Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước tại liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam

15 193 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:02

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o VŨ VĂN MINH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o VŨ VĂN MINH QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN HỒNG SƠN Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu độc lập riêng Các số liệu đƣợc nêu luận văn trung thực, tƣ liệu tài liệu tham khảo có nguồn gốc rõ ràng Tôi xin chịu trách nhiệm công trình nghiên cứu TÁC GIẢ LUẬN VĂN LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình nghiên cứu thực Luận văn Thạc sỹ, nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình quý giá nhiều thầy cô bạn bè đồng nghiệp Đầu tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn trân thành tới PGS TS Nguyễn Hồng Sơn, Thầy tận tình bảo hƣớng dẫn suốt trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô truyền đạt kiến thức trình học tập, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ việc sƣu tập tài liệu tham khảo tham gia đóng góp thời gian thực luận văn Dù cố gắng với ý thức trách nhiệm cao công trình nghiên cứu song tránh khỏi thiếu sót Rất mong tiếp tục nhận đƣợc bảo, thông cảm thầy cô Tôi xin trân trọng cảm ơn ! MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG, BIỂU i MỞ ĐẦU .1 Chƣơng 1: QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TU XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNGError! Bookmark not defined 1.1 Khái niệm cần thiết phải quản lý dự án đầu tƣ xây dựng ngân sách Nhà nƣớc Error! Bookmark not defined 1.1.1 Khái niệm, mục tiêu quản lý nhà nước đầu tư xây dựng Error! Bookmark not defined 1.1.2 Sự cần thiết Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngân sách nhà nước Error! Bookmark not defined 1.2 Nội dung quản lý dự án đầu tƣ xây dựng ngân sách nhà nƣớc Error! Bookmark not defined 1.2.1 Các nguyên tắc quản lý nhà nước hoạt động đầu tư xây dựng Error! Bookmark not defined 1.2.2 Nội dung quản lý nhà nước đầu tư xây dựng Error! Bookmark not defined 1.2.3 Các phương pháp quản lý nhà nước hoạt động đầu tư xây dựng Error! Bookmark not defined 1.2.4 Quản lý dự án đầu tư xây dựng ngân sách Nhà nước Error! Bookmark not defined 1.3 Các tiêu chí đánh giá hiệu quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Error! Bookmark not defined 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng ngân sách Nhà nƣớc Error! Bookmark not defined 1.4.1 Lập phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tưError! defined Bookmark not 1.4.2 Lập dự án đầu tư (báo cáo kinh tế kỹ thuật), thẩm định, phê duyệt dự án Error! Bookmark not defined 1.4.3 Điều chỉnh dự án: Error! Bookmark not defined 1.4.4 Thẩm định thiết kế sở (Thiết kế vẽ thi công)Error! Bookmark not defined 1.4.5 Thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán, tổng dự toán Error! Bookmark not defined 1.4.6 Chỉ định thầu, đấu thầu: Error! Bookmark not defined 1.4.7 Cấp, toán, toán vốn đầu tư Error! Bookmark not defined 1.4.8 Giám sát đầu tư Error! Bookmark not defined Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Cách tiếp cận nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Nguồn tài liệu Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phương pháp thu thập, số liệu tài liệu Error! Bookmark not defined 2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu tài liệu Error! Bookmark not defined Chƣơng : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI LIÊN HIỆP HỮU NGHỊ Error! Bookmark not defined 3.1 Khái quát tình hình đầu tƣ xây dựng ngân sách Nhà nƣớc Liên hiệp Hữu nghị Error! Bookmark not defined 3.1.1 Các yếu tố tiềm nguồn lực phát triển Liên hiệp Hữu nghị Error! Bookmark not defined 3.1.2 Tình hình đầu tư xây dựng ngân sách Nhà nước Liên hiệp Hữu nghị Error! Bookmark not defined 3.1.3 Đặc điểm hoạt động đầu tư xây dựng Liên hiệp Hữu nghị Error! Bookmark not defined 3.2 Hoạt động quản lý dự án đầu tƣ xây dựng ngân sách Nhà nƣớc Liên hiệp Hữu nghị giai đoạn 2010 - 2015 Error! Bookmark not defined 3.2.1 Quản lý công tác quy hoạch tổng thể Error! Bookmark not defined 3.2.2 Quản lý công tác kế hoạch hóa nguồn vốn cho dự án đầu tư Error! Bookmark not defined 3.2.3 Quản lý công tác chuẩn bị đầu tư Error! Bookmark not defined 3.2.4 Quản lý công tác thực dự án Error! Bookmark not defined 3.3 Kết hiệu quản lý dự án đầu tƣ xây dựng ngân sách Nhà nƣớc Liên hiệp Hữu nghị thời gian qua Error! Bookmark not defined 3.3.1 Những kết đạt được: Error! Bookmark not defined 3.3.2 Những hạn chế công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng ngân sách Nhà nước Liên hiệp Hữu nghị.Error! Bookmark not defined 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng ngân sách Nhà nước Liên hiệp Hữu nghị Error! Bookmark not defined Chƣơng : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƢƠC TẠI LIÊN HIỆP HỮU NGHỊ Error! Bookmark not defined 4.1 Quan điểm, định hƣớng, mục tiêu phát triển kinh tế - đối ngoại Liên hiệp Hữu nghị đến năm 2020 Error! Bookmark not defined 4.1.1 Quan điểm phát triển kinh tế - đối ngoại: Error! Bookmark not defined 4.1.2 Định hướng phát triển kinh tế đối ngoại Liên hiệp Hữu nghị đến năm 2020 Error! Bookmark not defined 4.1.3 Mục tiêu phát triển kinh tế - đối ngoại Liên hiệp Hữu nghị đến năm 2020 Error! Bookmark not defined 4.1.4 Quan điểm định hướng nhằm tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng ngân sách Nhà nước Liên hiệp Hữu nghị đến năm 2020 Error! Bookmark not defined 4.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng ngân sách Nhà nƣớc Liên hiệp Hữu nghị.Error! Bookmark not defined 4.2.1 Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch tổng thể tuân thủ việc triển khai thực theo quy hoạch Error! Bookmark not defined 4.2.2 Quản lý phân bổ quản lý kế hoạch vốn đầu tư xây dựng Error! Bookmark not defined 4.2.3 Đẩy mạnh cải cách hành quản lý dự án đầu tư xây dựng Error! Bookmark not defined 4.2.4 Chấn chỉnh nâng cao hiệu lực công tác tra, kiểm tra, giám sát quản lý dự án đầu tư xây dựng Error! Bookmark not defined 4.2.5 Tăng cường chế độ trách nhiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng Error! Bookmark not defined 4.2.6 Nâng cao chất lượng hoạt động xác lập trách nhiệm rõ ràng chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng Error! Bookmark not defined 4.2.7 Nâng cao vai trò bên thụ hưởng kết đầu tư Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG, BIỂU BẢNG STT Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Nội dung Trang Kết thực nguồn vốn NSNN giai đoạn 46 2011-2014 Cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ NSNN theo lĩnh vực giai 51 đoạn 2011-2014 Kết thực công tác chuẩn bị đầu tƣ 2013- 52 2014 BIỂU STT Biểu Nội dung Trang Biểu 3.1 Biểu đồ nguồn vốn đầu tƣ từ NSNN 2012-2014 46 i MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hàng năm nguồn vốn nhà nƣớc dành cho đầu tƣ ngày tăng chiếm tỷ trọng lớn ngân sách nhà nƣớc, GDP, nguồn lực quan trọng trình phát triển kinh tế đất nƣớc Quy mô đầu tƣ, hiệu đầu tƣ tác động trực tiếp đến phát triển bền vững, hiệu kinh tế đời sống ngƣời Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng (khóa XI) nêu rõ ‘‘Công tác đối ngoại nhân dân phận cấu thành công tác đối ngoại chung Đảng Nhà nƣớc ta Đổi nâng cao hiệu hoạt động đối ngoại nhân dân nhiệm vụ hệ thống trị toàn dân mà nòng cốt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp tổ chức hữu nghị Việt Nam, đoàn thể tổ chức nhân dân’’ Với mục tiêu ‘‘Xây dựng tăng cƣờng tình cảm hữu nghị nhân dân nƣớc với nhân dân ta nhân dân ta với nhân dân nƣớc, vận động nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tranh thủ ủng hộ giúp đỡ rộng rãi bạn bè quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công đổi mới, xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa’’ Đầu tƣ xây dựng đóng vai trò quan trọng việc xây dựng sở vật chất kỹ thuật nhằm đạt mục tiêu công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc Hàng năm, ngân sách nhà nƣớc chiếm tỷ lệ lớn cho đầu tƣ xây dựng Tuy nhiên, chất lƣợng đầu tƣ chƣa cao, tình trạng đầu tƣ dàn trải Mặt khác, biểu tiêu cực, tham nhũng diễn hầu hết công trình xây dựng, việc tập trung vốn vào công trình trọng tâm trọng điểm cấp bách Trƣớc thực tế đó, thời điểm này, biện pháp nâng cao chất lƣợng công tác quản lý dự án đầu tƣ ngân sách nhà nƣớc Liên hiệp tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) quan chuyên trách đối ngoại nhân dân Đảng, nhiệm vụ hoạt động đối ngoại Để đổi nâng cao hiệu hoạt động đối ngoại nhân dân theo tinh thần Chỉ thị 04-CT/TW, ngân sách nhà nƣớc phân bổ cho lĩnh vực đầu tƣ xây dựng Liên hiệp Hữu nghị nhằm bổ sung hoàn thiện sở vật chất phục vụ hoạt động đối ngoại nhƣ dự án hợp tác hữu nghị chiếm tỷ trọng lớn tăng dần theo năm Để việc đầu tƣ xây dựng đạt đƣợc mục tiêu cải thiện sở vật chất, hỗ trợ việc tăng cƣờng sức mạnh cho mặt trận ngoại giao nhân dân điều kiện đội ngũ cán Liên hiệp Hữu nghị lại chuyên hoạt động đối ngoại, lĩnh vực đầu tƣ xây dựng mẻ, kinh nghiệm quản lý vốn đầu tƣ xây dựng hạn chế vấn đề vô cấp thiết đặt quan Liên hiệp Hữu nghị Liên hiệp Hữu nghị đơn vị sử dụng hoàn toàn nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc cấp Đứng trƣớc thực trạng nguồn ngân sách nhiều hạn chế, việc sử dụng nguồn vốn cách hiệu cần thiết, nhằm tạo hệ thống sở vật chất thực hiệu hoạt động đặc thù Liên hiệp Hữu nghị công tác ngoại giao nhân dân Trƣớc thực tế đó, Liên hiệp Hữu nghị tiến hành đồng nhiều giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng từ ngân sách nhà nƣớc nội dung đặc biệt quan trọng nhằm tiết kiệm triệt để nguồn ngân sách nhà nƣớc dự án đã, triển khai thực Tuy nhiên, tính chất đặc thù quan chuyên đối ngoại, việc quản lý nhà nƣớc vốn đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc Liên hiệp Hữu nghị thời gian qua nhiều hạn chế, bất cập, chế sánh không phù hợp, chí chồng chéo thiếu tính đồng Quá trình thực quản lý dự án buông lỏng dẫn đến lãng phí, thất thoát vốn Thời gian qua, số dự án hoàn thành đƣa sử dụng nhƣng chƣa thực hiệu quả, số dự án kéo dài nên ảnh hƣởng không nhỏ đối tới hoạt động quan Liên hiệp Hữu nghị Để khắc phục tồn đó, vấn đề quản lý nhà nƣớc đầu tƣ xây dựng phải đƣợc nghiên cứu cách toàn diện, lý luận thực tiễn nhằm hoàn thiện chế quản lý lĩnh vực Công tác Ban Đầu tƣ xây dựng thuộc Liên hiệp Hữu nghị theo học lớp thạc sỹ quản lý kinh tế khóa 23 trƣờng Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, mong muốn đƣợc vận dụng kiến thức học để sâu nghiên cứu, tìm giải pháp tối ƣu phục vụ việc đổi hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc dƣ án đầu tƣ xây dựng quan Liên hiệp Hữu nghị Vì vậy, “Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng ngân sách Nhà nƣớc Liên hiệp tổ chức hữu nghị Việt Nam” đƣợc chọn làm đề tài luân văn Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu: Đƣa gợi ý giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc dự án đầu tƣ nguồn ngân sách Liên hiệp Hữu nghị 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề lý luận quản lý nhà nƣớc dự án đầu tƣ xây dựng từ nguồn ngân sách Nhà nƣớc Nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nƣớc dự án đầu tƣ xây dựng từ nguồn ngân sách Nhà nƣớc Liên hiệp Hữu nghị Đƣa số gợi ý giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc dự án đầu tƣ xây dựng từ nguồn ngân sách Nhà nƣớc Liên hiệp Hữu nghị Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng ngân sách nhà nƣớc Liên hiệp Hữu nghị bao gồm toàn dự án đầu tƣ xây dựng nhằm hoàn thiện sở vật chất nâng cao lực hoạt động quan thƣờng trực Liên hiệp Hữu nghị từ ngân sách nhà nƣớc; Các dự án hữu nghị hợp tác với nhân dân nƣớc; Các dự án tổ chức phi phủ nƣớc tài trợ 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu tập trung chủ yếu vào vấn đề kinh tế - đối ngoại, hoạt động đầu tƣ xây dựng bản, công tác quản lý dự án, tình hình thực triển khai dự án chủ thể Liên hiêp Hữu nghị trực tiếp làm Chủ đầu tƣ dự án giao cho Ban quản lý dự án thuộc Liên hiệp làm Chủ đầu tƣ Giai đoạn 2010 – 2015 thời kỳ khởi đầu nhƣng đóng vai trò then chốt lĩnh vực đầu tƣ xây dựng Liên hiệp Hữu nghị công đổi nhằm tăng cƣờng điều kiện lực hoạt động cho công tác ngoại giao nhân dân Nguồn vốn ngân sách phân bổ cho dự án đầu tƣ xây dựng, sửa chữa dự án hợp tác hữu nghị với đối tác nƣớc tƣơng đối lớn, gồm dự án hoàn thiện đƣa vào khai thác sử dụng số dự án tiếp tục triển khai Để đảm bảo tính thực tiễn liên tục, thời gian nghiên cứu khảo sát tập trung vào giai đoạn từ năm 2010 đến nay, phƣơng hƣớng giải pháp tính đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề hoạt động đầu tƣ công tác quản lý, tình hình thực triển khai dự án đầu tƣ, xây dựng Liên hiệp Hữu nghị trực tiếp gián tiếp làm chủ đầu tƣ Kết cấu luận văn Nội dung Luận văn bao gồm chƣơng: Chƣơng 1: Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng ngân sách nhà nƣớc - Những vấn đề lý luận chung Chƣơng 2: Phƣơng pháp thiết kế nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng quản lý dự án đầu tƣ xây dựng ngân sách nhà nƣớc Liên hiệp Hữu nghị giai đoạn 2010-2015 Chƣơng 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng ngân sách nhà nƣớc Liên hiệp Hữu nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng (khóa XI), 2011.Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) Hà Nội Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng (khóa XI), 2011 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XI Hà Nội Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng (Khóa XI), 2011 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XI Hà Nội Ban Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng bản, 2015 Báo cáo tổng kết Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng năm 2010, 2011, 2002, 2013, 2014 Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, 2005 Giáo trình Triết học Mác - Lênin (dùng trường đại học, cao đẳng) Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia Phan Huy Đƣờng Nguyễn Hồng Sơn, 2013 Giáo trình Khoa học quản lý Hà Nội : Nhà xuất Đại học Quốc gia Nguyễn Mạnh Hiển, 2005 Hiệu đầu tư từ nguồn vốn nhà nước - Thực trạng giải pháp Hà Nội Học viện hành quốc gia, 2010 Giáo trình Quản lý hành nhà nước.Hà Nội: Nhà xuất Giáo dục Liên hiệp tổ chức hữu nghị Việt Nam, 2013 Báo cáo tổng kết Liên hiệp việc thực Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011 Ban Bí thư Trung ương Đảng Hà Nội 10 Liên hiệp tổ chức hữu nghị Việt Nam, 2015 Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng trung hạn Liên hiệp Hữu nghị giai đoạn 2016-2020 Hà Nội 11 Liên hiệp tổ chức hữu nghị Việt Nam, 2011 Báo cáo kết công tác năm 2011 phương hướng công tác năm 2012 Hà Nội 12 Liên hiệp tổ chức hữu nghị Việt Nam, 2012 Báo cáo kết công tác năm 2012 phương hướng công tác năm 2013 Hà Nội 13 Liên hiệp tổ chức hữu nghị Việt Nam, 2013 Văn kiện Đại hội toàn quốc Liên hiệp tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 Hà Nội 14 Liên hiệp tổ chức hữu nghị Việt Nam, 2014 Báo cáo kết công tác năm 2014 phương hướng công tác năm 2015 Hà Nội 15 Liên hiệp tổ chức hữu nghị Việt Nam, 2015 Báo cáo kết công tác năm 2014 phương hướng công tác năm 2016 Hà Nội 16 Từ Quang Phƣơng, 2008 Giáo trình quản lý dự án đầu tư Hà Nội : Nhà xuất Lao động xã hội 17 Từ Quang Phƣơng, 2005 Tác động việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam Đề tài khoa học cấp Hà Nội 18 Quốc hội, 2014 Luật Đầu tư (67/2014-QH13 ngày 26/11/2014) Hà Nội 19 Quốc hội, 2014 Luật đầu tư công ( 40/2014/QH13) Hà Nội 20 Quốc hội, 2014 Luật xây dựng ( 50/2014/QH13) Hà Nội 21 Quốc hội, 2013 Luật Đấu thầu (43/2013-QH13) Hà Nội 22 Văn phòng Chính phủ, 2014 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/.2014 Chính phủ hướng dẫn thưc luật đấu thầu Hà Nội 23 Văn phòng Chính phủ, 2014 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hà Nội 24 Văn phòng Chính phủ, 2015 Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Hà Nội 25 Văn phòng Chính phủ, 2015 Nghị định 118/2015/NĐ-CP Hà Nội [...]... ra các gợi ý về giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc dự án đầu tƣ bằng nguồn ngân sách tại Liên hiệp Hữu nghị 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý nhà nƣớc đối với các dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nƣớc Nghiên cứu thực trạng quản lý nhà nƣớc đối với các dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nƣớc tại Liên hiệp Hữu. .. hiệp Hữu nghị Đƣa ra một số gợi ý về giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc đối với các dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nƣớc tại Liên hiệp Hữu nghị 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tư ng nghiên cứu: Công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nƣớc tại Liên hiệp Hữu nghị bao gồm toàn bộ các dự án đầu tƣ xây dựng nhằm hoàn thiện cơ sở vật... gia Hà Nội, tôi mong muốn đƣợc vận dụng các kiến thức đã học để đi sâu nghiên cứu, tìm ra các 2 giải pháp tối ƣu nhất phục vụ việc đổi mới và hoàn thiện công tác quản lý nhà nƣớc đối với các dƣ án đầu tƣ xây dựng cơ bản tại cơ quan Liên hiệp Hữu nghị Vì vậy, Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng ngân sách Nhà nƣớc tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đƣợc chọn làm đề tài luân văn 2 Mục... lý luận chung Chƣơng 2: Phƣơng pháp thiết kế và nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nƣớc tại Liên hiệp Hữu nghị giai đoạn 2010-2015 Chƣơng 4: Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nƣớc tại Liên hiệp Hữu nghị 4 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng (khóa XI), 2011.Chỉ thị 04-CT/TW... Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản trung hạn tại Liên hiệp Hữu nghị giai đoạn 2016-2020 Hà Nội 11 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, 2011 Báo cáo kết quả công tác năm 2011 và phương hướng công tác năm 2012 Hà Nội 12 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, 2012 Báo cáo kết quả công tác năm 2012 và phương hướng công tác năm 2013 Hà Nội 5 13 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, 2013 Văn kiện... với cơ quan thƣờng trực Liên hiệp Hữu nghị từ ngân sách nhà nƣớc; Các dự án hữu nghị hợp tác với nhân dân các nƣớc; Các dự án do các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài tài trợ 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu tập trung chủ yếu vào những vấn đề cơ bản về kinh tế - đối ngoại, hoạt động đầu tƣ xây dựng cơ bản, công tác quản lý dự án, tình hình thực hiện và triển khai các dự án do chủ thể là Liên. .. toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 Hà Nội 14 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, 2014 Báo cáo kết quả công tác năm 2014 và phương hướng công tác năm 2015 Hà Nội 15 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, 2015 Báo cáo kết quả công tác năm 2014 và phương hướng công tác năm 2016 Hà Nội 16 Từ Quang Phƣơng, 2008 Giáo trình quản lý dự án đầu tư Hà Nội : Nhà xuất bản Lao... không nhỏ đối tới hoạt động của cơ quan Liên hiệp Hữu nghị Để khắc phục những tồn tại đó, vấn đề quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ xây dựng cơ bản phải đƣợc nghiên cứu một cách toàn diện, cả về lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý trong lĩnh vực này Công tác tại Ban Đầu tƣ xây dựng cơ bản thuộc Liên hiệp Hữu nghị và đang theo học lớp thạc sỹ quản lý kinh tế khóa 23 tại trƣờng Đại học kinh tế -... văn tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản về hoạt động đầu tƣ và công tác quản lý, tình hình thực hiện và triển khai các dự án đầu tƣ, xây dựng do Liên hiệp Hữu nghị trực tiếp hoặc gián tiếp làm chủ đầu tƣ 4 Kết cấu của luận văn Nội dung chính của Luận văn bao gồm 4 chƣơng: Chƣơng 1: Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nƣớc - Những vấn đề lý luận chung Chƣơng 2: Phƣơng pháp thiết... hiêp Hữu nghị trực tiếp làm Chủ đầu tƣ và các dự án giao cho các Ban quản lý dự án thuộc Liên hiệp làm Chủ đầu tƣ 3 Giai đoạn 2010 – 2015 là thời kỳ khởi đầu nhƣng đóng vai trò then chốt đối với lĩnh vực đầu tƣ xây dựng cơ bản của Liên hiệp Hữu nghị trong công cuộc đổi mới nhằm tăng cƣờng điều kiện và năng lực hoạt động cho công tác ngoại giao nhân dân Nguồn vốn ngân sách phân bổ cho các dự án đầu tƣ xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước tại liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam , Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước tại liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam , Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước tại liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay