LUYỆN tập

12 146 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:04

GV thực hiện: Nguyễn Thị Minh Tho Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2009 Toán: Bài cũ: Điền dấu >; 700mm 7dm 3mm Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2009 Toán: Luyện tập chung Bài 1: Tính nhẩm Kiến thức x = 54 28 : = x = 49 56 : = x = 56 36 : = 6 x = 18 48 : = x = 35 40 : = Củng cố phép x = 30 42 : = tính nhân, chia bảng Củng cố nhân, chia số có hai chữ số với số có chữ số 15 x 105 24 24 2 12 04 30 x 180 93 31 03 42 x 210 69 23 09 Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2009 Toán: Luyện tập chung Bài 3: Số ? Củng cố mối quan hệ cách đổi đơn vị đo độ dài 40dm + 4dm 4m 4dm = 44 dm 2m 14cm = 214 cm Bài 4: Tổ Một trồng 25 cây, tổ Hai trồng gấp lần số tổ Một Hỏi tổ Hai trồng ? Tóm tắt: 25dạng toán Củng cố Tổ Một: gấp số Tổ Hai lên: nhiều lần ? Bài giải: Bài giải: Tổ Hai trồng số là: 25 x = 75(cây) Đáp số: 75 Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2009 Toán: Luyện tập chung Bài 5: a Đo độ dài đoạn thẳng AB: 12 cm b Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài độ dài đoạn thẳng AB Độ dài đoạn thẳng CD cm Củng cố cách đo vẽ đoạn thẳng Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2009 Toán: Luyện tập chung Bài 5: a Đo độ dài đoạn thẳng AB: 12 cm b Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài độ dài đoạn thẳng AB Độ dài đoạn thẳng CD cm Củng cố cách đo vẽ đoạn thẳng Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2009 Toán: Luyện tập chung Nhân, chia bảng Nhân, chia số có hai chữ số với số có chữ số Gấp số lên nhiều lần Mối quan hệ cách đổi đơn vị đo độ dài Cách đo vẽ đoạn thẳng Chúc em chăm ngoan, học giỏi Chúc em chăm ngoan, học giỏi Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2009 Toán: Luyện tập chung * Nhân, chia bảng * Nhân, chia số có hai chữ số với số có chữ số * Mối quan hệ cách đổi đơn vị đo độ dài *Gấp số lên nhiều lần [...]...Chúc các em chăm ngoan, học giỏi Thứ sáu ngày 6 tháng 11 năm 2009 Toán: Luyện tập chung * Nhân, chia trong bảng * Nhân, chia số có hai chữ số với số có một chữ số * Mối quan hệ và cách đổi các đơn vị đo độ dài *Gấp một số lên nhiều lần
- Xem thêm -

Xem thêm: LUYỆN tập , LUYỆN tập , LUYỆN tập , Bµi 4: Tæ Mét trång ®­îc 25 c©y, tæ Hai trång ®­îc gÊp 3 lÇn sè c©y cña tæ Mét. Hái tæ Hai trång ®­îc bao nhiªu c©y ?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay