Văn hóa gia đình truyền thống của người lào (nghiên cứu trường hợp huyện xay, tỉnh oudomxay, CHDCND lào) TT

27 224 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM Phadone Insaveang VĂN HÓA GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI LÀO (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP HUYỆN XAY, TỈNH OUDOMXAY, CHDCND LÀO) TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC Chuyên ngành: Văn hóa học Mã số: 62.31.06.40 Hà Nội – 2016 Công trình hoàn thành tại: VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trịnh Thị Minh ĐứcPGS.TS Trịnh Thị Minh Đ ức Phản biện 1: GS.TS Nguyễn Xuân Kính Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam Phản biện 2: TS Bountheng Souksavatd Viện Thông tin Tạp chí Khoa học Xã hội, Viện KHXH quốc gia Lào Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Duy Thiệu Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện Họp tại: Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam Số 32 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội Vào hồi … … ngày … tháng … năm 2016 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thƣ viện Quốc gia Việt Nam - Thƣ viện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Văn hoá gia đình bao gồm tổng thể giá trị vật chất tinh thần thành viên gia đình tạo chuẩn mực tương đối ổn định cộng đồng cư dân Những giá trị văn hóa gia đình chi phối cách ứng xử người gia đình môi trường sống Những năm gần đây, nhiều giá trị văn hóa gia đình truyền thống bị mai một, biến đổi tác động đời sống kinh tế phát triển xã hội Những nét đẹp văn hóa gia đình truyền thống người Lào chừng mực đó, khu vực bị biến đổi Trong truyền thống người Lào vấn đề quan hệ gia đình văn hóa gia đình qui định cụ thể qui định ứng xử “Hít xíp xoong – khoong xíp xí” (qui định tổ chức lễ hội 12 tháng năm 14 qui định mối quan hệ ứng xử gia đình xã hội) Đề tài luận án nghiên cứu văn hóa gia đình truyền thống hướng tới gia trị văn hóa truyền thống gia đình người Lào ỏ huyện Xay, tỉnhOudomxay NCS điểm luận công trình nghiên cứu học giả nước viết gia đình văn hóa gia đình truyền thống người Lào nói chung người Lào huyện Xay nói riêng Cho tới chưa có công trình nghiên cứu viết văn hóa gia đình truyền thống người Lào Oudomxay Vì NCS chọn đề tài Văn hóa gia đình truyền thống người Lào (nghiên cứu trường hợp huyện Xay, tỉnh Oudomxay)làm luận án tiến sĩ văn hóa học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu văn hóa gia đình truyền thống người Lào huyện Xay, tỉnh Oudomxay, CHDCND Lào Xem xét văn hóa gia đình truyền thống bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tập hợp phân tích công trình nghiên cứu học giả người Lào học giả nước viết gia đình văn hóa gia đình -Nghiên cứu sở lý luận văn hóa gia đình, hợp phần văn hóa gia đình - Khái quát địa bàn nghiên cứu, tập trung phân tích sâu đặc điểm bản: Done Keo, Thiêu LongYa ba trường hợp lựa chọn nghiên cứu - Khảo sát, phân tích văn hóa gia đình truyền thống người Lào huyện Xay tập trung chủ yếu nghiên cứu hợp phần chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử văn hóa gia đình - Nhận diện biến đổi văn hóa gia đình người Lào huyện Xay, bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế - Phân tích vấn đề đặt văn hóa gia đình người Lào huyện Xay Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu văn hóa gia đình truyền thống người Lào tập trung chủ yếu nghiên cứu chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử văn hóa gia đình 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi vấn đề nghiên cứu Văn hóa gia đình phạm trù rộng bao gồm ba hợp phần bản: giá trị gia đình, chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử vai trò thành viên gia đình NCS tập trung nghiên cứu chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử gia đình: 1/Khuôn mẫu ứng xử vợ chồng; 2/Khuôn mẫu ứng xử cha mẹ cái; 3/ Khuôn mẫu ứng xử anh em; 4/Khuôn mẫu ứng xử ông/bà cháu; 5/Khuôn mẫu ứng xử họ hàng; 6/Khuôn mẫu ứng xử người sống với người chết xem xét văn hóa gia đình truyền thống người Lào bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế 3.2.2 Phạm vi không gian Để triển khai nhiệm vụ nghiên cứu đề tài, phạm vi không gian nghiên cứu xác định tập trung huyện Xay tỉnh Oudomxay Trong phạm vi cụ thể tập trung nghiên cứu trường hợp bản: Done Keo, Thiêu Long Ya Đây ba khu vực hành khác huyện Xay.Phạm vi không gian nghiên cứu mở rộng vùng phụ cận, huyện La, huyện Beng tỉnh Oudomxay để so sánh 3.2.3 Phạm vi thời gian Nghiên cứu văn hóa gia đình cửa người Lào từ truyền thống đến đại Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận Luận án sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lê nin, quan điểm triết học vật biện chứng vật lịch sử để nhìn nhận quy luật vận động biến đổi văn hóa, có văn hóa gia đình Xuất phát từ quan điểm vật lịch sử để nhìn nhận trình hình thành phát triển gia đình văn hóa gia đình 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp tiếp cận liên ngành: sử học, dân tộc học, xã hội học, nhân học văn hóa, văn hóa học; Phương pháp khảo sát điền dã địa bàn nghiên cứu để sưu tầm tài liệu; Điều tra xã hội học, phương pháp mà NCS sử dụng việc thực vấn hồi cố, phát phiếu trưng cầu ý kiến; Phân tích tư liệu thứ cấp;Kỹ thuật: ghi âm, quay phim, chụp ảnh tư liệu, phần mềm vi tính để xử lý thông tin thu qua điều tra xã hội học đối tượng nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu so sánh Kết đóng góp luận án 5.1 Ý nghĩa khoa học Đề tài nghiên cứu văn hóa gia đình truyền thống người Lào huyện Xay tỉnh Oudomxay có ý nghĩa khoa học, thiết thực góp phần làm rõ sở lý luận văn hóa gia đình, bao gồm khái niệm có liên quan đến đề tài khung phân tích hợp phần nghiên cứu văn hóa gia đình 5.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài Đề tài công trình nghiên cứu làm rõ chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử văn hóa gia đình người Lào Kết nghiên cứu luận án tài liệu tham khảo cho nhà quản lý xã hội quản lý văn hóa ứng dụng phát huy nghiệp xây dựng đời sống văn hóa sở Bố cục luận án Ngoài phần Mở đầu (9 tr), Kết luận (3 tr), Danh mục Tài liệu tham khảo (10 tr), Phụ lục (52 tr), nội dung luận án kết cấu thành chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, sở lý luận khái quát gia đình người Lào huyện Xay, tỉnh Oudomxay (41 tr) Chương 2: Khuôn mẫu ứng xử gia đình truyền thống người Lào huyện Xay, tỉnh Oudomxay (49 tr) Chương 3: Văn hóa gia đình truyền thống người Lào huyện Xay, tỉnh Oudomxay bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế (39 tr) Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KHÁI QUÁT VỀ GIA ĐÌNH NGƢỜI LÀO Ở HUYỆN XAY, TỈNH OUDOMXAY 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Những công trình nghiên cứu tác giả người Lào Những công trình nghiên cứu văn hóa gia đình truyền thống học giả người Lào đề cập sách xuất nghiên cứu Tiêu biểu phải kể đến sách Phong tục tập quán Lào tác giả Khăm Bang Chăn Ni Nha Vông, tác giả viết văn hóa ứng xử, nghi lễ, phong tục tập quán truyền thống Lào thời xưa Đồng thời phân tích lối sống, nếp sống người Lào gắn bó với cư dân làm nông nghiệp, lâm nghiệp Di sản văn hóa Lào triệu voi tác giả Ma Ha Thong Kham Liêm Bun Hương Tác giả viết vấn đề đạo đức sống lĩnh vực tôn giáo tín ngưỡng, thông qua nguồn tư liệu cho thấy từ trước đến giáo dục gia đình người Lào chịu ảnh hưởng đạo Phật Văn hóa phong tục tập quán truyền thống Lào tác giả Pha Ma Ha Meethi Vorakhun Khăm Phun Silavong, Seng Suvanh Tư liệu tác giả thể nội dung liên quan đến phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp nghi thức tu hành, phong tục buộc cổ tay, lễ thức, ứng xử cưới xin, quy trình xây dựng nhà mới, lễ tân gia, lễ đầy tháng con, nghi lễ phong tục tang ma So với sách xuất khác, sách Văn hóa phong tục tập quán truyền thống Lào có nhiều tư liệu phong phú, phản ánh văn hóa truyền thống người Lào từ góc độ văn hóa dân gian Văn hóa Lào tác giả Kị Đeng Phon Ka Sởm Súc Trong sách này, tác giả nghiên cứu phân tích văn hóa truyền thống dân tộc Lào qua triều đại Văn hoá phong tục tập quán tốt đẹp nhân dân Làocủa tác giả Ma Ha Vê Thi Vo La Kun Ma Ha Khăm Phăn Vi La Chít Cuốn sách đề cập đến văn hóa Lào thời kỳ cuối chế độ phong kiến chuyển sang chế độ CHDCND Lào Phong tục Lào tác giả Ma Ha Bun Tha Vi Vilay Chac, tác giả viết phong tục tập quán dân tộc Lào, bào gồm phong tục tốt đẹp phù hợp với thời đại như: đám cưới, lễ hội, tang ma, tân gia… Văn hoá Lào lối sống người dân tác giả Kị Đeng Phon Cạ Sởm Súc, tác giả đề cập tới văn hóa, phong tục tập quán, tôn giáo lối sống nhân dân Lào Sự thay đổi từ khứ đến tương lai hệ đất nước Lào củaViện Khoa học xã hội Lào Cuốn sách phân tích biến đổi mặt từ trị, kinh tế văn hóa xã hội qua thời kỳ diễn đất nước Lào Một tài liệu gốc có nhiều thông tin văn hóa gia đình người Lào “Hít xíp xoong – khoong xíp xí”.Trong trình triển khai mục tiêu nghiên cứu đề tài, NCS tiếp thu, kế thừa tư liệu nhà nghiên cứu trước làm sở cho việc nhận định văn hóa gia đình truyền thống người Lào 1.1.2 Những công trình nghiên cứu gia đình văn hóa gia đình tác giả Việt Nam Âu Mỹ Theo tác giả Nguyễn Duy Thiệu, Cấu trúc tộc người Lào, công trình chuyên luận trình bày cụ thể cấu trúc tộc người sinh sống Lào, đặc điểm, đặc trưng riêng tộc người Lào phân bố dân cư, đời sống vật chất, đời sống tinh thần… Văn hóa gia đìnhcủa tác giả Vũ Ngọc Khánh, có tổng hợp thành tố văn hóa gia đình, từ đưa quan điểm nhằm xây dựng gia đình có văn hóa Gia đình học hai giáo sư xã hội học Đặng Cảnh Khanh Lê Thị Qúy Trong tập sách hai tác giả nêu vấn đề lý luận gia đình, trình hình thành gia đình lịch sử, vấn đề gia đình xã hội cũ xã hội đại Việt Nam giới Từ điển Lịch sử văn hóa Lào Nguyễn Lệ Thi chủ biên có nhiều từ điều gia đình văn hóa gia đình, văn hóa ẩm thực người Lào Trong đó, tác giả dịch “Hít xíp xoong – khoong xíp xí” từ tiếng Lào giới thiệu sách Tìm hiểu Văn hóa Lào tác giả Quế Lai, Ngô Văn Doanh, Nguyễn Đức Ninh, Nguyễn Hào Hùng Cuốn sách viết có hệ thống tập trung vào vấn đề văn hóa: đất nước - người, tôn giáo - tín ngưỡng, ngôn ngữ - chữ viết…Vai trò Phật giáo đời sống trị văn hóa xã hội Lào (từ kỷ VIII đến kỷ XIX) tác giả Nguyễn Lệ Thi Cuốn sách tập trung giới thiệu số viết tác giả vai trò đạo Phật - quốc giáo đất nước Lào, tôn giáo gần gũi với quần chúng nhân dân hòa đồng với tín ngưỡng cổ truyền người Lào Tìm hiểu lịch sử - văn hóa Lào tập III, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Đây công trình tập hợp nhiều tư liệu chuyên luận nghiên cứu, có viết “Trường chùa Lào - nguồn gốc tảng giáo dục - đạo đức tộc Lào” tác giả Chu Nguyên (tr.198-208) sâu vào nghiên cứu trình hình thành phát triển đạo Phật Lào qua giai đoạn lịch sử kéo theo biến đổi 1.2 Cơ sở lý luận 1.2.1 Một số khái niệm công cụ 1.2.1.1 Khái niệm gia đình Gia đình không gắn bó với người mà đối tượng nghiên cứu nhiều lĩnh vực khoa học, đơn vị để thu thập thông tin, phân tích số liệu đối tượng sách xã hội Theo tác giả Đặng Cảnh Khanh: “Gia đình thiết chế xã hội đặc thù liên kết người lại với nhằm thực việc trì nòi giống, chăm sóc giáo dục Các mối quan hệ gia đình gọi mối quan hệ họ hàng Đó liên kết hai người dựa sở huyết thống, hôn nhân việc nhận nuôi Những người sống khác mái nhà với nhau” 1.2.1.2 Khái niệm văn hóa gia đình, văn hóa gia đình truyền thống * Khái niệm văn hóa gia đình Văn hoá gia đình hệ thống giá trị, chuẩn mực đặc thù điều tiết mối quan hệ thành viên gia đình mối quan hệ gia đình với xã hội, phản ánh chất hình thái gia đình đặc trưng cho cộng đồng, tộc người, dân tộc khu vực khác nhau, hình thành phát triển qua lịch sử lâu dài đời sống gia đình, gắn liền với điều kiện phát triển kinh tế, môi trường tự nhiên xã hội định *Khái niệm văn hóa gia đình truyền thống Từ nghiên cứu khái niệm gia đình văn hóa gia đình, NCS đưa khái niệm văn hóa gia đình truyền thống Đó các/những giá trị văn hóa trì qua thời kỳ lịch sử tiến trình phát triển gia đình Những giá trị văn hóa trở thành truyền thống ăn sâu vào tiềm thức, tâm lý, chi phối hành vi, cách ứng xử thành viên gia đình, gia đình xã hội tiếp nối từ hệ qua hệ khác 1.2.1.3 Hệ giá trị văn hóa gia đình 1/Văn hóa gia đình tất thứ văn hóa khác không đứng im mà vận động theo tiến trình lịch sử chung theo tiến trình phát triển riêng Xem xét vậng động phát triển văn hóa gia đình cần nhìn nhận quan trọng hệ giá trị văn hóa gia đình 2/Hệ giá trị văn hóa gia đình chi phối toàn gần toàn biểu văn hóa gắn liền với gia đình 1.2.1.4 Khái niệm khuôn mẫu ứng xử Khuôn mẫu: Theo quan điểm nhà nghiên cứu Lê Ngọc Văn, “Khuôn mẫu qui định cộng đồng lặp lại nhiều lần nhiều người, nhiều hệ, từ đời đến đời khác chấp nhận, tán thành thực theo” Theo cách hiểu vậy, gọi tên khuôn mẫu ứng xử văn hóa gia đình truyền thống như: “Công cha núi cao nghĩa mẹ nhưtrời đất” ý nghĩa tương đương câu“Công cha núi thái sơn nghĩa mẹ nước nguồn chảy ra” Việt Nam Ứng xử: “Ứng xử nhữnglề lối hành động, suy nghĩ, cảm thụ dạng, vai trò xã hội trước tình đó” Theo tác giả Nguyên Văn Hộ Trịnh Trúc Lâm cho ứng xử người tồn số gắn bó với thứ nhất, chủ thể ứng xử luôn có ý thức việc làm sở kinh nghiệm có Nói cách khác, chủ thể cảm thấy, nhận thấy, hiểu đứng trước tình để tổ chức hoạt động đáp lại tình Thứ hai tính xuất ngoại chủ thể, nghĩa ứng xử, suy nghĩ chủ thể biểu thị bên (hành động, cư chỉ, ngôn ngữ, sắc thái tình cảm ) đối tác người xung quanh quan sát nhận biết Thứ ba ứng xử diễn không gian thời gian xác định, mội trường ứng xử đa dạng phong phú, tồn người, vật thể, cảnh quan gần gũi với chủ thể Khuôn mẫu ứng xử: Theo Trịnh Trúc Lâm Nguyễn Văn Hộ “Khuôn mẫu ứng xử qui định ứng xử người không diễn cách tùy tiện mà thường theo khuôn mẫu đó” Nhà xã hội học người Mỹ Joseph H Fichter định nghĩa “khuôn mẫu ứng xử hành động, hành vi ứng xử, khuôn mẫu tác phong mà xã hội chờ đợi, đòi hỏi nhóm xã hội phải thực sở vị họ” Theo tác giả Nguyễn Thanh Tuấn cho rằng: ứng xử tuân theo quy tắc chuẩn mực tạo thành khuôn mẫu ứng xử Khuôn mẫu ứng xử hành động ứng phó xử lý lặp lại nhiều lần lâu bền đa số cá nhân cộng đồng xã hội 1.2.2.Các hợp phần nghiên cứu văn hóa gia đình Để tìm hiểu văn hóa gia đình trước hết cần xem xét khung cấu trúc nghiên cứu gia đình theo nhà nghiên cứu Lê Ngọc Văn nghiên cứu gia đình bao gồm: ba hợp phần bản: chức gia đình, cấu trúc gia đình văn hóa gia đình Quan điểm biểu sơ đồ cụ thể đây: 11 Bảng 1.Thống kê hộ khẩu, dân số bản: Done Keo, Thiêu LongYa Stt Tên Hộ GĐ Người Nữ GĐ GĐ Số GĐTT TT HN 6-10 >11 DoneKeo 428 3152 1416 290 79 196 94 Thieu 139 855 407 110 29 72 38 Long Ya 59 451 224 52 19 34 Nguồn: Trưởng ba cung cấp tháng 4/2016 1.3.2.1 Đời sống kinh tế xã hội Huyện Xay huyện trung tâm trị hành kinh tế tỉnh, huyện phát triển có điều kiện thuận lợi huyện lại, sống nhân dân ổn định Cac lĩnh vực kinh doanh như:nông - lâm nghiệp; dịch vụ thương mại thủ công nghiệp có phát triển mạnh 1.3.2.2 Đời sống văn hóa xã hội Phòng Thông tin - Văn hóa - Du lịch có đội văn nghệ thường xuyên biểu diễn chương trình văn nghệ truyền thống phục vụ cho hội nghị huyện tỉnh Oudomxay nhằm phát huy giữ gìn nét văn hóa phong tục tập quán tốt đẹp dân tộc Theo tục lệ Hít xíp xoong Khoong xíp xí tháng năm diễn lễ hội truyền thống Tiểu kết Luận án đãtập hợp phân tích công trình nghiên cứu tác giả nước viết gia đình văn hóa gia đình Nghiên cứu sở lý luận gia đình văn hóa gia đình, có khái niệm liên quan đến đề tài luận án như: khái niệm gia đình, văn hóa gia đình, khái niệm văn hóa gia đình truyền thống NCS đưa luận án Nghiên cứu chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử gia đình, có khái niệm khuôn mẫu, ứng xử khuôn mẫu ứng xử Luận án làm rõ hợp phần nghiên cứu văn hóa gia đình bao gồm ba hợp phần:1/ Giá trị gia đình; 2/ Chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử gia đình; 3/ Vai trò thành viên gia đình, từ áp dụng khung lý thuyết cho việc khảo sát phân tích 12 chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử văn hóa gia đình người Lào huyện Xay, tỉnh Oudomxay NCS tổng quan huyện Xay để có nhìn toàn diện trước vào tìm hiểu văn hóa gia đình truyền thống người Lào Chƣơng KHUÔN MẪU ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI LÀO TẠI HUYỆN XAY, TỈNH OUDOMXAY 2.1 Khuôn mẫu ứng xử vợ - chồng 2.1.1 Quan niệm hôn nhân Người Lào quan niệm hôn nhân không việc riêng đôi nam nữ mà việc gia đình, dòng họ Đôi trai gái lấy vợ, lấy chồng nhằm tạo dựng tổ ấm gia đình Người Lào quan niệm người phải có đôi có lứa Chỉ có gia đình riêng, bậc cha mẹ coi hoàn thành nghĩa vụ 2.1.2 Đám cưới truyền thống người Lào Tiến trình nghi thức hôn lễ người Lào ngày rút gọn lễ phụ (lễ bắn tin) hai lễ lễ hỏi lễ cưới Lễ ăn hỏi (Ngan Mẳn) diễn sau gia đình gặp gỡ, thống việc cưới xin đôi trẻ, bố mẹ, gia đình hai bên bàn bạc, thoả thuận điều kiện, cách thức tổ chức quan trọng chọn ngày lành tháng tốt để cử hành hôn lễ Lễ cưới (Ngan Vi Va) người Lào có lệ tổ chức cưới vào thời điểm từ tháng 10 đến tháng theo âm lịch Lào Đám cưới thường tổ chức ngày gồm thủ tục sau đây: Lễ rước rể (He Khởi) Lễ buộc cổ tay (Su Khoắn), Lễ ăn mừng đám cưới (Ngan Vi Va) 2.1.3 Ứng xử vợ chồng lúc sinh đẻ Đa số người Lào tin “Thăm đáy đi, thăm xua vên căm tam xa noong” (ở hiền gặp lành, tai ác gặp họa) Muốn có người hiền lành, người mẹ phải lo sống chuẩn mực từ lúc đứa nằm bụng Đây số điều răn bà mẹ người chồng quan tâm thực đồng thời để tích phúc đức cho đứa sau như: 13 Điều răn dành cho ngƣời vợ Điều răn dành cho ngƣời chồng - Luôn có lòng nhân - Không công tác xa lúc vợ - Không đánh đập hành hạ đồng đợi ngày sinh vật không sát sinh - Chăm sóc vợ chu đáo - Không nói dối, lừa đảo, không ăn - Quan tâm đến việc ăn uống vợ cắp - Giữ tâm hồn - Không ăn nói chua ngoa - Tránh say mê điều -Không say mê điều theo ý thích theo ý thích chủ quan 2.1.4 Ứng xử vợ-chồng Quan hệ hôn nhân xã hội Lào truyền thống thường xây dựng sở “Chọn voi hay xem đuôi, chọn nàng xem mẹ” ý nghĩa tương đương câu “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”, “Cơ duyên tương xứng” có đẳng cấp gần nhau, chí vị trí dòng họ phải tương xứng Quan hệ vợ chồng có nghĩa xây đắp tổ ấm Trong qui định “Hít xíp xoong Khoong xíp xí”, Tại điều qui định “Hít xíp xoong Khoong xíp xí” qui định rõ ứng xử vợ chồng vai trò hai vợ chồng 2.2 Khuôn mẫu ứng xử cha mẹ-con 2.2.1 Giáo dục Gia đình người Lào môi trường nuôi dưỡng, giáo dục lòng nhân văn cho người từ bé, ứng xử với cha mẹ thể đạo lý trước sau hai hệ Để minh chứng làm rõ thêm cho giáo dục mối quan hệ cha mẹ cái, NCS dẫn số liệu điều tra Viện khoa học xã hội Quốc gia Lào xuất thành sách với tiêu đề: Sự thay đổi từ khứ đến tương lai hệở đất nước Lào Bảng 2: Sự thể tình yêu thƣơng bố mẹ Số ngƣời Tỉ lệ phần trăm Sự thể tình yêu thƣơng bố mẹ đƣợc hỏi (%) - Khuyến khích cho có giáo dục, học tập - Cho thứ cần 102 71 265 18.2 12.7 47.3 14 - Dạy làm người tốt gương mẫu 47 8.4 - Động viên tinh thần 20 3.6 - Lăng nghe ý kiến 54 9.1 - Không có ý kiến Tổng số ngƣời vấn 560 100 Bảng 3: Sự thể tình yêu thƣơng bố mẹ Sự thể tình yêu thƣơng Số ngƣời Tỉ lệ bố mẹ đƣợc hỏi phần trăm (%) - Nghe lời bố mẹ 199 35.5 - Giúp đỡ mặt tài 33 5.9 - Tặng quà dịp ngày đặc biệt, ngày lễ 53 9.5 - Làm việc gia đình giúp bố mẹ 80 14.3 - Chăm sóc lúc bố mẹ già yếu 98 17.5 - Mua đồ ăn, đồ dùng cho bố mẹ 32 5.7 - Không có ý kiến 65 11.4 Tổng số ngƣời phòng vấn 560 100 2.2.1.1 Giáo dục đạo đức nhân cách Giáo dục đạo đức nhân cách đề cao thực gia đình truyền thống người Lào Đề cao tiết kiệm, chịu khổ, biết dự tính lo toan cho sống thân gia đình, có tinh thần cộng đồng ý thức cộng đồng; Đề cao chữ tâm, ứng xử phải xuất phát từ chữ tâm sáng, đặc biệt gia đình người Lào chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng Phật giáo 2.2.1.2 Giáo dục lối sống, ứng xử Giáo dục lối ứng xử cho thành viên gia đình truyền thống người Lào vấn đề quan tâm, đặc biệt cho em coi trọng Xuất phát từ nhận thức người lớn lên trường học sống hàng loạt mối quan hệ chằng chéo, phức tạp, buộc người phải có ứng xử tồn với tư cách người gia đình 2.2.1.3 Giáo dục kỹ lao động, kinh nghiệm sản xuất Giáo dục kỹ lao động phần quan trọng sống để trở thành người lao động với kỹ làm việc tương đối 15 thục, đáp ứng yêu cầu lao động “tổng hợp” cho gia đình, xã hội 2.2.2 Ứng xử cha mẹ Tại điều qui định “Hít xíp xoong Khoong xíp xí” qui định rõ ứng xử cha mẹ sau: người cha coi cục vàng bạc châu báu, máu mủ trái tim, cha yêu đôi mắt, hạnh phúc hy vọng, tương lai dòng họ; người mẹ người sinh thành con, mẹ cho tình yêu đùm bọc nâng niu, chăm sóc nuôi dưỡng,trong thành ngữ Lào có câu “Bố bón thịt mẹ bón cá”, dạy giỗ, giáo dục tạo điều kiện học tập, kiếm tiền bạc đồ quí để có tài sản cho cháu, tìm bạn đời cho con; bố mẹ phải có hiếu với cha mẹ bậc sinh thành “Công cha núi cao, nghĩa mẹ trời đất”, phải nghe theo lời cha mẹ “Con không nghe lời cha mẹ ma kéo xuống địa ngục”, phải giúp bố mẹ làm việc gia đình, phải chăm sóc cha mẹ già, có quyền thừa kế tài sản cha mẹ để lại sau 2.3 Khuôn mẫu ứng xử anh chị em Tại điều qui định rõ ứng xử anh chị em sau: Làm anh, làm chị phải rộng lượng, dung thứ, không so đo thiệt với em Anh, chị không sai phái, nạt nộ em Điều em chưa hiểu chưa ngoan lựa lời giảng giải, khuyên bảo.Làm em phải biết kính trọng anh chị, phải biết giúp đỡ anh chị Tục ngữ có câu “Anh em nhờ vả lẫn nhau, nước chảy cá lên” Tóm lại anh chị em phải giữ gìn hạnh phúc gia đình, cho thuận hòa, gia đình thực tổ ấm thành viên 2.4 Khuôn mẫu ứng xử ông bà - cháu Ông/bà có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, hướng nghiệp, truyền đạt bí nghề truyền thống gia đình cho cháu; cháu phải kính trọng, có hiếu với ông bà, chăm sóc tận tình lúc ông bà già yếu, ốm đau, sau ông bà cháu phải tu để dẫn đường linh hồn ông/bà lên thiên đường, kiếp sau ống bà đầu thai gia đình 16 2.5 Khuôn mẫu ứng xử họ hàng Ngoài mối quan hệ thành viên gia đình người Lào coi trọng mối quan hệ gia đình anh em họ hàng, coi trọng đối xử tinh thần người máu mủ, họ ý thức gia đình mạnh dòng họ mạnh.Người Lào xưa nói “Viên ngọc năm không lau biến thành sỏi đá, họ hàng năm không thăm hỏi trở thành người khác” 2.6 Khuôn mẫu ứng xử ngƣời sồng với ngƣời chết 2.6.1 Tổ chức đám tang cho người chết * Nghi lễ thực trước chết Khi nhà có người hấp hối gia đình gọi cháu họ hàng, xóm giềng nhanh chóng soạn mâm lễ đơn giản để người vĩnh biệt kiếp làm lễ cầu Phật lần cuối Họ cho việc làm khiến cho người hấp hối tự tin sống kiếp sau chết góp phần đem lại bình yên, phúc lộc may mắn cho thành viên gia đình * Lễ khâm liệm Chủ tang lễ người thân gia đình Con cháu thường dùng nước dừa non để rửa mặt cho người chết Tắm rửa xong, người thân lấy lược mới, bẻ gẫy chải đầu, mái tóc chải ngược phía sau, mái chải xuôi phía trước Nếu mặc quần áo cho người chết phải mặc hai bộ, bên lộn trái, bên mặc bình thường Nếu liệm vải phải dùng vải trắng quấn hai lớp, lớp bên trong, đuôi vải liệm gài phía trước bụng người chết lớp bên ngoài, đuôi vải liệm gài phía sau lưng Những tục trên, theo người Lào thể tính kế tục chết sống * Lễ đưa tang hỏa táng Sau ngày họ hàng đến viếng, chia buồn tang gia, người thân chuẩn bị đưa tang Nếu ông bà, cha mẹ qua đời thông thường trai, cháu trai cạo đầu tu năm bảy ngày hay tháng Theo quan niệm người Lào, cháu tu để dẫn linh hồn người khuất lên thiên đàng Trước đưa quan tài nơi hỏa táng, người thân mời sư tăng đến tụng kinh, mời thầy pháp đến nhà làm phép đuổi ma tà, bệnh tật Gia chủ vẩy nước phép từ chỗ đặt quan tài đến hiên đầu cầu thang, ném khăn lau bẩn lên bàn ghế, đổ chum vại úp miệng xuống đất Sư 17 tụng kinh xong, cháu tắt tất đèn nến cháy quan tài, sau thắp lại mang người chết chùa để hỏa thiêu 2.6.2 Thờ cúng tổ tiên Đến nay, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên giữ vai trò quan trọng đời sống tinh thần nhiều tộc người, quốc gia dân tộc Ở Lào dung dưỡng đời sống tâm linh dân gian đa dạng, tiêu biểu tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên Tiểu kết Luận án tập trung nghiên cứu ba hợp phần văn hóa gia đình là: chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử gia đình người Lào huyện Xay với nội dung cụ thể: 1/ Chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử vợ chồng; 2/ Chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử cha mẹ cái; 3/ Chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử anh chị em; 4/ Chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử ông bà cháu; 5/ Chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử họ hàng; 6/ Chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử người sống với người chết Có thể nhận thấy ảnh hưởng đạo Phật sống gia đình xã hội Lào.Để làm rõ chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử gia đình, luận án dựa vào nguồn tài liệu khác nhau, trước hết nguồn tư liệu thành văn tác giả người Lào tiêu biểu qui định ứng xử “Hít xíp xoong khoong xíp xi” Sau thông tin vấn hồi cố.Để làm minh chứng cho nhận định khuôn mẫu ứng xử câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ cộng đồng người Lào hướng tới tuân theo chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử Chƣơng VĂN HÓA GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG CỦA NGƢỜI LÀO Ở HUYỆN XAY TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 3.1 Toàn cầu hóa hội nhập quốc tế 3.1.1 Toàn cầu hóa Toàn cầu hoá trình có tính nhiều mặt, bao gồm tăng trưởng thương mại quốc tế, luồng lao động, vốn công nghệ giao lưu ý tưởng cách sống… ảnh hưởng toàn cầu hoá đến vấn đề văn hoá 18 phụ thuộc nhiều vào tính chất sách phủ trình toàn cầu hoá 3.1.2 Hội nhập quốc tế Hội nhập kinh tế trình gắn kết mang tính thể chế kinh tế lại với nhau, thị trường chung siêu quốc gia với việc di chuyển tự nhân tố kinh tế nước tạo nhu cầu tự nhiên phải hội nhập sâu 3.2 Tình hình toàn cầu hóa hội nhập quốc tế huyện Xay, tỉnh Oudomxay 3.2.1.Tình hình quốc tế Cách mạng kỹ thuật đặc biệt kỹ thuật thông tin, sinh học phân tử phát triển mạnh mẽ đôi với phát triển kỹ thuật giới hội cho phát triển mặt Lào Sự phát triển kinh tế giới tạo điều kiện cho số nước có Lào giành lấy lợi để phát triển đất nước Cùng với điều kiện thuận lợi trên, Lào phải đối mặt với thách thức lớn thời kỳ toàn cầu hóa 3.2.2 Tình hình nước huyện Xay, tỉnh Oudomxay Có số điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước Lào thời kỳ toàn cầu hóa đất nước Lào từ bước vào thời kỳ đổi giữ vững ổn định trị, xã hội bình yên ngày phát triển Khả trình độ sản xuất kinh tế phát triển cách chắn 3.2.2.1.Yếu tố văn hóa xã hội huyện Xay Trong lĩnh vực văn hóa: Sự du nhập văn hóa từ nước láng giềng theo đường di cư, định cư, thương mại hoạt động giao lưu văn hóa, ảnh hưởng văn hóa khác qua hệ thống thông tin truyền thông đại; Lĩnh vực xã hội:Ngành giáo dục thể thao: công tác giáo dục có phát triển tốt 3.2.2.2 Quá trình giao lưu hội nhập quốc tế Tỉnh Oudomxay tỉnh trung tâm phía Tây Bắc Lào có đường giao thông thuận lợi nối liền với ba nước láng giềng, hợp tác liên kết thương mại với nước xung quanh chặt chẽ nhiều mặt hợp tác với Việt nam, Trung Quốc, Vương quốc Thái Lan 19 3.3 Những tác động tích cực tiêu cực toàn cầu hóa hội nhập quốc tế đến gia đình văn hóa gia đình 3.3.1 Những tác động tích cực Toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, diễn nhiều thay đổi, nhiều tiến hoạt động kinh tế văn hóa, xã hội Những thay đổi ảnh hưởng đến sống gia đình Có giao lưu hợp tác kinh tế rộng rãi, thu thập gia đình tăng lên Việc đào tạo nghề nghiệp đa dạng hơn, kể du học nước 3.3.2 Những tác động tiêu cực Toàn cầu hóa hội nhập quốc tế có hệ lụy tiêu cực tác động đến gia đình Đó rạn nứt gia đình, nguồn gốc biểu tiêu cực xã hội tệ nạn xã hội, văn hóa ứng xử xuống cấp,tình trạng ly hôn, ly thân, sống đơn thân gia tăng, cha mẹ áp lực kinh tế giảm quan tâm tới 3.4 Biến đổi văn hóa gia đình truyền thống người Lào huyện Xay 3.4.1 Sự biến đổi văn hóa gia đình truyền thống bối cảnh toàn cầu hóa hội nhấp quốc tế Toàn cầu hóa hội nhập quốc tế có tác động tích cực ảnh hưởng tiêu cực đến biến đổi văn hóa gia đình Sự biến đổi hệ giá trị gia đình mà nét bật việc tiếp xúc tiếp nhận giá trị văn hóa hoàn toàn ngẫu nhiên mà trình diễn lịch sử Sự thay đổi giá trị gia đình, chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử vai trò thành viên gia đình có thay đổi định 3.4.2 Biến đổi khuôn mẫu ứng xử gia đình truyền huyện Xay, tỉnh Oudomxay 3.4.2.1 Biến đổi khuôn mẫu ứng xử vợ chồng Xu hướng bình đẳng ứng xử vợ chồng nhìn thấy rõ qua việc vai trò người vợ ngày đề cao Trước hết vấn đề người làm chủ gia đình Thông thường khái niệm người chủ gia đình gắn với người có trách nhiệm, có quyền đưa định chung gia đình Quan niệm hôn nhân, quyền định hôn nhân,và nghi thức tổ chức đám cưới, nơi cư trú quyền lợi sau kết hôn nghi lễ sinh đẻ 20 có biến đổi Để minh chứng thêm, khảo sát điều tra thu kết sau: Bảng 4: Phong tục cƣới xin Các nghi lễ cƣới xin Xƣa Nay SP TL% SP TL% Dạm ngõ 200 99.00 159 78.71 Lễ ăn hỏi 197 97.52 163 80.69 Lễ đính hôn 187 92.57 43 21.28 Lễ cưới 202 100.0 199 98.51 201 99.50 200 99.00 Lễ rước rể 199 98.51 183 90.59 Nhà gái vui mừng đón rể 193 95.54 166 82.17 192 95.04 104 51.48 186 92.07 114 56.43 194 96.03 125 61.88 Lễ buộc cổ tay cầu phúc cho cô dâu rể Lễ lấy nước rửa chân cho rể trước vào nhà gái, để thể rể 10 Thể tâm rể qua phong tục đóng mở vào nhà gái 11 Sau ba ngày rể nhà Bảng 8: Ứng xử gia đình sinh đẻ Các phong tục Sản phụ chồng không xa tháng đợi sinh Chuẩn bị bếp lửa cho sản phụ tre sơ sinh Chuẩn bị ăn đồ uống riêng cho sản phụ Để đan tre trước cầu tháng để báo hiệu nhà có ngưới sinh Xƣa Nay SP TL% SP TL% 198 98.01 165 81.68 202 100.0 199 98.51 187 92.57 143 70.79 197 97.52 112 55.44 21 Chồng mẹ đẻ giặt đồ cho sản phụ bé Ông bà thành viên khác gia đình giúp đỡ chăm sóc cho sản phụ bé Gia đình tổ chức lễ đầy tháng đặt tên tạm thời cho bé Khi trưởng thành tổ chức đặt tên thức 195 96.53 123 60.89 188 93.06 145 71.78 201 99.50 199 98.51 196 97.02 89 44.05 Người thân, làng xóm đến thăm hỏi 191 94.55 189 93.56 nghỉ lại nhà có người sinh 10 Không gia đình có trẻ sinh 200 99.00 198 98.01 vui vẻ, nhộn nhịp 3.4.2.2 Biến đổi ứng xử cha mẹ Có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc quan hệ cha mẹ với ngày bình đẳng, dân chủ trẻ em ngày tự định nhiều vấn đề cá nhân Có thể kể đến nguyên nhân kinh tế, số con, phương tiện thông tin hỗ trợ trình bày Dưới thông tin điều tra biến đổi giáo dục gia đình ba bản: Bảng 6: Giáo dục cháu gia đình Xƣa Nay Các nội dung giáo dục SP TL% SP TL% Truyền thống văn hóa gia đình 198 98.01 173 85.64 Giáo dục đạo đức, nhân cách 193 95.54 182 90.09 Ứng xử với người lớn tuổi GĐ XH 197 97.52 180 89.10 Kỹ lao động sản xuất 174 86.13 154 76.23 3.4.2.3 Biến đổi ứng xử anh chị em Quan hệ anh chị em gia đình người Lào giữ nét truyền thống đó, khu vực nông thôn miền núi Một phần điều trì ổn định tính chất gần gũi địa bàn cư trú sở kinh tế 22 3.4.2.4 Biến đổi ứng xử ông bà cháu Thông thường ông bà người cao tuổi gia đình có tiếng nói quan trọng đạo gia đình, phát triển kinh tế nuôi dạy cháu, gia đình truyền thống Lào trợ giúp chăm sóc ông bà tồn tâm thức gia đình 3.4.2.5 Biến đổi ứng xử họ hàng Đối với họ tộc, thành viên gia đình có nhiều thay đổi quan hệ ứng xử Họ xem dạng đặc biệt gia đình mở rộng, mà tác dụng thành phần Những sợi dây liên kết họ mạc thay đổi nhiều khu vực trung tâm đô thị Theo số liệu điều tra ba cho thấy: Bảng 5: 14 điều quy định ứng xử phong tục Lao Các điều ứng xử cụ thể Nghiêm túc Không nghiêm túc SP TL% SP TL% Ứng xử chồng với vợ 176 87.12 26 12.87 Ứng xử bố với mẹ 181 89.60 21 10.39 Ứng xử cha mẹ cháu 169 83.66 33 16.33 154 76.23 48 23.76 Ứng xử cô, dì, chú, bác với gia đình 158 78.21 44 21.78 Ứng xử ông bà với gia đình 189 93.56 13 6.43 Ứng xử người già làng 194 96.03 3.96 Ứng xử dâu, rể với hai bên gia đình 3.4.2.6 Biến đổi ứng xử người sống với người chết Nhìn chung, tang lễ người Lào có xu hướng biến đổi tích cực với giản lược nghi thức hình thức có màu sắc mê tín dị đoan giữ nguyên ý nghĩa nghi thức tang lễ truyền thống Trong kết điều tra cho thấy biến đổi nghi lễ tổ chức tang ma không nhiều 23 Bảng 7: Phong tục ma chay Xƣa Các phong tục tổ chức tang lễ SP TL% Chuẩn bị gỗ để làm quan tài, đóng 202 100.0 quan tài sau có người chết Tập trung thành viên gia đinh để chăm sóc cho người săp qua đời 201 99.50 Nay SP TL% 184 91.08 177 87.62 Xem ngày, để thực hành nghi lễ 200 99.00 198 98.01 khâm liệm hỏa thiêu Mời nhà sư đến làm lễ cầu cho linh 199 98.51 197 97.52 hồn siêu thoát Chuẩn bị đồ lễ thức ăn, đồ uống cho 189 93.56 173 85.64 người đến thăm hỏi Thực hành nghi lễ cho người chết vào 201 99.50 200 100.0 quan tài Con, cháu trai người chết tu để thể lòng hiếu thảo để dẫn linh hồn lên 202 100.0 199 98.51 trời Tổ chức hỏa thiêu 202 100.0 201 99.50 Lễ nhặt tro sau hỏa thiêu ngày 200 99.00 198 98.01 10 Thực hành nghi thức xây tháp đặt tro 201 99.50 200 99.00 vào tháp chùa Tiểu kết Toàn cầu hóa trở thành xu khách quan cưỡng lại lịch sử phát triển nhân loại, với xu chung giới, quốc gia Lào nói chung huyện Xay, tỉnh Oudomxay nói riêng chịu ảnh hưởng toàn cầu hóa hội nhập quốc tế Về phương diện gia đình văn hóa gia đình, toàn cầu hóa hội nhập quốc tế có tác động tích cực tiêu cực đến hợp phần văn hóa gia đình, có biến đổi hệ giá trị gia đình, chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử gia đình Văn hóa gia đình truyền thống người Lào bối cảnh xã hội có biến đổi định Riêng huyện Xay, biến đổi diễn chậm không đồng 24 KẾT LUẬN Luận án tập trung ghiên cứu sở lý luận gia đình văn hóa gia đình NCS phân tích hợp phần nghiên cứu văn hóa gia đình bao gồm: hệ giá trị văn hóa gia đình chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử gia đình, có khái niệm khuôn mẫu, ứng xử khuôn mẫu ứng xử Luận án làm rõ hợp phần nghiên cứu văn hóa gia đình bao gồm ba hợp phần: 1/ Giá trị gia đình; 2/ Chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử gia đình; 3/ Vai trò thành viên gia đình, từ áp dụng khung lý thuyết cho việc khảo sát phân tích chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử văn hóa gia đình người Lào huyện Xay, tỉn Oudomxay.Luận án vào khái quát vấn đề trị, kinh tế văn hóa xã hội tỉnh Oudomxay có huyện Xay đưa nét chung bản: Done Keo, Thiêu Long Ya NCS tập trung nghiên cứu ba hợp phần văn hóa gia đình là: chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử gia đình người Lào huyện Xay, tỉnh Oudomxay Để làm rõ chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử gia đình, luận án dựa vào nguồn tài liệu khác nhau, trước hết nguồn tư liệu thành văn tác giả người Lào tiêu biểu qui định ứng xử “Hít xíp xoong khoong xíp xi” Sau thông tin vấn hồi cố người cao tuổi ba lựa chọn nghiên cứu: Done Keo, Thiêu Long Ya Để làm minh chứng cho nhận định khuôn mẫu ứng xử câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ cộng đồng người Lào hướng tới tuân theo chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử Trong năm gần đây, với xu chung giới, quốc gia Lào nói chung huyện Xay, tỉnh Oudomxay nói riêng chịu ảnh hưởng toàn cầu hóa hội nhập quốc tế Về phương diện gia đình văn hóa gia đình, toàn cầu hóa hội nhập quốc tế có tác động tích cực tiêu cực đến hợp phần văn hóa gia đình Tuy nhiên, phạm vi giới hạn nghiên cứu luận án tư liệu điều tra, số liệu khảo sát thực tiễn địa bàn nghiên cứu bước đầu hướng tới làm rõ biến đổi chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử gia đình truyền thống người Lào, biến đổi diễn chậm không đồng so với địa bàn khác quốc gia Lào DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ Phadone Insaveang (2012) “Nghi lễ tang ma người Lào huyện Xay tỉnh Oudomxay, Lào”, tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 338, tr 57-67 Phadone Insaveang (2014) “Nhà sàn người Lào (nghiên cứu trường hợp huyện Xay, tỉnh Oudomxay”, tạp chí Nghiên cứu Văn hóa, số 08, tr 97-102 Phadone Insaveang (2016) “Văn hóa gia đình dân tộc Lào (qua đám cưới người Lào huyện Xay, tỉnh Oudomxay)”, tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 2, trang 58-62
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn hóa gia đình truyền thống của người lào (nghiên cứu trường hợp huyện xay, tỉnh oudomxay, CHDCND lào) TT , Văn hóa gia đình truyền thống của người lào (nghiên cứu trường hợp huyện xay, tỉnh oudomxay, CHDCND lào) TT , Văn hóa gia đình truyền thống của người lào (nghiên cứu trường hợp huyện xay, tỉnh oudomxay, CHDCND lào) TT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay