Quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại cục hải quan TP hà nội

21 197 1
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:02

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o LỤC VĂN TRƯỜNG QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o LỤC VĂN TRƯỜNG QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ VÂN ANH XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2016 CAM KẾT Luận văn thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế với đề tài “Quản lý thu thuế xuất nhập Cục Hải quan TP Hà Nội” đƣợc tác giả viết dƣới hƣớng dẫn TS Trần Thị Vân Anh Trong trình viết luận văn, tác giả có tham khảo, kế thừa sử dụng thông tin, số liệu từ số báo cáo, sách báo, tạp chí chuyên ngành luận án, luận văn liên quan theo danh mục tài liệu tham khảo Số liệu Luận văn xác có nguồn gốc rõ ràng, tin cậy Tác giả xin cam đoan Luận văn công trình nghiên cứu thân, chƣa đƣợc công bố công trình nghiên cứu khác LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn trƣớc hết xin gửi lời cảm ơn biết ơn sâu sắc đến TS Trần Thị Vân Anh, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, tận tình dẫn, định hƣớng tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình nghiên cứu thực Luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy cô giáo khoa Kinh tế trị, Khoa Đào tạo Sau Đại học - Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội quan tâm giúp đỡ đƣợc học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu Hội đồng đánh giá kết nghiên cứu sơ - PGS.TS Phạm Văn Dũng, TS Lƣu Quốc Đạt, TS Nguyễn Thị Thu Hoài Đồng thời, xin trân trọng cảm ơn quan, đơn vị, cá nhân chia sẻ thông tin, cung cấp nguồn tài liệu, tài liệu hữu ích phục vụ cho trình nghiên cứu đề tài, đặc biệt Cục Hải quan TP Hà Nội, Sở Tài Hà Nội Kho bạc Nhà nƣớc Hà Nội… Cuối cùng, xin đƣợc cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Người thực Lục Văn Trường MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HỘP iii DANH MỤC HÌNH iii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨUError! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.2 Cơ sở lý luận quản lý thu thuế xuất nhập khẩuError! Bookmark not defined 1.2.1 Thuế xuất nhập Error! Bookmark not defined 1.2.2 Quản lý thu thuế xuất nhập Error! Bookmark not defined 1.2.3 Nội dung quản lý thu thuế xuất nhập hải quan Error! Bookmark not defined 1.2.4 Tiêu chí đánh giá kết quản lý thu thuế xuất nhập Error! Bookmark not defined 1.2.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu thuế xuất nhập Error! Bookmark not defined 1.3 Kinh nghiệm quản lý thu thuế xuất nhập số đơn vị hải quan địa phƣơng học kinh nghiệm rút cho Cục Hải quan Hà Nội Error! Bookmark not defined 1.3.1 Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh Error! Bookmark not defined 1.3.2 Cục Hải quan tỉnh Lào Cai Error! Bookmark not defined 1.3.3 Bài học kinh nghiệm rút cho Cục Hải quan Hà Nội……………29 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined 2.1 Địa điểm thời gian thực nghiên cứu………………………….31 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.1.1 Quy trình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.1.2 Nguồn liệu sử dụng Error! Bookmark not defined 2.1.3 Phương pháp thu thập liệu Error! Bookmark not defined 2.1.4 Phương pháp xử lý liệu Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘIError! Bookmark not defined 3.1 Giới thiệu Cục Hải quan TP Hà NộiError! Bookmark not defined 3.1.1 Giới thiệu chung Error! Bookmark not defined 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ Error! Bookmark not defined 3.1.3 Sơ đồ cấu tổ chức Error! Bookmark not defined 3.1.4 Nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020Error! Bookmark not defined 3.2 Thực trạng quản lý thu thuế xuất nhập Cục Hải quan TP Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.2.1.Quản lý thu theo sắc thuế xuất nhập khẩuError! Bookmark not defined 3.2.2 Quản lý thu nộp thuế Error! Bookmark not defined 3.2.3 Quản lý đối tượng kê khai nộp thuế xuất nhập Error! Bookmark not defined 3.2.4 Quản lý tính thuế xuất nhập Error! defined Bookmark not 3.2.5 Quản lý miễn, giảm, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập Error! Bookmark not defined 3.2.6 Kiểm tra sau thông quan, tra thuế xuất nhập Error! Bookmark not defined 3.2.7 Phòng, chống buôn lậu gian lận thương mạiError! Bookmark not defined 3.3 Đánh giá kết quản lý thu thuế xuất nhập Cục Hải quan TP Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 Error! Bookmark not defined 3.3.1 Những kết đạt Error! Bookmark not defined 3.3.2 Hạn chế quản lý thu thuế xuất nhập Cục Hải quan TP Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế quản lý thu thuế xuất nhập Cục Hải quan TP Hà Nội Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Error! Bookmark not defined 4.1 Định hƣớng hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập Cục Hải quan TP Hà Nội Error! Bookmark not defined 4.1.1 Đổi quan điểm quản lý thu thuế xuất nhập Cục Hải quan TP Hà Nội Error! Bookmark not defined 4.1.2 Phương hướng hoàn thiện quản lý thu thuế xuất nhập Cục Hải quan TP Hà Nội Error! Bookmark not defined 4.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế xuất nhập Cục Hải quan TP Hà Nội Error! Bookmark not defined 4.2.1 Hoàn thiện công tác quản lý đối tượng khai thuế, nộp thuế Error! Bookmark not defined 4.2.2 Tăng cường kiểm tra phòng chống gian lận thuếError! Bookmark not defined 4.2.3 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, tra thuế sau thông quan Error! Bookmark not defined 4.2.4 Kiểm soát chặt chẽ khoản nợ đọng, không để nợ xấu phát sinh Error! Bookmark not defined 4.2.5 Xây dựng quy chế phối hợp thu thuế xuất nhập với quan hữu quan Error! Bookmark not defined 4.3 Một số đề xuất, kiến nghị Error! Bookmark not defined 4.3.1 Kiến nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quanError! Bookmark not defined 4.3.2 Kiến nghị Ủy ban nhân dân TP Hà NộiError! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Nguyên nghĩa Ký hiệu DN GATT Doanh nghiệp General Agreement on Tarrifs and Trade – Hiệp định chung thuế quan mậu dịch GTT22 Hệ thống liệu thông tin giá tính thuế GTT02 Hệ thống quản lý liệu giá tính thuế GTT01 Giá tính thuế GTGT Giá trị gia tăng NK Nhập NNT Ngƣời nộp thuế NSNN Ngân sách nhà nƣớc 10 TNCN Thu nhập cá nhân 11 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 12 TTHC Thủ tục hành Vietnam Customs Intelligent System – Hệ thống 13 VNACCS/VCIS thông quan tự động hệ thống sở liệu thông tin tình báo 14 WCO WTO 15 Tổ chức Hải quan giới World Trade Organization – Tổ chức Thƣơng mại giới 16 XK Xuất 17 XNK Xuất nhập i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Bảng 1.1 Số thu thuế XK, thuế NK giai đoạn 2011 - 2014 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Tình hình truy thu qua tham vấn giá Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Thống kê số nợ đọng thuế Cục Hải quan TP Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 Thống kê tổng kim ngạch XNK, tổng số thu thuế XK, thuế NK giai đoạn 2011 - 2015 Số lƣợng tờ khai hải quan đăng ký Cục Hải quan TP Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015 Kết kiểm tra sau thông quan Cục Hải quan TP Hà Nội Số liệu vi phạm đƣợc phát năm 2012 - 2015 Kết thu NSNN Cục Hải quan TP Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 ii Trang 27 44 46 48 51 56 58 62 DANH MỤC HỘP STT Hộp Nội dung Trang Hộp 3.1 Nhiệm vụ Cục Hải quan TP Hà Nội 37 DANH MỤC HÌNH STT Hình Hình 3.1 Nội dung Sơ đồ cấu tổ chức Cục Hải quan Thành phố Hà Nội tính đến năm 2015 iii Trang 40 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thấm nhuần lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh “thu thuế phải thu lòng dân”, năm qua với xu hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng Nhà nƣớc ta không ngừng hoàn thiện, cải cách sách pháp luật thuế phù hợp với tình hình theo hƣớng tạo điều kiện thuận lợi cho NNT; từ huy động đƣợc nguồn lực tài từ đóng góp nhân dân, phục vụ cho nhu cầu chi tiêu xã hội Đến nay, Việt Nam tham gia ký kết 12 Hiệp định thƣơng mại tự (FTA), có số FTA đặc biệt quan trọng vừa đƣợc ký kết năm 2015 2016, nhƣ Hiệp định đối tác kinh tế Xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP), Hiệp định thƣơng mại tự Việt Nam - EU (EVFTA) Theo lộ trình đến năm 2018 có 95% dòng thuế với đối tác FTA mà Việt Nam ký kết có mức thuế suất 0% Nhƣ vậy, tƣơng lai gần (2-3 năm), nguồn thu từ thuế XK, NK bị ảnh hƣởng có chiều hƣớng giảm dần theo lộ trình hiệp định mà ký kết Thực trạng đặt “bài toán” cho ngành Hải quan Việt Nam làm để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN đƣợc giao nhƣ đảm bảo nguồn thu thuế XK, thuế NK giữ mức ổn định, bền vững… Bên cạnh tác động tích cực, sách thuế XK, thuế NK bộc lộ số hạn chế, không phù hợp với thực tế phát triển kinh tế hội nhập quốc tế đất nƣớc Mặc dù có nhiều cải tiến sửa đổi Biểu thuế nhập ƣu đãi nhƣ thu hẹp mức thuế suất chênh lệch, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK, nhƣng thực tế số mặt hàng có tên gọi phạm vi sử dụng giống nhau, có mức thuế suất chênh lệch tiêu chuẩn phân biệt, dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện kéo dài Bên cạnh đó, số nội dung thực “trị giá tính thuế đến cửa đầu tiên” chƣa phù hợp với chuẩn mực quốc tế, gây khó khăn, cho ngƣời nộp thuế thực Mặt khác, việc nghiên cứu bản, chuyên sâu gian lận qua trị giá chƣa đƣợc quan tâm mức hiệu Hệ thống sở liệu chƣa phong phú, thông tin có giá trị sử dụng thấp, độ tin cậy thấp, chƣa gắn kết với tập đoàn, sở định giá quốc tế, cách làm thủ công, đơn điệu, hiệu quả… Trong đó, tình hình buôn lậu, gian lận thƣơng mại hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới chƣa đƣợc loại bỏ, mà diễn biến ngày phức tạp hơn… Điều làm hạn chế tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại, thƣơng mại đầu tƣ Việt Nam với nƣớc khu vực giới Do đó, công tác quản lý thu thuế XNK bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cần phải đƣợc điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với thông lệ quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho DN, NNT, đồng thời tạo nguồn thu cho NSNN ổn định, bền vững Trƣớc tình hình đó, công tác quản lý thu thuế nói chung quản lý thu thuế XNK nói riêng bối cảnh cần đƣợc triển khai thực cải cách toàn diện mặt phƣơng pháp quản lý, TTHC, máy tổ chức, đội ngũ cán bộ, áp dụng công nghệ thông tin… Nhƣ vậy, việc hoàn thiện công tác quản lý thu thuế XK, thuế NK đòi hỏi cấp thiết, nhiệm vụ trọng tâm ngành Tài nói chung ngành Hải quan nói riêng giai đoạn Từ phân tích trên, việc chọn đề tài: “Quản lý thu thuế XNK Cục Hải quan TP Hà Nội” vừa có ý nghĩa mặt lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn giai đoạn mở rộng quan hệ với nhiều nƣớc có kinh tế phát triển giới Xuất phát từ tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu, đề tài hƣớng đến trả lời câu hỏi: Làm để hoàn thiện công tác quản lý thu thuế XNK Cục Hải quan TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020? 2 Mục tiêu nghiên cứu Luận văn: Mục tiêu nghiên cứu Luận văn tìm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế XNK Cục Hải quan TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020 Để đạt đƣợc mục tiêu trên, Luận văn nghiên cứu số vấn đề lý luận thuế XK, thuế NK, nội dung quản lý nhà nƣớc hải quan hoạt động này, đánh giá thực trạng quản lý thu thuế XNK Cục Hải quan TP Hà Nội, làm rõ nguyên nhân hạn chế, từ đề xuất giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế XNK Cục Hải quan TP Hà Nội thời gian tới Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Quản lý thu thuế XNK Cục Hải quan TP Hà Nội 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: Luận văn nghiên cứu nội dung hoạt động quản lý thu thuế XNK theo cách tiếp cận quy trình quản lý thu thuế gồm quản lý khâu khai báo thuế; quản lý trình nộp thuế; kiểm tra sau thông quan, tra thuế XNK - Về không gian: Nghiên cứu hoạt động quản lý thu thuế XNK Cục Hải quan TP Hà Nội - Về thời gian: Số liệu thu thập từ năm 2011 đến năm 2015 Câu hỏi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu luận văn nhằm hƣớng tới trả lời câu hỏi: Làm để hoàn thiện công tác quản lý thu thuế XNK Cục Hải quan TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020? Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài: - Về mặt lý luận: Luận văn góp phần hệ thống hóa sở lý luận thuế, quản lý thu thuế XNK DN có hoạt động sản xuất kinh doanh địa bàn TP Hà Nội - Về ý nghĩa thực tiễn: Luận văn phân tích ƣu điểm, hạn chế công tác quản lý thu thuế XNK Cục Hải quan TP Hà Nội, từ đƣa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế XK, thuế NK Cục Hải quan TP Hà Nội bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng Kết cấu luận văn: Luận văn phần mở đầu kết luận gồm có chƣơng sau đây: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận quản lý thu thuế xuất nhập Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu thiết kế nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng quản lý thu thuế xuất nhập Cục Hải quan Thành phố Hà Nội Chƣơng 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý thu thuế xuất nhập Cục Hải quan Thành phố Hà Nội DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Thị Bất Vũ Duy Hào, 2002 Giáo trình quản lý thuế Hà Nội: NXB Thống kê Bộ Tài chính, 2015 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, ngày 25 tháng năm 2015, Hà Nội Bộ Tài chính, 2015 Thông tư số 39/2015/TT-BTC quy định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, ngày 25 tháng năm 2015, Hà Nội Bộ Tài chính, 2014 Biểu thuế suất xuất nhập Hà Nội: NXB Tài Hồ Ngọc Cẩn, 2003 Thuế xuất nhập 2013 Hà Nội: NXB Thống kê Cục Hải quan Hà Nội, Chi cục kiểm tra sau thông quan, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Báo cáo tình hình công tác năm 2011 – 2015 phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016-2020 Hà Nội Cục Hải quan Hà Nội, 2011,2012,2013,2014,2015 Tổng kết công tác năm 2011-2015 phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2016-2020 Hà Nội Phùng Quang Hội, 2015 Quản lý thu thuế xuất nhập Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn Luận văn thạc sỹ kinh tế Học viện Chính trị khu vực I, Hà Nội Phan Thị Kiều Lê, 2009 Nâng cao hiệu quản lý thuế nhập Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Thị Liên Nguyễn Văn Hiệu, 2007 Giáo trình thuế Hà Nội: NXB Tài 11 Bùi Xuân Lƣu, 2001 Giáo trình kinh tế quốc tế Đại học Ngoại Thƣơng 12 Nguyễn Thị Mai, 2002 Mô hình tổ chức máy quản lý thuế giới Tạp chí Thuế Nhà nước, 3, tr 12-14 13 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2005 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập số 45/2005/QH11 Hà Nội, tháng năm 2005 14 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2006 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 Hà Nội, tháng 11 năm 2006 15 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2014 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 Hà Nội, tháng 06 năm 2014 16 Thủ tƣớng Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2011 Quyết định số 732/QĐ-TTg việc phê duyệt chiến lƣợc cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2020, ngày 17 tháng năm 2011 17 Trần Thu Trang, 2012 Quản lý nhà nước lĩnh vực thuế xuất khẩu, nhập theo pháp luật Việt Nam Luận văn thạc sỹ trƣờng Đại học Luật Hà Nội 18 Lê Xuân Trƣờng Nguyễn Đình Chiến, 2013 Nhận diện hành vi gian lận thuế Tạp chí Tài chính, số 9/2013 Website 19 Hải Anh, 2014 Năm 2015, tiêu thu ngân sách Hải quan TP Hồ Chí Minh 90.000 tỷ đồng {http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-1226/nam-2015-chi-tieu-thu-ngan-sach-cua-hai-quan-tpho-chi-minh-la90000-ty-dong-16505.aspx} [Ngày truy cập 26 tháng 12 năm 2014] 20 Thu Hạnh, 2014 Hải quan TP Hồ Chí Minh thu ngân sách vượt 4.737 tỷ đồng {http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014- 01-08/hai-quan-tp-ho-chi-minh-thu-ngan-sach-vuot-4737-ty-dong6936.aspx } [Ngày truy cập: 08 tháng 01 năm 2014] 21 Tạp chí Tài chính, 2015 Hải quan Lào Cai: Vững vàng nơi “Đầu sóng, gió” {http://tapchitaichinh.vn/Tap-trung-cai-thien-moi-truong-dautu-kinh-doanh/hai-quan-lao-cai-vung-vang-noi-dau-song-ngon-gio71466.html} [Ngày truy cập tháng 11 năm 2015] 22 Minh Tâm, 2013 Hải quan TPHCM: tiêu thu ngân sách cao! {http://www.thesaigontimes.vn/90945/Hai-quan-TPHCM-chi-tieu-thungan-sach-qua-cao!.html} [Ngày truy cập: 25 tháng 11 năm 2013] DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ Lục Văn Trƣờng Hà Thị Hƣơng Lan, 2014 Kinh nghiệm huy động vốn số nƣớc giới Tạp chí Tài chính, số (597), trang 23-24 Lục Văn Trƣờng, 2016 Quản lý thuế xuất, nhập số nƣớc học cho Việt Nam Tạp chí Tài chính, kỳ (628), trang 55-57 [...]... công tác quản lý thu thuế XNK tại Cục Hải quan TP Hà Nội trong thời gian tới 3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Quản lý thu thuế XNK tại Cục Hải quan TP Hà Nội 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: Luận văn nghiên cứu những nội dung cơ bản của hoạt động quản lý thu thuế XNK theo cách tiếp cận quy trình quản lý thu thuế gồm quản lý khâu khai báo thu ; quản lý quá trình nộp thu ;... thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội 4 5 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1 Nguyễn Thị Bất và Vũ Duy Hào, 2002 Giáo trình quản lý thu Hà Nội: NXB Thống kê 2 Bộ Tài chính, 2015 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thu xuất khẩu, thu nhập khẩu và quản lý thu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, ngày 25 tháng 3 năm 2015, Hà. .. Về mặt lý luận: Luận văn góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về thu , quản lý thu thuế XNK của các DN có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội - Về ý nghĩa thực tiễn: Luận văn phân tích những ƣu điểm, hạn chế của công tác quản lý thu thuế XNK của Cục Hải quan TP Hà Nội, từ đó đƣa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế XK, thu NK của Cục Hải quan TP Hà Nội trong... nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế XNK tại Cục Hải quan TP Hà Nội trong giai đoạn 2016-2020 Để đạt đƣợc mục tiêu trên, Luận văn cũng nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về thu XK, thu NK, nội dung quản lý nhà nƣớc về hải quan đối với hoạt động này, đánh giá thực trạng quản lý thu thuế XNK tại Cục Hải quan TP Hà Nội, làm rõ những nguyên nhân của những hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp phù... năm 2016-2020 Hà Nội 7 Cục Hải quan Hà Nội, 2011,2012,2013,2014,2015 Tổng kết công tác năm 2011-2015 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2016-2020 Hà Nội 8 Phùng Quang Hội, 2015 Quản lý thu thuế xuất nhập khẩu của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn Luận văn thạc sỹ kinh tế Học viện Chính trị khu vực I, Hà Nội 9 Phan Thị Kiều Lê, 2009 Nâng cao hiệu quả quản lý thu nhập khẩu tại Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh,... ngày 25 tháng 3 năm 2015, Hà Nội 3 Bộ Tài chính, 2015 Thông tư số 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, ngày 25 tháng 3 năm 2015, Hà Nội 4 Bộ Tài chính, 2014 Biểu thu suất xuất nhập khẩu Hà Nội: NXB Tài chính 5 Hồ Ngọc Cẩn, 2003 Thu xuất nhập khẩu 2013 Hà Nội: NXB Thống kê 6 Cục Hải quan Hà Nội, Chi cục kiểm tra sau thông quan, 2011, 2012, 2013, 2014,... nhập quốc tế sâu rộng hiện nay 5 Kết cấu của luận văn: Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 4 chƣơng chính sau đây: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản lý thu thuế xuất nhập khẩu Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Thành phố Hà Nội Chƣơng 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý thu. .. trình nộp thu ; kiểm tra sau thông quan, thanh tra về thu XNK - Về không gian: Nghiên cứu hoạt động quản lý thu thuế XNK tại Cục Hải quan TP Hà Nội - Về thời gian: Số liệu thu thập từ năm 2011 đến năm 2015 Câu hỏi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu của luận văn nhằm hƣớng tới trả lời câu hỏi: Làm thế nào để hoàn thiện công tác quản lý thu thuế XNK tại Cục Hải quan TP Hà Nội trong giai đoạn 2016-2020? 3... chọn đề tài: Quản lý thu thuế XNK tại Cục Hải quan TP Hà Nội vừa có ý nghĩa về mặt lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn nhất là trong giai đoạn chúng ta đang mở rộng quan hệ với nhiều nƣớc có nền kinh tế phát triển trên thế giới Xuất phát từ tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu, đề tài hƣớng đến trả lời câu hỏi: Làm thế nào để hoàn thiện công tác quản lý thu thuế XNK tại Cục Hải quan TP Hà Nội trong giai... Kinh tế TP Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Thị Liên và Nguyễn Văn Hiệu, 2007 Giáo trình thu Hà Nội: NXB Tài chính 11 Bùi Xuân Lƣu, 2001 Giáo trình kinh tế quốc tế Đại học Ngoại Thƣơng 6 12 Nguyễn Thị Mai, 2002 Mô hình tổ chức bộ máy quản lý thu trên thế giới Tạp chí Thu Nhà nước, 3, tr 12-14 13 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2005 Luật thu xuất khẩu, thu nhập khẩu số 45/2005/QH11 Hà Nội,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại cục hải quan TP hà nội , Quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại cục hải quan TP hà nội , Quản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại cục hải quan TP hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay