Dạy học các môn khoa học xã hội theo quan điểm sư phạm tương tác ở trường CĐSP luông năm tha, nước CHDCND lào

132 178 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:25

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM Engthilath LA OUNEKEO DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI THEO QUAN ĐIỂM SƢ PHẠM TƢƠNG TÁC Ở TRƢỜNG CĐSP LUÔNG NĂM THA, NƢỚC CHDCND LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM Engthilath LA OUNEKEO DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI THEO QUAN ĐIỂM SƢ PHẠM TƢƠNG TÁC Ở TRƢỜNG CĐSP LUÔNG NĂM THA, NƢỚC CHDCND LÀO Chuyên ngành: Giáo dục học Mã số: 60.14.01.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS HÀ THỊ KIM LINH THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chƣa đƣợc sử dụng, công bố công trình khác Tôi xin cam đoan thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Engthilath LA OUNEKEO i Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, thầy cô giáo trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu quản lý, quản lý giáo dục Những kiến thức học, giúp nghiên cứu, học tập ứng dụng thực tiễn công việc Xin cảm ơn toàn thể cán bộ, nhân viên trƣờng Đại học Sƣ phạm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian học tập nghiên cứu nhà trƣờng Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, Ban Giám hiệu trƣờng CĐSP Luông Năm Thà, nƣớc CHDCND Lào, Chính quyền nhân dân địa phƣơng tận tình giúp đỡ trình khảo sát quan địa phƣơng Xin cảm ơn toàn thể đồng nghiệp bạn bè, gia đình tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ cho tác giả hoàn thành chƣơng trình học tập hoàn tất luận văn Một lần xin chân thành tiếp thu đóng góp ý kiến thầy cô, tập thể hội đồng khoa học để đề tài có tính hiệu cao, góp phần vào công tác giáo dục toàn diện nhà trƣờng Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2015 Tác giả Engthilath LA OUNEKEO ii Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Các phƣơng pháp nghiên cứu Bổ lục luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DẠY HỌC MÔN TIẾNG LÀO THEO QUAN ĐIỂM SƢ PHẠM TƢƠNG TÁC Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM LUÔM NĂM THA 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 10 1.2.1 Phƣơng pháp dạy học 10 1.2.2 Tƣơng tác, sƣ phạm tƣơng tác 12 1.2.3 Dạy học theo quan điểm sƣ phạm tƣơng tác 16 1.3 Một số vấn đề dạy học theo quan điểm sƣ phạm tƣơng tác 18 1.3.1 Đặc điểm dạy học quan điểm sƣ phạm tƣơng tác 18 1.3.2 Tiếp cận quan điểm sƣ phạm tƣơng tác dạy học 19 1.3.3 Nguyên tắc tổ chức dạy học theo quan điểm sƣ phạm tƣơng tác 24 iii Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.3.4 Tổ chức dạy học theo quan điểm sƣ phạm tƣơng tác 28 1.4 Tổ chức dạy học môn Tiếng Lào theo quan điểm sƣ phạm tƣơng tác trƣờng CĐSP nƣớc CHDCND Lào 31 1.4.1 Vài nét sinh viên chuyên ngành Tiếng Lào trƣờng CĐSP 31 1.4.2 Khái quát môn Tiếng Lào chƣơng trình đào tạo GV Tiếng Lào, trƣờng CĐSP, nƣớc CHDCND Lào 34 1.4.3 Dạy học môn Tiếng Lào theo quan điểm sƣ phạm tƣơng tác 36 1.4.4 Phƣơng pháp dạy học môn Tiếng Lào theo quan điểm SPTT 37 1.4.5 Các bƣớc tổ chức dạy học môn Tiếng Lào theo quan điểm SPTT 39 Kết luận chƣơng 40 Chƣơng THỰC TRẠNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG LÀO THEO QUAN ĐIỂM SƢ PHẠM TƢƠNG TÁC Ở TRƢỜNG CĐSP LUÔNG NĂM THA, NƢỚC CHDCND LÀO 41 2.1 Khái quát khảo sát thực trạng 41 2.1.1 Vài nét Trƣờng CĐSP Luông Năm Tha, nƣớc CHDCND Lào 41 2.1.2 Thực trạng dạy học môn Tiếng lào theo quan điểm sƣ phạm tƣơng tác 45 2.2 Kết khảo sát thực trạng tổ chức dạy học môn Tiếng Lào theo QĐ SPTT trƣờng CĐSP LNT 45 2.2.1 Thực trạng nhận thức dạy học môn Tiếng Lào theo quan điểm SPTT 45 2.2.2 Thực trạng tổ chức dạy học môn Tiếng Lào theo QĐSPTT qua khảo sát GV SV trƣờng CĐSP Luông Nậm Thà 52 2.2.3 Thực trạng khó khăn DH môn Tiếng Lào theo QĐSPTT 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG 74 iv Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Chƣơng BIỆN PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC MÔN TIẾNG LÀO Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM LUÔNG NĂM THA, NƢỚC CHDCND LÀO THEO QĐSPTT 75 3.1 Những nguyên tắc đề xuất biện pháp tổ chức dạy học môn Tiếng Lào theo quan điểm sƣ phạm tƣơng tác trƣờng CĐSP Luông Nặm Thà nƣớc CHDCND lào 75 3.1.1 Căn đề xuất biện pháp 75 3.1.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 77 3.2 Biện pháp tổ chức dạy học môn Tiếng Lào trƣờng CĐSP 78 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho giảng viên dạy môn Tiếng Lào tổ chức DH theo QĐSPTT 78 3.2.2 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tổ môn dạy học theo QĐSPTT 79 3.2.3 Xây dựng quy trình tổ chức dạy học môn Tiếng Lào theo QĐSPTT 80 3.2.4 Thiết kế kế hoạch dạy học môn Tiếng Lào theo QĐSPTT 81 3.2.5 Tăng cƣờng pháp lý cho việc tổ chức dạy học môn Tiếng Lào theo QĐSPTT 83 3.3 Khảo nghiệm biện pháp 83 3.4 Thực nghiệm sƣ phạm 84 3.4.1 Khái quát thực nghiệm sƣ phạm: 84 3.4.2 Tổ chức thực nghiệm 85 3.3 Phân tích đánh giá kết sau thực nghiệm 87 3.3.1 Phân tích định lƣợng 87 3.3.2 Phân tích định tính 89 Kết luận chƣơng 91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC v Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGD&TT Bộ Giáo dục Thể thao CĐSP Cao đẳng Sƣ phạm CHDCND LÀO Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào CNTT Công nghệ thông tin GV Giáo viên HĐ Hoạt động HT Học tập KHGD Khoa học giáo dục KHXH K Khoa học xã hội QĐSPTT Quan điểm sƣ phạm tƣơng tác LNT Luông Năm Tha SPTT Sƣ phạm tƣơng tác SV Sinh viên DH Dạy học iv Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê cán giảng viên năm học 2014-2015 42 Bảng 2.2 Thống kê sinh viên theo chuyên ngành đào tạo (Năm học 2014-2015) 43 Bảng 2.3 Nhận thức vận dụng quan điểm sƣ phạm tƣơng tác dạy học 46 Bảng 2.4 Nhận thức DH môn Tiếng Lào theo QĐSPTT 47 Bảng 2.5 Nhận thức cần thiết vận dụng QĐSPTT dạy học môn Tiếng Lào 48 Bảng 2.6 Nhận thức đặc điểm dạy học môn Tiếng Lào theo QĐSPTT 48 Bảng 2.7 Nhận thức ý nghĩa dạy học môn Tiếng Lào theo QĐSPTT 49 Bảng 2.8 Ƣu thiết kế dạy học môn tiếng Lào theo QĐSPTT 50 Bảng 2.9 Nhận thức phƣơng pháp dạy học môn Tiếng Lào theo QĐSPTT 50 Bảng 2.10 Nhận thức điều kiện tổ chức tƣơng tác sƣ phạm hiệu 51 Bảng 2.11 Nhận thức cách tổ chức học hiệu 52 Bảng 2.12 Thực trạng dạng tổ chức DH môn Tiếng Lào 53 Bảng 2.13 Thực trạng dạng tổ chức DH môn Tiếng Lào 53 Bảng 2.14 Thực trạng tƣơng tác sƣ phạm dạy học môn Tiếng Lào 54 Bảng 2.15 Thực trạng tƣơng tác sƣ phạm dạy học môn Tiếng Lào (theo đánh giá SV) 55 Bảng 2.16 Thực trạng tổ chức dạy học tƣơng tác môn Tiếng Lào (KS GV) 56 Bảng 2.17 Thực trạng tổ chức mối quan hệ tƣơng tác dạy học môn Tiếng Lào 56 Bảng 2.18 Thực trạng hoạt động dạy học môn Tiếng Lào 57 Bảng 2.19 Thực trạng cách thức DH môn Tiếng Lào (theo đánh giá SV) 58 v Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Bảng 2.20 Thực trạng PP dạy học môn Tiếng Lào (khảo sát SV) 59 Bảng 2.21 Mức độ sử dụng phƣơng pháp dạy học môn tiếng Lào (KS GV) 60 Bảng 2.22 Mức độ sử dụng phƣơng tiện dạy học môn Tiếng Lào 61 Bảng 2.23 Những cách giảng dạy thu hút ngƣời học 61 Bảng 2.24 Thực trạng chia nhóm học tập sinh viên 62 Bảng 2.25 Thực trạng chia nhóm dạy môn Tiếng Lào GV 63 Bảng 2.26 Thực trạng hình thức huy động kiến thức có SV trình dạy học 63 Bảng 2.27 Những nội dung GV quan tâm thiết kế học môn Tiếng Lào 64 Bảng 2.28 Biểu SV học môn Tiếng Lào 65 Bảng 2.29 Đánh giá biểu SV học môn Tiếng Lào 66 Bảng 2.30 Tự đánh giá lực sử dụng phƣơng pháp dạy học môn Tiếng Lào theo QĐSPTT GV 67 Bảng 2.31 Thực trạng kiểm tra đánh giá kì thi hết môn Tiếng Lào 68 Bảng 2.32 Hình thức kiểm tra đánh giá môn Tiếng Lào SV 69 Bảng 2.33 Thực trạng biện pháp phát huy tính tích cực SV học tập môn Tiếng Lào 70 Bảng 2.34 Thực trạng kích thích hƣớng thú học tập SV dạy học môn Tiếng Lào 71 Bảng 2.35 Thực trạng khó khăn dạy học môn Tiếng Lào 72 Bảng 3.1 Khảo nghiệm tính khả thi, cần thiết biện pháp 84 Bảng 3.2 Thông tin SV GV chủ nhiệm 86 Bảng 3.3 Kết điểm cuối học kỳ môn Tiếng Lào 86 Bảng 3.4 Kết xếp loại cuối học kỳ môn Tiếng Lào 86 Bảng 3.5 Kết kiểm tra thứ nhóm TN ĐC 88 Bảng 3.6 Kết kiểm tra số nhóm TN ĐC 88 vi Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN SINH VIÊN Để đổi phƣơng pháp hình thức tổ chức dạy học trƣờng CĐSP mong bạn vui lòng cho biết thông tin cách đánh dấu (x) vào ô mà bạn cho hợp lý I.THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên Ngày sinh Giới tính: nam , nữ  Chuyên ngành học Năm thứ……… II NỘI DUNG Câu Theo bạn, để nắm kiến thức học cách hệ thống học nên tổ chức theo cách GV tổ chức thuyết trình học lý thuyết hiệu GV sử dụng phối hợp phƣơng pháp dạy học GV tổ chức tƣơng tác GV - cá nhân SV dạy học Tổ chức tƣơng tác sinh viên - sinh viên học Tổ chức tƣơng tác GV - nhóm sinh viên Câu Trong học môn Tiếng Lào, bạn thường có biểu sau đây? Tham gia tích cực vào hoạt động học tập theo nhóm Thụ động ghi chép tái tri thức Tích cực tƣ giải nhiệm vụ nhận thức Thảo luận tranh luận tích cực với bạn nhóm Chỉ phản hồi ý kiến đƣợc giảng viên yêu cầu Câu Theo bạn, cách thức tổ chức dạy học giảng viên quan tâm ý? Tổ chức sinh viên thành nhóm học tập trì tƣơng tác thành viên nhóm suốt học Tổ chức giao nhiệm vụ học tập cho nhóm- tổ chức đại diện nhóm báo cáo- nhóm tranh luận, trao đổi thảo luận Giảng viên trực tiếp hƣớng dẫn hoạt động học tập toàn lớp Câu Các em có cung cấp đầy đủ đề cương môn học?  Không;  Chỉ số môn;  Đƣợc cung cấp đầy đủ Câu Các em có giáo viên hướng dẫn tài liệu tham khảo môn học?  KHông đƣợc hƣớng dẫn;  Đƣợc hƣớng dẫn nhƣng không tìm hiểu  Mƣợn tài liệu từ bạn bè phô tô lại;  Đƣợc hƣớng dẫn tìm hiểu thêm Câu Thời gian lên lớp giảng viên có hay không ?  Chƣa giờ;  Thƣờng xuyên không giờ;  Thỉnh thoảng không giờ;  Luôn Câu Theo em, mức độ thể tương ứng giảng viên sử dụng trang thiết bị, phương tiện dạy trực quan giảng dạy môn Tiếng Lào?  Không bao giờ; ; Ít sử dụng  Thỉnh thoảng;  Thƣờng xuyên Câu Cách thức kiểm tra kỳ môn Tiếng Lào ? Bài tiểu luận theo nhóm sinh viên Bài tiểu luận cá nhân Bài kiểm tra trắc nghiệm Bài kiểm tra tự luận Bài tập thực hành Câu Hình thức thi hết môn Tiếng Lào ? Bài tiểu luận Kiểm tra tự luận Kiểm tra trắc nghiệm Kiểm tra trác nghiệm + Kiểm tra tự luận Câu 10 Phương pháp dạy học giảng viên lựa chọn dạy môn Tiếng Lào Thuyết trình Gợi mở - vấn đáp Thực hành luyện tập Dạy học trực quan Dạy học theo nhóm Dạy học dự án Dạy học vận dụng tình Dạy học vấn đề Câu 11 Cách giảng dạy giảng viên thu hút người học?  Thu hút ngƣời học tập trung;  Không thu hút ngƣời học  Rất thu hút ngƣời học;  Phân vân Câu 12 Những biểu phù hợp với trình giảng dạy môn Tiếng Lào? (1: Thƣờng xuyên, 2: Thỉnh thoảng, 3: Không bao giờ) STT Biểu Hoạt động dạy học đƣợc tiến hành sở tƣơng tác GV - toàn lớp sinh viên Việc triển khai hoạt động dạy học sở hoạt động nhóm học tập Tƣơng tác sinh viên - sinh viên nhóm Tác động qua lại nhóm học tập điều kiện cần thiết Tạo hợp tác thành viên nhóm Mức độ Câu 13 Bạn cho biết dạy học môn Tiếng Lào theo quan điểm sư phạm tương tác có đặc điểm đây? (1: Đồng ý- 2: Phân vân, 3: Không đồng ý) Mức độ STT Thông tin 1 Giảng viên giới thiệu nội dung kiến thức học đến sinh viên Giảng viên giao nhiệm vụ học tập cho nhóm sinh viên, tổ chức giải nhiệm vụ học tập theo nhóm sinh viên Tổ chức sinh viên thành nhóm học tập trình độ giao nhiệm vụ theo nhóm - Sinh viên tƣơng tác giải nhiệm vụ nhóm GV tổ chức sinh viên thành nhóm học tập ngẫu nhiên - giao nhiệm vụ học tập cho nhóm - Sinh viên tự tổ chức giải nhiệm vụ học tập nhóm Câu 14 Trong học môn Tiếng Lào, bạn thường tham gia nhóm học tập đây? Mức độ STT Chia nhóm TX Nhóm ngẫu nhiên Nhóm theo vị trí ngồi lớp học sinh viên Nhóm trình độ nhận thức Nhóm không trình độ Nhóm theo giới tính TT KBG Câu 15 Khi học môn Tiếng Lào tương tác sau giảng viên quan tâm ý?(1: Thường xuyên, 2: Thỉnh thoảng, 3: Không bao giờ) Mức độ Tƣơng tác STT TX Tƣơng tác giảng viên - nhóm sinh viên Tƣơng tác sinh viên - nhóm sinh viên Giữa giảng viên - toàn lớp Sinh viên - sinh viên nhóm TT KBG Câu 16 Trong trình học môn Tiếng Lào, cách thức sau sử dụng? (1: Thƣờng xuyên, 2: Thỉnh thoảng, 3: Không bao giờ) Mức độ STT Cách thức 1 GV nêu vấn đề trƣớc sinh viên - Giáo viên giới thiệu cách thức giải vấn đề cho sinh viên hiểu GV nêu vấn đề - Tổ chức giải vấn đề sinh viên GV nêu vấn đề -Sinh viên tự lực giải vấn đề nhóm học tập Sinh viên tự nêu vấn đề - Sinh viên tự giải vấn đề nhóm học tập Câu 17 Những hành động giảng viên sử dụng để kích thích hứng thú học tập môn tiếng Lào sinh viên? (TX:Thƣờng xuyên - TT: Thỉnh thoảng - KBG: Không bao giờ) STT Hành động Giảng viên nêu lên vấn đề gần gũi sinh viên Hƣớng dẫn sinh viên có cách thức việc nắm vững kiến thức Khuyến khích sinh viên sáng tạo giải tình học tập Cho điểm sinh viên có làm câu trả lời Bổ sung kiến thức có liên quan đến nội dung học Đáp ứng nhu cầu nhận thức sinh viên, sinh viên thích học dạy Giải đáp câu hỏi sinh viên cách kịp thời Biểu dƣơng khen thƣởng sinh viên tự khám phá phát kiến thức Tạo tình có vấn đề (tạo nên mâu thuẫn điều biết điều chƣa biết) dạy học 10 Khuyến khích, biểu dƣơng sinh viên đặt câu hỏi, vấn đề thƣờng gặp sống xã hội có liên quan đến nội dung học Xin chân thành cảm ơn bạn! Mức độ TX TT KBG PHỤ LỤC GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM Giáo án thực nghiệm ( 1) Chƣơng 4: Văn thơ I Mục đích + Kiến thức: - Hiểu đƣợc nghĩa tâm quan trọng văn thơ - Hiểu biết đƣợc nguyên tắc cách sáng tác văn thơ + Về kĩ năng: - Có thể phân tích phận văn thơ - Có thể vận dụng nguyên tắc cách sáng tác văn thơ + Về thái độ: - Yêu thích văn thơ nhƣ hát sống mà số điều làm cho ngƣời có tình thần vui vẻ II Chuẩn bị GV SV + Chuẩn bị GV: - Chuẩn bị câu hỏi gợi mở - Chuẩn bị văn thơ, chuyện, giấy lam - Chuẩn bị phấn màu số phƣơng tiện khác + Chuẩn bị SV: - Cần ôn lại kiến thức nội dung văn thơ loại khác III Phân phối thời lƣợng Bài có 19 tiết theo sách giáo khoa nhƣng giáo án thực nghiệm chia làm tiết hoạt động IV Hoạt động dạy học Kiểm tra cũ: (thời lƣợng phút) - GV đặt câu hỏi cho lớp SV trả lời sau đây: Câu hỏi: Văn học đƣợc biểu loại sử sáng tác văn học nào? - GV gọi SV lớp sẵn sàng đứng lên cho ý kiến khoảng 2-3 SV - SV lớp lắng nghe nhận xét bổ sung - GV nhận xét tổng kết để thống theo nội dung học Trình bày mới:(thời gian phút) - GV: Trình bày học cho lớp nghe mà liên quan với học cũ học qua rồi: Nhƣ biết rằng: Sử sáng tác văn học mà biểu văn học loại khác Do vậy, văn thơ loại sáng tác văn học mà có nguyên tắc sáng tác gọi văn vần Văn thơ có nhiều loại nhƣ: Thơ Đọc, thơ Khăp, thơ Lăm, thơ Không, thơ San v.v Trong học hôm ta tổ chức thảo luận tranh luận văn thơ Hoạt động1:(50 phút) Tìm hiểu nghĩa tâm quan trọng văn thơ Mục tiêu: Nhận biết đƣợc nghĩa tâm quan trọng văn thơ Bƣớc 1: GV chia làm nhóm SV để thảo luận nghĩa tâm quan trọng văn thơ + GV cho SV nhóm thảo luận số thời gian + SV đại diễn nhóm lên báo cáo kết thảo luận nhóm + SV nhóm nghe,nhận xét kết nhóm khác cho ý kiến bổ sung + GV nhận xét kết nhóm tổng kết học thống cho lớp Bƣớc 2: GV cho SV nhóm đọc văn thơ để tìm hiểu nghĩa tâm quan trọng văn thơ + GV giao văn thơ khác cho SV nhóm + SV nhóm thảo luận nghĩa tâm quan trọng văn thơ nhóm + SV đại diễn nhóm lên báo cáo kết thảo luận cho SV lớp nghe + SV ngƣời nhóm khác nhận xét cho ý kiến bổ sung thêm + GV nhận xét kết nhóm tổng kết học thống cho lớp Hoạt động 2: (2 tiết) Phân tích phần văn thơ Mục tiêu: SV phân tích đƣợc phần văn thơ vận dụng vào sáng tác văn thơ đƣợc Bƣớc 1: GV dụng nhóm cũ, cho SV nhóm thảo luận phần văn thơ + GV nêu ví dụ văn thơ cho SV nhóm phân tích phần + GV cho SV nhóm phân tích giải thích kết phân tích + SV đại diễn nhóm lên báo cáo kết phân tích + SV nhóm nhận xét bổ sung thêm số điểm chƣa theo nội dung phần văn thơ + GV nhận xét kết nhóm tổng kết học thống cho lớp Bƣớc 2: GV: cho SV nhóm sáng tác văn thơ đoạn chủ đề dƣới đây: Nhóm Chủ đề: “yêu nƣớc” Nhóm Chủ đề: “đời sống ngƣời vùng núi xa” Nhóm Chủ đề: “giá trị giáo dục đời sống” Nhóm Chủ đề: “giáo viên nhƣ sáng nến” Nhóm Chủ đề: “giá trị ngƣời” + GV: giao chủ đề cho SV nhóm sáng tác văn thơ làm đoạn + GV: gợi ý cho nhóm phải ý sáng tác văn thơ yêu cầu làm theo chủ đề nhóm GV giao cho làm xong nhóm phải phân tích phần văn thơ + SV: đại diễn nhóm lên đọc cho SV lớp nghe giải thích kết phân tích phần văn thơ sáng tác + GV: cho SV nhóm nghe cho ý kiến bổ sung thêm số điểm chƣa + GV: nhận xét kết nhóm cho điểm Củng cố + GV: gợi ý cho SV nhóm sáng tác văn thơ nên ý đòi hỏi SV xem lại liên hệ phần văn thơ nguyên tắc sáng tác văn thơ đặc biệt sử chạm đoạn văn thơ Giao tập nhà +GV: Hƣớng dẫn SV ngƣời tự sáng tác văn thơ đƣợc đoạn chủ đề: “cha mẹ nhƣ ngƣời đẻ Giáo án thực nghiệm (2) Bài 5: Vai trò sử dụng ngôn ngữ thơ I Mục đích + Kiến thức: - Hiểu đƣợc vai trò ngôn ngữ thơ với xã hội, giáo dục văn hóa - Hiểu biết đƣợc tâm quan trọng sử dụng ngôn ngữ thơ để phản ánh đến xã hội, giáo dục văn hóa + Về kĩ năng: - Có thể phân tích nội dung ý nghĩa thơ mà tiếp cận xã hội, giáo dục văn hóa - Có thể sáng tác thơ mà có nội dung phản ánh mặt khác xã hội đƣợc + Về thái độ: - Mang lại kiến thức học vào sống ngày II Chuẩn bị GV SV + Chuẩn bị GV: - Chuẩn bị câu hỏi gợi mở - Chuẩn bị thơ, chuyện, giấy lam - Chuẩn bị phấn màu số phƣơng tiện khác + Chuẩn bị SV: - Cần ôn lại kiến thức nội dung sáng tác thơ loại khác III Phân phối thời lƣợng Bài chia làm tiết IV Tiến trình học hoạt động Kiểm tra cũ: (thời lƣợng phút) - GV đặt câu hỏi cho lớp SV trả lời sau đây: Câu hỏi: Bài thơ có ý nghĩa tâm quan trọng nhƣ ? - GV gọi SV lớp sẵn sàng đứng lên trả lời khoảng vài ngƣời SV - SV lớp lắng nghe nhận xét bổ sung - GV nhận xét tổng kết để thống Trình bày mới:(thời gian phút) - GV: Trình bày học cho lớp nghe mà liên quan với học cũ học qua rồi: Nhƣ biết rằng: Bài thơ hình thức sử dụng ngôn ngữ mà tiếp cận biểu diễn tƣ tƣợng, cảm xúc, tình thần, sử dụng nôn ngữ để thành lập chạm lòng, cảm giác suy nghĩ cảm nhận dành cho ngƣời đọc Những ngôn ngữ mà sử dụng vào sáng tác thơ đƣợc thông qua nghiên cứu, suy xét từ ngƣời sáng tác Do vậy, tiết học hôm tìm hiểu vai trò vận dụng ngôn ngữ trọng thơ Hoạt động1: (2 tiết) Tìm hiểu vai trò sử dụng ngôn ngữ thơ mặt xã hội Mục tiêu: Nhận biết đƣợc vai trò sử dụng ngôn ngữ thơ mặt xã hội Bƣớc 1: GV nêu vấn đề sử quan hệ ngƣời với xã hội Trong sử phát triển xã hội ngƣời viên xã hội, đơn vị công tác xã hội mà đƣợc nhận phát triển nhiều giáo dục công cụ quan trọng để nhằm đẩy mạnh kiến thức, hiểu biết cho viên xã hội gồm phát triển thái độ, đạo đức giá trị mà phù hợp thuận lợi cho hƣớng phát triển xã hội thời kỳ Do vậy, thơ có vai trò phát triển xã hội mà biểu nhƣ nào? Bƣớc 2: GV chia làm nhóm SV nhóm thảo luận câu hỏi dƣới đây: + Nhóm thảo luận ví dụ: Về biểu cảu thơ phần giúp thành lập thái độ ngƣời để thay đổi cho xã hội đƣợc phát triển theo hƣớng tốt + Nhóm thảo luận ví dụ: Về biểu thơ ngƣời cần phải có kiến thức, kỹ học biết, thái độ, giá trị khác muốn tìm hiểu bổ sung thêm + Nhóm thảo luận ví dụ: Về sử dụng ngôn ngữ thơ có vai trò thành lập thể chất ngƣời giúp ngƣời xã hội quan hệ lẫn + Nhóm thảo luận ví dụ: Về Sử dụng ngôn ngữ thơ mà có vai trò mặt pháp luật Bƣớc 3: GV tổ chức cho SV nhóm báo cao kết thảo luận nhóm + SV đại diễn nhóm lên trình bày tổng kết tiểu luận nhóm + SV lớp lắng nghe nhận xét nhóm + GV nhận xét kết nhóm cho điểm Hoạt động2:(50 phút) Tìm hiểu vai trò sử dụng ngôn ngữ thơ mặt giáo dục Mục tiêu: Nhận biết đƣợc vai trò sử dụng ngôn ngữ thơ mặt giáo dục Bƣớc 1: GV tổ chức cho SV thảo luận vai trò thơ với giáo dục chuyện Pha Bêt Săn Đon sách giáo khoa mà biểu nhƣ nào? + GV cho SV sẵn sàng lên giải thích nêu ví dụ + SV lớp lắng nghe nhận xét + GV nhận xét kết giải thích ví dụ SV Củng cố toàn + GV dặn SV ôn tập cũ nguyên tắc thơ để có kỹ sáng tác thơ Giao tập nhà + GV cho SV ngƣời sáng tác số thơ mà có nội dung phản ánh đến vai trò mặt xã hội, giáo dục văn hóa 3.2.2 Tổ chức thực Bƣớc 1: GV nêu vấn đề để SV nhận thức Bƣớc 2: GV kích thích giác quan ngƣời học, tạo hứng thú học tập để SV tri giác đối tƣợng nhận thức (nhiệm vụ học tập) Bƣớc 3: - SV thực nhiệm vụ học tập sở vận hành máy học - GV hỗ trợ SV cần thiết Bƣớc 4: SV báo cáo kết làm việc Bƣớc 5: - GV tổng kết, bổ sung kiến thức, giúp SV hoàn thiện kiến thức vừa thu nhận đƣợc - GV động viên, khen thƣởng kịp thời cá nhân nhóm thực tốt nhiệm vụ học tập PHỤ LỤC PHIẾU KIỂM TRA (số 1) Bài 4: Văn thơ Câu 1: (2 điểm) Hãy viết phận văn thơ theo biểu đồ dƣới ……………… ……… ………………… ……… …………… ……… ………………… …… ……………… ………… ……………… …… ……………… ……… …………… ……… ……………… ……… ……………… …… ……………… …… …………… …… Câu (2 điểm) Hãy viết từ cột chỗ văn thơ theo biểu đồ dƣới ? Câu (6 điểm) Hãy sáng tác thơ mà có nội dung giữ gìn môi trƣờng nhà trƣờng cho đƣợc ? Chủ để “………………………….” PHỤ LỤC PHIẾU KIỂM TRA (số 2) Bài 5: Vai trò sử dụng ngôn ngữ văn thơ Câu 1: (5 điểm) Hãy giải thích vai trò sử dụng ngôn ngữ văn thơ mặt xã hội nhƣ ? …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 2: (5 điểm) Thông qua nội dung chuyện “ Phă Vêt Săn Đon” mà có vai trò mặt giáo dục nhƣ ? …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… [...]... các môn KHXH Xuất phát từ những lí do trên, tôi chọn đề tài: Dạy học các môn khoa học xã hội theo quan điểm sư phạm tương tác ở trường CĐSP Luông Năm Tha, Nước CHDCND Lào làm đề tài luận văn thạc sỹ 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng dạy học các môn khoa học xã hội theo quan điểm sƣ phạm tƣơng tác, luận văn đề xuất biện pháp tổ chức dạy học môn khoa học xã hội theo quan. .. hội theo quan điểm sƣ phạm tƣơng tác nhằm nâng cao hiệu quả dạy học cho sinh viên ở trƣờng CĐSP LNT 3 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quá trình dạy học môn Tiếng Lào theo QĐSPTT ở Trƣờng CĐSP LNT 3.2 Đối tượng nghiên cứu Tổ chức dạy học môn Tiếng Lào theo quan điểm sƣ phạm tƣơng tác ở Trƣờng CĐSP LNT 4 Giả thuyết khoa học Dạy học theo quan điểm sƣ phạm tƣơng tác là một hình... trình học tập, trong đó có các xu hƣớng tiếp cận trong dạy học nhƣ: dạy học hợp tác, dạy học theo chủ nghĩa hiện sinh, dạy học kiến tạo, dạy học dựa vào vấn đề, dạy học dựa vào dự án, dạy học dựa vào tƣơng tác Dạy học dựa vào tƣơng tác là chiến lƣợc dạy học coi trọng tính tích cực, năng động của ngƣời học Việc dạy và học đƣợc thực hiện dựa trên sự tác động qua lại giữa các thành tố của quá trình dạy học. .. học (các tƣơng tác sƣ phạm) , trong đó quan trọng nhất là sự tác động giữa ngƣời dạy - ngƣời học, giữa ngƣời học - ngƣời học và môi trƣờng dạy học Trong quá trình dạy học hiện đại, quan hệ tƣơng tác hết sức đƣợc xem trọng, xét ở góc độ nào đó dạy học tƣơng tác đƣợc nhìn nhận nhƣ một nguyên tắc then chốt của dạy học hiện đại Theo quan niệm dạy học tƣơng tác thì đối tƣợng dạy học là ai, nội dung dạy học. .. năm thứ hai theo quan điểm sƣ phạm tƣơng tác giữa ngƣời dạy - ngƣời học, giữa ngƣời học - ngƣời học trong quá trình dạy học cho sinh viên ở trƣờng CĐSP Luông Năm Tha Việc triển khai đề tài đƣợc tiến hành trong năm học (2014- 2015) Chúng tôi tiến hành nghiên cứu thực trạng hoạt động dạy học môn Tiếng Lào theo quan điểm sƣ phạm tƣơng tác trong dạy học sinh viên trên 102 sinh viên chuyên ngành Tiếng Lào- Văn... của dạy học môn KHXH theo quan điểm sƣ phạm tƣơng tác 5.2 Khảo sát thực trạng dạy học môn KHXH theo quan điểm sƣ phạm tƣơng tác 5.3 Đề xuất biện pháp tổ chức dạy học môn Tiếng Lào theo quan điểm SPTT, khảo nghiệm và thực nghiệm biện pháp do đề tài xây dựng chứng minh tính khả thi, hiệu quả của các biện pháp do đề tài đề xuất 6 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu tổ chức dạy học môn Tiếng Lào. .. ở Trƣờng CĐSP LNT Nƣớc CHDCND Lào Chƣơng 3 Biện pháp tổ chức dạy học môn Tiếng Lào ở Trƣờng CĐSP LNT theo quan điểm sƣ phạm tƣơng tác 6 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DẠY HỌC MÔN TIẾNG LÀO THEO QUAN ĐIỂM SƢ PHẠM TƢƠNG TÁC Ở TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Nghiên cứu về quan hệ tƣơng tác giữa các yếu tố của hoạt động dạy và học đã đƣợc đề cập từ rất sớm trong lịch sử giáo dục của nhân... quan hệ với sinh viên Các ví dụ nêu trên minh hoạ tính tƣơng hỗ có thể nằm trong các tác động giữa một bên là sinh viên - giảng viên và một bên là môi trƣờng Đó là đặc trƣng ảnh hƣởng của môi trƣờng đƣợc làm sáng tỏ bởi quan điểm sƣ phạm tƣơng tác 1.2.3 Dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác Nhiều tác giả cho rằng: Dạy học là toàn bộ các thao tác có mục đích nhằm chuyển các giá trị tinh thần, các. .. chức dạy học tiếp cận ngƣời học tích cực Hiện nay việc tổ chức dạy học tƣơng tác đã đƣợc 4 nhà trƣờng tiếp cận tổ chức thực hiện nhƣng chủ yếu mang tính hình thức, hạn chế Nếu trong quá trình dạy học môn Tiếng Lào giảng viên biết tổ chức các hoạt động dạy học theo quan điểm sƣ phạm tƣơng tác phù hợp với đặc điểm nhận thức của sinh viên và đặc điểm môn học thì sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học. .. tác sƣ phạm đƣợc tạo ra, ngƣời phát triển liên tục trong suốt quá trình học tập lâu dài 17 Dựa vào quan niệm trên đây thấy rằng quan điểm sƣ phạm tƣơng tác là phƣơng pháp dạy học mà có điều kiện tào ra làm cho ngƣời dạy và ngƣời học đƣợc hợp tác lẫn nhau Do vậy, hình thức tổ chức dạy học trong các môn học để làm thế nào cho ngƣời học đƣợc tham gia các hoạt động mà ngƣời dạy đã thiết kế, theo quan điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học các môn khoa học xã hội theo quan điểm sư phạm tương tác ở trường CĐSP luông năm tha, nước CHDCND lào , Dạy học các môn khoa học xã hội theo quan điểm sư phạm tương tác ở trường CĐSP luông năm tha, nước CHDCND lào , Dạy học các môn khoa học xã hội theo quan điểm sư phạm tương tác ở trường CĐSP luông năm tha, nước CHDCND lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay