Phát triển dịch vụ bancassurance tại tổng công ty bảo hiểm PVI trong bối cảnh việt nam hội nhập kinh tế quốc tế

17 364 6
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:02

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế Mã số: 60 31 01 06 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HÀ VĂN HỘI XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thực dƣới hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Hà Văn Hội Những đánh giá phân tích đƣợc trình bày luận văn riêng Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Người thực Nguyễn Thị Huyền Trang LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc PGS.TS Hà Văn Hội dành nhiều thời gian, công sức kinh nghiệm quý báu để hƣớng dẫn cách nhiệt tình, chu đáo Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn giảng viên Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, đặc biệt thầy, cô giáo tham gia giảng dạy khoá 23 tận tình bảo, giúp đỡ tôi, giúp cho có đƣợc kiến thức trải nghiệm trình học tập Xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo, tập thể cán Tổng công ty Bảo hiểm PVI giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt việc nghiên cứu hoàn thành luận văn Nguyễn Thị Huyền Trang MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HÌNH VẼ iii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE TRONG BỐI CẢNH VIỆT NAM HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾError! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.1.1 Nội dung tổng quan Error! Bookmark not defined 1.1.2 Đánh giá chung công trình nghiên cứu thực Error! Bookmark not defined 1.2 Cơ sở lý luận thực tiễn phát triển dịch vụ Bancassurance bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái quát chung Bancassurance Error! Bookmark not defined 1.2.2 Các tiêu đánh giá phát triển dịch vụ Bancassurane Error! Bookmark not defined 1.2.3 Tác động hội nhập kinh tế quốc tế đến phát triển dịch vụ bancassurance DNBH Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.2.4 Thực tiễn phát triển dịch vụ Bancassurance khu vực Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Thiết kế nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu Error! Bookmark not defined 2.2.3 Phương pháp phân tích thông tin Error! Bookmark not defined 2.2.4 Các phương pháp khác Error! Bookmark not defined CHƢƠNG THỰC TRẠNG DỊCH VỤ BANCASSURANCE TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI Error! Bookmark not defined 3.1 Khái quát Tổng công ty Bảo hiểm PVI Error! Bookmark not defined 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Error! Bookmark not defined 3.1.2 Các sản phẩm bảo hiểm Error! Bookmark not defined 3.2 Phân tích môi trƣờng kinh doanh triển vọng phát triển dịch vụ Bancassurance Tổng công ty Bảo hiểm PVI bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Error! Bookmark not defined 3.2.1 Đối thủ cạnh tranh Error! Bookmark not defined 3.2.2 Đối thủ tiềm ẩn Error! Bookmark not defined 3.2.3 Áp lực người mua Error! Bookmark not defined 3.2.4 Áp lực từ sản phẩm thay Error! Bookmark not defined 3.3 Thực trạng dịch vụ Bancassurance Tổng công ty Bảo hiểm PVI Error! Bookmark not defined 3.3.1 Chiến lược phát triển dịch vụ Bancassurance Tổng công ty Bảo hiểm PVI qua thời kỳ Error! Bookmark not defined 3.3.2 Cơ cấu tổ chức mô hình Bancassurance Tổng công ty Bảo hiểm PVI Error! Bookmark not defined 3.3.3 Đánh giá dịch vụ Bancassurance Tổng công ty Bảo hiểm PVI Error! Bookmark not defined 3.3.4 Nhận xét dịch vụ Bancassurance Tổng công ty Bảo hiểm PVI Error! Bookmark not defined CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BANCASSURANCE CỦA TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI Error! Bookmark not defined 4.1 Các điều kiện để phát triển dịch vụ Bancassurance Tổng công ty Bảo hiểm PVI Error! Bookmark not defined 4.1.1 Các điều kiện bên Error! Bookmark not defined 4.1.2 Các điều kiện bên Error! Bookmark not defined 4.2 Giải pháp phát triển dịch vụ Bancassurance Tổng công ty Bảo hiểm PVI Error! Bookmark not defined 4.2.1 Hoạch định chiến lược định hướng phát triển dịch vụ Bancassurance rõ ràng Error! Bookmark not defined 4.2.2 Kế hoạch mục tiêu triển khai cụ thể, chế hợp tác rõ ràng Error! Bookmark not defined 4.2.3 Tăng cường củng cố mối quan hệ, liên kết ngân hàng doanh nghiệp bảo hiểm Error! Bookmark not defined 4.2.4 Lựa chọn, phát triển, đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu khách hàng ngân hàng Error! Bookmark not defined 4.2.5 Đa dạng hóa phương thức phân phối qua ngân hàng Error! Bookmark not defined 4.2.6 Phân phối sử dụng, nâng cao nguồn nhân lựcError! Bookmark not defined 4.2.7 Xây dựng sách hoa hồng phù hợp Error! Bookmark not defined 4.2.8 Đẩy mạnh hoạt động marketing, truyền thông quảng cáo Error! Bookmark not defined 4.2.9 Đầu tư ứng dụng công nghệ hoạt động bảo hiểm (e-insurance) Error! Bookmark not defined 4.3 Các kiến nghị nhằm phát triển hoạt động Bancassurance Tổng công ty Bảo hiểm PVI Error! Bookmark not defined 4.3.1 Kiến nghị quan quản lý Nhà nướcError! Bookmark not defined 4.3.2 Kiến nghị ngân hàng Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu STT Nguyên nghĩa ACM Assurances du Crédit Mutuel Bancassurance Bảo hiểm qua ngân hàng DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm ĐVTV Đơn vị thành viên EU Liên minh châu Âu HNKT Hội nhập kinh tế KDBH Kinh doanh bảo hiểm NHTM Ngân hàng thƣơng mại TCH Toàn cầu hóa 10 WTO Tổ chức Thƣơng mại giới i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang Bảng 1.1 Mức độ kết hợp mô hình Bancassurance 18 Bảng 3.1 Một số đối thủ cạnh tranh PVI thị trƣờng Bancassurance 52 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Mô hình Bancassurance Bảo hiểm PVI áp dụng số ngân hàng Một số tiêu đánh giá kết hoạt động Bảo hiểm PVI (2007 - 2012) Doanh thu phí bảo hiểm qua kênh Bancassurance 58 59 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Tình hình thực kế hoạch khai thác bảo hiểm qua Ocean Bank 62 Bảng 3.6 Tình hình thực kế hoạch khai thác bảo hiểm qua VP Bank 64 Bảng 3.7 Tình hình thực kế hoạch khai thác bảo hiểm qua Maritime Bank 65 Bảng 3.8 Doanh thu phí bảo hiểm qua kênh Bancassurance tính theo sản phẩm giai đoạn 2010 - 2015 68 10 Bảng 3.9 Mức thỏa mãn trung bình nhân tố 79 11 Bảng 3.10 Đánh giá chung mức độ thỏa mãn 79 12 Bảng 3.11 Doanh thu theo kênh Bancassurance Bảo hiểm PVI năm 2015 81 13 Bảng 3.12 14 Bảng 3.13 15 Bảng 4.1 Bảo hiểm PVI (2011-2012) Kết kinh doanh kênh bancasurance Bảo hiểm PVI (2011-2015) 60 82 Lợi nhuận trƣớc thuế, ROE số DNBH 2011 2015 83 Tiêu chí kinh tế xã hội dự tính Việt Nam giai đoạn 2015-2020 90 ii DANH MỤC HÌNH VẼ Nội dung STT Hình Hình 1.1 Mô hình liên kết đại lý phân phối 16 Hình 1.2 Mô hình liên minh chiến lƣợc 16 Hình 1.3 Mô hình liên doanh 17 Hình 1.4 Mô hình Tập đoàn 17 Hình 2.1 Khung Lô-gíc nghiên cứu 40 Hình 3.1 Mô hình áp lực cạnh tranh Poster 50 Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4 Hệ thống kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm PVI 71 10 Hình 3.5 Mô hình nghiên cứu chất lƣợng dịch vụ 75 11 Hình 3.6 Biểu đồ khảo sát độ tin cậy 76 12 Hình 3.7 Biểu đồ khảo sát khả đáp ứng 77 13 Hình 3.8 Biểu đồ Khảo sát lực phục vụ 77 14 Hình 3.9 Biểu đồ khảo sát khả tiếp cận 78 15 Hình 3.10 Biểu đồ khảo sát giá 78 16 Hình 3.11 So sánh doanh thu Bancassurance thị trƣờng 81 17 Hình 3.12 Kết kinh doanh kênh Bancassrance Bảo hiểm PVI (2011 - 2015) Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm qua kênh bán lẻ Bảo hiểm PVI năm 2015 Doanh thu – Bồi thƣờng qua kênh phân phối sản phẩm năm 2015 iii Trang 60 61 84 PHẦN MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Hoạt động kinh doanh bảo hiểm (KDBH) giữ vai trò đặc biệt quan trọng phát triển kinh tế xã hội quốc gia KDBH đƣợc coi nhƣ chắn kinh tế bảo vệ cho tổ chức, cá nhân đồng thời huy động nguồn vốn cho đầu tƣ phát triển đất nƣớc Cùng với trình toàn cầu hóa (TCH) hội nhập kinh tế (HNKT) quốc tế diễn ngày sâu rộng, thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam có bƣớc chuyển mạnh mẽ nhằm đáp ứng yêu cầu thách thức trình hội nhập Quá trình HNKT mở nhiều hội nhƣng đặt không thách thức doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) Việt Nam Đặc biệt với việc nƣớc ta trở thành thành viên thức Tổ chức Thƣơng mại giới (WTO) theo nhƣ cam kết hội nhập lĩnh vực bảo hiểm lĩnh vực có tốc độ mở cửa nhanh Do vấn đề đặt cho DNBH Việt Nam cần phải có biện pháp chiến lƣợc để nâng cao lực cạnh tranh để đứng vững tồn trƣớc sức ép HNKT quốc tế Một xu hƣớng bật lĩnh vực KDBH Việt Nam vài năm qua xuất phát triển mô hình liên kết DNBH với Ngân hàng thƣơng mại (NHTM) việc phát triển phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng (Bancassurance) Thực tiễn cho thấy, hoạt động liên kết bảo hiểm - ngân hàng bƣớc đầu hình thành phát triển Việt Nam, hoạt động mang lại lợi ích cho DNBH, ngân hàng khách hàng Tuy nhiên lợi ích chƣa thực tƣơng xứng với tiềm thực tế, đặc biệt việc triển khai dịch vụ Bancassurance nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhiều bất cập, hạn chế vƣớng mắc Đứng trƣớc thực trạng đó, học viên lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Phát triển dịch vụ Bancassurance Tổng công ty Bảo hiểm PVI bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế” Đây nghiên cứu cần thiết bối cảnh Tổng công ty Bảo hiểm PVI gia nhập thị trƣờng Bancassurance đƣợc thời gian ngắn chƣa triển khai nhiều hoạt động thức đẩy phát triển loại hình bảo hiểm tƣơng xứng với tiềm mạnh phát triển công ty Với ý nghĩa đó, học viên hy vọng luận văn đề xuất đƣợc giải pháp quan trọng, thiết yếu nhằm phát triển dịch vụ Bancassurance Tổng công ty Bảo hiểm PVI nhằm khai thác tốt tiềm có Mục đích nhiêm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng nhƣ làm rõ nhân tố ảnh hƣởng đến việc phát triển hoạt dịch vụ Bancassurance Tổng công ty Bảo hiểm PVI, học viên đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ PVI tƣơng lai Để đạt đƣợc mục tiêu đặt ra, luận văn cần trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: - Bancassurance gì? Tại nói Bancassurance xu hƣớng bật lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế? - Thực trạng triển khai dịch vụ Bancassurance PVI nhƣ nào? Ƣu điểm hạn chế? - Để phát triển dịch vụ Bancassurance, Tổng công ty Bảo hiểm PVI cần phải thực biện pháp nhƣ nào? 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ cụ thể: - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ Bancassurance PVI - Làm rõ nhân tố tác động đến việc phát triển dịch vụ Bancassurance Tổng công ty Bảo hiểm PVI - Đề xuất số giải pháp phát triển dịch vụ Bancassurance Tổng công ty Bảo hiểm PVI thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung chủ yếu vào việc nghiên cứu phát triển dịch vụ Bancassurance Tổng công ty Bảo hiểm PVI 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu việc phát triển dịch vụ Bancassurance Tổng công ty Bảo hiểm PVI - Về thời gian: Luận văn chủ yếu xem xét, đánh giá dịch vụ Bancassurance Tổng công ty Bảo hiểm PVI giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 Đóng góp luận văn Luận văn có số đóng góp nhƣ sau: - Luận văn tổng hợp làm rõ vấn đề lý luận chủ yếu liên quan đến Bancassurance nhƣ: + Các sản phẩm tích hợp dành riêng cho kênh phân phối Bancassurance nhóm sản phẩm mà nhiều trƣờng hợp công ty bảo hiểm khách hàng mơ hồ khác biệt so với sản phẩm bảo hiểm truyền thống + Các kênh phân phối đƣợc Bancassurance sử dụng + Các phƣơng thức phân phối kênh Bancassurance, nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển dịch vụ Bancassurance - Trên sở phân tích mô hình Bancassurance thực trạng phát triển dịch vụ Bancassurance Tổng công ty Bảo hiểm PVI, luận văn xác định đƣợc nhân tố chủ yếu hạn chế kết hiệu dịch vụ Bancassurance PVI để từ đề xuất giải pháp giúp phát triển dịch vụ Bancassurance Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, bố cục luận văn gồm chƣơng sau: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận, thực tiễn phát triển dịch vụ Bancassurance bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng dịch vụ Bancassurance Tổng công ty Bảo hiểm PVI Chƣơng 4: Giải pháp phát triển dịch vụ Bancassurance Tổng công ty Bảo hiểm PVI TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Chính phủ, 2012 Quyết định Chính phủ số 432 / QĐ-TTg chiến lược phát triển Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Hà Nội Võ Quốc Đạt, 2009 Tiềm phát triển sản phẩm Bancassurance Ngân hàng TMCP Bảo Việt Luận văn thạc sĩ Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Văn Định, 2006 Giáo trình bảo hiểm Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Văn Định, 2009 Giáo trình Quản trị kinh doanh bảo hiểm Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Phạm Việt Hà, 2010 Phân tích SWOT hoạt động Bancassurance Việt Nam Luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội Chu Thu Hiền, 2010 Phát triển hoạt động Bancassurance Tổng công ty Bảo Việt nhân thọ Luận văn thạc sĩ Đại học Ngoại thƣơng, Hà Nội Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 2009 - 2015 Số liệu thị trường bảo hiểm Việt Nam Hà Nội Đỗ Minh Hoàng, 2009 Áp dụng mô hình Bancassurance vào Agribank Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế quốc dân Trần Huy Hoàng, 2008 Vận dụng mô hình Bancassurance vào thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam Tạp chí Phát triển kinh tế, số 213, trang 20-23 10 Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Thái Liêm, 2012 Bancassurance ngân hàng thƣơng mại Việt Nam nhìn từ góc độ hài lòng khách hàng Tạp chí Ngân hàng, số 20, trang 7-9 11 Đàm Hoàng Oanh, 2010 Giải pháp phát triển hoạt động liên kết ngân hàng bảo hiểm Tạp chí Ngân hàng, số 53 12 Quốc hội, 2000, 2010 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 sửa đổi bổ sung năm 2010 Hà Nội 13 Quốc hội, 2010 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 Hà Nội 14 Hồ Sĩ Sà, 2000 Giáo trình bảo hiểm Hà Nội: Nhà xuất thống kê 15 Đoàn Thị Thanh Tâm, 2014 Phát triển hoạt động bancassurance công ty bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam Luận án tiến sĩ Đại học Kinh tế quốc dân 16 Đoàn Thị Thanh Tâm Nguyễn Thị Hải Đƣờng, 2012 Kinh nghiệm quốc tế phát triển bancassurance thị trường Lào Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế Vientian Lào 17 Đoàn Thị Thanh Tâm Nguyễn Thị Hải Đƣờng, 2013 Mô hình Bancassurance Việt Nam nhân tố ảnh hƣởng Tạp chí Kinh tế phát triển, số 191(II) 18 Dƣơng Văn Thuận, 2013 Nghiên cứu hài lòng khách hàng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe ôtô Công ty Bảo Việt Hậu Giang Luận văn thạc sĩ Đại học Nha Trang 19 Tổng công ty Bảo hiểm PVI, 2010-2015 Báo cáo thường niên Hà Nội 20 Nguyễn Thị Bạch Tuyết, 2008 Vận dụng mô hình Bancasssurance vào thị trường bảo hiểm Việt Nam: Thực trạng giải pháp phát triển Luận văn thạc sĩ Đại học Ngoại thƣơng Tiếng nước ngoài: 21 A Karunagaran, 2006 Bancassurance: A Feasible Strategy for Bank in India Reserve Bank of India Occasional Papers, Vol.27, No.3, India 22 Clarence Wong and Lilian Cheung, 2002 Bancassurance Development in Asia Shifting into a Higher Gear, Swiss Reinsurance Company 23 Clarence Wong, Mike Bamahan, Lucia Bevere, 2007 Bancasurance: Emerging Trends, Opportunities and Challenges, Swiss Reinsurance Company, Swisland 24 Elisabeth Standler, 2010 Bancassurance in CEE: The Value Proposition, Central European L&H Leadership Forum, ERGO, Vienna, Austria 25 Ernst & Young, 2010 Indian insurance sector - Stepping into the next decate of growth [pdf] Available at: http:/www.ey.com [Accessed 10th Oct 2015] 26 Etti Baranoff, 2004 Risk Management and Insurance, Virginia Commenwealth University, Leyh Publishing, USA 27 Graham Morris, 2006 Bancassurance, Watson Wyatt, Karachi 28 Jampala Rajesh, 2005 Insurance sector: Emerrging distribution channels 29 Kumaraswany, Sumathi, 2012 SWOT analisys for bancassurance: Application of confirmatory factor ananalysis [pdf] Available at www.rviewofresearrch.net [Accessed 10th Nov 2015] 30 LIMRA, 2006 Bancasurance in Practice USA 31 LOMA, 2014 Principles of life and health insurance, Life Official Management Association 32 Nguyen Thi Hai Duong, 2013 Research the development of insurance products for bank channel in non- life insurance companies in Vietnam National Economics University, Hanoi 33 Sharma, Hassan Ahmad & Salim, Miraj, 2011 Life insurance marketing in India: Leveraging the strengths of multi- channels distribution [pdf] Available at www.marketing-trend-congress.com [Accessed 10th Nov 2015] 34 Steven I Davis, 2007 Bancassurance: The Lessons of Global Experience in Banking and Insurance Collaboration, Patersons, London 35 US.Yiannis Violaris & Nicosia Cyprus, 2001 Bancasurance in Practice Munich Re, Germany 36 Wu, Cheng-Ru, Lin, Chin-Tsai, & Lin, Yu-Fan, 2009 Selecting the preferable bancassurance alliance strategic by using expert group decision technique Expert Systems with Applications, 36(2, Part 2), 3623-3629 Available at: http://www.dx.doi.org [Accessed 15th Jan 2016] 37 Yiannis Violaris, Nicosia Cyprus, 2001 Bancasurance in Practice Euro Life [...]... chính sau: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, thực tiễn về phát triển dịch vụ Bancassurance trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng dịch vụ Bancassurance tại Tổng công ty Bảo hiểm PVI Chƣơng 4: Giải pháp phát triển dịch vụ Bancassurance của Tổng công ty Bảo hiểm PVI 6 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: 1 Chính phủ, 2012... dịch vụ Bancassurance tại Tổng công ty Bảo hiểm PVI trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế Đây là nghiên cứu hết sức cần thiết trong bối cảnh Tổng công ty Bảo hiểm PVI mới gia nhập thị trƣờng Bancassurance đƣợc một 4 thời gian ngắn và chƣa triển khai nhiều hoạt động thức đẩy sự phát triển của loại hình bảo hiểm này tƣơng xứng với tiềm năng và thế mạnh phát triển của công ty Với ý nghĩa đó,... Luận văn tập trung chủ yếu vào việc nghiên cứu sự phát triển dịch vụ Bancassurance của Tổng công ty Bảo hiểm PVI 5 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu việc phát triển dịch vụ Bancassurance của Tổng công ty Bảo hiểm PVI - Về thời gian: Luận văn chủ yếu xem xét, đánh giá dịch vụ Bancassurance tại Tổng công ty Bảo hiểm PVI trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2015 4 Đóng... dịch vụ này của PVI trong tƣơng lai Để đạt đƣợc các mục tiêu đặt ra, luận văn cần trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau: - Bancassurance là gì? Tại sao nói Bancassurance là xu hƣớng nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế? - Thực trạng triển khai dịch vụ Bancassurance tại PVI nhƣ thế nào? Ƣu điểm và hạn chế? - Để phát triển dịch vụ Bancassurance, Tổng công ty Bảo hiểm PVI. .. phải thực hiện các biện pháp nhƣ thế nào? 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ cụ thể: - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ Bancassurance của PVI - Làm rõ các nhân tố tác động đến việc phát triển dịch vụ Bancassurance của Tổng công ty Bảo hiểm PVI - Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ Bancassurance của Tổng công ty Bảo hiểm PVI trong thời gian tới 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu... động Bancassurance tại Việt Nam Luận văn thạc sĩ Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội 6 Chu Thu Hiền, 2010 Phát triển hoạt động Bancassurance tại Tổng công ty Bảo Việt nhân thọ Luận văn thạc sĩ Đại học Ngoại thƣơng, Hà Nội 7 Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 2009 - 2015 Số liệu thị trường bảo hiểm Việt Nam Hà Nội 8 Đỗ Minh Hoàng, 2009 Áp dụng mô hình Bancassurance vào Agribank Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế quốc. .. Bancassurance, các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển dịch vụ Bancassurance - Trên cơ sở phân tích mô hình Bancassurance và thực trạng phát triển dịch vụ Bancassurance tại Tổng công ty Bảo hiểm PVI, luận văn đã xác định đƣợc các nhân tố chủ yếu hạn chế kết quả và hiệu quả dịch vụ Bancassurance của PVI để từ đó đề xuất các giải pháp giúp phát triển dịch vụ Bancassurance tại đây 5 Bố cục của luận văn Ngoài... 2012 Kinh nghiệm quốc tế phát triển bancassurance tại các thị trường mới nổi và Lào Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế tại Vientian Lào 17 Đoàn Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Hải Đƣờng, 2013 Mô hình Bancassurance ở Việt Nam và các nhân tố ảnh hƣởng Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 191(II) 18 Dƣơng Văn Thuận, 2013 Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo hiểm vật chất xe ôtô tại Công ty Bảo Việt. .. nhằm phát triển dịch vụ Bancassurance của Tổng công ty Bảo hiểm PVI nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng hiện có 2 Mục đích và nhiêm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng cũng nhƣ làm rõ các nhân tố ảnh hƣởng đến việc phát triển hoạt dịch vụ Bancassurance của Tổng công ty Bảo hiểm PVI, học viên đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy sự phát triển của dịch. .. lược phát triển của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Hà Nội 2 Võ Quốc Đạt, 2009 Tiềm năng phát triển các sản phẩm Bancassurance tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt Luận văn thạc sĩ Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội 3 Nguyễn Văn Định, 2006 Giáo trình bảo hiểm Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 4 Nguyễn Văn Định, 2009 Giáo trình Quản trị kinh doanh bảo hiểm Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 5 Phạm Việt Hà,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ bancassurance tại tổng công ty bảo hiểm PVI trong bối cảnh việt nam hội nhập kinh tế quốc tế , Phát triển dịch vụ bancassurance tại tổng công ty bảo hiểm PVI trong bối cảnh việt nam hội nhập kinh tế quốc tế , Phát triển dịch vụ bancassurance tại tổng công ty bảo hiểm PVI trong bối cảnh việt nam hội nhập kinh tế quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay