NHÂN 1 số THẬP PHÂN với 1 số tự NHIÊN

22 195 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:05

Môn Toán lớp GV: Đỗ Thị Lý Trường Tiểu học Kim Đức Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Kiểm tra cũ Tính: a/ 605,26 + 217,3 = 822,56 b/ 800,56 384,48 = 416,08 Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Kiểm tra cũ Tính: a/ 605,26 + 217,3 = 822,56 b/ 800,56 384,48 = 416,08 Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán 1,2 m m 1,2 Nhân số thập phân với số tự nhiên a/ Ví dụ 1: Hình tam giác ABC có ba cạnh dài nhau, cạnh dài 1,2 m Hỏi chu vi hình tam giác mét? Ta phải thực phép nhân: B 12 1,2 =1,2m ? (m) Ta xcó: = 12 x dm 36dm = 3,6m A 36 (dm) C 1,2m Vậy: 1,2 x = 3,6 (m) Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân số thập phân với số tự nhiên a/ Ví dụ 1: Thông thường ta đặt tính làm sau: *Thực phép nhân 12 1,2 nhân số tự nhiên x x *Phần thập phân số 3 1,2 có chữ số, ta dùng ,6 (m) 36 (dm) dấu phẩy tách tích chữ số kể từ phải sang trái Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân số thập phân với số tự nhiên b/ Ví dụ 2: 0,46 x 12 =? Ta đặt tính làm sau: x 0,46 *Thực phép nhân nhân số tự nhiên 12 92 46 ,5 *Phần thập phân số 0,46 có hai chữ số, ta dùng dấu phẩy tách tích hai chữ số kể từ phải sang trái Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân số thập phân với số tự nhiên Muốn nhân số thập phân với số tự nhiên ta làm sau: - Nhân nhân số tự nhiên -Đếm xem phần thập phân số thập phân có chữ số dùng dấu phẩy tách tích nhiêu chữ số kể từ phải sang trái Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán NHÂN M ộT S ố TH ậP PHÂN V ớI M ộT S ố T ự NHIÊN Chú ý: Khi nhân số thập phân với số tự nhiên ta thực theo ba thao tác sau: Nhân Đếm Tách Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân số thập phân với số tự nhiên Bài 1( 56 ): Đặt tính tính a/ 2,5 x 17,5 b/ 4,18 x 20,90 c/ 0,256 x 2,048 d/ 6,8 x 15 340 68 102,0 Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân số thập phân với số tự nhiên Bài 1( 56 ): Đặt tính tính a/ 2,5 x 17,5 b/ 4,18 x 20,90 c/ 0,256 x 2,048 d/ 6,8 x 15 340 68 102,0 Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân số thập phân với số tự nhiên Bài 2( 56 ):viết số thích hợp vào ô trống Thừa số Thừa số Tích 3,18 9,54 8,07 40,35 2,389 10 23,89 Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân số thập phân với số tự nhiên Bài 2( 56 ):viết số thích hợp vào ô trống Thừa số Thừa số Tích 3,18 9,54 8,07 40,35 2,389 10 23,89 Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân số thập phân với số tự nhiên Bài 3( 56 ): Một ô tô 42,6 km Hỏi ô tô ki-lômét? Tóm tắt: 42,6km ? km Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân số thập phân với số tự nhiên Bài 3( 56 ): Bài giải Trong ô tô số km là: 42,6 x = 170,4(km) Đáp số: 170,4 km Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân số thập phân với số tự nhiên Bài 3( 56 ): Bài giải Trong ô tô số km là: 42,6 x = 170,4(km) Đáp số: 170,4 km Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân số thập phân với số tự nhiên Củng cố Dặn dò: Hãy chọn phương án a/45,18 x = A 225,8 B 225,9 B C 225,7 b/12,34 x = A 74,14 B 74,40 C 74,04 C Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân số thập phân với số tự nhiên Về nhà : ôn lại Muốn nhân số thập phân với số tự nhiên ta làm sau: - Nhân nhân số tự nhiên -Đếm xem phần thập phân số thập phân có chữ số dùng dấu phẩy tách tích nhiêu chữ số kể từ phải sang trái Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân số thập phân với số tự nhiên Về nhà : ôn lại Muốn nhân số thập phân với số tự nhiên ta làm sau: - Nhân nhân số tự nhiên -Đếm xem phần thập phân số thập phân có chữ số dùng dấu phẩy tách tích nhiêu chữ số kể từ phải sang trái [...]... - Nhân như nhân các số tự nhiên -Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Về nhà : ôn lại bài Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau: - Nhân như nhân các số tự nhiên -Đếm xem trong phần thập phân của số. .. Toán Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Bài 2( 56 ):viết số thích hợp vào ô trống Thừa số Thừa số Tích 3 ,18 3 9,54 8,07 5 40,35 2,389 10 23,89 Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Bài 2( 56 ):viết số thích hợp vào ô trống Thừa số Thừa số Tích 3 ,18 3 9,54 8,07 5 40,35 2,389 10 23,89 Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân một số thập phân với một số. .. được số km là: 42,6 x 4 = 17 0,4(km) Đáp số: 17 0,4 km Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Củng cố Dặn dò: Hãy chọn phương án đúng a/45 ,18 x 5 = A 225,8 B 225,9 B C 225,7 b /12 ,34 x 6 = A 74 ,14 B 74,40 C 74,04 C Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Về nhà : ôn lại bài Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên. .. ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Bài 1( 56 ): Đặt tính rồi tính a/ 2,5 x 7 17 ,5 b/ 4 ,18 x 5 20,90 c/ 0,256 x 8 2,048 d/ 6,8 x 15 340 68 10 2,0 Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Bài 1( 56 ): Đặt tính rồi tính a/ 2,5 x 7 17 ,5 b/ 4 ,18 x 5 20,90 c/ 0,256 x 8 2,048 d/ 6,8 x 15 340 68 10 2,0 Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm... với một số tự nhiên Bài 3( 56 ): Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6 km Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lômét? Tóm tắt: 42,6km ? km Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Bài 3( 56 ): Bài giải Trong 4 giờ ô tô đó đi được số km là: 42,6 x 4 = 17 0,4(km) Đáp số: 17 0,4 km Thứ sáu ngày 13 tháng 11 năm 2009 Toán Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Bài... số tự nhiên Về nhà : ôn lại bài Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau: - Nhân như nhân các số tự nhiên -Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái
- Xem thêm -

Xem thêm: NHÂN 1 số THẬP PHÂN với 1 số tự NHIÊN , NHÂN 1 số THẬP PHÂN với 1 số tự NHIÊN , NHÂN 1 số THẬP PHÂN với 1 số tự NHIÊN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay