Phát triển nguồn nhân lực công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi sông nhuệ trong bối cành hội nhập kinh tế quốc tế

18 168 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:02

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN SỸ TĨNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI SÔNG NHUỆ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN SỸ TĨNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI SÔNG NHUỆ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế Mã số: 60 31 01 06 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS NGUYỄN THỊ KIM CHI TS NGUYỄN ANH THU Hà Nội – 2016 MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾError! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu phát triển nguồn nhân lựcError! Bookmark n 1.2 Cơ sở khoa học phát triển nguồn nhân lực Công ty bối cảnh hội nhập Error! Bookmark not defined 1.2.1 Lý luận chung nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 1.2.2 Hội nhập kinh tế quốc tế đặc trưng hội nhập kinh tế quốc tế Error! Bookmark not defined 1.2.3 Yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trình hội nhập kinh tế quốc tế Error! Bookmark not defined 1.3 Nội dung công tác phát triển nguồn nhân lực bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Error! Bookmark not defined 1.3.1 Lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lựcError! Bookmark not Bookmark not defined 1.3.2 Tuyển dụng sử dụng nguồn nhân lựcError! defined 1.3.3 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 1.3.4 Kiểm tra đánh giá nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 1.4 Kinh nghiệm công tác phát triển nguồn nhân lực số tập đoàn nhằm thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế Error! Bookmark not defined 1.4.1 Kinh nghiệm tập đoàn Điện lực Việt NamError! Bookmark not defined 1.4.2 Kinh nghiệm tập đoàn LG Electronics Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho Công ty xu hội nhập kinh tế quốc tế Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined 2.1 Phân tích trình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI SÔNG NHUỆ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Error! Bookmark not defined 3.1 Khái quát chung Công ty TNHH thành viên Đầu tƣ phát triển thủy lợi Sông Nhuệ Error! Bookmark not defined 3.1.1 Lịch sử hình thành, cấu tổ chức kết hoạt động kinh doanh Công ty Error! Bookmark not defined 3.1.2 Tổng quan nguồn nhân lực Công tyError! Bookmark not defined 3.2 Bối cảnh quốc tế nƣớc tác động đến phát triển nguồn nhân lực Công ty Error! Bookmark not defined 3.2.1 Bối cảnh quốc tế Error! Bookmark not defined 3.2.2 Bối cảnh nước Error! Bookmark not defined 3.3 Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH thành viên ĐTPT Sông Nhuệ bối cảnh hội nhập Kinh tế quốc tếError! Bookma 3.3.1 Công tác lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lựcError! Bookmark not defined 3.3.2 Công tác tuyển dụng thu hút nhân tài Error! Bookmark not defined 3.3.3 Công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lựcError! Bookmark not defined 3.3.4 Công tác quản lý sử dụng nguồn nhân lựcError! Bookmark not defined 3.4 Đánh giá chung thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty Error! Bookmark not defined 3.4.1 Kết đạt Error! Bookmark not defined 3.4.2 Hạn chế Error! Bookmark not defined 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI SÔNG NHUỆ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Error! Bookmark not defined 4.1 Định hƣớng phát triển nguồn nhân lực Công ty bối cảnh hội nhập Kinh tế quốc tế đến năm 2020 Error! Bookmark not defined 4.1.1 Định hướng phát triển công ty năm tới Error! Bookmark not defined 4.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 4.2 Các giải pháp chủ yếu phát triển nguồn nhân lực Công ty bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Error! Bookmark not defined 4.2.1 Tăng cường hợp tác quốc tế nâng cao nhận thức CBCNVC phát triển nguồn nhân lực bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Error! Bookmark not defined 4.2.2 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 4.2.3 Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lựcError! Bookmark not defined 4.2.4 Hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 4.2.5 Hoàn thiện tiêu chuẩn đánh giá sử dụng hợp lý nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 4.2.6 Nâng cao động lực thúc đẩy người lao độngError! Bookmark not defined 4.3 Đánh giá tính cấp thiết tính khả thi giải phápError! Bookmark not KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa tiếng Anh AEC Asean Economic Community APEC Asia-Pacific Economic Cooperation Association of Southeast Asian ASEAN ASEM The Asia-Europe Meeting BFTA Bilateral Free Trade Agreement Nations Nguyên nghĩa tiếng Việt cộng đồng kinh tế Asean Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dƣơng Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á Diễn đàn hợp tác Á–Âu Hiệp định thƣơng mại tự song phƣơng DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa EU European Union Liên minh châu Âu FTA Free Trade Agreement Hiệp định thƣơng mại tự ILO International Labour Organization Tổ chức Lao động Quốc tế 10 PTNNL Phát triển nguồn nhân lực 11 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 12 TPP Trans-Pacific Strategic Economic Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Partnership Agreement Thái Bình Dƣơng Vietnam Chamber of Commerce and Phòng Thƣơng mại Công nghiệp 13 VCCI 14 WTO Worrld Trade Organnization Industry Việt Nam Tổ chức Thƣơng mại Thế giới i DANH MỤC BẢNG TT SỐ NỘI DUNG Trang HIỆU Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 - 2015 43 Bảng 3.2 Cơ cấu lao động theo ngành nghề năm 2015 46 Bảng 3.3 Số lƣợng lao động công ty năm 2012 - 2015 47 Bảng 3.4 Cơ cấu lao động theo độ tuổi giới tính năm 48 2013 - 2015 Bảng 3.5 Cơ cấu lao động theo thâm niên năm 2015 48 Bảng 3.6 Cơ cấu lao động theo trình độ từ năm 2013 - 2015 49 Bảng 3.7 Tổng hợp tiếp nhận tuyển dụng CBQL&CBKT 57 Bảng 3.8 Số lƣợng lao động đƣợc đào tạo bồi dƣỡng 59 Công ty từ năm 2011-2015 Bảng 4.1 Tổng hợp kết khảo sát ý kiến đánh giá cán 80 quản lý giải pháp đề xuất 10 Bảng 4.2 Tổng hợp kết khảo sát ý kiến đánh giá đội ngũ 82 kỹ thuật giải pháp đề xuất 11 Bảng 4.3 Tổng hợp kết khảo sát ý kiến đánh giá cán quản lý đội ngũ kỹ thuật tính cần thiết tính khả thi giải pháp đề xuất ii 84 DANH MỤC HÌNH TT SỐ HIỆU NỘI DUNG Trang Hình 2.1 Sơ đồ trình nghiên cứu 34 Hình 3.1 Cơ cấu tổ chức Công ty 43 Hình 4.1 Sự tƣơng quan tính cần thiết tính khả thi 85 iii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đối với quốc gia ngƣời nguồn lực quan trọng nhất, định tồn tại, phát triển nhƣ vị quốc gia giới Khả phát triển quốc gia phụ thuộc vào số lƣợng chất lƣợng nguồn nhân lực Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nguồn nhân lực có đủ số lƣợng chất lƣợng quốc gia lợi Trong xu toàn cầu hoá kinh tế cạnh tranh quốc gia lĩnh vực đặc biệt lĩnh vực kinh tế ngày liệt hơn, gay gắt lợi cạnh tranh thuộc quốc gia có nguồn nhân lực chất lƣợng cao Nguồn nhân lực nói chung, thực trở thành yếu tố chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội quốc gia Trình độ phát triển nguồn nhân lực thƣớc đo chủ yếu phát triển quốc gia Vì vậy, quốc gia giới coi trọng công tác phát triển nguồn nhân lực Trong kỷ XX, có quốc gia nghèo tài nguyên thiên nhiên, nhƣng phát huy tốt nguồn nhân lực nên đạt đƣợc thành tựu phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành công nghiệp hoá đại hoá vài ba thập kỷ Ở nƣớc ta, Đảng Nhà nƣớc khẳng định quan điểm coi ngƣời trung tâm phát triển, công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Hiện nay, toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, phát triển nhân lực đƣợc coi ba khâu đột phá chiến lƣợc chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế xã hội đất nƣớc, phát triển nhân lực trở thành tảng phát triển bền vững tăng lợi cạnh tranh quốc gia Việc phát triển nguồn nhân lực, mặt, cần phải có tầm nhìn chiến lƣợc phát triển tổng thể dài hạn, nhƣng đồng thời, thời kỳ định, cần xây dựng định hƣớng cụ thể, để từ đánh giá thời cơ, thách thức, khó khăn, hạn chế nguyên nhân… để đề mục tiêu giải pháp phát triển thích hợp cho giai đoạn phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội nƣớc quốc tế Cùng với xu hƣớng hội nhập khu vực quốc tế Việt Nam đòi hỏi chất lƣợng nguồn nhân lực ngày cao, nhu cầu lao động kỹ thuật đặc biệt lao động trình độ tay nghề cao, thân doanh nghiệp nƣớc để đứng vững không nƣớc, thị trƣờng quốc tế việc phát triển nguồn nhân lực mục tiêu hàng đầu bối cảnh hội nhập kinh tế quốc Công tác phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa vô to lớn Đối với tổ chức quan hệ tổ chức ngƣời lao động đƣợc cải thiện, gắn kết với hơn, nâng cao tính ổn định động tổ chức, tạo lợi cạnh tranh doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp có ý nghĩa vô lớn đạt đƣợc mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận Đối với ngƣời lao động, đƣợc nâng cao trình độ chuyên môn, tăng thu nhập cải thiện sống họ cảm thấy có vai trò quan trọng tổ chức, từ tạo gắn bó họ tổ chức Công tác phát triển nguồn nhân lực tạo cho ngƣời lao động cách nhìn, cách tƣ công việc họ sở phát huy tính sáng tạo ngƣời lao động công việc Đối với kinh tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa thiết thực tạo kinh tế phát triển, khẳng định vị cạnh tranh với nƣớc khu vực Trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế nay, đòi hỏi ngƣời lao động phải có trình độ cao, muốn vậy, công tác phát triển nguồn nhân lực đƣợc quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Xuất phát từ thực tiễn mong muốn góp phần phát triển nguồn nhân lực bối cảnh hội nhập Kinh tế quốc tế nên em chọn đề tài “ Phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ bối cảnh hội nhập Kinh tế quốc tế” làm luận văn tốt nghiệp cho Câu hỏi nghiên cứu: Để thực luận văn câu hỏi nghiên cứu đặt là:  Lý luận chung phát triển nguồn nhân lực nội dung công tác phát triển nguồn nhân lực bối cảnh hội nhập quốc tế gì?  Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH thành viên Đầu tƣ phát triển thủy lợi Sông Nhuệ nhƣ nào?  Công ty cần phải có giải pháp nhƣ để phát triển nguồn nhân lực bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nay? Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Đi sâu nghiên cứu thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH thành viên Đầu tƣ phát triển thủy lợi Sông Nhuệ, tìm hạn chế tồn công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty Trên sở đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng công tác phát triển nguồn nhân lực công ty giai đoạn tới bối cảnh hội nhập kinh tế ngày sâu rộng 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu  Hệ thống hoá số lý luận phát triển nguồn nhân lực bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế  Phân tích yếu tố ảnh hƣởng (bên trong, bên ngoài) tới phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH thành viên Đầu tƣ phát triển thủy lợi Sông Nhuệ  Đề xuất số giải pháp công tác phát triển nguồn nhân lực cho Công ty TNHH thành viên Đầu tƣ phát triển thủy lợi Sông Nhuệ bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu đề tài công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH thành viên Đầu tƣ phát triển thủy lợi Sông Nhuệ bối cảnh hội nhập Kinh tế Quốc tế  Phạm vi nghiên cứu đề tài, công tác phát triển nguồn nhân lực cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Công ty TNHH thành viên Đầu tƣ phát triển thủy lợi Sông Nhuệ giai đoạn (2010 – 2015), tầm nhìn 2025 Những đóng góp luận văn  Luận văn hệ thống vấn đề lý luận công tác phát triển nguồn nhân lực, phân tích nêu yêu cầu phát triển nguồn nhân lực tính tất yếu hội nhập kinh tế quốc tế, đƣa kinh nghiệm số tập đoàn học cho Công ty nói riêng, doanh nghiệp khác nói chung  Phân tích đánh giá công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH thành viên Đầu tƣ phát triển thủy lợi Sông Nhuệ bối cảnh quốc tế nƣớc Làm rõ mặt thành công, điểm hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty  Đề xuất số giải pháp công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty nhằm thực mục tiêu Công ty bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế  Kết nghiên cứu luận văn tài liệu tham khảo có giá trị cho công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH thành viên Đầu tƣ phát triển thủy lợi Sông Nhuệ nói riêng công ty khác nói chung Kết cấu luận văn: Ngoài phần Mở đầu Kết luận, luận văn gồm có chƣơng nhƣ sau: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Cơ sở khoa học phát triển nguồn nhân lực bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng công tác phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH thành viên Đầu tƣ phát triển thủy lợi Sông Nhuệ bối cảnh hội nhập Kinh tế Quốc tế Chƣơng 4: Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH thành viên Đầu tƣ phát triển thủy lợi Sông Nhuệ bối cảnh hội nhập Kinh tế Quốc tế TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt: Đỗ Minh Cƣơng, 2001 Phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Chính trị quốc gia Đỗ Minh Cƣơng Mạc Văn Tiến, 2004 Phát triển lao động kỹ thuật Việt Nam, Lý luận thực tiển Hà Nội: Nhà xuất lao động xã hội Trần Xuân Cầu Mai Quốc Chánh, 2012 Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực Hà Nội: Nhà xuất ĐHKTQD Hồ Anh Dũng, 2009 Phát huy yếu tố người lực lượng sản xuất Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Khoa học xã hội Trần Kim Dung, 2006 Quản trị nguồn nhân lực Hồ Chí Minh: Nhà xuất Thống kê Nguyễn Văn Dân, 2001 Những vấn đề toàn cầu hoá kinh tế Hà Nội: Nhà xuất Khoa học xã hội Lê Thị Hồng Điệp, 2010 Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để hình thành kinh tế trí thức Việt Nam Luận án tiến sỹ Kinh tế Trƣờng ĐH kinh tế quốc dân Hà Nội Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân, 2004 Giáo trình Quản trị nhân lực Hà Nội: Nhà xuất Lao động xã hội Lê Quang Hùng, 2008 Một số giải pháp xây dựng phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao thành phố Đà Nẵng Tạp chí kinh tế dự báo, số 19, trang 12 - 19 10 Lê Thanh Hà, 2011 Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp Việt Nam trình CNH – HĐH đất nước vai trò công đoàn Hà Nội: Nhà xuất Lao động 11 Nguyễn Đắc Hƣng Phan Xuân Dũng, 2011 Nhân tài phát triển quốc gia Hà Nội: Nhà xuất Chính Trị Quốc gia 12 Nguyễn Ngọc Hiến, 2007 Quản lý nhà nước kinh tế xã hội Hà Nội: Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật 13 Phạm Minh Hạc, 1996 Vấn đề người nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa Hà Nội: Nhà xuất Chính trị Quốc gia 14 Trần Tiến Khai, 2012 Phương pháp nghiên cứu kinh tế Hà Nội: Nhà xuất Lao động xã hội 15 Nguyễn Thị Hƣơng Lan, 2012 Lao Động - việc làm thời kỳ hội nhập Hà Nội: Nhà xuất Lao động xã hội 16 Bùi Văn Nhơn, 2009 Quản lý phát triển nguồn nhân lực xã hội Hà Nội: Nhà xuất Tƣ pháp 17 Nguyễn Văn Nam Nguyễn Văn Áng, 2007 Các giải pháp gắn đào tạo với sử dụng nguồn nhân lực Hà Nội: Nhà xuất Nông nghiệp 18 Công ty TNHH thành viên đầu tƣ phát triển thủy lợi Sông Nhuệ, 2015 Báo cáo tổng kết nguồn nhân lực từ năm 2010 đến 2015 Hà Nội 19 Trần Ân Phúc, 2007 Kinh tế trị đại Hà Nội: Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân 20 Hồ Sĩ Quí, 2007 Con người phát triển người Hà Nội: Nhà xuất Giáo dục 21 Nguyễn Ngọc Quân Nguyễn Văn Điềm, 2012 Giáo trình quản trị nhân lực Hà Nội: Nhà xuất ĐHKTQD 22 Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 2015 Báo cáo Tổng kết công tác đào tạo giai đoạn 2005-2010, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 Hà Nội 23 Tập đoàn LG Việt Nam, 2015 Báo cáo Tổng kết đánh giá công tác phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2010 – 2015 tầm nhìn 2020 Hà Nội 24 Thủ tƣớng phủ, 2011 Quyết định 579/QĐ - TTGvề việc phê duyệt đề án chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 Hà Nội 10 25 Lê Văn Toàn, 2007 Lao động, việc làm xu toàn cầu hóa Hà Nội:Nhà xuất Lao động xã hội 26 Nguyễn Đình Thọ, 2011 Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh - Thiết kế thực Hà Nội: Nhà xuất Lao động xã hội 27 Nguyễn Tiệp, 2008 Giáo trình Nguồn nhân lực Hà Nội: Nhà xuất Lao động xã hội 28 Nguyễn Xuân Thắng, 2007 Toàn cầu hóa kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế tiến trình CNH – HĐH Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Khoa học xã hội 29 Nguyễn Xuân Thắng, 2014 Giáo trình Toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế Hà Nội: Nhà xuất Đại học Quốc gia HN 30 Vũ Bá Thể, 2005 Phát huy nguồn lực người để CNH – HĐH Kinh nghiệm Quốc tế thực tiễn Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Lao động II Tài liệu nƣớc ngoài: 31 Nick Moore, 1980 Manpower planning in libraries London: Library Association 32 WB, 2000 World Development Indicators London: Oxford III Các Website: 33 http://www.evn.com.vn/ 34 http://www.kienthuckinhte.com.vn 35 http://www.lg.com/vn/gioi-thieu-lg 36 http://www.nghiencuubiendong.vn/toan-cau-hoa 37 http://www.tamnhin.com 38 http://www.thoibaokinhte.com.vn 39 http://www.vneconomy.com 40 http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm 11 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi sông nhuệ trong bối cành hội nhập kinh tế quốc tế , Phát triển nguồn nhân lực công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi sông nhuệ trong bối cành hội nhập kinh tế quốc tế , Phát triển nguồn nhân lực công ty TNHH một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi sông nhuệ trong bối cành hội nhập kinh tế quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay