NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THỜI LÊ SƠ

12 421 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:30

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THỜI LÊ SƠ – LÊ MẠT A BỘ MÁY NHÀ NƯỚC A.1 THỜI LÊ SƠ Vua Lê Thái Tổ Nhà Lê sơ thành lập từ kết thắng lợi khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài 10 năm chống lại đô hộ nhà Minh Lê Lợi lãnh đạo Xét trình xác lập phát triển máy nhà nước quân chủ chuyên chế chia nhà Lê Sơ làm giai đoạn: Giai đoạn đầu Lê Sơ( đời vua Lê Thái Tông) giai đoạn sau Lê Sơ( từ đời vua Lê Thánh Tông trở đi) I Giai đoạn đầu Lê Sơ Lê Thái Tổ nhanh chóng bước thiết lập máy nhà nước để thực thi quyền lực nhà vua a) Chính quyền trung ương Giúp vua thực thi quyền lực nhà nước, triều đình có quan chủ yếu: +) Tả, Hữu tướng quốc Đại hành khiển: Tả, hữu tướng quốc quan đầu triều giúp vua quản lí toàn đội ngũ quan lại nước Đại hành khiển đứng đầu quan văn +) Các quan có tính chất văn phòng khuyên can vua: - - Các tỉnh bao gồm thượng thư tỉnh, trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh nội thị tỉnh Hàn lâm viện đứng đầu Hàn Lâm Đại Học Sỹ Bí thư giám chức trông coi việc nhà vua đứng đầu Bí thư giám học sĩ Chính viện quan quan trọng triều chức giúp vua bàn bạc, xem xét việc trọng đại Đứng đầu viện thượng thư Nội mật viện gồm số quan thân cận nhà vua,ban việc mật triều +) quan giúp vua quản lí chuyên ngành +) quan chuyên môn( ngự sử đài,ngũ hình viện,quốc sử viện, quốc tử giám, thái sử viện.) Sơ đồ: VUA Tả, hữu tướng quốc Các quan đại thần ( Tam thái, Tam thiếu,Tam trư, ) b) Cơ quan văn phong tư vấn ( tỉnh, Hàm lâm viện, Bí thư giám, Chính sử viện,Nội mật viện) Các ( Lễ Lại sau đủ sáu ) Các quan chuyên môn ( Ngụ sử đài, Ngũ hình viện, Quốc sử viện, Quốc tử giám, Thái viện) Chính quyền địa phương +) Cấp đạo Nhà vua chia nước làm đạo: Đông Đạo, Tây Đạo, Nam Đạo, Bắc Đạo Hải Tây Đạo Đứng đầu đạo chức hành kiểm, phụ trách chung Ở dạo có tổng quản phụ trách quân đội +) Cấp lộ, trấn, phủ Các cấp cấp đạo, đạo gồm lộ trấn.đứng đầu lộ, trấn, phủ chức quan riêng nhiên thời chức danh k dùn cách quán +) Dưới cấp huyện, xã c) Tổ chức quân đội Sau đánh đuổi giặc Minh vua Lê Thái Tổ cho 15vạn lính giải ngũ làm ruộng giữ lại 10 vạn ngũ Các vương hầu quý tộc k có quyền tổ chức quân đội riêng Nhà nước độc quyền xây dựng lực lượng quân đội vũ trang sản xuất vũ khí Tiếp tục thực sách “ngụ binh ngư nông” Quân đội đóng quân kinh đô đạo Chế độ tuyển quân xây dựng quy chế chặt chẽ năm 1lần +)Tiến cử Quan lại có nghĩa vụ tiến cử hiền tài Sau đạo chiếu viecj3 tiến cử hiền tài khuyến khích người tài tự tiến cử +) Khoa cử Nhà vua có mở số khoa thi để lựa chọn nhân tài nhien chủ yếu hình thức tiến cử +) Khảo khóa Hình thức để thải loại quan không đủ lực phẩm hạnh đồng thời xếp, thăng bổ người tài vào vị trí  Nhìn chung lại tổ chức máy nhà nước đầu Lê Sơ vừa có kế thừa mô hình nhà nước Lý-Trần, vừa có số thay đổi vận dụng quan chế triều Minh II Giai đoạn sau Lê Sơ Trải qua chục năm từ Lê Thái Tổ đến thời vua Lê Thánh Tông nước Đại Việt trải qua nhiều biến đổi vào thời vua Lê Thái Tông - vị hoàng đế tài giỏi thời Lê Sơ, xét toàn lịch sử Việt Nam Chân dung vua Lê Thánh Tông Ông thực cải tổ máy nhà nước cách toàn diện từ trung ương đến địa phương, dân quân sự,cả thiết chế quan chế nhà nước., qua cải tổ hình dung cách đầy đủ cụ thể mô hình tổ chức máy nhà nước qccc pk Cuộc cải tổ nhằm tập trung quyền lực nhà nước vào tay nhà vua theo nguyên tắc “ tôn quân quyền” Nho giáo tăng cường hiệu bô máy quan liêu Nội dung cải tổ -Bỏ bớt số chức quan, quan cấp quyền trung gian để tập trung quyền lực vào tay vua - Các quan kiểm soát lẫn - Không tập trung nhiều quyền hành vào tay quan - Thánh Tông dụ, quan làm việc tối đa đến tuổi 65 ông bãi bỏ luật cha truyền nối cho gia đình có công - công thần Ông tôn trọng việc chọn quan phải người có tài đức a) Chính quyền trung ương *) Đối với chức quan trọng yếu triều Bãi bỏ chức Tể tướng tự đứng điều khiển trăm quan Tương tự chức Đại h.ành khiển đứng đầu đội ngũ quan văn vị bãi bỏ Bãi bỏ chức quan đại thần tam thái, tam thiếu, thái úy thiếu úy  Nhằm ngăn chặn lạm quyền hoắc tiếm quyền, để nhà vua trực tiếp nắm quan yếu triều *) Cơ quan có chức văn phòng Gồm có quan kiểm soát lẫn Hàm lâm viện Đông viện Trung thư giám Hoang môn tỉnh Bí thư giám *) Lục Là quan trọng yếu triều dình vua quản lí trực tiếp, giúp vua quản lí toàn diện lĩnh vực đời sống c.trị k.tế x.hội nước Gồm ( lễ, lại, hình, hộ, công, binh) *) Lục tự Năm 1466 vua Lê Thánh Tông lập để coi công việc mà lục chưa làm hết Donhaf vua trực tiếp quản lí Gồm đại lí tự,thái thương tự,, quang lộc tự, thái tự, thường bảo tự *) Lục khoa Là quan trực thuộc nhà vua có chức giám sát, kiểm soát lục *) Các quan chuyên môn Sơ đồ máy nhà nước: VUA Quan đại thần Cơ Quan có chức văn phòng Lục Lục khoa Lục tự Ngực sử đài quan chuyên môn khác b) Chính quyền địa phương -Về cấu quyền cấp, ông tiến hành xóa bỏ hệ thống tổ chức hành cũ thời Lê Thái Tổ từ đạo đổi thành 13 đạo (thừa tuyên), nhằm hạn chế tiềm lực lực lực lượng phong kiếm địa phương, ngăn ngừa cát quyền cấp đạo quản lí địa phương cách hiệu Bỏ trấn, lộ cấp Hành trung gian châu -Dưới đạo cấp phủ, chức chủ yếu quan lại cấp phủ truyền lệch từ xuống cho cấp huyện – châu, đốc thúc kiếm tra việc thi hành, thu nộp thuế khóa, lao dịch có quan khuyến nông sứ -Tiếp đến cấp huyện-châu(miền núi) CÁc quan phải chăm nom đê điều, khuyến nông đốc thúc dân bồi đắp ruộng chứa nước để làm mùa chiêm Với châu giống triều trước nhà vua tranh thủ tù trưởng địa phương, gả công chúa cho tù trưởng để họ phục tùng trung ương pải cống nạp mặt kinh tế Tuy nhà lê dành cho họ quyền hạn rộng lớn địa phương -Xã cấp hành sở nhiên Lê Thánh Tông coi trọng trực tiếp cải tổ ban hành biện pháp : phân định xã, đặt tiêu chuẩn xã trưởng, hạn chế kiểm duyệt hương ước Hồng Đức đồ c) Tổ chức quân đội Nhà vua cải tổ quân đội mạnh mẽ mặt tổ chức, trước quân đội chia làm đạo vệ quân, đổi làm phủ đô đốc Mỗi phủ có vệ, sở Bên cạnh có đạo nội, ngoại, gồm nhiều ti, vệ, tổng cộng khoảng 30 vạn quân Ngoài tổ chức quân thường trực, Lê Thánh Tông ý lực lượng quân dự bị địa phương 43 điều quân luật quân đội Lê Thánh Tông ban hành cho thấy kỷ luật quân đội ông nghiêm ngặt, có sức chiến đấu cao Vẫn thực sách “ngụ binh ngư nông” d) Tuyển dụng quan lại Khoa cử trở thành phương thức chủ yếu để tuyển quan lại Vẫn giữ chế độ khảo khóa tiến cử đời trước  Cuộc cải tổ mang lại tích cực lớn lao Nó khonogchir củng cố nên thống trị g.cấp thống trj mà góp phần vào việc p,triển dân tộc quốc gia.Nhà nước Đại Việt phong kiến thời vua Lê Thánh Tông trở thành mô hình kinh điển cho đời vua triều đại sau Bộ máy nhà nước qccc hoàn thiện đỉnh cao B: PHÁP LUẬT Lê Triều Hình Luật Ngay sau lên Lê Thái Tổ bắt tay vào xây dựng máy nhà nước pháp luật Nhà vua đặt hàng loạt đạo dụ,sắc, quy định nhiều lĩnh vực quan chế, ruộng đất, thuế má, quân đội, qua đời vua, từ Lê Thái Tổ đến Lê Thái Tông, nhiều văn pháp luật ban hành đáng ý “ Quốc Triều hình luật” cá đời vua tiếp nối bổ sung hoàn thiện Quốc Triều Hình Luật Bộ Quốc triều hình luật bao gồm quyển, 722 điều: + Quyển có chương: Danh lệ (49 điều), Cấm vệ (47 điều) + Quyển có chương: Vi chế (144 điều), Quân (43 điều) + Quyển có chương: Hộ hôn (58 điều), Điền sản (59 điều), Thông gian (10 điều) + Quyển có chương: Đạo tặc (54 điều), Đấu tụng (50 điều) + Quyển có chương: Trá nguỵ (38 điều), Tạp luật (92 điều) + Quyển có chương: Bộ vong (13 điều), Đoản ngục (65 điều) “Quốc triều hình luật” luật có tính chất tổng hợp, phạm vi điều chỉnh rộng xây dựng dạng hình sự, áp dụng chế tài hình luật Các nhà nghiên cứu thường chia nội dung thành: luật Hình, luật Dân sự, luật Hôn nhân gia đình luật Tố tụng Những đặc trưng bản: - “Quốc triều hình luật” kế thừa sáng tạo độc đáo thành tựu luật pháp trước để đạt đến đỉnh cao thành tựu luật pháp phong kiến Việt Nam - “Quốc triều hình luật” luật bảo vệ chế độ phong kiến - quan hệ pháp luật phong tục tập quán - “Quốc triều hình luật” luật sâu sắc có sức bao quát lớn “Quốc triều hình luật” đạt trình độ cao kĩ thuật luật pháp - “Quốc triều hình luật” mang nhiều tưởng tiến bộ, trước thời đại Bộ luật Hồng Đức thời vua Lê Thánh Tông Lê Thánh Tông lấy quan điểm Nho giáo làm hệ tư tưởng, đạo việc biên soạn, ban hành luật pháp, nhằm thể chế hoá nhà nước phong kiến Đại Việt, với truyền thống nhân nghĩa, lấy dân làm gốc Bộ luật Hồng Đức lưu lại đến ngày bao gồm 13 chương với 700 điều, nội dung luật sau: • • • • • • • • Giữ cho đất nước chủ động đối phó với giặc ngoại xâm lược; Giữ nghiêm kỷ cương, phép nước; Chấn hưng nông nghiệp, coi nông nghiệp tảng ổn định kinh tế xã hội; Mở rộng giao lưu khuyến khích thủ công nghiệp, thương nghiệp lành mạnh; Bảo vệ quyền sở hữu tài sản muôn dân, chống tham nhũng triệt để, chống lạm quyền ức hiếp dân chúng Khuyến khích nuôi dưỡng phong mỹ tục phát triển kinh tế Bênh vực bảo vệ quyền lợi phụ nữ[11]; Bảo vệ quyền lợi vua quan lại, bảo vệ quyền lợi giai cấp thống trị địa chủ phong kiến Lê Thánh Tông người thực nghiêm chỉnh pháp luật ban hành Một lần, ông thu lại quyền huy tổng quân đô đốc Lê Thiệt trai Lê Thiệt ban ngày phóng ngựa đường phố dung túng gia nô đánh người Lê Thánh Tông thường bảo với quan rằng: “ Pháp luật phép tắc chung Nhà nước, ta người phải tuân theo ” Bộ Luật Hồng Đức Quốc triều hình luật xây dựng với trình độ kỹ thuật lập pháp tiến Điều thể việc phân chia chương Bộ luật hình thức thể quy phạm pháp luật Trong luật Hồng Đức, có điểm tiến mà luật pháp phương Tây sau cách mạng tư sản có Đó nhà làm luật không vào hành vi, hậu tội phạm mà xét tới động cơ, ý thức người phạm tội định hình phạt Chính nét đặc sắc tiến nội dung lẫn kỹ thuật lập pháp luật Hồng Đức khiến cho nhà nghiên cứu nước mà nhiều học giả phương Tây phải ý khâm phục
- Xem thêm -

Xem thêm: NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THỜI LÊ SƠ, NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THỜI LÊ SƠ, NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THỜI LÊ SƠ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay