Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến phát sinh và gây hại của rệp muội trên giống cao lương ngọt KCS105 nhập nội

89 313 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:25

i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƢƠNG VĂN ĐẮC NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN PHÁT SINH VÀ GÂY HẠI CỦA RỆP MUỘI TRÊN GIỐNG CAO LƢƠNG NGỌT KCS105 NHẬP NỘI L ẬN VĂN THẠC Ỹ HOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN, 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƢƠNG VĂN ĐẮC NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN PHÁT SINH VÀ GÂY HẠI CỦA RỆP MUỘI TRÊN GIỐNG CAO LƢƠNG NGỌT KCS105 NHẬP NỘI Ngành: Khoa học trồng Mã số: 06 62 01 10 L ẬN VĂN THẠC Ỹ HOA HỌC CÂY TRỒNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: T Dƣơng Thị Nguyên THÁI NGUYÊN, 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Tôi luôn nỗ lực, cố gắng trung thực suốt trình nghiên cứu đề tài Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công trình khoa học khác Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn, sử dụng luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày tháng 10 năm 2015 Học viên Dương Văn Đắc Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn trước tiên xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm Khoa nông học, cảm ơn thầy cô giáo truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt trình học tập trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Trong suốt thời gian thực đề tài, nhận hướng dẫn bảo tận tình cô giáo TS Dương Thị Nguyên Nhân dịp xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô giáo, cán Viện Bảo vệ thực vật tận tình giúp đỡ vào tạo điều kiện thuận lợi giúp hoàn thành luận văn Tôi xin cảm ơn giúp đỡ động viên tất bạn bè, gia đình người thân điểm dựa tinh thần vật chất cho tháng ngày thực đề tài viết luận văn tốt nghiệp Trong trình nghiên cứu nhiều lý chủ quan khách quan luận văn không tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tôi mong góp ý thầy cô giáo bạn Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng 10 năm 2015 Học viên Dương Văn Đắc Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v MỤC LỤC MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CỤM, TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ x MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề .1 Mục đích Yêu cầu đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Nguồn gốc phân bố, điều kiện ngoại cảnh đặc điểm thực vật học cao lương 1.2.1 Nguồn gốc phân bố điều kiện ngoại cảnh 1.2.2 Đặc điểm thực vật học 1.2.3 Vai trò cao lương sản xuất lượng sinh học 1.3 Tình hình sản xuất cao lương giới .10 1.4 Tình hình sản xuất cao lương Việt Nam 12 1.5 Tổng quan kỹ thuật canh tác cao lương giới .14 1.5.1 Nghiên cứu thời vụ trồng cao lương 14 1.5.2 Nghiên cứu đất mật độ trồng cao lương 14 1.5.3 Một số nghiên cứu chế độ phân bón khác cho cao lương .15 1.5.4 Nghiên cứu biện pháp luân canh 16 1.6 Tổng quan kỹ thuật canh tác cao lương Việt Nam .17 1.7 Tình hình nghiên cứu sâu hại cao lương .17 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG, NỘI D NG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi 2.1 Đối tượng nghiên cứu .24 2.2.Vật liệu nghiên cứu 24 2.3 Dụng cụ thí nghiệm 24 2.4 Địa điểm thời gian nghiên cứu 24 2.5 Nội dung nghiên cứu 24 2.6 Phương pháp nghiên cứu 25 2.6.1 Phương pháp điều tra thành phần sâu hại cao lương 25 2.6.2 Phương pháp nghiên cứu biến động số lượng rệp 27 2.6.3 Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng thời vụ gieo trồng đến trình sinh trưởng, phát triển giống cao lương KCS105 rệp 28 2.6.4 Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến rệp ngô trình sinh trưởng phát triển giống cao lương KCS105 30 2.6.5 Nghiên cứu ảnh hưởng mức phân bón khác đến rệp ngô trình sinh trưởng phát triển giống cao lương KCS105 .30 2.6.6 Đánh giá hiệu lực số loại thuốc bảo vệ thực vật rệp ngô hại giống cao lương KCS105 Thái Nguyên năm 2014 .31 2.7 Phương pháp xử lý số liệu .32 Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 3.1 Một số đối tượng sâu hại giống cao lương KCS105 vụ Xuân năm 2014 Thái Nguyên 33 3.2 Thành phần thiên địch rệp ngô R maidis giống cao lương KCS105 Thái Nguyên, vụ Xuân 2014 35 3.3 Một số đặc điểm hình thái đặc điểm phân loại loài rệp ngô R maidis giống cao lương KCS105 37 3.4 Một số đặc điểm sinh học rệp ngô R maidis 38 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii 3.5 Diễn biến mật độ rệp ngô R maidis hại giống cao lương KCS105 Thái Nguyên, vụ Xuân năm 2014 .39 3.6 Ảnh hưởng thời vụ gieo trồng đến mật độ rệp ngô, suất hàm lượng đường (Độ Brix) giống cao lương KCS105 42 3.6.1 Ảnh hưởng thời vụ gieo trồng đến mật độ rệp ngô R maidis 42 3.6.2 Ảnh hưởng thời vụ gieo trồng đến suất hàm lượng đường (Độ Brix) giống cao lương KCS105 Thái Nguyên .45 3.7 Ảnh hưởng mật độ trồng đến rệp ngô R maidis, suất hàm lượng đường (Độ Brix) giống cao lương KCS105 46 3.7.1 Ảnh hưởng mật độ trồng đến mật độ rệp ngô R maidis 46 3.7.2 Ảnh hưởng mật độ trồng đến suất hàm lượng đường giống cao lương KCS105 48 3.8 Ảnh hưởng phân bón đến mật độ rệp ngô R maidis, suất hàm lượng đường (Độ Brix) giống cao lương KCS105 .49 3.8.1 Ảnh hưởng mức phân bón khác đến rệp ngô R maidis 49 3.8.2 Ảnh hưởng mức phân bón khác đến suất hàm lượng đường (Độ Brix) giống cao lương KCS105 50 3.9 Hiệu phòng trừ số thuốc bảo vệ thực vật rệp ngô .52 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 54 Kết luận 54 Đề nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC CỤM, TỪ VIẾT TẮT DT : Diện tích FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations -Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc ICRISAT : International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics - Viện nghiên cứu Quốc tế lương thực bán khô hạn KL : Kilôlít NLSH : Năng lượng sinh học NLTT : Năng lượng tái tạo NS : Năng suất NSSKTT : Năng suất sinh khối thực thu NSTTT : Năng suất thân thực thu SL : Sản lượng TNHH : Trách nhiệm hữu hạn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ix DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Tình hình sản xuất cao lương giới năm gần 11 Bảng 1.2: Tình hình sản xuất cao lương số châu lục năm gần 11 Bảng 1.3 Thành phần sâu hại cao lương giới 19 Bảng 3.1 Một số đối tượng sâu hại giống cao lương KCS105 thu thập Thái Nguyên, vụ Xuân năm 2014 36 Bảng 3.2 Thành phần thiên địch rệp ngô R maidis giống cao lương KCS105 38 Bảng 3.3 Thời gian phát dục pha rệp ngô R maidis giống cao lương KCS105 (Viện Bảo vệ thực vật, 2014) 41 Bảng 3.4 Diễn biến thời tiết khí hậu Thái Nguyên, vụ Xuân năm 2014 42 Bảng 3.5 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến suất thân hàm lượng đường (Độ Brix) 48 Bảng 3.6 Ảnh hưởng mật độ trồng đến suất thân thực thu hàm lượng đường (Độ Brix) giống cao lương KCS105 51 Bảng 3.7 Ảnh hưởng phân bón đến suất thân thực thu hàm lượng đường (Độ Brix) giống cao lương KCS105 54 Bảng 3.8 Hiệu lực số loại thuốc hóa học rệp ngô hại giống cao lương KCS105 56 Bảng 3.9 Danh sách hộ nông dân địa tham gia mô hình 57 Bảng 3.10 Hiệu mô hình phòng trừ rệp ngô R maidis giống cao lương KCS105 58 Bảng 3.11 Năng suất hàm lượng đường giống cao lương KCS105 mô hình 59 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn x DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 3.1 Hình ảnh số loại sâu hại quan trọng giống cao lương KCS105 35 Hình 3.2 Một số loài thiên địch ăn rệp ngô giống cao lương KCS105 thu Thái Nguyên, vụ Xuân 2014 37 Hình 3.3 Một số loài thiên địch ăn rệp ngô giống cao lương KCS105 thu Thái Nguyên, vụ Xuân 2014 39 Hình 3.4 Một số đặc điểm phân loại rệp ngô R maidis giống cao lương KCS105 trồng Thái Nguyên, vụ Xuân 2014 40 Hình 3.5 Đặc điểm hình thái rệp ngô R maidis hại giống cao lương KCS105 Thái Nguyên, vụ Xuân 2014 40 Hình 3.6 Diễn biến mật độ rệp ngô R maidis giống cao lương KCS105 43 Hình 3.7 Diễn biến mật độ rệp ngô R maidis giống cao lương KCS105 trồng thời vụ khác 47 Hình 3.8 Diễn biến mật độ rệp ngô R maidis hại giống cao lương KCS105 Tại mật độ trồng cao lương khác 50 Hình 3.9 Diễn biến mật độ rệp ngô R maidis hại giống cao lương KCS105 mức phân bón khác 53 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 65 DO BRIX O CAC CONG THUC THOI VU 09:50 Thursday, October 1, 2015 The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values R 123 T 1234 Number of Observations Read Number of Observations Used 12 12 DO BRIX O CAC CONG THUC THOI VU 09:50 Thursday, October 1, 2015 The ANOVA Procedure Dependent Variable: Y Source DF Model Error Mean Square F Value 0.29166667 0.05833333 0.11833333 Corrected Total Source Sum of Squares 11 0.1096 0.01972222 0.41000000 R-Square Coeff Var Root MSE 0.711382 0.914891 0.140436 DF 2.96 Pr > F Anova SS Y Mean 15.35000 Mean Square F Value Pr > F R T 0.09500000 0.04750000 2.41 0.1707 0.19666667 0.06555556 3.32 0.0982 DO BRIX O CAC CONG THUC THOI VU 09:50 Thursday, October 1, 2015 The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.019722 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 0.2806 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A B A B A B A B B Mean 15.5333 N T 15.4000 3 15.2667 15.2000 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 66 NANG SUAT SINH KHOI THUC THU O CAC CONG THUC MAT DO 13:41 Thursday, October 21, 2015 The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values R 123 T 123 Number of Observations Read Number of Observations Used 9 NANG SUAT SINH KHOI THUC THU O CAC CONG THUC MAT DO 13:41 Thursday, October 21, 2015 The ANOVA Procedure Dependent Variable: Y Source DF Model Error Mean Square F Value 1382.639111 345.659778 2.767244 Corrected Total Root MSE 0.998003 0.762710 0.831752 2 499.64 F 0.691811 R-Square Source R T Sum of Squares Anova SS Y Mean 109.0522 Mean Square 43.430822 1339.208289 F Value Pr > F 21.715411 31.39 0.0036 669.604144 967.90 F Anova SS Y Mean 87.43556 Mean Square F Value Pr > F R T 4.613489 2.306744 0.33 0.7372 2403.300022 1201.650011 171.54 0.0001 NANG SUAT THAN THUC THU O CAC CONG THUC MAT DO 20:59 Thursday, September 30, 2015 The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 7.005078 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N T A 104.023 B 93.077 C 65.207 3 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 68 DO BRIX O CAC CONG THUC MAT DO 19:48 Thursday, September 23, 2015 The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values R 123 T 123 Number of Observations Read Number of Observations Used 9 DO BRIX O CAC CONG THUC MAT DO 19:48 Thursday, September 23, 2015 The ANOVA Procedure Dependent Variable: Y Source DF Model Error Corrected Total Sum of Squares 0.15111111 Source 0.03777778 0.06444444 R-Square 0.701031 Mean Square F Value 2.34 Pr > F 0.2147 0.01611111 0.21555556 Coeff Var Root MSE Y Mean 0.830812 0.126930 15.27778 DF Anova SS Mean Square F Value R T 0.03555556 0.01777778 0.11555556 0.05777778 DO BRIX O CAC CONG THUC MAT DO 19:48 Thursday, September 23, 2015 Pr > F 1.10 0.4153 3.59 0.1282 The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.016111 Critical Value of t 2.77645 Least Significant Difference 0.2877 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A A A A Mean N T 15.4333 3 15.2333 15.1667 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 69 NANG SUAT SINH KHOI THUC THU O CAC CONG THUC PHAN BON 13:41 Thursday, October 21, 2015 The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values R 123 T 1234 Number of Observations Read Number of Observations Used 12 12 NANG SUAT SINH KHOI THUC THU O CAC CONG THUC PHAN BON 13:41 Thursday, October 21, 2015 The ANOVA Procedure Dependent Variable: Y Source DF Model Error Mean Square F Value 4143.957617 Corrected Total 828.791523 81.497250 11 Root MSE 0.980713 3.677160 3.685495 61.02 F 13.582875 R-Square Source R T Sum of Squares Anova SS Y Mean 100.2267 Mean Square 3.094617 4140.863000 F Value Pr > F 1.547308 0.11 0.8942 1380.287667 101.62 F Model Error 2013.768117 28.164083 Corrected Total 11 402.753623 2041.932200 Coeff Var Root MSE 0.986207 2.639902 2.166567 DF F R T 3.721650 1.860825 0.40 0.6891 2010.046467 670.015489 142.74 F Anova SS Y Mean 15.20833 Mean Square R T 0.00166667 0.00083333 0.16916667 0.05638889 DO BRIX O CAC CONG THUC PHAN BON 22:03 Thursday, September 23, 2015 F Value Pr > F 0.03 0.9691 2.14 0.1968 The ANOVA Procedure t Tests (LSD) for Y NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.026389 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 0.3246 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A A A A A A Mean N T 15.3333 15.3000 3 15.1667 15.0333 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 72 MAT DO REP TRUOC PHUN 09:17 Thursday, July 26, 2015 The ANOVA Procedure Class Level Information Class Levels Values R 123 T 1234567 Number of Observations Read 21 Number of Observations Used 21 MAT DO REP TRUOC PHUN 09:17 Thursday, July 26, 2015 The ANOVA Procedure Dependent Variable: Y Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Model Error 12 Corrected Total R-Square 0.988497 Source 181274.4114 22659.3014 2109.3981 175.7832 20 183383.8095 Coeff Var Root MSE 5.384352 DF 13.25832 Anova SS Pr > F 128.90 F R T 161.8552 80.9276 0.46 0.6417 181112.5562 30185.4260 171.72 F Model 9809.711656 1401.387379 136.99 F R 49.127144 24.563572 2.40 0.1407 T 9760.584511 1952.116902 190.83 F Model 16153.02507 2307.57501 114.87 F R 114.11111 57.05556 2.84 0.1055 T 16038.91396 3207.78279 159.69 F Model 18833.47137 2690.49591 866.87 F R 72.38010 36.19005 11.66 0.0024 T 18761.09127 3752.21825 1208.95 F Model 20832.36788 2976.05255 1160.16 F R 19.21090 9.60545 3.74 0.0611 T 20813.15698 4162.63140 1622.72 F Model 20595.87122 2942.26732 743.15 F R 49.14258 24.57129 6.21 0.0177 T 20546.72864 4109.34573 1037.93 F Model 19998.94537 2856.99220 911.15 F R 56.60874 28.30437 9.03 0.0058 T 19942.33663 3988.46733 1272.00 [...]... thuật đến phát sinh và gây hại của rệp muội trên giống cao lương ngọt KCS105 nhập nội 2 Mục đích - Xác định được thành phần sâu hại, tần suất xuất hiện và diễn biến của rệp trên giống cao lương ngọt KCS105; - Xác định được một số biện pháp kỹ thuật quản lý rệp muội có hiệu quả; 3 Yêu cầu của đề tài - Xác định được thành phần sâu hại, tần suất xuất hiện của rệp muội hại giống cao lương ngọt KCS105. .. chung và giống cao lương ngọt KCS105 nói riêng làm nguyên liệu sản xuất nhiên liệu sinh học tại Việt Nam Một trong những yếu tố quan trọng là nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến rệp muội, đến năng suất giống KCS105 và đưa ra những giải pháp phòng trừ rệp đạt hiệu quả cao Từ những yêu cầu nêu trên, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật. .. định được diễn biến mật độ của rệp hại giống cao lương ngọt KCS105; - Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến rệp muội; - Đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc bảo vệ thực vật đối với rệp hại trên giống cao lương ngọt KCS105 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3 4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa... dịch hại trên cây cao lương thường (Sorghum vulgare Pers.) (Viện Bảo vệ thực vật, 1976) [13]; chưa có các nghiên cứu chuyên sâu về đặc điểm sinh học sinh thái, quy luật phát sinh gây hại và phòng trừ rệp ngô trên cao lương ngọt; cũng như chưa có nhiều nghiên cứu về các biện pháp kỹ thuật canh tác đối với cao lương ngọt nói chung và giống cao lương ngọt KCS105 nói riêng, và đối với sự phát sinh và gây hại. .. tháng 3 đến tháng 8 năm 2014 2.5 Nội dung nghiên cứu - Điều tra, xác định thành phần và tần suất xuất hiện của các loài sâu hại trên giống cao lương ngọt KCS105; - Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và diễn biến mật độ rệp ngô trên cao lương ngọt; - Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến mật độ rệp ngô, hàm lượng đường và năng suất giống cao lương ngọt KCS105 tại Thái Nguyên năm 2014; Số hóa bởi... http://www.lrc.tnu.edu.vn 25 - Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến rệp ngô, hàm lượng đường và năng suất giống cao lương ngọt KCS105 tại Thái Nguyên năm 2014; - Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến rệp ngô, hàm lượng đường và năng suất giống cao lương ngọt KCS105 tại Thái Nguyên năm 2014; - Nghiên cứu hiệu lực của một số loại thuốc bảo vệ thực vật đối với rệp ngô trên giống cao lương ngọt KCS105 tại Thái Nguyên... ngọt trên thế giới 1.5.1 Nghiên cứu thời vụ trồng cao lương ngọt Theo báo cáo về kỹ thuật trồng trọt cao lương ngọt của Blade Energy Crop (2010) [17], những giống cao lương ngọt cao sản thường là các giống lai trỗ muộn hoặc không trỗ do phản ứng với ánh sáng Thời gian sinh trưởng của cao lương ngọt biến động nhiều phụ thuộc vào giống, có giống dài hơn 200 ngày, hoặc từ 60 đến 90 ngày Rất nhiều giống cao. .. Nguyên năm 2014 2.6 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.6.1 hương pháp điều tra thành ph n sâu hại trên cao lương ngọt a hư ng ph p điều tr sâu hại Điều tra thành phần sâu hại và thiên địch của chúng trên giống cao lương ngọt KCS105 được tiến hành theo phương pháp của Viện Bảo vệ thực vật (1997) và Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Phương pháp điều tra, phát hiện dịch hại cây trồng QCVN 01-38 của Bộ NN&PTNT năm 2010... là cơ sở khoa học về thời vụ trồng, mật độ trồng và chế độ phân bón phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của giống cao lương ngọt KCS105 và hạn chế tối đa ảnh hưởng của rệp muội trong điều kiện của Thái Nguyên - Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần vào chiến lược phát triển bền vững cao lương ngọt tại Việt Nam phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn... 1996) [2] + Ảnh hưởng của chế độ canh tác đến rệp Chế độ tưới nước cho cây có ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng sinh lý của rệp bông Aphis gossypii, mật độ sáp và sức trương của tế bào Chế độ tưới nước ảnh hưởng trực tiếp tới số lượng, chất lượng thức ăn của rệp, ảnh hưởng đến sự phát triển, tuổi thọ, độ lớn và sự xuất hiện của rệp dạng hình có cánh Bón phân đạm nhiều, tăng tỷ lệ cây bị nhiễm rệp, giảm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến phát sinh và gây hại của rệp muội trên giống cao lương ngọt KCS105 nhập nội , Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến phát sinh và gây hại của rệp muội trên giống cao lương ngọt KCS105 nhập nội , Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến phát sinh và gây hại của rệp muội trên giống cao lương ngọt KCS105 nhập nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay