht cũn cú cỏi tng i, cỏi c thự phn ỏnh mt cỏch thc phõn ct riờng ca cng ng bn ng v cỏc s vt v s tỡnh ca th gii hin thc, phn ỏnh nhng gii hn v rng buc ca húa i vi cỏch thc tri nhn Qua kho sỏt v i chiu, lun s tỡm nhng s tng ng v khỏc bit ny cỏch thc cu trỳc húa cỏc quan h v thuc tớnh khụng gian núi chung v kớch thc núi riờng Ngy nay, yờu cu dy hc mang tớnh chuyờn sõu, ũi hi phi cú nhng nghiờn cu ton din v cn k cỏc trng t vng, ú cú tiu trng t vng ch c im v lng ca s vt Cỏc kt qu nghiờn cu ca lun s gúp phn vo vic dy hc ting Vit cú hiu qu hn nhiu nc trờn th gii ó cú s o sõu, nghiờn cu s chi phi ca nhõn t ngha i vi thuc tớnh kt hp núi riờng v hot ng ng phỏp núi chung ca t nhng Vit Nam l mt hng mi v cũn rt ớt cụng trỡnh nghiờn cu õy l lớ chỳng tụi chn Nhúm tớnh t ch c im v lng ca s vt: c im ng ngha v kt tr lm ti nghiờn cu Vi ti ny, tụi mong mun gúp phn lm rừ mi quan h gia ý ngha v thuc tớnh kt hp ca nhúm tớnh t ch c im v lng ca s vt Ting Vit - mt nhúm t cú s lng tng i ln, cú v trớ quan trng kho t vng dõn tc v c s dng rng rói Ting Vit Lch s nghiờn cu 2.1 Lch s nghiờn cu trng t vng Vo nhng nm 20-30 ca th k XX t lý thuyt ngụn ng ca F Saussure, Jos Trier ó nghiờn cu v a khỏi nim Trng Tip theo ú nhiu tỏc gi ó a cỏc quan nim v Trng T õy lý thuyt trng t vng dn c hỡnh thnh v c cỏc nh nghiờn cu ngụn ng nhanh chúng tip nhn, quan tõm Vit Nam: T v ting Vit hin i (1976) - Nguyn Vn Tu; T vng Ting Vit (1981), C s ng ngha hc t vng (1986) - Hu Chõu c coi l nhng cụng trỡnh nghiờn cu u tiờn cú vai trũ nn tng v Trng t vng Cỏc tỏc gi ó a nhng khỏi nim cú chc nng nh hng cho vic nghiờn cu ngụn ng theo cỏc Trng t vng: Khỏi nim, cỏc tiờu chớ, phõn loi cỏc trng t vng Ngoi nhng cụng trỡnh nghiờn cu trỡnh by lý thuyt v nhng c bn ca Trng t vng ca Nguyn Vn Tu, Hu Chõu, cũn cú nhng lun ỏn tin s, lun thc s, khúa lun tt nghip ó khỏm phỏ ỏp dng lý thuyt Trng t vng nghiờn cu cỏc trng ngha c th Cú cụng trỡnh khai thỏc nghiờn cu ngụn ng ngh thut cỏc tỏc phm th, ca mt s tỏc gi nh: Trng t vng ch ngi th Ch Lan Viờn (Nguyn Chớ Trung, LVThS, 2004); c im ngụn ng ca n gii qua hnh vi hi (Trờn c liu li thoi nhõn vt truyn ngn Nam Cao trc 1945) ( Nguyn Lờ Lng, LVThS, 2006); Kho sỏt vic s dng t a phng th T Hu ( Phm Th Thựy Dng, LVThS, 2008); Biu thc ng vi th hin hnh ng hi ca nhõn vt n truyn ngn sau 1975 trờn c liu li thoi nhõn vt truyn ngn sau 1975 ( Vn Th Nga, LVThS, 2009); Trng t vng ng ngha thc vt vi hai xuõn h th nụm ng lut th k XV-XVII ( H Th Mai Thanh, LVThS, 2010); Trng t vng ng ngha thc vt vi hai Thu - ụng th nụm ng lut th k XV-XVII ( Nguyn Th Tuyt, LVThS, 2010) Li cú nhng cụng trỡnh khai thỏc nghiờn cu ngụn ng sinh hot hng ngy ca ngi Vit Nam chỳng ta: Hin tng nhiu ngha trng t vng ch ngi ( Phm Th Hũa, LATS, 2000); Trng t vng ng ngha cỏc t biu th thi gian ca ting Vit s so sỏnh vi ting c (Lờ Th Thanh, LATS, 2001); Trng ngha mựi v v cỏc hỡnh thc biu hin Ting Vit (Hong i Võn, LVThS, 2008); c im tri nhn ca ngi Vit qua trng t vng thc n (inh Phng Tho, LVThS, 2010); c im tri nhn ca ngi Vit qua trng ng ngha cụn trựng (Dng Th M Dung, LVThS, 2010); c im ng ngha ca nhng t ng biu th phong tc ci xin ca ngi Vit (So sỏnh vi ngi Anh) (V Linh Chi, LVThS, 2010); Ngha biu trng ca nhúm danh t ch ng vt biu thc khen chờ (Bch Thanh Thanh, LVThS, 2012) Qua mt s cụng trỡnh k trờn, chỳng ta thy nghiờn cu v Trng t vng giỳp khỏm phỏ c c im v húa, t ca cỏc dõn tc, c trng phong cỏch ca tỏc gi, giai on hc Cú th núi Trng t vng l mnh t gi c s hp dn, am mờ nghiờn cu, khỏm phỏ 2.2 Lch s nghiờn cu nhúm tớnh t ch c im v lng Trong lch s my nghỡn nm dng nc v gi nc, dõn tc Vit Nam ta cú nhiu t ng ch c im v lng ca s vt, hin tng rt phong phỳ, giu cú, nhng theo tỡm hiu ca tụi thỡ kho tng quý bỏu ú ca dõn tc cha c khai thỏc, nghiờn cu thu ỏo ó cú mt s cụng trỡnh nghiờn cu v trng t ng ch c im v lng nh: c trng ng phỏp v ng ngha ca ph t ch lng Ting Vit (Vừ Th Thm, LVThS), c trng ng ngha nhúm tớnh t ch kớch thc ( Trờn ng liu ting Nga v Ting Vit) song mi ch dng li vic cp n mt s c im hỡnh thc v ng ngha ca chỳng, ch c mt s c trng cỏch tri nhn v phm trự ch lng ca ngi Vit Nam; tm quan trng ca khỏi nim khụng gian h thng ngụn ng cng nh cỏc c im ng ngha cỏc tớnh t ch kớch thc ting Nga v ting Vit, v gúp phn phỏt hin nhng nột c trng t v húa ca ngi Nga v ngi Vit c phn ỏnh qua nhúm t ny i tng nghiờn cu ca cỏc cụng trỡnh l c h thng t ng ch lng Ting Vit, cũn lun ca chỳng tụi ch trung vo nhúm Tớnh t ch c im v lng ca s vt Trong cỏc cụng trỡnh trờn, cha cú cụng trỡnh no t mc ớch nghiờn cu l tỡm hiu mi quan h gia ý ngha v c im kt tr ca nhúm t ng ch lng Vỡ vy, õy l khong trng m chỳng tụi mun khỏm phỏ, tỡm hiu 2.3 Lch s nghiờn cu v ng dng lý thuyt kt tr ngụn ng hc 2.3.1 Trờn th gii Vo cui nhng nm 40 ca th k XX, thut ng kt tr c dựng nhiu ngụn ng hc vi mc ớch ch kh nng kt hp ca cỏc lp t hoc cỏc t loi ngụn ng núi chung Thut ng kt tr - ting Phỏp: Valence- ban u c hiu l thuc tớnh kt hp ca ng t Mt nhng ngi sỏng lp lý thuyt kt tr, nh ngụn ng hc ngi Phỏp L Tesniốre quan nim: ng t cú vai trũ m ng phỏp truyn thng gi l v ng thc cht l thnh t ht nhõn, l cỏi nỳt chớnh ca cõu Vi vai trũ ht nhõn, ng t quy nh s lng v c tớnh ca cỏc thnh t cú quan h vi nú Cỏc thnh t ny, xột theo mc gn bú vi ng t c chia thnh thnh t bt buc - tng ng vi ch ng v b ng truyn thng v thnh t t tng ng vi trng ng truyn thng L Tesniốre gi thnh t bt buc l tham t, thnh t t l chu t S.D Kasnelson - nh ngụn ng hc ca Liờn Xụ cng cú quan nim v kt tr ging L Tesniốre Theo S.D Kasnelson kt tr l thuc tớnh ca lp t nht nh kt hp vo mỡnh nhng t khỏc S.D Kasnelson phõn bit kt tr vi kh nng tham gia vo nhng mi quan h ng phỏp núi chung ca t V nguyờn tc t no cng cú kh nng kt hp vi t khỏc, song khụng cú 16 Nguyn Nhó Bn, (2004) C s ngụn ng hc v ting Vit, NXB Ngh An 17 Nguyn Nhó Bn, (2004) C s ngụn ng hc v ting Vit, NXB Ngh An 18 Lờ Biờn, (1998) T loi ting Vit hin i, NXB giỏo dc 19 Phan Mu Cnh,(2002) Ngụn ng hc bn.i hc Vinh 20 Nguyn Ti Cn, (2004) Ng phỏp ting vit, NXB HQG H Ni 21 Lờ Cn, (2004) Ng phỏp ting Vit, NXB Giỏo dc H Ni 22 Hu Chõu- Bựi Minh Toỏn, (1993) i cng ngụn ng hc, 2, NXB Giỏo dc H Ni 23 Mai Ngc Ch- V c Nghiu- Hong Trng Phin, (2001) s ngụn ng hc v ting vit, NXB Giỏo dc H Ni 24 Hng Dõn, (1997) Bc u tỡm hiu t h ting Vit, Ngụn ng s 25 Hu t (2001) Phong cỏch hc ting vit hin i, NXB HQG H Ni 26 inh Vn c (1986) Ng phỏp ting Vit- t loi, NXB HQG v THCN H Ni 27 H Minh c, (1997) Lý lun hc- NXB Giỏo dc 28 Nguyn Thin Giỏp, (2004) Dng hc vit ng, NXB HQG H Ni 29 Hong Vn Hnh, (1975) c trng ca nhng n v t vng kiu au, ngt ngụn ng s 30 V Quang Ho, (2004) Ngụn ng bỏo chớ, NXB HQG H Ni 31 Cao Xuõn Ho, (2003) ( ch biờn), Cõu ting vit NXB Giỏo dc 32 Nguyn Chớ Ho, (2004) Ng phỏp ting Vit, NXB HQG H Ni 33 inh Trng Lc, (1999) Phong cỏch hc ting Vit, NXB Giỏo dc H Ni 34 inh Trng Lc, (1994) 99 phng tin v bin phỏp tu t ting Vit, NXB HQG H Ni 35 Nguyn Lai, (2004) Nhng bi ging v ngụn ng hc i cng, NXB HQG H Ni 36 Th Kim Liờn, (1999) Ng phỏp ting Vit, NXB Giỏo dc H Ni 102 37 Hong Phờ ( Ch biờn ),(1992) T in ting Vit, Trung tõm t in ngụn ng H Ni 38 Phm Phỳ Phong, Nhng ng phỏp ting Vit NXB HQG H Ni 39 Nguyn Anh Qu,(1998) H t ting Vit hin i, NXB KHXH H Ni 40 Nguyn Anh Qu(1996), Ng phỏp ting Vit NXBGD H Ni 41 Nguyn Hu Qunh, (1986) Ng phỏp ting Vit hin i, Trung tõm biờn son t in bỏch khoa Vit Nam, H Ni 42 Trn ỡnh S, (2001) Dn lun thi phỏp hc, i hc Hu 43 Saussure F de,(1972) Giỏo trỡnh ngụn ng hc i cng, NXB KHXH H Ni 44 Thanh, (1998) T in t cụng c ting Vit, NXB Giỏo dc 45 Nguyn Minh Thuyt (Ch biờn ), (2001) Dn lun ngụn ng hc, NXB Giỏo dc H Ni 46 Cự ỡnh Tỳ, (1983) Phong cỏch c v c im tu t ting Vit, NXB H v THCN H Ni 47 Trung tõm KHXH v nhõn quc gia, Ng phỏp ting Vit, NXB KHXH H Ni 48 Nguyn Ti Cn, (1996) Ng phỏp ting Vit, NXB HQG 49 Th Kim Liờn ( 2002) Ng phỏp ting Vit - NXB Giỏo dc 50 Nguyn Du - Truyn Kiu, 2006, Nh xut bn Vn húa thụng tin 51 Vừ Th Thm c trng ng phỏp v ng ngha ca ph t ch lng Ting Vit, LVThS 52 c trng ng ngha nhúm tớnh t ch kớch thc ( Trờn ng liu ting Nga v Ting Vit) 53 Phm Quang Trng, V Th Ngõn, Nguyn Quang Thun ( 2004), So sỏnh i chiu kt tr ca ng t hai h thng ngụn ng Phỏp - 103 Vit v nhng ng dng vo vic ging dy ting Phỏp ngoi ng cho ngi Vit, ti nghiờn cu khoa hc, khoa Ngụn ng - húa Phỏp, trng i hc ngoi ng, i hc Quc gia H Ni; 54 Nguyn Mnh Tin (2013), S chi phi ca ý ngha i vi kt tr v s hin thc húa kt tr ca ng t- khoa hc, i hc Quc gia H Ni, Khoa hc xó hi v Nhõn vn, 29, s 1, trang 35-43; 55 Nguyn Qunh Thu (2013), Nhúm tớnh t ch mựi v ting Vit: c im ng ngha v kt tr , LVThS, i hc S phm H Ni); 56 Trn i Chin ( 2014), Nhúm tớnh t ch mu sc ting Vit: c im ng ngha v kt tr ( LVThS, i hc S phm H Ni) Tham kho Internet 57 Ngun:http://cadao.org/index.php?option=com_content&view=article&i d=841:cac-kiu-cu-to-t-ting-vit&catid=63:th-ng&Itemid=91( cu to t n, lỏy, ghộp 58 Theo Mai Ngc Ch; V c Nghiu & Hong Trng Phin C s ngụn ng hc v ting Vit Nxb Giỏo dc, H., 1997, trang 139142 104 PH LC Ph lc PHN BIT TNH T CH LNG VI CC T NG M Tớnh t ch lng T ng õm T loi Danh t Nng Tớnh t Thnh ng Nh Danh t Ngha - Thut ng gi tờn s vt, hin tng cuc sng v ngnh khoa hc- xó hi, chng hn: Kim loi nng, t nng, Cụng nghip nng, Chõn t nng, Rung nng, Cụng vic nng Vớ d: Chỡ l kim loi nng - Tờn gi iu ca ting Vit: Thanh nng, du nng - Th hin tỡnh trng bnh lý, cú cm giỏc khú chu, khụng thoi mỏi, ta nh cú cỏi gỡ ú ố lờn mt b phn no ú ca c th, chng hn: Nng tai, Nng bng Vớ d: - u nng mt hoa; - Mt nng trch vỡ thc trng hai ờm lin; - n phi thc n khú tiờu nng bng - Th hin cú tỏc ng khụng ờm du n giỏc quan, gõy cm giỏc khú chu, vớ d: Ging bin nng, khú nghe; mựi xỳ u thi rt nng - Th hin mc cao, cú th dn n hu qu tai hi, nghiờm trng, vớ d: Bnh nng, B thng nng; mỏy hng nng; Phm ti nng - Cú tỏc dng lm cho c th, tinh thn phi chu ng, ũi hi nhiu s vt v, vớ d: Nhim v rt nng; pht nng - Cỏi xu, tiờm nhim t lõu, khú sa cha: nng cn Cõu núi dõn gian, quen thuc v tr thnh c trng, vớ d: Nng v lớ, nh v tỡnh - Thut ng gi tờn s vt, hin tng cuc sng v ngnh khoa hc- xó hi, õm nhc, quõn s, chng hn: Kim loi nh, t nh, Cụng nghip nh, Rung nh, Cụng vic nh, Nhc nh, binh chng nh Vớ d: - Nhụm l kim loi nh - Cho bũ cy rung nh - Th hin tỡnh trng bnh lý, vớ d: Bnh nh Thnh ng Tớnh t Cao Danh t - Th hin loi thc n, vớ d: Thc n nh Cõu núi dõn gian, quen thuc v tr thnh c trng, vớ d: Nng v lớ, nh v tỡnh; iu nng ting nh; Nh mm, nh ming; Nh d c tin - Th hin õm lng ca ging núi: núi nh Vớ d: Ting núi nh, d nghe - Th hin trng thỏi tõm lý ngi: nh ngi Vớ d: Thi xong, thy nh c ngi; Nh c mt mi lo - Th hin tớnh cỏch ngi: nh d, nh ming Vớ d: Cụ y l ngi nh d c tin - Th hin tớnh cht hnh ng ngi: nng nh Vớ d: Tụi lm th l nng nh lm ri - Th hin cú tỏc ng khụng ờm du n giỏc quan, gõy cm giỏc khú chu, vớ d: Ting núi nh, d nghe; Mựi thm nh - Gm nhng thnh phn n gin, d mang i hoc d chuyn i, khụng cng knh, vớ d: Trang b ton v khớ nh; Binh chng nh; T chc gn nh; Liờn hoan nh - Khụng gõy cm giỏc nng n, khú chu cho c th hoc tinh thn: Pht nh; phờ bỡnh nh - Thut ng gi tờn s vt, hin tng cuc sng v ngnh khoa hc- xó hi, quõn s chng hn: Cao im, Phỏo cao x, Cao , Cao u, Cao ng, Cao bi, Cao lanh, Cao su, Cao nguyờn, Cao hc, Cao lõu, Cao th, Cao c - Nh s tu hnh lõu nm cú c : Cao tng - Thuc bc hc cao, trờn trung hc nhng thp hn i hc: Cao ng; Cao ng tiu hc - Cp hc sau i hc, o to thc s: Cao hc - Ngi ti gii cú kh nng hot ng v ng phú hn hn ngi bỡnh thng: Cao Th Vớ d: Bc cao th c tng - Mún n ngon v quý: Cao lng m v - Cú tc cao, hoc ginh cho phng tin giao thụng cú tc cao: cao tc Vớ d: Tu cao tc; ng cao tc - Dựng gi tờn ngi, ng vt, s vtchng hn: Nam Cao, Hu cao c, Cao h ct - Dựng gi tờn tỡnh trng bnh lý, vớ d: Cao huyt ỏp Tớnh t Thnh ng ng t Danh t Thp Tớnh t - Dựng gi tờn tui ca ngi, vớ d: Cao niờn, ngi cao tui - Ch loi thuc ụng y ch bng cỏc c liu ly t mt s ng vt hoc thc vt, chit xut bng ru hoc nc ri cụ li mt th thớch hp Vớ d: Cao h ct, cao bỏch b - Th hin, gi tờn nhng phm cht tt p ca ngi, vớ d: Cao c, Cao sang, Thanh cao, Cao quý, Cao p, Cao thng - Th hin, gi tờn tớnh cỏch, hnh ng kiờu cng ca ngi, vớ d: Lm cao, T cao - Th hin, gi tờn kh nng u vit ca ngi, vớ d: Cao tay, Cao kin, Cao siờu, Cao thõm, Cao cng - Th hin, gi tờn cm xỳc ca ngi, vớ d: Cao hng - Th hin, gi tờn s vt, hin tng cú cht lng tt, u vit cuc sng: Cao cp Hoc thuc cp cao trờn trung cp, chng hn: Cỏn b cp cao; Lp cao cp lớ lun Vớ d: Thi trang cao cp; Mt hng cao cp - Th hin mong c cao xa: Cao vng Vớ d: Anh y cú nhiu cao vng - m cú tn s dung ng ln, chng hn: Nt nhc cao; ct cao ting hỏt Cao chy xa bay, Xa chy cao bay, Chc trng quyn cao, Gi cao ỏnh kh, Mõm cao c y - Th hin honh ng ca ngi: Nu cao, - Phỏt biu ý kin v mt rng ln, chng hn: Cao m khoỏt lun - Dựng gi tờn tỡnh trng bnh lý, vớ d: Huyt ỏp thp, Thp khp - Th hin ni dung di mc trung bỡnh v s lng, cht lng, trỡnh , giỏ c, Chng hn: Dõn trớ thp;Nc c thp; sn lng thp, trỡnh húa cũn rt thp; nhit thp; lng thp; - m cú tn s dung ng nh, chng hn: Nt nhc thp; h thp ging - Th hin s quỏ tm thng, ỏng khinh, chng hn: Thp hốn Vớ d: Nhng ham mun thp hốn; Sng thp hốn - Th hin s vic thoỏng hin ri li mt, lỳc rừ, lỳc khụng: Thp thoỏng Vớ d: - Cỏnh bum thp thoỏng trờn song - Thp thoỏng búng ngi - Th hin trng thỏi khụng yờn lũng khụng bit chc chn s vic cú xy khụng hoc xy cú ỳng lỳc khụng: Thp thm Vớ d: - Thp thm ch mong - Thp thm lo õu Thnh ng Thp c hng; Thp c ming Danh t - Thut ng gi tờn ngnh nụng lõm nghip, chng hn: Ngh nụng, Hi nụng lõm, Nụng phu, Nụng trang, Canh nụng, Lóo nụng tri in, khuyn nụng, nụng trng, Nụng h, Nụng h, - Thut ng gi tờn cỏc thnh phn gia ỡnh, xó hi, ngh nghip chng hn: Bn nụng, Cụng nụng binh, nụng dõn, Bn c nụng, tiu nụng, trung nụng, phỳ nụng, nụng nụ - Thut ng gi tờn cỏc ngnh ngh, vựng min, chng hn: Cụng nụng nghip, Nụng thụn, Cụng nụng lõm nghi, nụng hc, nụng tang, - Thut ng gi tờn sm phm ca ngnh nụng lõm nghip, chng hn: nụng sn, nụng phm - Thut ng gi tờn gi ca loi ng võt, chng hn: B nụng - Tuyờn truyn ng b u tranh v sn xut: Nụng - Hỡnh thc t chc sn xut nụng nghip th mt s nc xó hi ch ngha: Nụng trang th Thnh ng Nht s nhỡ nụng Tớnh t - Ch tớnh cht cụng vic theo thi im: Nụng nhn - Ch tớnh cht nụng cn, hi ht, thiu cõn nhc suy ngh trc hnh ng ca ngi, chng hn: Nụng ni, - Ch tớnh cht tỡnh cnh, s th khụng c nh ý mun ca ngi gp phi, chng hn: Nụng ni ( Vớ d: Vỡ õu nụng ni ny) Nụng Danh t Tớnh t Sõu ng t Thnh ng Danh t Di Tớnh t - Ch tớnh cht hn ch v kin thc, chng hn: Kin thc nụng - Dựng gi tờn loi vt, chng hn: Chim sõu, sõu b, sõu rúm, sõu o, sõu c than, sõu cun lỏ, sõu gai, - Dựng gi tờn tỡnh trng bnh lý, vớ d: Sõu rng; sõu qung - Gi tờn loi thuc: Thuc tr sõu - Ch tớnh cht tớnh tỡnh, tỡnh cm v suy ngh ca ngi, chng hn: Sõu sc, Sõu xa, sõu m, sõu kớn, sõu lng, him sõu, sõu cay - Ch tớnh cht i sõu vo thc t v i sỏt qun chỳng, chng hn: Sõu sỏt Vớ d: Vic lm ca anh rt sõu sỏt vi i sng ngi dõn - Ch hin tng, tớnh cht ca s vt b tỏc ng khụng tt lm nh hng xu n s vt, chng hn: Mớa sõu, túc sõu - Ca ngi s hiu bit ca ngi, chng hn: Hiu bit sõu - Th hin thỏi khinh mit: Sõu mt Vớ d: Cỏi l quan sõu mt y, ch hi dõn, hi nc - Ch ch tn cựng bờn cỏch xa ming hoc xa mt ngoi, chng hn: rng sõu, nh sõu Vớ d: Nh sõu ngừ - t n cao nht ca mt trng thỏi: Gic ng sõu; hụn mờ sõu - Ch hnh ng: Thc sõu, Vớ d: ỏnh thc sõu - Ch hnh ng ca ngi tỏc ng vo vt, chng hn: o sõu, bt sõu, khoan sõu Vớ d: L khoan sõu hang chc - Ch hnh ng tỏc ng mnh vo s vt, hin tng chng hn: n sõu, hn sõu Vớ d: R cõy n sõu; Np nhn hn sõu trờn trỏn Cy sõu cuc bm; sõu lm du ni canh; Vc lỏ tỡm sõu Tờn gi s vt, hin tng, ngh nghip cuc sng: Truyn di, o di, Cai u di, Gh di Th hin tớnh cht khụng ngn gn, dt khoỏt: Dụng di, di dũng, - Th hin biu hin bnh lớ ca ngi, chng hn: Thnh ng Danh t Ngn ng t Dy Mng Rng Thnh ng Danh t Tớnh t Thnh ng Danh t Tớnh t Thnh ng Thnh ng Di di Búc ngn cn di; Di dũng t; Ngy rng thỏng di; Di lng tn vi - Trng thỏi dựng gi tờn s vt, hin tng cuc sng v ngnh khoa hc- xó hi, kinh t, chng hn: Truyn ngn, Sỳng ngn, Lỳa ngn ngy, Kch ngn, K hoch ngn hn, - Th hin trng thỏi di s tỏc ng ca ngi: ỏo ngn, túc ngn Vớ d: o may ngn quỏ; ct túc ngn; núi ngn nhng d hiu - Th hin t th ca ngi: Ngay ngn Vớ d: C lp ngi ngn - Th hin tớnh cht ca hnh ng: Núi ngn Vớ d: Núi ngn nhng d hiu - Bn di, hai ngn - Nm ngún tay cú ngún ngn, ngún di Ch b phn c th ngi: D dy Ch mt tớnh cỏch ca ngi: Dn dy Dy giú dn sng; Mt dn my dy; v quýt dy cú múng tay nhn; n sõu ngha dy - Gi tờn loi thc vt: Chui mng v - Th hin tớnh cỏch ngi: Mm mng - Th hin tớnh xu hay mỏch lo, núi ht (mng mụi); Hoc hay tũ mũ nghe chuyn riờng ca ngi khỏc ( mng tai) Phn mng cỏnh chun; Mng my hay ht Rng huch, rng hoỏc, Nhỡn xa trụng rng, Sc di vai rng Ph lc DANH SCH CC NHểM TNH T CH LNG PH TRONG TING VIT Tớnh t ch STT lng c bn Tớnh t ch lng phỏi sinh Nng - Nng n, nng nng, nng nhc, nng ngha, nng nng, nng li, nng vai, nng gỏnh, nng kớ, nng tru, tru nng, nng trch, nng mựi, nng n, nng ố, nng lói - Trng trng, trỡnh trch, ng ng, Nh - nh phốo, nh từm, nhố nh, nh nhng, nh ghỏnh, nh tỡnh, nh du, nh tờnh, nh ngha, nh tay, nh tốo, nh nh, nh d, nng nh, nh li, nh bng - lụng hng, bụng, Cao - cao cao, cao dong dng, dong dng cao, cao vựn vt, cao qỳa kh, cao ku, cao xa, cao lờu nghờu, cao tớt tp, cao nhũng, cao vỳt, cao nghu, cao rỏo, cao nghu, cao ngt - dong dng, lờu nghờu, qỳa kh, Thp - Thp lố tố, Thp ốn t, Thp tựn tt, Thp tỡn tt, Thõm thp, Thp thp, Thp tt, Thp tn, Thp tố - Lựn, tỡn tt, lố tố, ốn t Nụng - Nụng choốn, Nụng nụng, Nụng choốn chot, Nụng chot, Nụng tot, Nụng hon - choốn chot, hon, hoen hon, cn Sõu - Sõu hm, Sõu rng, Sõu sõu, Sõu hom, Sõu chút vút, Sõu thm thm, Sõu hum hm, Sõu hun hỳt, Sõu vi vi, Sõu hom, Sõu vũi vi, sõu hom hom - hom hom, thm thm, thm thm Di - di di, di ngong, di ngong ngong, di lờ thờ, di un un, di dũng, di dng dc, di dc, di thũng, di tht, di thn tht, di nghu, di nhng, di ngong - ngong ngong, thn tht, un un, lờ thờ, dng dc, thừng tht, trng, 10 11 12 Ngn - Ngn tun tn, Ngn tn, Ngn ngn, Ngn ngi, Ngn tun hn, Ngn ngn, Ngn gn, Ngn tt, ngn tựn tn - mt mu, tựn tn, mu, on, Dy - dy cm cp, y dn, Cy dy, Mt dy, dy kinh nghim, y c, My dy, ddy cụng, y cựi, dy cui, y tỡnh, B dy, dy cp, dy ngha, Ngha dy, dy dn - cm cp, khp, Mng - Mng manh, Mng my, Mong mng, Phn mng, Mng mnh, Mng phn, Mng tang, Mng duyờn, Mng tanh, Mng mng - mnh, tang, mnh mnh, mong manh, Rng - rng ngoỏc, rng thng, rng rng, rng toang hoỏc, rng tỡnh, rng rng, rng tong toc, rng ngha, rng rói, rng thựng thỡnh, n rng, rng cng, tớnh rng, rng huch, rng lũng thng, rng huch, rng hoỏc, rng khp, rng hoỏc, rng ln, rng rinh, rng lng - Thựng thỡnh Hp - hp hũi, hp bng, hốm hp, hp, bú hp, cht hp, eo hp, thu hp, hiu bit hp, n hp - Cht, ớt, nh Ph lc DANH MC CC N V THNH NG, TC NG Cể TNH T CH LNG Chun chun bay thp thỡ ma Bay cao thỡ nng, bay va thỡ rõm Mt nng nh Chỡ Cao nh cõy so Mng mụi hay ht Mt nng my nh Mt nng nh b Mng my hay ht n ụng ming rng thỡ sang n b ming rng tan hoang ca nh Tai to mt ln 10 Ln ngn chờ Chch di 11 Mt cõy lm chng nờn non Ba cõy chum li nờn hũn nỳi cao 12 ln xung vc sõu M o ming cỏ, un cõu cho va 13 ong y, bỏn vi 14 Kin tha lõu cng y t 15 Trm nm thỡ ngn, mt ngy di ghờ 16 Núi gn núi xa chng qua núi tht 17 bu thỡ trũn, ng thỡ di 18 Nhn nm co hn n no vỏc nng 19 Ngi n ging ỏ thỡ Nghiờng gu s mỳc o lũng cn sõu 20 Thc lõu mi bit ờm di 21 n thỡ chn nhng ming ngon Lm thỡ chn nhng vic cn m lm 22 Ngi khụn núi nng li lm chi 23 Mt li nhố nh hóy cũn ng cay 24 Tng ging sõu ni si dõy di 25 Vn hay chng lun c di 26 Mốo khen mốo di uụi 27 Chut khen chut nh d chui d trốo 28 Lờn non mi bit non cao 29 Li song mi bit lch no cn sõu 30 ó sinh kip n ụng ốo cao nỳi thm song cựng qun chi 31 Ch thy song c m ngó tay chốo 32 Lm ngi suy chớn xột xa Cho tng gc ngn, cho di 33 Lm ngi phi n phi o Phi cõn nng nh, phi dũ nụng sõu 34 Anh hựng cng cc cng dy ngha than 35 Nga hay chng qun ng di 36 ờm ờm th ngn th di th ngn bng Chch, th di bng ln 37 Mt nc úm dy 38 n ụng ming rng thỡ ti n b ming rng ic tai lỏng ging 40 Chng thp m ly v cao 41 Ti hớ mt ln 42 Phinh phớnh mt mo 43 rng ngi ci, hp ngi chờ 44 Cao chờ ngng, thp chờ lựn 45 i ghỏnh au vai, nm di nhn 46 Ra vi mi bit cn sõu 47 Cy tha, tha thúc; cy dy cúc c n 48 Mng cao giú tỏp, mng ỏp ma ro 49 Mng di tri lt, mng ct tri ma 50 ẫn bay thp, ma ngp b ao ẫn bay cao, ma ro li tnh 51 Cao chy xa bay 52 Xa chy cao bay 52 Chc trng quyn cao 53 Gi cao ỏnh kh 54 Mõm cao c y 55 Búc ngn cn di 56 Di dũng t 57 Ngy rng thỏng di 58 Di lng tn vi 59 Dy giú dn sng 60 Mt dn my dy 61 Nng v lớ, nh v tỡnh 62 Bn di, hai ngn 63 Nm ngún tay cú ngún ngn, ngún di 64 Nh d c tin 65 iu nng ting nh 66 Nh mm, nh ming 67 Nht s nhỡ nụng 68 Cy sõu cuc bm 69 Con sõu lm du ni canh 70 Vch lỏ tỡm sõu 71 Phn mng cỏnh chun 72 Mng my hay ht 73 Thp c hng 74 Thp c ming 75 V quýt dy cú múng tay nhn 76 n sõu ngha dy 77 Nh d c tin 78 Rng huch, rng hoỏc 79 Nhỡn xa trụng rng 80 Sc di vai rng 81 t cht ngi ụng 82 Nc mt ngn, nc mt di [...]... những tính từ chỉ đặc điểm về lượng của sự vật, hiện tượng trong tiếng Việt và những biểu thức ngôn ngữ có chứa tính từ chỉ lượng, phân chúng thành nhóm để thực hiện nghiên cứu 6 Đóng góp của luận văn * Về lí luận Kết quả nghiên cứu của Luận văn góp phần làm sáng tỏ những lí luận chung về trường từ vựng ngữ nghĩa, về lý thuyết kết trị của từ thông qua ngữ nghĩa và kết trị của nhóm tính từ chỉ đặc điểm về. .. Phương pháp phân tích và miêu tả Luận văn tiến hành phân tích đặc điểm cấu tạo, đặc điểm nghĩa, đặc điểm kết hợp của các từ, các nhóm từ thuộc trường tính từ chỉ đặc điểm về lượng của sự vật, hiện tượng trong tiếng Việt, miêu tả chúng theo các đặc điểm trên 10 5.2 Phương pháp so sánh: So sánh các tính từ, các nhóm tính từ chỉ đặc điểm về lượng để thấy điểm đồng nhất và khác biệt của chúng 5.3 Thủ pháp... Hư từ Số từ Đại từ Phụ từ Quan hệ từ Trợ từ Tình thái từ (Theo Đỗ Thị Kim Liên - Ngữ pháp tiếng Việt - NXB Giáo dục - 2002) 1.2.3.1 Tính từ chỉ lượng trong hệ thống từ loại tiếng Việt a Tính từ * Về từ loại tính từ - Một số đặc điểm của tính từ + Về mặt từ loại, tính từ là một từ loại cơ bản, quan trọng trong các thực từ, sau danh từ và động từ Tính từ có số lượng lớn trong kho từ vựng một ngôn ngữ, ... học chỉ tính quy định vốn có của sự vật và hiện tượng trong thế giới khách quan về mặt số lượng, quy mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận động và phát triển cũng như các thuộc tính của sự vật Lượng là cái vốn có của sự vật, song lượng chưa làm cho sự vật là nó, chưa làm cho nó khác với những cái khác Lượng tồn tại cùng với chất của sự vật và cũng có tính khách quan như chất của sự vật Lượng của sự vật. .. diện khác của ngôn ngữ Trong “Lý thuyết kết trị và việc phân tích kết trị , M.D.Stepanova quan niệm: “ kết trị là khả năng kết hợp của các đơn vị ngôn ngữ cùng cấp độ… kết trị đồng thời vừa là sự kiện của ngôn ngữ, vừa là sự kiện của lời nói” Như vậy kết trị không phải chỉ là thuộc tính kết hợp của cấp độ từ mà còn là thuộc tính của cấp độ ngôn ngữ khác Kết trị cũng không phải chỉ là thuộc tính về bình... về trường từ vựng và lý thuyết kết trị có liên quan quan đến đề tài Những khái niệm cơ bản của triết học, vật lý học liên quan đến việc nhận thức đặc điểm về lượng của sự vật của con người để làm cơ sở lý thuyết cho việc triển khai đề tài - Tập hợp và phân loại nhóm tính từ chỉ đặc điểm về lượng của sự vật - Phân tích và Miêu tả đặc điểm cấu tạo theo từng nhóm: đơn, ghép, láy - Miêu tả, phân tích ngữ. .. trong tiếng Việt 7 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục và các công trình nghiên cứu liên quan, luận án có ba chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận Chƣơng 2: Tính từ chỉ đặc điểm về lượng xét về cấu tạo, về nghĩa gốc và đặc điểm kết hợp Chƣơng 3: Sự chuyển nghĩa, chuyển trường và thay đổi kết trị của tính từ chỉ đặc điểm về lượng của sự vật 11 NỘI DUNG Chương 1 CƠ... Miêu tả, phân tích ngữ nghĩa của các tính từ đặc điểm về lượng của sự vật, hiện tượng trong tiếng Việt, làm rõ mối quan hệ có tính hệ thống giữa từ và ngữ nghĩa của chúng, sự chuyển nghĩa của chúng trong sử dụng - Phân tích đặc điểm kết hợp khi tính từ được dùng theo nghĩa gốc và nghĩa chuyển 5 Phƣơng pháp và thủ pháp nghiên cứu Để thực hiện đề tài, chúng tôi sử dụng các phương pháp và thủ pháp cơ bản... học; Lượng tử), trong đời sống tình cảm của con người (Lượng thứ, Lượng tình) Trong luận văn này, đặc điểm về lượng của sự vật được quan niệm là những đặc điểm có thể xác định theo một số lượng chính xác hay có thể lượng hóa thành con số Do đó tính từ chỉ đặc điểm về lượng của sự vật khi dùng theo nghĩa gốc thì có khả năng kết hợp với số từ, tổ hợp số từ chỉ lượng cụ thể Ví dụ: Cây cao năm mét Đường... Nội)… Các công trình nghiên cứu trên đã áp dụng lý thuyết kết trị xét đến mối liên hệ giữa bình diện ngữ nghĩa với đặc điểm kết trị của nhóm từ và thu được những kết quả có giá trị Tuy nhiên còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, trong đó nhóm tính từ chỉ đặc điểm về lượng: Đặc điểm ngữ nghĩa và kết trị - Đối tượng nghiên cứu trong luận văn của chúng tôi, là một trong những vấn đề đó 8 3 Đối tƣợng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhóm tính từ chỉ đặc điểm về lượng của sự vật đặc điểm ngữ nghĩa và kết trị , Nhóm tính từ chỉ đặc điểm về lượng của sự vật đặc điểm ngữ nghĩa và kết trị , Nhóm tính từ chỉ đặc điểm về lượng của sự vật đặc điểm ngữ nghĩa và kết trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay