Phát triển nhân lực tại công ty TNHH atsumitec việt nam

18 196 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:02

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM ĐỨC MẠNH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH ATSUMITEC VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH HÀ NỘI - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHẠM ĐỨC MẠNH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH ATSUMITEC VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã Số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỠNG DẪN KHOA HỌC: TS MAI THANH LAN XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN TS MAI THANH LAN GS.TS NGUYỄN KẾ TUẤN HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy Cô trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội thời gian qua dìu dắt tận tình truyền đạt cho em kiến thức, kinh nghiệm vô quý báu mà em có kết ngày hôm Xin trân trọng cảm ơn TS Mai Thanh Lan, người hướng dẫn khoa học luận văn, hướng dẫn tận tình giúp đỡ em mặt để hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Sau đại học hướng dẫn giúp đỡ em trình thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam dành chút thời gian để thực phiếu điều tra doanh nghiệp giúp có số liệu để phân tích đánh giá, sẵn sàng cung cấp thông tin, tài liệu hợp tác trình thực luận văn Em xin kính chúc Quý Thầy Cô nhà trường toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam dồi sức khỏe đạt thành công công việc Tác giả luận văn Phạm Đức Mạnh CAM KẾT Tôi xin cam đoan luận văn “Phát triển nhân lực Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam” công trình nghiên cứu riêng Tất nội dung luận văn hoàn toàn hình thành phát triển từ quan điểm cá nhân tôi, hướng dẫn khoa học TS Mai Thanh Lan Các số liệu kết có luận văn tốt nghiệp hoàn toàn trung thực Tác giả luận văn Phạm Đức Mạnh TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên luận văn: Phát triển nhân lực Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam Tác giả: Phạm Đức Mạnh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Giáo viên hƣớng dẫn: TS Mai Thanh Lan Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: Về mặt lý luận: Nghiên cứu, phân tích sở phương pháp luận phát triển nhân lực doanh nghiệp Trong tập trung vào lý luận đào tạo phát triển nhân lực Về mặt thực tiễn: Đánh giá thực trạng chất lượng CBCNV công tác phát triển đội ngũ CBCNV Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam, cụ thể thực trạng đào tạo phát triển nhân lực Công ty Đề xuất số giải pháp phát triển đội ngũ CBCNV Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam Những đóng góp luận văn: Hiện nay, với đà phát triển không ngừng khoa học, kỹ thuật, công nghệ đại với xu hướng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước liên tiếp tăng trưởng đổ vào Việt Nam công tác ưu tiên hàng đầu phát triển nhân lực nâng cao trình độ cho người lao động Việt Nam cần cù sáng tạo để họ có đủ kỹ kiến thức làm chủ công nghệ đại, không ngừng nâng cao suất chất lượng sản phẩm doanh nghiệp Ở Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam, luận văn hệ thống hóa số lý luận phát triển nhân lực nói riêng phát triển doanh nghiệp nói chung, đồng thời đánh giá hiệu công tác phát triển nhân lực đề xuất số giải pháp hữu hiệu nhằm cải thiện công tác phát triển nhân lực công ty Tạo sở cho công ty phát triển bền vững lâu dài tương lai MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt i Danh mục bảng ii Danh mục hình vẽ iii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ VỀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 1.1.1 Các công trình nghiên cứu dạng tài liệu tham khảo, giáo trình 1.1.2 Các công trình nghiên cứu dạng viết đăng báo, tạp chí, báo cáo khoa học ………………………………………………… 1.2 Cơ sở lý luận phát triển nhân lực doanh nghiệp 1.2.1 Một số khái niệm 1.2.2 Nội dung phát triển nhân lực doanh nghiệp 11 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển nhân lực doanh nghiệp …… 25 Kết luận chƣơng …………………………………………………………… 28 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin ………………………………………… 29 2.1.1 Phương pháp điều tra bảng hỏi …………………………………… 29 2.1.2 Phương pháp vấn ………………………………………………… 30 2.1.3 Phương pháp nghiên cứu tài liệu ……………………………………… 31 2.2 Phƣơng pháp phân tích xử lý thông tin ………………………………… 32 2.2.1 Phương pháp phân tích thống kê ……………………………………… 32 2.2.2 Phương pháp so sánh tổng hợp ………………………………………… 32 Kết luận chƣơng 33 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH ATSUMITEC VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 34 3.1 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam 34 3.1.1 Quá trình phát triển Cơ cấu máy tổ chức 34 3.1.2 Đặc điểm kết hoạt động sản xuất kinh doanh qua năm 43 3.2 Thực trạng phát triển nhân lực Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam ……………………………………………………………………… … 46 3.2.1 Thực trạng xác định nhu cầu phát triển nhân lực Công ty…… … 46 3.2.2 Thực trạng lập kế hoạch phát triển nhân lực ……………………… … 49 3.2.3 Thực trạng tổ chức thực kế hoạch phát triển nhân lực ……… … 54 3.2.4 Thực trạng đánh giá công tác phát triển nhân lực……………………… 60 3.3 Thực trạng nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển nhân lực Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam thời gian qua ………………………………… 62 3.3.1 Mục tiêu chiến lược kinh doanh Công ty Atsumitec Việt Nam …… 62 3.3.2 Quan điểm nhà quản trị Công ty hoạt động phát triển nhân lực 63 3.3.3 Hoạt động phân tích công việc Công ty Atsumitec Việt Nam ……… 63 3.3.4 Áp lực từ đối thủ cạnh tranh …………………………………………… 65 3.4 Đánh giá chung………………………………………………………… … 65 3.4.1 Những mặt tích cực đạt ……………………………………… … 65 3.4.2 Những hạn chế nguyên nhân …………………………………… … 66 Kết luận chƣơng …………………………………………………….……… 67 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH ATSUMITEC VIỆT NAM …………………………………………… 69 4.1 Mục tiêu phƣơng hƣớng Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam đến năm 2020 ………………………………………………………………… 69 4.1.1 Mục tiêu 69 4.1.2 Phương hướng phát triển 73 4.2 Mục tiêu quan điểm phát triển nhân lực Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam …………………………… …………………….……… 77 4.2.1 Mục tiêu phát triển nhân lực Công ty Atsumitec Việt Nam …… … 77 4.2.2 Quan điểm phát triển nhân lực Công ty Atsumitec Việt Nam …… 78 4.3 Một số giải pháp hoàn thiện phát triển nhân lực Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam đến năm 2020 ……………………………………….… 80 4.3.1 Về công tác xác định nhu cầu phát triển nhân lực ……………… …… 80 4.3.2 Về lập kế hoạch phát triển nhân lực ………………………………….… 83 4.3.3 Về tổ chức thực kế hoạch phát triển nhân lực ………………….… 84 4.3.4 Về đánh giá kết công tác phát triển nhân lực ……………………… 84 4.3.5 Kiện toàn chế khuyến khích CBCNV tự đào tạo …………… …… 86 4.4 Một số kiến nghị 87 Kết luận chƣơng 88 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 92 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa ATVSLD-PCCN An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ CBCNV Cán công nhân viên HCNS Hành nhân SXKD Sản xuất kinh doanh TPP Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương WTO Tổ chức Thương mại Thế giới i DANH MỤC CÁC BẢNG Stt Bảng Nội dung Trang Bảng 2.1 Danh sách CBCNV tham gia vấn 31 Bảng 3.1 Sơ đồ Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam 37 Bảng 3.2 Cơ cấu lao động Công ty 2014 – 2015 42 Bảng 3.3 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, 2014 2015 45 Bảng 3.4 Cách thức xác định nhu cầu đào tạo Công ty Atsumitec Việt Nam 47 Bảng 3.5 Mục tiêu chương trình đào tạo nhân lực Công ty 49 Bảng 3.6 Tỷ lệ áp dụng hình thức đào tạo nhân lực Công ty Atsumitec Việt Nam 51 Bảng 3.7 Nội dung phương pháp đào tạo Công ty Atsumitec Việt Nam 51 Bảng 3.8 Các tiêu số lượng kết chương trình đào tạo Công ty cử đào tạo tô chức bên 57 10 Bảng 3.9 Kết đào tạo nguồn nhân lực mức độ đáp ứng nhu cầu đào tạo công ty 2013 - 2015 60 11 Bảng 4.1 Bảng kế hoạch lợi nhuận trung hạn 2016 - 2020 75 ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Nội dung Stt Hình Hình 1.1 Quy trình phát triển nhân lực 14 Hình 1.2 Phân loại hình thức đào tạo 20 Hình 3.1 Trình độ tin học khối lao động gián tiếp năm 2013 2015 59 Hình 3.2 Trình độ ngoại ngữ khối lao động gián tiếp năm 2013 2015 59 Hình 3.3 Đánh giá học viên số nội dung chương trình đào tạo 61 Hình 3.4 Các kiến thức, kỹ mong muốn đào tạo 62 iii Trang MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Nhân lực yếu tố then chốt, định phát triển tổ chức, doanh nghiệp Vì vây, nhiều doanh nghiệp không tiếc công sức đầu tư cho công tác phát triển nhân lực với mong muốn xây dựng đội ngũ nhân lực trình độ cao Tuy nhiên thực tế cho thấy nhà quản trị không ngừng than phiền chất lượng nhân viên Hiện nay, việc đầu tư vào phát triển nhân lực đa số doanh nghiệp không chuẩn bị tốt Phần lớn doanh nghiệp chưa có chiến lược phát triển nhân lực, kể ngắn hạn dài hạn, phù hợp với mục tiêu phát triển Để theo đuổi hoạt động tạm thời, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng liên tục cắt giảm hoạt động huấn luyện nhân viên Một số nhà quản lý không xem phần công việc mình, vô tình quên nhiệm vụ phải guồng quay hối việc kinh doanh Một số doanh nghiệp tổ chức khóa học nâng cao trình độ, kỹ cho nhân viên chưa mong muốn chưa áp dụng chuẩn quốc tế vào chương trình, nội dung phương pháp đào tạo Ngành sản xuất khí xác ngành sản xuất công nghệ cao đà phát triển, với trình mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi công tác phát triển nhân lực yếu tố quan trọng để họ có đủ kỹ kiến thức làm chủ công nghệ đại, không ngừng nâng cao suất chất lượng sản phẩm doanh nghiệp Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất khí xác 100% vốn Nhật Bản nằm số Sau 10 năm phát triển, đội ngũ nhân lực doanh nghiệp có phát triển số lượng chất lượng bên cạnh tồn số bất cập Yêu cầu chất lượng nhân lực tất phòng, ban dây chuyền sản xuất Công ty thay đổi ảnh hưởng từ việc thay đổi công nghệ sản xuất linh kiện khí xác ngày cao, từ môi trường cạnh tranh khốc liệt ngành sản xuất khí xác, từ việc áp dụng công nghệ thông tin quản lý Để hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiệu quả, tạo nên bước đột phá mới, doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng nhân lực, tận dụng tối đa lực lượng lao động doanh nghiệp để nâng cao khả cạnh tranh, giúp doanh nghiệp hướng đến phát triển bền vững Xuất phát từ tình hình thực tế trên, thấy rõ tầm quan trọng phát triển nhân lực nói chung Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam nói riêng, tác giả chọn đề tài “Phát triển nhân lực Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam” công việc cần thiết nhằm đưa giải pháp hữu hiệu đem lại hiệu cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Về mặt lý luận: Nghiên cứu, phân tích sở phương pháp luận phát triển nhân lực doanh nghiệp Trong tâp trung vào lý luận đào tạo phát triển nhân lực Về mặt thực tiễn: Đánh giá thực trạng chất lượng CBCNV công tác phát triển đội ngũ CBCNV Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam, cụ thể thực trạng đào tạo phát triển nhân lực Công ty Đề xuất số giải pháp phát triển đội ngũ CBCNV Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU * Đối tượng nghiên cứu: Phát triển nhân lực Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam, tập trung vào nội dung công tác đào tạo phát triển nhân lực * Phạm vi nghiên cứu: - Không gian: Nghiên cứu Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam - Thời gian: Luận văn tập trung sâu nghiên cứu thực tiễn công tác phát triển nhân lực Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam từ thành lập công ty (năm 2005) (năm 2015) giải pháp đề xuất định hướng đến năm 2020 - Nội dung: Nội dung phát triển nhân lực doanh nghiệp gồm: phát triển số lượng, phát triển chất lượng đảm bảo cấu Tuy nhiên, giới hạn thời gian, khuôn khổ luận văn này, tác giả xin giới hạn nghiên cứu nội dung: nghiên cứu công tác đào tạo nhằm phát triển chất lượng mặt trí lực, bao gồm nội dung sau:  Xác định nhu cầu phát triển nhân lực  Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực  Thực kế hoạch phát triển nhân lực  Đánh giá kết phát triển nhân lực NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN Hiện nay, với đà phát triển không ngừng khoa học, kỹ thuật, công nghệ đại với xu hướng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước liên tiếp tăng trưởng đổ vào Việt Nam công tác ưu tiên hàng đầu phát triển nhân lực nâng cao trình độ cho người lao động Việt Nam cần cù sáng tạo để họ có đủ kỹ kiến thức làm chủ công nghệ đại, không ngừng nâng cao suất chất lượng sản phẩm doanh nghiệp Ở Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam, luận văn hệ thống hóa số lý luận phát triển nhân lực nói riêng phát triển doanh nghiệp nói chung, đồng thời đánh giá hiệu công tác phát triển nhân lực đề xuất số giải pháp hữu hiệu nhằm cải thiện công tác phát triển nhân lực công ty Tạo sở cho công ty phát triển bền vững lâu dài tương lai KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận phát triển nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng phát triển nhân lực Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam thời gian qua Chương 4: Giải pháp phát triển nhân lực Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Trần Xuân Cầu Mai Quốc Chánh, 2008 Kinh tế nguồn nhân lực Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế quốc dân Đỗ Minh Cương Mạc Văn Tiến, 2004 Phát triển lao động kỹ thuật Việt Nam Hà Nội: NXB Lao động – Xã hội Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân, 2012 Quản trị nhân lực Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Thanh Hội, 2003.Quản trị nhân Hà Nội: NXB Thống kê Lâm Thị Hồng, 2012 Phát triển NNL Công ty Giầy Thượng Đình Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Lao động – Xã hội Lê Trọng Hùng, 2009 Quản trị nhân lực Hà Nội: NXB Nông nghiệp Bùi Văn Nhơn, 2006 Quản lý phát triển nguồn nhân lực xã hội Hà Nội: NXB Tư pháp Trần Thị Nhung Nguyễn Duy Dũng, 2005 Phát triển nguồn nhân lực Công ty Nhật Bản Hà Nội: NXB Khoa học - Xã hội Hồ Quốc Phương, 2011 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Điện lực Đà Nẵng Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Đà Nẵng 10 Trần Anh Tài, 2007 Quản trị học Hà Nội: NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội 11 Nguyễn Tấn Thịnh, 2005 Quản lý nhân lực doanh nghiệp Hà Nội: NXB Khoa học kỹ thuật 12 Trần Văn Tùng Lê Lâm, 1996 Phát triển nguồn nhân lực - kinh nghiệm giới thực tiễn nước ta Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia Tiếng Anh: 13 David J.C, 1995 The Management of Human Resources Prentice Hall Internation 14 Raymon A Noe, 1998 Employee Training and Development 15 Robert Rouda and Mitchell Kusy, 2006 Human resource development Review Các website: 16 Quy trình đào tạo nguồn nhân lực, [Ngày truy cập: tháng năm 2016] 17 Qúa trình đào tạo, [Ngày truy cập: tháng năm 2016] [...]... Đối tượng nghiên cứu: Phát triển nhân lực tại Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam, tập trung vào nội dung công tác đào tạo phát triển nhân lực * Phạm vi nghiên cứu: - Không gian: Nghiên cứu tại Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam - Thời gian: Luận văn tập trung đi sâu nghiên cứu thực tiễn công tác phát triển nhân lực hiện tại ở Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam từ khi thành lập 2 công ty (năm 2005) cho đến nay... pháp luận về phát triển nhân lực của doanh nghiệp Trong đó tâp trung vào các lý luận về đào tạo phát triển nhân lực Về mặt thực tiễn: Đánh giá thực trạng chất lượng CBCNV và công tác phát triển đội ngũ CBCNV của Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam, cụ thể là thực trạng đào tạo phát triển nhân lực tại Công ty Đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ CBCNV tại Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam 3 ĐỐI TƢỢNG... đến sự phát triển bền vững Xuất phát từ tình hình thực tế trên, thấy rõ được tầm quan trọng của phát triển nhân lực nói chung và tại Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam nói riêng, tác giả đã chọn đề tài Phát triển nhân lực tại Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam là một công việc hết sức cần thiết nhằm đưa ra những giải pháp hữu hiệu đem lại hiệu quả cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 2 MỤC... chủ công nghệ hiện đại, không ngừng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp Ở Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam, luận văn hệ thống hóa một số lý luận cơ bản trong phát triển nhân lực nói riêng và phát triển doanh nghiệp nói chung, đồng thời đánh giá hiệu quả của công tác phát triển nhân lực và đề xuất một số giải pháp hữu hiệu nhằm cải thiện công tác phát triển nhân lực ở công ty Tạo... nhân lực  Thực hiện kế hoạch phát triển nhân lực  Đánh giá kết quả phát triển nhân lực 4 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN Hiện nay, với đà phát triển không ngừng của khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại cùng với xu hướng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài liên tiếp tăng trưởng đổ vào Việt Nam thì công tác được ưu tiên hàng đầu là phát triển nhân lực nâng cao trình độ cho người lao động Việt Nam. .. qua Chương 4: Giải pháp phát triển nhân lực của Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam 4 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: 1 Trần Xuân Cầu và Mai Quốc Chánh, 2008 Kinh tế nguồn nhân lực Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế quốc dân 2 Đỗ Minh Cương và Mạc Văn Tiến, 2004 Phát triển lao động kỹ thuật tại Việt Nam Hà Nội: NXB Lao động – Xã hội 3 Nguyễn Vân Điềm và Nguyễn Ngọc Quân, 2012 Quản trị nhân lực Hà Nội: NXB Đại học... Tạo cơ sở cho công ty phát triển bền vững lâu dài trong tương lai 3 5 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về phát triển nhân lực của doanh nghiệp Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng phát triển nhân lực tại Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam trong thời... của phát triển nhân lực trong doanh nghiệp gồm: phát triển về số lượng, phát triển về chất lượng và đảm bảo về cơ cấu Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian, trong khuôn khổ luận văn này, tác giả xin giới hạn nghiên cứu nội dung: nghiên cứu công tác đào tạo nhằm phát triển chất lượng về mặt trí lực, bao gồm các nội dung chính sau:  Xác định nhu cầu phát triển nhân lực  Xây dựng kế hoạch phát triển nhân. .. ĐỀ TÀI Nhân lực là yếu tố then chốt, quyết định đối với sự phát triển của mỗi tổ chức, doanh nghiệp Vì vây, rất nhiều doanh nghiệp không tiếc công sức đầu tư cho công tác phát triển nhân lực với mong muốn xây dựng được đội ngũ nhân lực trình độ cao Tuy nhiên thực tế cho thấy các nhà quản trị không ngừng than phiền về chất lượng nhân viên của mình Hiện nay, việc đầu tư vào phát triển nhân lực tại đa... của doanh nghiệp Công ty TNHH Atsumitec Việt Nam, một doanh nghiệp sản xuất cơ khí chính xác 100% vốn của Nhật Bản cũng nằm trong số này Sau hơn 10 năm phát triển, đội ngũ nhân lực của doanh nghiệp đã có phát triển cả về số lượng và chất lượng nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số bất cập Yêu cầu về chất lượng nhân lực tại tất cả các phòng, ban và các dây chuyền sản xuất trong Công ty đã và đang thay
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nhân lực tại công ty TNHH atsumitec việt nam , Phát triển nhân lực tại công ty TNHH atsumitec việt nam , Phát triển nhân lực tại công ty TNHH atsumitec việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay