Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Bồi dưỡng cán bộ Liên minh hợp tác xã Việt Nam

136 251 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - VŨ THỊ TRANG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ - LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - VŨ THỊ TRANG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ - LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Trần Văn Bình Hà Nội – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Luận văn tác giả nghiên cứu thực hướng dẫn PGS.TS Trần Văn Bình Các thông tin, số liệu sử dụng trích dẫn đầy đủ nguồn tài liệu, kết phân tích Luận văn trung thực Luận văn không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Hà Nội, ngày tháng năm 2016 TÁC GIẢ Vũ Thị Trang i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn này, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới PGS.TS Trần Văn Bình - Người thầy tận tình hướng dẫn, bảo tạo điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành Luận văn cách tốt Tác giả xin chân thành cảm ơn tập thể sư phạm thầy, cô giáo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, người dạy dỗ, bảo tác giả suốt năm học tập Trường Tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu đồng nghiệp Trường Bồi dưỡng cán bộ, Ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh, thành phố hỗ trợ cho tác giả nhiều suốt trình nghiên cứu trình thực Luận văn Xin chân thành cảm ơn người thân gia đình, bạn bè tạo điều kiện tốt để tác giả chuyên tâm vào việc nghiên cứu nội dung Luận văn Mặc dù tác giả có nhiều cố gắng, nhiên đào tạo vấn đề rộng phức tạp nên Luận văn không tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp thầy, cô bạn để việc nâng cao chất lượng đào tạo Trường Bồi dưỡng cán - Liên minh hợp tác xã Việt Nam có kết cao Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 TÁC GIẢ Vũ Thị Trang ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung .2 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ 1.1 CÁN BỘ VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ 1.1.1 Khái niệm cán .4 1.1.2 Khái niệm đào tạo cán 1.1.3 Nội dung đào tạo cán 1.2 CHẤT LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 16 1.2.1 Khái niệm chất lượng 16 1.2.2 Khái niệm chất lượng đào tạo 18 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo cán 19 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo cán 22 iii 1.3 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 24 1.3.1 Nghiên cứu lý thuyết .24 1.3.2 Xây dựng kế hoạch nghiên cứu .24 1.3.3 Phương pháp thu thập thông tin 25 1.3.4 Thiết kế phiếu điều tra 27 1.3.5 Chọn mẫu .27 1.3.6 Điều tra 28 1.3.7 Phương pháp xử lý thông tin 28 1.3.8 Phương pháp phân tích 28 Kết luận chương .29 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ - LIÊN MINH HTX VIỆT NAM 30 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ LIÊN MINH HTX VIỆT NAM 30 2.2 GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ 31 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển Nhà trường 31 2.2.2 Chức nhiệm vụ Nhà trường 33 2.2.3 Cơ cấu tổ chức 36 2.2.4 Nội dung đào tạo 38 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ 43 2.3.1 Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 43 2.3.2 Đánh giá chất lượng giảng viên .48 2.3.3 Đánh giá chất lượng sở vật chất .55 2.3.4 Đánh giá hiệu sau đào tạo .60 2.4 TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ 62 2.4.1 Ưu điểm .62 2.4.2 Hạn chế 62 Kết luận chương .64 iv CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIÁI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CHO TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ - LIÊN MINH HTX VIỆT NAM 65 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 65 3.1.1 Định hướng phát triển Liên minh HTX Việt Nam 65 3.1.2 Định hướng phát triển Trường Bồi dưỡng cán 69 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CHO TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ .71 3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên .71 3.2.2 Giải pháp tăng cường đầu tư sở vật chất 77 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện chương trình đào tạo 81 Kết luận chương .90 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 KẾT LUẬN 91 KIẾN NGHỊ .92 2.1 Đối với Liên minh HTX Việt Nam 92 2.2 Đối với Trường Bồi dưỡng cán 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO .93 Phụ lục số 01 95 Phụ lục số 02 107 Phụ lục số 03 121 Phụ lục số 04 123 Phụ lục số 05 125 Phụ lục số 06 126 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Từ diễn giải HTX Hợp tác xã DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa CBLM Cán thuộc hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam CBHTX Cán chủ chốt hợp tác xã vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Kế hoạch nghiên cứu 25 Bảng 1.2: Nhu cầu thông tin nguồn thông tin 26 Bảng 1.3: Bảng thông tin điều tra .27 Bảng 1.4: Bảng mẫu điều tra .28 Bảng 2.1: Bảng tổng hợp số lượng theo chương trình đào tạo 46 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Hình ảnh phòng học Trường Bồi dưỡng cán năm 2015 56 Hình 2.2: Hình ảnh phòng học Ninh Thuận năm 2014 57 vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Quy trình nghiên cứu .24 Sơ đồ 2.1: Tổ chức máy quản lý Nhà trường 36 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Quy mô đào tạo từ năm 2013 – 2015 45 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ đánh giá chương trình đào tạo CBLM 47 Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ đánh giá chương trình đào tạo CBHTX 48 Biểu đồ 2.4: Cơ cấu giảng viên theo độ tuổi .50 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu giảng viên theo giới tính 50 Biểu đồ 2.6: Cơ cấu giảng viên theo trình độ chuyên môn .51 Biểu đồ 2.7: Cơ cấu giảng viên theo trình độ ngoại ngữ 52 Biểu đồ 2.8: Cơ cấu giảng viên theo trình độ tin học .52 Biểu đồ 2.9: Tỷ lệ đánh giá kiến thức chuyên môn kinh nghiệm thực tế giảng viên 53 Biểu đồ 2.10: Tỷ lệ đánh giá trách nhiệm, tác phong thái độ ứng xử giảng viên 54 Biểu đồ 2.11: Tỷ lệ đánh giá phương pháp kỹ giảng dạy giảng viên 55 Biểu đồ 2.12: Tỷ lệ đánh giá sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập .59 Biểu đồ 2.13: Tỷ lệ đánh giá tài liệu học tập 60 Biểu đồ 2.14: Tỷ lệ đánh giá hiệu sau đào tạo 61 viii Hoạch định tổng hợp nguồn lực Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu quản trị hàng dự trữ Khảo sát thực tế lập kế hoạch hành động cá nhân Bài thu hoạch đánh giá cuối khóa Tổng 8 16 16 4 56 32 24 CHƯƠNG TRÌNH “QUẢN TRỊ NHÂN LỰC” Đối tượng - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc HTX; - Cán kế cận chức danh Mục tiêu Trang bị kiến thức, công cụ, phương pháp giúp nhà quản trị sử dụng có hiệu nguồn nhân lực HTX Thời lượng Tổng thời lượng 56 tiết (trong đó: 32 tiết lý thuyết, 24 tiết thực hành) Nội dung 112 Thời STT lượng Nội dung (tiết) Phân bổ thời lượng (tiết) Lý Thực thuyết hành Tổng quan quản trị nhân lực 4 Thiết kế công việc phân tích công việc Chiến lược hoạch định nguồn nhân lực 4 Tuyển dụng nhân lực 2 Bố trí sử dụng nhân lực 6 Đào tạo phát triển nhân lực 7 Đãi ngộ nhân lực Khảo sát thực tế lập kế hoạch hành động cá nhân Bài thu hoạch đánh giá cuối khóa Tổng 16 16 4 56 113 32 24 CHƯƠNG TRÌNH “QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM” Đối tượng - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc HTX; - Tổ trưởng tổ sản xuất; - Cán kế cận chức danh Mục tiêu Cung cấp cho người học kiến thức toàn diện chất lượng sản phẩm, hệ thống, công cụ, kỹ thuật phương pháp quản trị chất lượng sản phẩm HTX Thời lượng: Tổng thời lượng 56 tiết (trong đó: 32 tiết lý thuyết, 24 tiết thực hành) Nội dung STT Phân bổ Thời thời lượng (tiết) lượng Lý Thực (tiết) thuyết hành Nội dung Tổng quan quản trị chất lượng sản phẩm 4 Kỹ thuật công cụ quản lý chất lượng sản phẩm Phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP 14 12 Khảo sát thực tế lập kế hoạch hành động cá nhân 16 16 Bài thu hoạch đánh giá cuối khóa 4 Tổng 56 114 32 24 CHƯƠNG TRÌNH “QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU” Đối tượng - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc HTX; - Cán kế cận chức danh Mục tiêu Nhằm trang bị kiến thương hiệu cho HTX, từ đề giải pháp xây dựng bảo vệ thương hiệu từ HTX tình hình Thời lượng Tổng thời lượng 56 tiết (trong đó: 32 tiết lý thuyết, 24 tiết thực hành) Nội dung Phân bổ thời lượng (tiết) STT Nội dung Thời lượng (tiết) Tổng quan thương hiệu quản trị thương hiệu 8 Cơ sở pháp lý mặt đăng ký bảo hộ thương hiệu 4 Quy trình xây dựng phát triển thương hiệu 14 12 Bảo vệ khai thác thương hiệu 10 Khảo sát thực tế lập kế hoạch hành động cá nhân 16 16 Bài thu hoạch đánh giá cuối khóa 4 Tổng 56 115 Lý thuyết 32 Thực hành 24 CHƯƠNG TRÌNH “NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO” Đối tượng - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc HTX; - Cán kế cận chức danh Mục tiêu Nhằm trang bị kiến thức lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán chủ chốt HTX, vận dụng kỹ vào thực tế quản lý, điều hành HTX Thời lượng Tổng thời lượng 56 tiết (trong đó: 32 tiết lý thuyết, 24 tiết thực hành) Nội dung STT Thời lượng (tiết) Nội dung Phân bổ thời lượng (tiết) Lý thuyết Thực hành Tự đánh giá khả điều hành 4 Tổng quan chung lãnh đạo quản lý 4 Phương pháp quản lý, lãnh đạo HTX hiệu 8 Nghệ thuật thể phong cách lãnh đạo, quản lý HTX 8 Kỹ lãnh đạo, quản lý HTX 12 Khảo sát thực tế lập kế hoạch hành động cá nhân 16 16 Bài thu hoạch đánh giá cuối khóa 4 Tổng 56 116 32 24 CHƯƠNG TRÌNH “CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG HTX” Đối tượng - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phụ trách công tác kế toán; - Kế toán trưởng HTX; - Cán làm công tác kế toán HTX; - Cán kế cận chức danh Mục tiêu - Trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ kế toán, tài nhằm nâng cao lực cho đội ngũ làm công tác kế toán HTX - Giúp người học nhận thức rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ cán kế toán, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm nghề nghiệp người kế toán HTX Thời lượng: Thời lượng toàn khóa học 06 ngày với tổng số thời lượng 48 tiết (mỗi ngày tiết) Nội dung STT Thời lượng (tiết) Nội dung Những nội dung pháp luật liên quan đến hoạt động tài – kế toán HTX - Nội dung Luật kế toán - Nội dung số Luật thuế, pháp lệnh phí lệ phí - Nội dung pháp luật liên quan khác 117 Phân bổ thời lượng (tiết) Lý thuyết Thực hành Tài HTX - Bản chất, chức tài HTX - Vị trí tài HTX hệ thống tài nước ta - Công tác tổ chức quản lý tài HTX 12 Tổ chức công tác kế toán, vai trò nhiệm vụ kế toán trưởng - Những vấn đề chung kế toán HTX - Tổ chức công tác kế toán HTX - Tổ chức máy kế toán, vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng - Hành vi vi phạm kế toán 16 12 4 Khảo sát thực tế 8 Bài thu hoạch đánh giá cuối khóa 4 Tổng 48 118 28 20 CHƯƠNG TRÌNH “CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TRONG HTX” Đối tượng - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc phụ trách công tác kế toán; - Trưởng Ban kiểm soát HTX; - Thành viên Ban kiểm soát HTX Mục tiêu - Trang bị cho đội ngũ cán kiểm soát HTX có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết để thực quyền hạn, nhiệm vụ kiểm soát HTX, đảm bảo hoạt động HTX tuân thủ theo sách pháp luật Nhà nước - Rèn phương pháp, kỹ làm việc khoa học cần thiết cho cán làm công tác kiểm soát HTX - Giúp học viên nhận thức rõ vai trò, quyền hạn, nhiệm vụ cán kiểm soát HTX Thời lượng Thời lượng toàn khóa học 06 ngày với tổng số thời lượng 48 tiết (mỗi ngày tiết) Nội dung STT Thời lượng (tiết) Nội dung Những vấn đề pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh HTX: - Những kiến thức pháp lý 119 Phân bổ thời lượng (tiết) Lý thuyết Thực hành - Trách nhiệm pháp lý - Luật HTX 2012, Nghị định 193/2013/ NĐ-CP Thông tư hướng dẫn - Bộ Luật dân sự, Bộ Luật lao động, Luật Thương mại 2005… có liên quan đến HTX Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh HTX: - Tổ chức máy quản lý, điều hành HTX - Nội dung hoạt động sản xuất, kinh doanh HTX 10 Công tác kiểm soát HTX: - Tổng quan HTX kiểm soát HTX - Trình tự bước kiểm tra, lập kế hoạch báo cáo kết - Nội dung kiểm soát HTX 18 14 4 Khảo sát thực tế 8 Bài thu hoạch đánh giá cuối khóa 4 Tổng 48 120 30 18 Phụ lục số 03 LIÊN MINH HTX VIỆT NAM TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG (Dành cho giảng viên) Để phục vụ cho công tác nghiên cứu nhằm đưa giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Trường Bồi dưỡng cán bộ, mong anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến anh (chị) tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Nhà trường đây: Thang đánh giá TT Tiêu chí Kém Chương trình đào tạo CT1 Chương trình phù hợp với nhu cầu đào tạo CT2 Chương trình xác cập nhật CT3 CT4 Chương trình cân đối lý thuyết thực hành Chương trình đáp ứng yêu cầu thực tiễn công việc Giảng viên GV1 Giảng viên vững kiến thức chuyên môn GV2 Giảng viên có kinh nghiệm thực tế GV3 Tác phong thái độ ứng xử giảng viên GV4 Giảng viên có trách nhiệm giảng dạy GV5 Giảng viên có phương pháp kỹ giảng dạy 121 Trung bình Khá Tốt Rất tốt Cơ sở vật chất CS1 Phòng học đảm bảo (diện tích, ánh sáng, âm thanh,….) CS2 Trang thiết bị phục vụ dạy học đầy đủ CS3 Nơi ăn, nghỉ đáp ứng yêu cầu CS4 Tài liệu học tập đảm bảo Xin trân trọng cảm ơn hợp tác anh (chị)! 122 Phụ lục số 04 LIÊN MINH HTX VIỆT NAM TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG (Dành cho học viên) Để phục vụ cho công tác nghiên cứu nhằm đưa giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Trường Bồi dưỡng cán bộ, mong anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến anh (chị) tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Nhà trường đây: Thang đánh giá TT Tiêu chí Kém Chương trình đào tạo CT1 Chương trình phù hợp với nhu cầu đào tạo CT2 Chương trình xác cập nhật CT3 CT4 Chương trình cân đối lý thuyết thực hành Chương trình đáp ứng yêu cầu thực tiễn công việc Giảng viên GV1 Giảng viên vững kiến thức chuyên môn GV2 Giảng viên có kinh nghiệm thực tế GV3 Tác phong thái độ ứng xử giảng viên GV4 Giảng viên có trách nhiệm giảng dạy GV5 Giảng viên có phương pháp kỹ giảng dạy 123 Trung Rất Khá Tốt bình tốt Cơ sở vật chất CS1 Phòng học đảm bảo (diện tích, ánh sáng, âm thanh,….) CS2 Trang thiết bị phục vụ dạy học đầy đủ CS3 Nơi ăn, nghỉ đáp ứng yêu cầu CS4 Tài liệu học tập đảm bảo Hiệu sau đào tạo HQ1 Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao HQ2 Cán có kỹ công việc HQ3 Cán tự tin, chủ động công việc Xin trân trọng cảm ơn hợp tác anh (chị)! 124 Phụ lục số 05 LIÊN MINH HTX VIỆT NAM TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG (Dành cho đơn vị cử cán học) Để phục vụ cho công tác nghiên cứu nhằm đưa giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Trường Bồi dưỡng cán bộ, kính mong Quý đơn vị vui lòng cho biết ý kiến tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng Nhà trường đây: Thang đánh giá TT Tiêu chí Kém Chương trình đào tạo CT1 Chương trình phù hợp với nhu cầu đào tạo CT2 Chương trình xác cập nhật CT3 CT4 Chương trình cân đối lý thuyết thực hành Chương trình đáp ứng yêu cầu thực tiễn công việc Hiệu sau đào tạo HQ1 Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao HQ2 Cán có kỹ công việc HQ3 Cán tự tin, chủ động công việc Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Quý đơn vị! 125 Trung Rất Khá Tốt bình tốt Phụ lục số 06 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ Thang đánh giá Mã Kém Trung bình Tốt Khá Rất tốt LC % LC % LC % LC % LC % CT1 0 42 15.6 116 43 85 31.4 27 10 CT2 1.1 40 14.8 124 45.9 88 32.6 15 5.6 CT3 1.1 39 14.4 98 36.3 103 38.2 27 10 CT4 13 4.8 45 16.7 123 45.6 72 26.6 17 6.3 GV1 2.6 30 19.4 56 36.1 53 34.2 12 7.7 GV2 5.2 42 27.1 64 41.3 32 20.6 5.8 GV3 0.6 12 7.7 56 36.1 68 43.9 18 11.7 GV4 0 5.8 54 34.8 72 46.5 20 12.9 GV5 1.9 11 7.1 72 46.4 59 38.1 10 6.5 CS1 5.8 24 15.5 66 42.6 42 27.1 14 CS2 3.9 19 12.2 61 39.4 50 32.2 19 12.3 CS3 11 7.1 48 31 54 34.6 34 22.1 5.2 CS4 3.9 45 29 56 36.1 36 23.2 12 7.8 HQ1 1.2 20 12.1 57 34.5 60 36.4 26 15.8 HQ2 1.8 17 10.3 51 30.9 73 44.3 21 12.7 HQ3 1.2 26 15.8 52 31.5 66 40 19 11.5 126
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Bồi dưỡng cán bộ Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Bồi dưỡng cán bộ Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Bồi dưỡng cán bộ Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Cấu trúc luận văn, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ, TẠI TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ - LIÊN MINH HTX VIỆT NAM, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIÁI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CHO TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ - LIÊN MINH HTX VIỆT NAM, Phụ lục số 01: Chương trình đào tạo CBLM, Phụ lục số 02: Chương trình đào tạo CBHTX

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay