LUYỆN từ và câu

22 167 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:05

Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 Luyện từ câu: Ô n tập từ đặc điểm Ô n tập câu: Ai nào? Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ô n tập từ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai nào? Bài 1:Tìm từ đặc điểm câu thơ sau: Em vẽ làng xóm Tre xanh, lúa xanh Sông máng lượn quanh Một dòng xanh mát Trời mây bát ngát Xanh ngắt mùa thu Định Hải Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ô n tập từ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai nào? Bài 1:Tìm từ đặc điểm câu thơ sau: Em vẽ làng xóm Tre xanh, lúa xanh Sông máng lượn quanh Một dòng xanh mát Trời mây bát ngát Xanh ngắt mùa thu Định Hải Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ô n tập từ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai nào? Bài 1:Tìm từ đặc điểm câu thơ sau: Em vẽ làng xóm Tre xanh, lúa xanh Sông máng lượn quanh Một dòng xanh mát Trời mây bát ngát Xanh ngắt mùa thu Định Hải Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ô n tập từ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai nào? Bài 1:Tìm từ đặc điểm câu thơ sau: Em vẽ làng xóm Tre xanh, lúa xanh Sông máng lượn quanh Một dòng xanh mát Trời mây bát ngát Xanh ngắt mùa thu Định Hải Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ô n tập từ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai nào? Bài 1:Tìm từ đặc điểm câu thơ sau: Em vẽ làng xóm Tre xanh, lúa xanh Sông máng lượn quanh Một dòng xanh mát Trời mây bát ngát Xanh ngắt mùa thu Định Hải Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ô n tập từ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai nào? Bài 1:Tìm từ đặc điểm câu thơ sau: Em vẽ làng xóm Tre xanh, lúa xanh Sông máng lượn quanh Một dòng xanh mát Trời mây bát ngát Xanh ngắt mùa thu Định Hải Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ô n tập từ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai nào? Bài 1:Tìm từ đặc điểm câu thơ sau: Em vẽ làng xóm Tre xanh, lúa xanh Sông máng lượn quanh Một dòng xanh mát Trời mây bát ngát Xanh ngắt mùa thu Định Hải Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ô n tập từ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai nào? Bài2:Trong câu thơ sau, vật so sánh với đặc điểm nào? a) Tiếng suối tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa Hồ Chí Minh b) Rồi đến chị thương Rồi đến em thảo Ông hiền hạt gạo Bà hiền suối Trúc Thông c) Cam Xã Đoài mọng nước Giọt vàng mật ong Phạm Tiến Duật Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ô n tập từ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai nào? Bài2:Trong câu thơ sau, vật so sánh với đặc điểm nào? a) Tiếng suối tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa Hồ Chí Minh b) Rồi đến chị thương Rồi đến em thảo Ông hiền hạt gạo Bà hiền suối Trúc Thông c) Cam Xã Đoài mọng nước Giọt vàng mật ong Phạm Tiến Duật Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ô n tập từ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai nào? Bài2:Trong câu thơ sau, vật so sánh với đặc điểm nào? Sự vật A So sánh đặc điểm gì? Sự vật B Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ô n tập từ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai nào? Bài2:Trong câu thơ sau, vật so sánh với đặc điểm nào? Sự vật A a) Tiếng suối So sánh đặc điểm gì? Sự vật B Tiếng hát Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ô n tập từ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai nào? Bài2:Trong câu thơ sau, vật so sánh với đặc điểm nào? Sự vật A a) Tiếng suối So sánh đặc điểm gì? Trong Sự vật B Tiếng hát Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ô n tập từ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai nào? Bài2:Trong câu thơ sau, vật so sánh với đặc điểm nào? Sự vật A a) Tiếng suối b) Ông So sánh đặc điểm gì? Trong Sự vật B Tiếng hát Hạt gạo Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ô n tập từ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai nào? Bài2:Trong câu thơ sau, vật so sánh với đặc điểm nào? Sự vật A a) Tiếng suối b) Ông So sánh đặc điểm gì? Trong Sự vật B Tiếng hát Hạt gạo Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ô n tập từ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai nào? Bài2:Trong câu thơ sau, vật so sánh với đặc điểm nào? Sự vật A a) Tiếng suối b) Ông Bà So sánh đặc điểm gì? Sự vật B Trong Tiếng hát Hiền Hạt gạo Suối Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ô n tập từ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai nào? Bài2:Trong câu thơ sau, vật so sánh với đặc điểm nào? Sự vật A a) Tiếng suối b) Ông Bà So sánh đặc điểm gì? Sự vật B Trong Tiếng hát Hiền Hiền Hạt gạo Suối Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ô n tập từ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai nào? Bài2:Trong câu thơ sau, vật so sánh với đặc điểm nào? Sự vật A a) Tiếng suối b) Ông Bà c) Giọt nước (Cam Xã Đoài) So sánh đặc điểm gì? Sự vật B Trong Tiếng hát Hiền Hiền Hạt gạo Suối Mật ong Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ô n tập từ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai nào? Bài 2:Trong câu thơ sau, vật so sánh với đặc điểm nào? Sự vật A a) Tiếng suối So sánh đặc điểm gì? Sự vật B Trong Tiếng hát b) Ông Bà Hiền Hiền Hạt gạo Suối c) Giọt nước (Cam Xã Đoài) Vàng Mật ong Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ô n tập từ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai nào? Bài 3:Tìm phận câu: -Trả lời câu hỏi Ai (con , gì)? -Trả lời câu hỏi Thế nào? a) Anh Kim Đồng nhanh trí dũng cảm b) Nhưng hạt sướng sớm long lanh bóng đèn pha lê c) Chợ hoa đường Nguyễn Huệ đông nghịt người Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ô n tập từ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai nào? Bài 3:Tìm phận câu: -Trả lời câu hỏi Ai (con , gì)? -Trả lời câu hỏi Thế nào? a) Anh Kim Đồng nhanh trí dũng cảm b) Nhưng hạt sướng sớm long lanh bóng đèn pha lê c) Chợ hoa đường Nguyễn Huệ đông nghịt người Thứ ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ câu Ô n tập từ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai nào? Bài 3: a) Anh Kim Đồng / nhanh trí dũng cảm Ai? nào? b) Những hạt sướng sớm / long lanh bóng Ai? nào? đèn pha lê c) Chợ hoa đường Nguyễn Huệ /đông nghịt người Ai? nào? [...]...Thứ 2 ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ và câu Ô n tập về từ chỉ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai thế nào? Bài2:Trong những câu thơ sau, các sự vật được so sánh với nhau về những đặc điểm nào? Sự vật A So sánh về đặc điểm gì? Sự vật B Thứ 2 ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ và câu Ô n tập về từ chỉ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai thế nào? Bài2:Trong những câu thơ sau, các sự vật được so sánh với... ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ và câu Ô n tập về từ chỉ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai thế nào? Bài2:Trong những câu thơ sau, các sự vật được so sánh với nhau về những đặc điểm nào? Sự vật A a) Tiếng suối So sánh về đặc điểm gì? Trong Sự vật B Tiếng hát Thứ 2 ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ và câu Ô n tập về từ chỉ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai thế nào? Bài2:Trong những câu thơ sau, các sự vật được... tháng 12 năm 2005 : Luyện từ và câu Ô n tập về từ chỉ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai thế nào? Bài2:Trong những câu thơ sau, các sự vật được so sánh với nhau về những đặc điểm nào? Sự vật A a) Tiếng suối b) Ông So sánh về đặc điểm gì? Trong Sự vật B Tiếng hát Hạt gạo Thứ 2 ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ và câu Ô n tập về từ chỉ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai thế nào? Bài2:Trong những câu thơ sau, các sự... 2005 : Luyện từ và câu Ô n tập về từ chỉ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai thế nào? Bài2:Trong những câu thơ sau, các sự vật được so sánh với nhau về những đặc điểm nào? Sự vật A a) Tiếng suối b) Ông Bà So sánh về đặc điểm gì? Sự vật B Trong Tiếng hát Hiền Hiền Hạt gạo Suối trong Thứ 2 ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ và câu Ô n tập về từ chỉ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai thế nào? Bài2:Trong những câu thơ... 2005 : Luyện từ và câu Ô n tập về từ chỉ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai thế nào? Bài 2:Trong những câu thơ sau, các sự vật được so sánh với nhau về những đặc điểm nào? Sự vật A a) Tiếng suối So sánh về đặc điểm gì? Sự vật B Trong Tiếng hát b) Ông Bà Hiền Hiền Hạt gạo Suối trong c) Giọt nước (Cam Xã Đoài) Vàng Mật ong Thứ 2 ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ và câu Ô n tập về từ chỉ đặc điểm - Ô n tập câu: ... Bài 3:Tìm bộ phận của câu: -Trả lời câu hỏi Ai (con gì , cái gì)? -Trả lời câu hỏi Thế nào? a) Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm b) Nhưng hạt sướng sớm long lanh như những bóng đèn pha lê c) Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người Thứ 2 ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ và câu Ô n tập về từ chỉ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai thế nào? Bài 3:Tìm bộ phận của câu: -Trả lời câu hỏi Ai (con gì... -Trả lời câu hỏi Ai (con gì , cái gì)? -Trả lời câu hỏi Thế nào? a) Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm b) Nhưng hạt sướng sớm long lanh như những bóng đèn pha lê c) Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người Thứ 2 ngày 05 tháng 12 năm 2005 : Luyện từ và câu Ô n tập về từ chỉ đặc điểm - Ô n tập câu: Ai thế nào? Bài 3: a) Anh Kim Đồng / rất nhanh trí và dũng cảm Ai? thế nào? b) Những hạt sướng
- Xem thêm -

Xem thêm: LUYỆN từ và câu , LUYỆN từ và câu , LUYỆN từ và câu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay