TRỊNH NGUYỄN PHÂN CHIA

30 196 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:06

PHềNG GD T Việt trì TRNG TIU HC kim đức THIT K MễN lịch sử Trịnh nguyễn phân tranh Giỏo viờn thc hin: Tạ Thị Hơng em ý Giờ học bắt đầu BAI CU Buổi đầu độc lập,thời Lý,Trần,Hậu Lê đóng đô đâu? Tên gọi nớc ta thời kì gì? *Buổi đầu độc lập: -Thời nhà Lý, Trần, Hậu Lê đóng đô Đại La (nay Hà Nội) -Tên gọi nớc ta thời nớc Đại Việt HOAT ễNG 1: Tỡm nhng biu hin cho thy s suy sp ca triu ỡnh Hu Lờ t u th k XVI Vua ch by trũ n chi xa x sut ngy ờm, bt nhõn dõn xõy thờm nhiu cung in Quan li triu on kt v h tr cụng vic Nhõn dõn gi vua Lờ Uy Mc l vua qu, vua Lờ Tng Dc l vua ln t nc ri vo cnh lon lc, nghốo T u th k XVI, chớnh quyn nh Lờ suy yu HOAT ễNG 2: MC NG DUNG HY CHN í EM CHO L NG NHT Nguyờn nhõn dn n chin tranh Trnh Nguyn ? Trnh Kim khiờu chin vi Nguyn Hong Nguyn Kim sai l Nguyn Hong em quõn anh nh Trnh ự Khi Nguyn Kim cht ,hai th lc TrnhNguyn tranh ginh quyn lc vi HY CHN í EM CHO L NG NHT Hai h Trnh Nguyn anh my ln v bao nhiờu nm ? Khong 50 nm, anh ln Khong 50 nm , anh ln Khong 100 nm , anh ln ự NễII DUNG DUNG THAO THAO LU LUN N Nễ Nờu kt qu ca cuục chin tranh Trnh Nguyn Hay tụ mu cac a phõ n xac nh ng Trong ng Ngoi Nờu kt qu ca chin tranh Trnh Nguyn Ly sụng Gianh( Qung Bỡnh) lm ranh gii chia ct t nc thnh ng Ngoi v ng Trong hn 200 nm NG NGOI NG TRONG sụng Gianh Sụng Gianh khang chin Sụng Gianh hin Nh Lờ suy yu c M Bctriu triu Bc HTrnh Trnh H ng Ngoi g n Ng u g n u D Hn 50 nm y n Ki m Namtriu triu Nam Nm1592 chin tranh chm dt Khong 50 nm anh ln t nc b chia ct H Nguyn Nguyn H ng Trong Nh Lờ suy yu c M Bctriu triu Bc HTrnh Trnh H ng Ngoi g n Ng u g n u D y Hn 50 nm n Ki m Namtriu triu Nam Nm1592 chin tranh chm dt Khong 50 nm anh ln t nc b chia ct Nhõn Nhõndõn dõncc cckh kh H Nguyn Nguyn H ng Trong Ghi nh T u th k XVI,chớnh quyn nh Lờ suy yu Cac on phong kin xõu xộ tranh ginh ngai vng Hu qu l t nc b chia ct, nhõn dõn cc kh M T G AT L R I CH E CH I ACATATNUOC N N AN Y H H NG M K GL U I DO C Sai rụi!!! E UN M NG G DN Dề -Xac nh a phn ng Ngoi, ng Trong trờn lc ụ -Hc ghi nh -Chun b: Cuc khn hoang ng Trong XIN CHN THNH CAM N QUí THY Cễ V CC EM [...]... HOẠT ĐỘNG 3: HÃY CHỌN Ý EM CHO LÀ ĐÚNG NHẤT 1 Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh Trịnh Nguyễn ? Trịnh Kiểm khiêu chiến với Nguyễn Hoàng Nguyễn Kim sai con là Nguyễn Hoàng đem quân đánh nhà Trịnh ù Khi Nguyễn Kim chết ,hai thế lực TrịnhNguyễn tranh giành quyền lực với nhau HÃY CHỌN Ý EM CHO LÀ ĐÚNG NHẤT 2 Hai họ Trịnh Nguyễn đánh nhau mấy lần và trong bao nhiêu năm ? Khoảng 50 năm, đánh nhau 8 lần... tranh chấm dứt Khoảng 50 năm Đánh nhau 7 lần Đất nước bị chia cắt Họ Nguyễn Nguyễn Họ Đàng Trong Nhà Lê suy yếu ạc M Đ Bắctriều triều Bắc H Trịnh Trịnh Họ Đàng Ngoài g n ă Ng u g n u D yễ Hơn 50 năm n Ki m Namtriều triều Nam Năm1592 chiến tranh chấm dứt Khoảng 50 năm Đánh nhau 7 lần Đất nước bị chia cắt Nhân Nhândân dâncực cựckhổ khổ Họ Nguyễn Nguyễn Họ Đàng Trong Ghi nhớ • Từ đầu thế kỉ XVI,chính quyền... của cuôÂc chiến tranh Trịnh – Nguyễn 2 Hãy tô màu các địa phâ Ân để xác định Đàng Trong – Đàng Ngoài 3 Nêu kết quả của chiến tranh Trịnh Nguyễn Lấy sông Gianh( Quảng Bình) làm ranh giới chia cắt đất nước thành Đàng Ngoài và Đàng Trong hơn 200 năm ĐÀNG NGOÀI ĐÀNG TRONG sông Gianh Sông Gianh trong kháng chiến Sông Gianh hiện nay Nhà Lê suy yếu ạc M Đ Bắctriều triều Bắc H Trịnh Trịnh Họ Đàng Ngoài... cắt Nhân Nhândân dâncực cựckhổ khổ Họ Nguyễn Nguyễn Họ Đàng Trong Ghi nhớ • Từ đầu thế kỉ XVI,chính quyền nhà Lê suy yếu Các tập đoàn phong kiến xâu xé nhau tranh giành ngai vàng Hậu quả là đất nước bị chia cắt, nhân dân cực khổ 5 M 4 T G AT L R I CH E CH I ACATĐATNUOC N N AN Y H H NG M K GL U I DO C Sai rồi!!! E UN M NG G 1 2 3 DẶN DÒ -Xác định địa phận Đàng Ngoài, Đàng Trong trên lược đồ -Học
- Xem thêm -

Xem thêm: TRỊNH NGUYỄN PHÂN CHIA , TRỊNH NGUYỄN PHÂN CHIA , TRỊNH NGUYỄN PHÂN CHIA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay