NGHĨA QUÂN tây sơn TIẾN RA THĂNG LONG

22 207 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:05

MỤC TIÊU BÀI DẠY GV:LÊ THỊ LIÊN –Q10-2007 TRƯƠNG TIỂU HỌC DƯƠNG MINH CHÂU Học xong ,HS biết: • Trình bày sơ lược diễn biến tiến cơng Bắc diệt quyền họ Trịnh nghĩa qn Tây Sơn • Việc nghĩa qn Tây Sơn làm chủ Thăng Longnghĩa thống đất nước , chấm dứt thời kì Trịnh- Nguyễn phân tranh Sau sử dụng GT ,xin góp ý lelien_56@yahoo.com Chân thành cám ơn MỤC TIÊU BÀI DẠY GV:LÊ THỊ LIÊN –Q10-2007 TRƯƠNG TIỂU HỌC DƯƠNG MINH CHÂU Học xong ,HS biết: • Trình bày sơ lược diễn biến tiến cơng Bắc diệt quyền họ Trịnh nghĩa qn Tây Sơn • Việc nghĩa qn Tây Sơn làm chủ Thăng Longnghĩa thống đất nước , chấm dứt thời kì Trịnh- Nguyễn phân tranh Sau sử dụng GT ,xin góp ý lelien_56@yahoo.com Chân thành cám ơn Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam HỒ CHÍ MINH Dân ta có kẻ anh hùng Nghìn thu soi rạng giống nòi quang vinh Đóng đất Quy Nhơn Đánh tan Trịnh Nguyễn cứu dân đảo huyền Nguyễn Huệ kẻ phi thường Mấy lần đánh đuổi giặc Xiêm , giặc Tàu Nguyễn Huệ kẻ phi thường Mấy lần đánh đuổi giặc Xiêm , giặc Tàu Chọn thơng tin phát triển nghĩa qn Tây Sơn Đ • Mùa xn năm 1771,ba anh em Nguyễn Nhạc , Nguyễn Lữ ,Nguyễn Huệ xây dựng khởi nghĩa Tây Sơn Nghĩa qn đánh đổ chế độ Đ Đ thống trị họ Nguyễn Đàng Trong ( 1777) , đánh đuổi qn xâm lược Xiêm (1785) • Nghĩa qn Tây Sơn làm chủ Thăng Long diệt quyền họ Trịnh Nguyễn Huệ Nguyễn Huệ THẢO LUẬN • Sau lật đổ chúa Nguyễn Đàng Trong, Nguyễn Huệ có định ? • Nghe tin Nguyễn Huệ tiến qn Bắc ,thái độ Trịnh Khải qn tướng ? • Cuộc tiến qn Bắc qn Tây Sơn diễn ? Thử phân vai, đóng vai qn Tây Sơn tiến qn Bắc THẢO LUẬN • Sau lật đổ chúa Nguyễn Đàng Trong, Nguyễn Huệ có định ? • Nghe tin Nguyễn Huệ tiến qn Bắc ,thái độ Trịnh Khải qn tướng ? • Cuộc tiến qn Bắc qn Tây Sơn diễn ? Thử phân vai, đóng vai qn Tây Sơn tiến qn Bắc Thời gian Nhân vật 1786 Nguyễn Huệ Sự kiện lòch sử ý nghóa Mở đầu cho việc thống lại đất nước sau tiêu diệt họ Trònh 200 năm chia - Kết : cắt Nguyễn Huệ làm chủ Chấm dứt thời kì Thăng Long , giao Trịnhquyền lại cho vua Lê ,mở Nguyễn đầu cho việc thống phân tranh Nghóa quân Tây Sơn tiến Thăng Long , đến đâu thắng , TỔNG KẾT • Nguyễn Huệ kéo qn Bắc,tiến vào Thăng Long ,tiêu diệt quyền họ Trịnh • Qn Nguyễn Huệ đến đâu đánh thắng đến • Năm 1785 nghĩa qn Tây Sơn làm chủ Thăng Long mở đầu cho việc thống lại đất nước ,chấm dứt thời kì Trịnh- Nguyễn phân tranh Tướng Tây Sơn có bà Bùi ngun họ , tên Thị Xn Tay bà thống đốc ba qn Đánh trận địch nhân liệt Sau sử dụng GT ,xin góp ý lelien_56@yahoo.com Chân thành cám ơn [...]... Nguyễn Huệ tiến qn ra Bắc ,thái độ của Trịnh Khải và qn tướng như thế nào ? • Cuộc tiến qn ra Bắc của qn Tây Sơn diễn ra thế nào ? Thử phân vai, đóng vai qn Tây Sơn tiến qn ra Bắc THẢO LUẬN • Sau khi lật đổ được chúa Nguyễn ở Đàng Trong, Nguyễn Huệ có quyết định gì ? • Nghe tin Nguyễn Huệ tiến qn ra Bắc ,thái độ của Trịnh Khải và qn tướng như thế nào ? • Cuộc tiến qn ra Bắc của qn Tây Sơn diễn ra thế nào... qn Tây Sơn tiến qn ra Bắc Thời gian Nhân vật 1786 Nguyễn Huệ Sự kiện lòch sử ý nghóa Mở đầu cho việc thống nhất lại đất nước sau tiêu diệt họ Trònh hơn 200 năm chia - Kết quả : cắt Nguyễn Huệ làm chủ Chấm dứt thời kì Thăng Long , giao Trịnhquyền lại cho vua Lê ,mở Nguyễn đầu cho việc thống nhất phân tranh Nghóa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long , đến đâu thắng đó , TỔNG KẾT • Nguyễn Huệ kéo qn ra Bắc ,tiến. .. Sơn tiến ra Thăng Long , đến đâu thắng đó , TỔNG KẾT • Nguyễn Huệ kéo qn ra Bắc ,tiến vào Thăng Long ,tiêu diệt chính quyền họ Trịnh • Qn của Nguyễn Huệ đi đến đâu đánh thắng đến đó • Năm 1785 nghĩa qn Tây Sơn làm chủ Thăng Long mở đầu cho việc thống nhất lại đất nước ,chấm dứt thời kì Trịnh- Nguyễn phân tranh Tướng Tây Sơn có một bà Bùi là ngun họ , tên là Thị Xn Tay bà thống đốc ba qn Đánh hơn mấy
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHĨA QUÂN tây sơn TIẾN RA THĂNG LONG , NGHĨA QUÂN tây sơn TIẾN RA THĂNG LONG , NGHĨA QUÂN tây sơn TIẾN RA THĂNG LONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay