Cảnh huống ngôn ngữ ở huyện sìn hồ, tỉnh lai châu

99 591 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ TẠO ĐẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC NGUYỄN THÁI DŨNG CẢNH HUỐNG NGÔN NGỮ Ở HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam Mã số: 60220102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Trí Dõi TS Bùi Thanh Hoa SƠN LA - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu Luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Tác giả Nguyễn Thái Dũng LỜI CẢM ƠN Luận văn đƣợc hoàn thành dƣới hƣớng dẫn khoa học GS.TS Trần Trí Dõi ,TS Bùi Thanh Hoa Nhân tác giả bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Trần Trí Dõi, cô giáo Bùi Thanh Hoa ngƣời tận tình giúp đỡ để tác giả hoàn thành Luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới BGĐ, thầy cô giáo tổ Văn - Sử Trung tâm GDTX Sìn Hồ bạn bè đồng nghiệp tận tình quan tâm, giúp đỡ, cung cấp nhiều thông tin tƣ liệu quý giá cho Luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy, cô giáo ngƣời trực tiếp giúp tác giả nâng cao vốn kiến thức ngôn ngữ thời gian theo học chƣơng trình thạc sĩ ngôn ngữ Việt Nam khoá 2013 – 2015 Trƣờng Đại học sƣ phạm Sơn La Trong trình học tập nghiên cứu thân tác giả có nhiều cố gắng, song Luận văn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong thầy, cô giáo bạn bè đồng nghiệp dẫn góp ý Tác giả luận văn Nguyễn Thái Dũng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp Bố cục luận văn 10 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 11 1.1 Khái quát chung cảnh ngôn ngữ 11 1.1.1 Khái niệm “cảnh ngôn ngữ” 11 1.1.2 Các nhân tố hình thành cảnh ngôn ngữ 12 1.1.3 Sự phân loại cảnh ngôn ngữ 14 1.2 Khái quát chung sách ngôn ngữ 17 1.2.1 Khái niệm sách ngôn ngữ 17 1.2.2 Các loại hình sách ngôn ngữ phổ biến đặc điểm chúng 19 2.1 Những đặc điểm địa lí tự nhiên 20 2.2 Kinh tế văn hóa xã hội 21 2.3 Một số đặc điểm dân tộc huyện Sìn Hồ 24 2.3.1 Văn hóa dân tộc Thái 24 2.3.2 Văn hóa dân tộc Mông 26 2.3.3 Văn hóa dân tộc Dao 28 2.3.4 Văn hóa dân tộc Mảng 31 Tiểu kết chƣơng 31 Chƣơng 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA CẢNH HUỐNG NGÔN NGỮ Ở HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU XÉT THEO TIÊU CHÍ ĐỊNH LƢỢNG VÀ ĐỊNH CHẤT 33 2.1 Số lƣợng ngôn ngữ huyện Sìn hồ tỉnh Lai Châu 33 2.1.1 Số lƣợng ngƣời nói thứ tiếng quan hệ với số lƣợng chung cƣ dân huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 38 2.1.2 Số lƣợng phạm vi giao tiếp ngôn ngữ huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu quan hệ với số lƣợng chung phạm vi giao tiếp 42 2.1.3 Số lƣợng ngôn ngữ trội mặt chức huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 45 2.2 Đặc điểm cảnh ngôn ngữ huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu xét theo tiêu chí định chất 52 2.2.1 Đặc điểm nguồn gốc ngôn ngữ huyện Sìn hồ, tỉnh Lai Châu 52 2.2.2 Tƣơng quan chức ngôn ngữ huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 53 2.2.3 Tổng kết số đặc điểm cảnh ngôn ngữ huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu theo tiêu chí định lƣợng định chất 64 Tiểu kết chƣơng 65 Chƣơng 3: ĐẶC ĐIỂM CỦA CẢNH HUỐNG NGÔN NGỮ Ở HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU XÉT THEO TIÊU CHÍ ĐỊNH GIÁ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH NGÔN NGỮ - XÃ HỘI Ở HUYỆN SÌN HỒ, TỈNH LAI CHÂU 67 3.1 Thái độ tiếng mẹ đẻ dân tộc huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 67 3.1.1 Trong đời sống hàng ngày 67 3.1.2 Trong văn hóa 69 3.1.3 Trong giáo dục 72 3.2 Thái độ tiếng phổ thông dân tộc huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 74 3.2.1 Trong đời sống hàng ngày 74 3.2.2 Trong văn hóa 75 3.2.3 Trong giáo dục 76 3.3 Ý kiến đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu việc sử dụng ngôn ngữ họ 76 3.4 Một số kiến nghị sách ngôn ngữ huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 78 Tiểu kết chƣơng 81 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DTTS : Dân tộc thiểu số CSNN : Chính sách ngôn ngữ CHNN : Cảnh ngôn ngữ CSDT : Chính sách dân tộc DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Thành phần dân tộc huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 34 Bảng 2.2: Phân tích thành phần dân tộc xã Lùng Thàng 35 Bảng 2.3: Thành phần dân tộc xã Pa Tần huyện Sìn Hồ 36 Bảng 2.4: Số lƣợng ngƣời Thái xã, thị trấn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 37 Bảng 2.5: Số liệu cƣ dân dân tộc thiểu số huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 39 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Trong năm qua, đƣợc quan tâm Đảng, Nhà nƣớc, nhiều chƣơng trình, dự án, sách đƣợc ban hành nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc, đặc biệt dân tộc ngƣời Dƣới lãnh đạo, đạo cấp uỷ, quyền, đoàn thể, nỗ lực vƣơn lên đồng tình ủng hộ nhân dân dân tộc huyện việc triển khai thực sách đạt đƣợc nhiều kết quan trọng, xoá đói giảm nghèo Kinh tế vùng đồng bào dân tộc có bƣớc phát triển khá, đời sống vật chất tinh thần ngƣời dân không ngừng đƣợc cải thiện, dân tộc thiểu số hoà nhập nhanh chóng vào phát triển chung huyện Những thành tựu tăng trƣởng, xoá đói giảm nghèo gia tăng khoảng cách nhóm dân tộc huyện, bên cạnh nhóm dân tộc có trình độ phát triển khá, tận dụng tốt hỗ trợ từ sách nhà nƣớc để vƣơn lên thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu Bên cạnh có nhóm dân tộc có trình độ phát triển thấp, tỷ lệ đói nghèo cao, trình độ dân trí thấp, tập quán sinh hoạt, sản xuất lạc hậu, sống sống du canh - du cƣ, phụ thuộc vào tự nhiên Điển hình cho nhóm dân tộc dân tộc: Mảng, Nhắng Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu huyện có nhiều dân tộc sống xen kẽ nhau, có ảnh hƣởng lẫn mặt ngôn ngữ chữ viết Mỗi nhóm ngôn ngữ có tính thống nhất, đƣợc phân bố địa bàn định có chức xã hội khác Tiếng Việt từ lâu ngôn ngữ phổ thông huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu dù việc sử dụng không đồng dân tộc, lứa tuổi Các dân tộc huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu sống xen kẽ nên tƣợng dân tộc sử dụng hai hai ngôn ngữ (song ngữ đa ngữ) tƣơng đối phổ biến Trong tình trạng đan xen tộc ngƣời, bên cạnh việc sử dụng tiếng Kinh đƣợc coi tiếng phổ thông, vài nhóm ngôn ngữ dân tộc khác huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu nhƣ nhóm ngôn ngữ Tày - Thái đƣợc sử dụng song song giao tiếp hàng ngày Từ lâu tiếng Thái thực trở thành thứ tiếng nói chung không dân tộc Thái mà ngƣời Hoa, ngƣời Dao, ngƣời Lự, ngƣời Mảng… ngƣời Kinh miền núi sử dụng nhóm ngôn ngữ, Tày - Thái nhƣ ngôn ngữ phổ biến khu vực, tiếng Thái đƣợc coi ngôn ngữ vùng Theo kết khảo sát xã thị trấn điều tra chuyên sâu trình sử dụng tiếng mẹ đẻ tiếng phổ thông dân tộc ngƣời Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, nhận thấy tình trạng rõ địa bàn sử dụng tiếng mẹ đẻ có chiều hƣớng bị thu hẹp lại quê hƣơng dân tộc thiểu số Tiếng nói dân tộc thiểu số chịu ảnh hƣởng trực tiếp trình tiếp biến văn hoá, bị biến đổi, lai tiếng kinh vào trình sử dụng tiếng mẹ đẻ Đa số ngƣời dân sử dụng tiếng phổ thông sinh hoạt, giao tiếp lớp trẻ Việc sử dụng tiếng mẹ đẻ đời sống phần lớn tập trung tầng lớp trung cao tuổi làng bản, họ, đƣợc hình thành nhƣ thói quen lâu đời Song rõ ràng với tốc độ giao lƣu, biến đổi sống nhƣ nay, tiếng mẹ đẻ số dân tộc thiểu số dân tộc kinh huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đứng trƣớc nguy bị mai một, mà đời sống cộng đồng có không ngƣời bỏ thói quen sử dụng, chí không sử dụng đƣợc thành thạo tiếng mẹ đẻ Nói cách khác, dù tiếng mẹ đẻ tồn cộng đồng dân tộc với vai trò tiếng nói thiếu cộng đồng có vai trò nhƣ nhân tố vô quan trọng để khu biệt dân tộc với dân tộc khác, nhƣng mức độ thể hiện, vai trò tiếng mẹ đẻ đời sống cộng đồng dân tộc thiểu số huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu bị phai mờ đầu đến trƣờng nên học sinh ngƣời DTTS huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu có khả sử dụng tiếng phổ thông tốt Do vậy, giao tiếp ngƣời dân nói chung, học sinh dân tộc thiểu số huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu nói riêng, thƣờng trao đổi với tiếng phổ thông Có em nói rằng: "Mới đầu nói tiếng mẹ đẻ với môi trường trường học có nhiều bạn dân tộc khác nên nói tiếng Kinh cho dể hiểu, nói tiếng mẹ đẻ vừa ngại, vừa xấu hổ" Cũng có nhiều em nêu ý kiến rằng: "có nhiều kiến thức môn học phải sử dụng tiếng phổ thông, sử dụng tiếng mẹ đẻ có nhiều từ, khái niệm mà tiếng mẹ đẻ không có" Trong gia đình, cha mẹ nói với việc học hành dùng tiếng Việt nhiều Theo ý kiến họ:“Nói với chúng tiếng Việt cho tiện Vì từ liên quan đến nội dung môn học, phải dùng tiếng Việt thôi!” Thậm chí giao tiếp anh chị em trẻ tuổi gia đình tiếng Việt nhiều chủ đề câu chuyện liên quan đến giới trẻ nhƣ phim ảnh, ca nhạc hay số hoạt động xã hội khác tuổi trẻ Theo ý kiến họ:"Toàn tiếng Việt mà! Nói tiếng Việt Cũng có lúc thích nói tiếng mẹ đẻ, có nói tiếng Kinh cho tiện." Trong sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, hát, đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu hát tiếng Kinh Về nguyên nhân, ý kiến họ “ hát”, “vì chữ, nên không lưu giữ hát dân ca dân tộc” Trong môi trƣờng giao tiếp tự nhƣ chợ, theo ý kiến họ cho biết: "Những người dân tộc mua bán, gặp nhau, chào hỏi vừa sử dụng tiếng mẹ đẻ vừa sử dụng tiếng Việt Nhưng gặp người Kinh, chuyển sang giao tiếp tiếng Việt, gặp dân tộc khác nói tiếng phổ thông chủ yếu" công sức để truyền dạy di sản văn hoá dân tộc (nhất hát then dân tộc Thái) cho lớp trẻ 77 3.4 Một số kiến nghị sách ngôn ngữ huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Trên sở kết thu đƣợc, bƣớc đầu xin nêu vài kiến nghị sau sách ngôn ngữ - xã hội Lai Châu Cần phát triển mạnh chế độ song ngữ nơi chỗ: tiếng Việt tiếng mẹ đẻ /tiếng DTTS Trong gia đình cần tuyên truyền ý nghĩa việc dạy tiếng mẹ đẻ cho em trƣớc chúng đến tuổi học cần tăng cƣờng giao tiếp song ngữ tiếng mẹ đẻ tiếng Việt Trong nhà trƣờng: từ tiểu học cần dạy cho em học sinh DTTS học theo chƣơng trình song ngữ tiếng mẹ đẻ - tiếng Việt; Tổ chức hoạt động giao lƣu văn hoá trƣờng Thông qua chƣơng trình hoạt động giao lƣu văn hoá, trƣờng có điều kiện tổ chức hoạt động ngoại khoá giúp cho giáo viên có điều kiện gần gũi học sinh, truyền đạt kiến thức cho học sinh dễ hiểu, qua việc vừa giảng tiếng Việt vừa giải thích, chuyển ngữ sang tiếng địa phƣơng Ƣu to lớn tiếng Việt nhƣ mức độ phổ biến trạng thái song ngữ thuận lợi lớn ngƣời dân tộc thiểu số huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu Để phát huy thuận lợi này, vấn đề không quan tâm lực tiếng Việt bà dân tộc Tỉ lệ 100% ngƣời trƣởng thành DTTS huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu biết nói tiếng Việt điều đáng phấn khởi Tuy nhiên để tiếp cận với tiến khoa học kĩ thuật, văn hóa, xã hội, khả biết nói chƣa thể coi đủ Quan trọng khả đọc, viết hiểu tiếng Việt mức độ cao hay không Trên phƣơng tiện giao tiếp đại chúng nhƣ quảng cáo, hiệu, áp phích, tên hàng hoá cần ghi tiếng dân tộc tiếng Việt Nếu ngôn ngữ DTTS chƣa có chữ viết dùng chữ quốc ngữ ghi âm cho sát âm gốc 78 Chữ viết có vai trò quan trọng nên cần có chủ trƣơng tiếp tục hoàn thiện dạy chữ viết Thái, Mông huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu từ bậc tiểu học Cần tổ chức lớp cho giáo viên, cho cán huyện, xã vùng sâu, vùng xa đƣợc học tiếng dân tộc có hệ thống khoa học Ngƣời giáo viên không nắm kĩ tri thức tiếng Việt mà phải hiểu đặc điểm tiếng mẹ đẻ học sinh DTTS mà dạy để lƣờng trƣớc giúp học sinh hiểu để khắc phục đƣợc lỗi tiếng Việt tạo lập văn Thực tế điều tra cho thấy địa bàn xa huyện, xa trung tâm khả sử dụng tiếng mẹ đẻ cƣ dân cao tiếng phổ thông, cần lƣu ý đến việc dạy tiếng phổ thông cho học sinh nơi Ở khu trung tâm đô thị cần lƣu ý đến việc dạy tiếng mẹ đẻ Điều đặt cho chúng ta, đặc biệt nhà quản lí, nhiệm vụ phải để bảo vệ trì tiếng mẹ đẻ dân tộc, tránh để chúng bị nguy diệt vong Muốn làm đƣợc điều cần đến phƣơng cách giáo dục ngôn ngữ nhà trƣờng cho hợp lí, đạt hiệu cao Thực tế cho thấy Lai Châu, khả sử dụng tiếng mẹ đẻ ngƣời trẻ tuổi nhiều so với ngƣời trƣởng thành, so với hệ cao tuổi Điều cho thấy dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu cần đƣợc nâng cao khả sử dụng tiếng mẹ đẻ để bảo tồn phát huy truyền thống văn hóa dân tộc Cần khuyến khích hoạt động bảo tồn trì hoạt động văn hoá dân tộc: tổ chức thi điệu hát truyền thống, kể chuyện cổ tích dân tộc ngôn ngữ dân tộc; tổ chức ngày hội văn hoá; câu lạc văn hoá; dành nhiều chƣơng trình ƣu đãi cho vùng DTTS kiểu nhƣ chƣơng trình 135 134 ODA 79 Huyện Sìn Hồ nhiều vùng đồng bào gặp nhiều khó khăn đời sống vật chất nhƣ tinh thần, mức sống chênh lệch lớn so với vùng đô thị tỉnh Nhu cầu thông tin bà lớn, sách Đảng, Nhà nƣớc, kinh nghiệm, cách thức sản xuất, làm ăn, xây dựng đời sống văn hóa Tình hình thực tế đặt yêu cầu ngày cao công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành thực nhiệm vụ KT – XH, có công tác thông tin tuyên truyền lĩnh vực dân tộc, miền núi, vùng cao Việc tuyên truyền tiếng dân tộc thiểu số nói riêng hoạt động thông tin, tuyên truyền lĩnh vực dân tộc, miền núi, vùng cao nói chung Đài PTTH giúp nhiều hộ dân tộc áp dụng kinh nghiệm vào mô hình kinh tế gia đình đƣa giống trồng, vật nuôi có suất hiệu kinh tế cao vào sản xuất, chăn nuôi trở thành nhân tố điển hình phong trào sản xuất kinh doanh giỏi địa phƣơng Bằng hình thức chuyển tải câu chuyện có thật, ngƣời cụ thể, Đài PTTH giúp đồng bào hiểu đƣợc chủ trƣơng sách Đảng, pháp luật Nhà nƣớc, chƣơng trình dự án đầu tƣ phát triển kinh tế vùng đồng bào Dân tộc thiểu số miền núi, công khai sách ƣu đãi hỗ trợ cho ngƣời nghèo Qua đồng bào hiểu thêm đƣợc quan tâm đặc biệt Đảng Nhà nƣớc họ, từ củng cố niềm tin nhân dân Đảng Tuy nhiên, để thúc đẩy mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền phát thanh, truyền hình loại hình báo chí khác lĩnh vực dân tộc, miền núi, vùng cao cần nhiều ủng hộ, quan tâm đầu tƣ kinh phí, biên chế cán bộ, trang thiết bị kỹ thuật tỉnh Lai Châu 80 Tiểu kết chƣơng Kết điều tra cho thấy già nửa số ngƣời DTTS đƣợc hỏi (64,8%) biết tiếng mẹ đẻ Điều chứng tỏ nhiều ngƣời dân tộc thiểu số huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu không ý đến việc sử dụng tiếng mẹ đẻ giao tiếp hàng ngày Họ thích sử dụng tiếng phổ thông Tuyệt đại đa số dân tộc huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cƣ dân song ngữ: tiếng Việt tiếng mẹ đẻ hai phƣơng tiện giao tiếp chủ yếu, quan trọng Tuy nhiên, vai trò tiếng Việt bật Tiếng mẹ đẻ đƣợc sử dụng số hoàn cảnh hẹp, hoàn cảnh bắt buộc phải sử dụng nhƣ cúng lễ, đám cƣới, mang tính chất nội dân tộc Trong sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu hát tiếng Kinh Việc sử dụng tiếng mẹ đẻ đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu bị thu hẹp dần Các trƣờng tiểu học, THCS, THPT địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu không dạy tiếng dân tộc, nên học sinh môi trƣờng để nói tiếng mẹ đẻ Trong gia đình bố mẹ ngƣời dân tộc nhƣng không thƣờng xuyên nói tiếng mẹ đẻ không dạy cho em nghĩ em đến trƣờng đƣợc học tiếng Việt để nói tiếng Việt cho quen, cho tiện giao tiếp Nói chung đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cho thích sử dụng tiếng Việt tiện cả, dễ hiểu dân tộc khác, tiếng Việt có đầy đủ phong phú phƣơng tiện để diễn đạt tƣ tƣởng Nói tiếng mẹ đẻ vừa ngại, vừa xấu hổ Các dân tộc thiểu số học tiếng phổ thông, theo ý kiến họ, để giữ gìn sắc văn hóa dân tộc(67,2%), để sử dụng hàng ngày (35,8%), có 19,6% số ngƣời gắn việc học tiếng mẹ đẻ với việc học tốt tiếng phổ thông, để không cảm thấy bỡ ngỡ xa lạ Với gia đình có hôn nhân pha trộn, 81 việc sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, họ không khắt khe buộc phải nói tiếng mẹ đẻ Giới trí thức cán ngƣời DTTS huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu có ý kiến mong muốn đƣợc bảo tồn phát huy di sản văn hoá, ngôn ngữ chữ viết dân tộc Chính họ say mê hi sinh tiền công sức để truyền dạy di sản văn hoá dân tộc cho lớp trẻ Trên sở kết điều tra, đề xuất số kiến nghị sách ngôn ngữ - xã hội tỉnh Lai Châu, đặc biệt phát triển hình thức song ngữ giao tiếp hàng ngày gia đình xã hội, nhà trƣờng; tiếp tục hoàn thiện dạy chữ Thái, chữ Mông huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu từ bậc tiểu học; cần ý đến nguy vùng đô thị hoá đồng bào DTTS thƣờng bỏ tiếng mẹ đẻ để có sách cho phù hợp việc bảo tồn ngôn ngữ dân tộc cho đồng bào 82 KẾT LUẬN Dựa kết nghiên cứu cảnh ngôn ngữ huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu nói chung nghiên cứu trƣờng hợp sử dụng ngôn ngữ nhóm ngƣời Thái, ngƣời Mông ngƣời Mảng huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu nói riêng, rút số kết luận nhƣ sau: Cảnh ngôn ngữ huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cảnh đa ngữ phi đồng nguồn đồng hình đơn lập, phi cân bằng, nội ngôn, tiếng Việt tiếng Thái ngôn ngữ có vai trò trội Vì tƣợng song ngữ đa ngữ phổ biến DTTS huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu Đó dạng song ngữ: ngôn ngữ phổ thông (Việt) - tiếng mẹ đẻ; ngôn ngữ vùng (Tày) - tiếng mẹ đẻ Ở nhiều cá nhân đa ngữ: tiếng phổ thông - ngôn ngữ vùng (hoặc tiếng dân tộc thiểu số khác)- tiếng mẹ đẻ Nhƣ vậy, giao tiếp hàng ngày dân tộc thiểu số huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu gia đình xã hội có chuyển mã theo cách, lúc sử dụng tiếng mẹ đẻ lúc sử dụng tiếng Việt, nhƣng xu hƣớng phổ biến sử dụng tiếng Việt chủ yếu Có thể nhận thấy địa bàn sử dụng tiếng mẹ đẻ dân tộc thiểu số huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu có chiều hƣớng bị thu hẹp lại quê hƣơng dân tộc thiểu số Tiếng nói dân tộc thiểu số chịu ảnh hƣởng trực tiếp trình tiếp biến văn hoá, bị biến đổi, lai tiếng Kinh vào trình sử dụng tiếng mẹ đẻ Đa số ngƣời dân sử dụng tiếng phổ thông sinh hoạt, giao tiếp lớp trẻ Việc sử dụng tiếng mẹ đẻ đời sống phần lớn tập trung tầng lớp trung cao tuổi làng Với tốc độ giao lƣu, biến đổi sống nhƣ nay, tiếng mẹ đẻ số dân tộc thiểu số dân tộc Kinh huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đứng trƣớc nguy bị mai 83 Hiện tƣợng song ngữ phổ biến số huyện vùng sâu Lai Châu tƣợng tích cực, xu hƣớng tất yếu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đời sống đồng bào dân tộc huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu Tuy nhiên song ngữ, đa ngữ đại diện dân tộc ngƣời song ngữ bất bình đẳng, gây điều kiện bất lợi cho sinh tồn ngôn ngữ có số lƣợng ngƣời sử dụng ít: Ngôn ngữ có vị cao lấn át tiếng mẹ đẻ, đẩy ngôn ngữ dân tộc có dân số vào tình trạng nguy cấp Cƣ dân DTTS huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu nói chung biết nói tiếng mẹ đẻ Tuy nhiên, thực tế số ngƣời DTTS nói tiếng dân tộc mình, do: Ngại học tiếng mẹ đẻ nên học tiếng Việt cho tiện, gia đình chủ trƣơng cho em học tiếng mẹ đẻ Kết điều tra chuyên sâu xã huyện cho thấy 100% số ngƣời đƣợc điều tra biết sử dụng tiếng Việt để giao tiếp Năng lực sử dụng tiếng Việt ngƣời Thái nói riêng, ngƣời DTTS huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu nói chung, nam nữ chênh lệch nhiều lực đƣợc phát triển theo tuổi trƣởng thành: lứa tuổi 19 - 45, 100% số ngƣời Thái đƣợc điều tra nghe nói thạo tiếng Việt Từ 46 - 60 tuổi khả nói nghe tiếng Việt ngƣời Thái có giảm chút nhƣng không đáng kể lứa tuổi cao 60 khả nói nghe tiếng Việt ngƣời Thái có Khả sử dụng tiếng Việt để giao tiếp ngƣời DTTS tham gia hoạt động xã hội (bao gồm ngƣời DTTS thoát li bán thoát li) tốt giảm dần ngƣời DTTS nông, ngƣời có công việc ruộng nƣơng việc nhà Trong tiếng Việt chủ thể phạm vi chức đƣợc mở rộng đặc biệt nhờ thông qua hệ thống giáo dục nhà trƣờng, cƣ dân nói 84 ngôn ngữ khác có làm biến đổi tiếng nói theo chiều hƣớng xích gần lại với tiếng Việt đến mức có khả trở thành phƣơng ngữ tiếng Việt Đồng thời tiếng Việt trở thành nhân tố thƣờng xuyên tác động đến cấu trúc nội ngôn ngữ dân tộc khác, góp phần thúc đẩy phát triển ngôn ngữ dân tộc theo hƣớng hội tụ Do nắm đƣợc có khả giao tiếp tƣơng đối thành thạo tiếng mẹ đẻ, nên tƣợng chuyển mã, trộn mã tiếng Việt tiếng mẹ đẻ giao tiếp đồng bào DTTS huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu diễn phổ biến Trong gia đình mà thành viên ngƣời dân tộc giao tiếp thành viên tiếng mẹ đẻ Khi giao tiếp với khách đến chơi nhà tùy đối tƣợng cụ thể mà ngƣời ta chọn ngôn ngữ để giao tiếp, song nói chung, giao tiếp tiếng mẹ đẻ đóng vai trò chủ đạo (khi khách chủ giao tiếp đƣợc tiếng dân tộc mình); khách khả giao tiếp tiếng mẹ đẻ chủ họ giao tiếp tiếng Việt; có khách có khả giao tiếp tiếng mẹ đẻ chủ có luân chuyển mã giao tiếp Trong giao tiếp mang tính hành chính, DTTS dùng tiếng Việt, họp trao đổi cán xã ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu tiếng Việt Trạng thái giao tiếp song ngữ đồng bào dân tộc thiểu số xã hội đa dạng linh hoạt Đồng bào dân tộc thiểu số huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu có ý thức thói quen giao tiếp sử dụng tiếng Việt, bàn vấn đề xã hội, trị, thời có liên quan đến khoa học, tiếng Việt có đầy đủ phong phú phƣơng tiện để diễn đạt tƣ tƣởng Có thể nói tƣợng ngƣời dân tộc không nói tiếng dân tộc nhiều nguyên nhân: gia đình cho em họ học, không thƣờng xuyên cƣ trú cộng đồng (có thoát li khỏi cộng đồng); tâm lí - xã hội lớp 85 trẻ ngày ngại nói; ngƣời gia đình sử dụng thành thạo tiếng phổ thông, nên việc dạy tiếng mẹ đẻ không đƣợc ý; thông tin xã hội đƣợc cập nhật tiếng Việt nên tâm lí giới trẻ thích giao tiếp với cộng đồng tiếng phổ thông việc trau dồi cho thân thứ tiếng dân tộc với mục đích giữ gìn sắc dân tộc; tiện ích tiếng Việt nên đa số đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng tiếng Việt làm phƣơng tiện truyền tải nội dung nhanh dùng tiếng mẹ đẻ; ngƣời dân tộc thiểu số chữ dân tộc nên việc truyền tải tiếng nói đến em qua đƣờng truyền khiến cho việc tiếp thu gặp nhiều khó khăn, phát âm không chuẩn; sống gần gũi với ngƣời Kinh nên nhiều ngƣời DTTS bị ảnh hƣởng rõ rệt từ tiếng Việt lâu ngày thành quen Chúng bƣớc đầu xin nêu vài kiến nghị sau sách ngôn ngữ - xã hội huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu 7.1 Cần phát triển mạnh chế độ song ngữ nơi chỗ: tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ /tiếng DTTS Trong gia đình cần giáo dục em tích cực học tiếng mẹ đẻ cần tăng cƣờng giao tiếp song ngữ tiếng mẹ đẻ tiếng Việt Trong nhà trƣờng: từ tiểu học cần dạy cho em học sinh DTTS học theo chƣơng trình song ngữ tiếng mẹ đẻ - tiếng Việt; Tổ chức hoạt động giao lƣu văn hoá trƣờng Thông qua chƣơng trình hoạt động giao lƣu văn hoá, trƣờng có điều kiện tổ chức hoạt động ngoại khoá giúp cho giáo viên có điều kiện gần gũi học sinh, truyền đạt kiến thức cho học sinh dễ hiểu, qua việc vừa giảng tiếng Việt vừa giải thích, chuyển ngữ sang tiếng địa phƣơng Trên phƣơng tiện giao tiếp đại chúng nhƣ quảng cáo, áp phích, băng rôn, hiệu, tên hàng hoá huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu nói riêng, 86 vùng có nhiều dân tộc thiểu số chung sống nói chung, cần viết tiếng dân tộc tiếng Việt Nếu chƣa xây dựng đƣợc chữ viết cho ngôn ngữ DTTS dùng chữ quốc ngữ để ghi âm cho sát âm gốc 7.2 Chữ viết có vai trò quan trọng nên cần có chủ trƣơng tiếp tục hoàn thiện dạy chữ viết Thái chữ Mông huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu từ bậc tiểu học 7.3.Cần tổ chức lớp cho giáo viên, cho cán xã vùng sâu, vùng xa đƣợc học tiếng dân tộc theo phƣơng pháp khoa học Ngƣời giáo viên không nắm kĩ tri thức tiếng Việt mà phải hiểu đặc điểm tiếng mẹ đẻ học sinh DTTS mà dạy để lƣờng trƣớc giúp học sinh hiểu đƣợc chất lỗi tiếng Việt tạo lập văn 7.4 Ở địa bàn xa huyện, xa trung tâm khả sử dụng tiếng mẹ đẻ cƣ dân cao tiếng Việt, cần lƣu ý đến việc dạy tiếng phổ thông cho học sinh nơi khu trung tâm đô thị hoá cần lƣu ý đến việc dạy tiếng mẹ đẻ 7.5 Cần khuyến khích hoạt động bảo tồn trì hoạt động văn hoá dân tộc: tổ chức thi điệu hát truyền thống, kể chuyện cổ tích dân tộc ngôn ngữ dân tộc; tổ chức ngày hội văn hoá; câu lạc văn hoá; dành nhiều chƣơng trình ƣu đãi cho vùng DTTS kiểu nhƣ chƣơng trình 135 134.ODA 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO B.A.Avrorin, Chính sách dân tộc Lêninit phát triển ngôn ngữ xã hội dân tộc Liên Xô Bộ Giáo dục Đào tạo - UNICEF - Uỷ ban Dân tộc (2004), Kỷ yếu hội nghị Quốc gia sách, chiến lược sử dụng dạy - học tiếng dân tộc, tiếng Việt cho dân tộc thiểu số, Hà Nội, 11 - 2004, 107 tr Địa chí Lai Châu (2009), NXB trị quốc gia, Hà Nội Hoàng Thị Châu (2006), sách xây dựng phổ cập chữ viết dân tộc thiểu số Việt Nam Hoàng Văn Ma, Ngôn ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam, số vấn đề quan hệ cội nguồn loại hình học, Nxb KHXH H Hoàng Tuệ (1992), "Về vấn đề song ngữ", tạp chí Ngôn ngữ, số 3/1992 Hoàng Tuệ (1996), Ngôn ngữ đời sống xã hội - văn hoá NXB Giáo dục Hoàng Văn Vân (2000), Xây dựng sách ngôn ngữ: kinh nghiệm レc Ngôn ngữ, số Khổng Diễn (1995), Dân số dân số tộc người Việt Nam, Nxb KHXH.H 10 Lê Quang Thiêm (2000), Về vấn đề ngôn ngữ quốc gia Ngôn ngữ, số 11 Lƣơng Bèn (1981), "Dạy tả chữ Việt cho học sinh song ngữ", Một số vấn đề ngôn ngữ học Việt Nam, Nguyễn Tài Cẩn chủ biên Hà Nội: NXB Đại học Trung học Chuyên nghiệp Tr 60-62 12 Ma Ngọc Dung, Một số đặc điểm ngôn ngữ Tày thực trạng (qua khảo sát số địa phƣơng vùng Đông Bắc), Tc Thông báo khoa học, t11 - 2007 13 Một số tƣ liệu tỉnh ủy, UBND số ban, ngành tỉnh Lai Châu cung cấp 88 14 Nguyễn Thiện Giáp (2006), Chính sách ngôn ngữ Việt Nam qua thời kì lịch sử Ngôn ngữ, số 15 Nguyễn Văn Khang (1999), Ngôn ngữ học xã hội Những vấn đề bản, Nxb KHXH, H 16 Nguyễn Văn Lợi Một số vấn đề sách ngôn ngữ dân tộc thiểu số nước ta nay, Dân tộc học Tạp chí Ngôn ngữ, số 3/1999 17 Nguyễn Văn Lợi Các ngôn ngữ nguy cấp việc bảo tồn đa dạng văn hoá, ngôn ngữ tộc người Việt Nam Tạp chí Ngôn ngữ, số 4/1999 18 Nguyễn Văn Lợi Một số vấn đề sách ngôn ngữ quốc gia đa dân tộc Tạp chí Ngôn ngữ, số 1/2000 19 Nguyễn Đức Tồn (2000), Cảnh sách ngôn ngữ Liên Bang Nga Ngôn ngữ số 1, 20 Nguyễn Đức Tồn (2010), Những sở lí luận thực tiễn xây dựng sách ngôn ngữ Việt Nam thời kì công nghiệp hoá, đại hoá hội nhập quốc tế, Tạp chí Ngôn ngữ, số 21 Nhƣ Ý Chính sách ngôn ngữ Chính sách ngôn ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam 22 Nhƣ Ý (1986), "Vấn đề ngôn ngữ giáo dục nước giành độc lập 23 Tạ Văn Thông (1972), Tên gọi dân tộc Việt Nam, Nxb KHXH 24 Tạ Văn Thông (2005), "Ngôn ngữ giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam", tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống, số (117) - 2005, tr 38-42 25 Trần Trí Dõi (1999), Thực trạng giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc miền núi số tỉnh Việt Nam, Nxb VHDT, H 26 Trần Trí Dõi (1999), Nghiên cứu ngôn ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 301tr 89 27 Trần Trí Dõi (2001), Ngôn ngữ phát triển văn hoá xã hội, Nxb, Văn hoá - Thông tin, 266 tr 28 Trần Trí Dõi, Khảo sát nhu cầu tiếp nhận tiếng mẹ đẻ vài dân tộc thiểu số số tỉnh miền núi phía Bắc, T.c ngôn ngữ, no11(142)/ 2001 Tr31-37 29 Trần Trí Dõi (2003), Chính sách ngôn ngữ văn hoá dân tộc Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 286 tr 30 Trần Trí Dõi - Nguyễn Văn Lộc (2006), Thực trạng sử dụng ngôn ngữ số dân tộc thiểu số vấn đề đặt cho giáo dục ngôn ngữ nhà trường Việt Bắc.Nhà xuất Giáo dục 31 Trần Trí Dõi, Hoàn cảnh kinh tế xã hội thái độ sử dụng ngôn ngữ: trường hợp vài dân tộc thiểu số miền núi Việt Bắc Việt Nam, Hội thảo Quốc tế “Nông thôn trình chuyển đổi” Đại học KHXH &NV Hà Nội, 2006 32 Trần Trí Dõi, Suy nghĩ cách thức tổ chức giáo dục song ngữ nhà trường thuộc địa bàn ngôn ngữ Tày – Nùng Việt Bắc (Việt Nam), Hội thảo khoa học “Những vấn đề ngôn ngữ học”, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 2006 tr 211 - 224 33 Trần Trí Dõi (2008), Vấn đề lựa chọn ngôn ngữ tiếp nhận Giáo dục ngôn ngữ vài dân tộc thiểu số Việt Nam.Tc ngôn ngữ, số 11,tr 10 -13 34 V YU Mikhalchenco Cảnh sách ngôn ngữ quốc gia đa dân tộc Những vấn đề dântộc - ngôn ngữ Liên Bang Nga 35 Viện dân tộc học (1978), Các dân tộc người Việt Nam (Các tỉnh phía Bắc), Nxb KHXH H 36 Viện dân tộc học (1983), Sổ tay dân tộc Việt Nam, Nxb KHXH H 90 37 Viện ngôn ngữ học (1988), Những vấn đề ngôn ngữ dân tộc Việt Nam khu vực Đông Nam Á, Nxb KHXH H 38 Viện Ngôn ngữ học (1984), Ngôn ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam sách ngôn ngữ Hà Nội: NXB Khoa học Xã hội 39 Viện Ngôn ngữ học (1993), Những vấn đề sách ngôn ngữ Việt Nam, Hà Nội: NXB Khoa học Xã hội 40 Viện ngôn ngữ học (1993), Các công trình ngôn ngữ học nước ngoài.H 41 Viện ngôn ngữ học (1993), Những vấn đề sách ngôn ngữ Việt Nam, Nxb KHXH, H 42 Viện ngôn ngữ học (1997), Cảnh sách ngôn ngữ quốc gia đa dân tộc, Nxb KHXH H 43 Viện ngôn ngữ học( 2002), Cảnh sách ngôn ngữ Việt Nam, Nxb KHXH, H 44 Viện khoa học xã hội Việt Nam (2008), Bản tổng hợp danh mục đăng kí thực điều tra 2009-2010 91
- Xem thêm -

Xem thêm: Cảnh huống ngôn ngữ ở huyện sìn hồ, tỉnh lai châu , Cảnh huống ngôn ngữ ở huyện sìn hồ, tỉnh lai châu , Cảnh huống ngôn ngữ ở huyện sìn hồ, tỉnh lai châu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay