Phát triển các khu công nghiệp tỉnh hưng yên

17 158 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:02

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ THÚY HÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ THÚY HÀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN Chuyên ngành: Kinh tế trị Mã số: 60 31 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH QUANG TY XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, Luận văn “Phát triển khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên” công trình nghiên cứu độc lập, hoàn thành Các tài liệu tham khảo trích dẫn đƣợc sử dụng Luận văn nêu rõ xuất xứ tác giả đƣợc ghi Danh mục tài liệu tham khảo Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan trên! Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016 Học viên Lê Thúy Hà LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo viên hƣớng dẫn khoa học TS Đinh Quang Ty tận tình hƣớng dẫn, bảo, đồng hành suốt trình làm Luận văn Xin trân trọng cảm ơn Giáo sƣ, Tiến sĩ, chuyên gia, nhà giáo đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho Luận văn thêm hoàn thiện mặt nội dung hình thức Nhân xin gửi lời cảm ơn tới Thầy/Cô giáo Khoa Kinh tế trị, Trƣờng Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi thủ tục quy trình suốt trình làm Luận văn Xin trân trọng cảm ơn cán bộ, nhân viên sở, ban, ngành hữu quan, đặc biệt Ban Quản lý KCN, Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh Hƣng Yên tận tình giúp đỡ cung cấp tài liệu, số liệu liên quan đến đề tài Xin đƣợc bày tỏ tình cảm tới bạn bè, đồng nghiệp - ngƣời quan tâm, động viên, khích lệ cho thêm động lực phấn đấu hoàn thành tốt khóa đào tạo thạc sĩ Cuối cùng, xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới ngƣời thân gia đình kề cận, động viên, giúp đỡ mặt vật chất, tinh thần trình học tập đặc biệt thời gian làm Luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Lê Thúy Hà MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii MỞ ĐẦU .3 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆPError! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nước Error! Bookmark not defined 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước Error! Bookmark not defined 1.1.3 Đánh giá tổng quát khoảng trống công trình nghiên cứu xác định trọng tâm nghiên cứu luận vănError! Bookmark not defined 1.2 Một số vấn đề lý luận phát triển khu công nghiệp điều kiện kinh tế thị trƣờng Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, phân loại KCN Error! Bookmark not defined 1.2.2 Khái niệm phát triển khu công nghiệpError! Bookmark not defined 1.2.3 Vai trò khu công nghiệp nhân tố ảnh hưởng đến phát triển khu công nghiệp Error! Bookmark not defined 1.2.4 Nội dung phát triển KCN địa bàn cấp tỉnhError! Bookmark not defined 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá chất lượng phát triển khu công nghiệp Error! Bookmark not defined 1.3 Kinh nghiệm phát triển KCN số địa phƣơng nƣớc học tham khảo cho tỉnh Hƣng Yên Error! Bookmark not defined 1.3.1 Các địa phương lựa chọn nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.3.2 Những học rút cho Hưng Yên Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Cơ sở phƣơng pháp luận Error! Bookmark not defined 2.1.1 Phép biện chứng vật Error! Bookmark not defined 2.1.2 Chủ nghĩa lịch sử Error! Bookmark not defined 2.2 Các phƣơng pháp cụ thể Error! Bookmark not defined 2.2.1 Phương pháp thu thập, xử lý liệu thứ cấp Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phương pháp phân tích phương pháp tổng hợpError! Bookmark not defined 2.2.3 Phương pháp thống kê Error! Bookmark not defined 2.2.4 Phương pháp so sánh Error! Bookmark not defined 2.2.5 Phương pháp logic kết hợp với phương pháp lịch sửError! Bookmark not defined 2.2.6 Phương pháp trừu tượng hóa khoa học Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH HƢNG YÊN GIAI ĐOẠN 2005 – 2015 Error! Bookmark not defined 3.1 Vài nét khái quát tỉnh Hƣng Yên khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hƣng Yên Error! Bookmark not defined 3.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Tỉnh Error! Bookmark not defined 3.1.2 Tổng quan tình hình phát triển KCN địa bàn tỉnh Hưng Yên * Số lượng phân bố khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hưng Yên Error! Bookmark not defined 3.2 Thực trạng phát triển KCN tỉnh Hƣng Yên theo số lát cắt Error! Bookmark not defined 3.2.1 Thực trạng phát triển nội KCN Error! Bookmark not defined 3.2.2 Thực trạng tác động lan tỏa KCN địa bàn tỉnh Hưng Yên Error! Bookmark not defined 3.3 Đánh giá chung phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hƣng Yên giai đoạn 2005 - 2015 Error! Bookmark not defined 3.3.1 Thành tựu bật Error! Bookmark not defined 3.3.2 Những hạn chế lớn nguyên nhân Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƢNG YÊN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030 Error! Bookmark not defined 4.1 Dự báo bối cảnh tác động đến phát triển KCN Việt Nam nói chung tỉnh Hƣng Yên nói riêng Error! Bookmark not defined 4.1.1 Bối cảnh quốc tế Error! Bookmark not defined 4.1.2 Bối cảnh nước Error! Bookmark not defined 4.2 Phƣơng hƣớng mục tiêu phát triển khu công nghiệp địa bàn Error! Bookmark not defined 4.2.1 Phương hướng Error! Bookmark not defined 4.2.2 Mục tiêu Error! Bookmark not defined 4.3 Các nhóm giải pháp chủ yếu Error! Bookmark not defined 4.3.1 Nhóm giải pháp phát triển khu công nghiệp mặt kinh tế Error! Bookmark not defined 4.3.2 Nhóm giải pháp phát triển khu công nghiệp mặt xã hội Error! Bookmark not defined 4.2.3 Nhóm giải pháp bảo vệ môi trường khu công nghiệp Error! Bookmark not defined 4.3.4 Các giải pháp khác Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÁI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa BQL Ban Quản lý CN Công nghiệp CNH, HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa ĐKKT Đặc khu kinh tế ĐKKT đặc khu kinh tế DN Doanh nghiệp FDI Đầu tƣ trực tiếp nƣớc GDP Tổng sản phẩm quốc nội HACCP Hệ thống phân tích mối nguy kiểm soát điểm tới hạn 10 HHTP KCNC Hòa Lạc 11 KCN Khu công nghiệp 12 KCNC Khu công nghệ cao 13 KCNC khu công nghệ cao 14 KCX Khu chế xuất 15 KCX khu chế xuất 16 KKT Khu kinh tế 17 KT – XH Kinh tế - xã hội 18 MNC Công ty đa quốc gia 19 ODA nguồn vốn hỗ trợ thức 20 PCI Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh 21 PTBV Phát triển bền vững 22 SHTP KCNC TP HCM 23 UBND ủy ban nhân dân 24 VSIP KCN Việt Nam - Singapore i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 4.1 Nội dung Tình hình thu hút đầu tƣ KCN địa bàn tỉnh Hƣng Yên đến hết năm 2015 Tổng hợp quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tƣ KCN địa bàn tỉnh đến hết năm 2015 Tỷ lệ lấp đầy KCN tỉnh Hƣng Yên tính đến hết năm 2015 Qui mô diện tích KCN tỉnh Hƣng Yên năm 2015 Cơ cấu GDP địa bàn tỉnh phân theo khu vực kinh tế (2011-2015) tiêu đến 2016, 2020 Mục tiêu cụ thể phát triển KCN tỉnh Hƣng Yên đến 2020 ii Trang 48 49 51 53 58 78 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Để thực thành công nghiệp CNH, HĐH phù hợp với xu chung giới điều kiện lịch sử đất nƣớc, 30 năm đổi vừa qua, Đảng ta kiên trì với đƣờng lối xây dựng, phát triển kinh tế thị trƣờng, hội nhập quốc tế, phát triển KCN đƣợc xác định phƣơng thức quan trọng Phƣơng thức cho phép khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực; thu hút sử dụng vốn, khoa học – công nghệ, kinh nghiệm tổ chức quản lý, …của giới vào trình sản xuất kinh doanh lĩnh vực khác đời sống xã hội Tính đến hết năm 2015, KCN, KKT thu hút đƣợc khoảng 70% tổng số vốn FDI nƣớc, đóng góp khoảng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu; nộp ngân sách nhà nƣớc tăng 38% so với kỳ năm 2014, giải việc làm cho gần 2,7 triệu lao động, Các KCN, KCX, KKT tiếp tục khẳng định vai trò động lực đóng góp phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc Hƣng Yên vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc với nhiều tiềm lợi để phát triển KCN nói riêng phát triển kinh tế - xã hội nói chung Vì vậy, địa bàn tỉnh Hƣng Yên thành lập cấp giấy chứng nhận cho 10 KCN, có KCN vào hoạt động Tuy nhiên, phát triển KCN tỉnh Hƣng Yên nhiều bất cập nhƣ: số dự án đầu tƣ từ Mỹ EU nhiều hạn chế; dự án đầu tƣ cho phát triển sở hạ tầng, phát triển dịch vụ, ngành công nghiệp phụ trợ ngành công nghệ cao ít; vấn đề môi trƣờng sinh thái, v.v … Với mong muốn góp phần giải vấn đề này, chọn đề tài “Phát triển khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên” để thực luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế trị Câu hỏi nghiên cứu: Cần phải làm làm để phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Hưng Yên? Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Hình thành sở lý luận, thực tiễn để đánh giá thực trạng phát triển KCN địa bàn tỉnh Hƣng Yên năm gần đây, từ đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp góp phần thúc đẩy KCN địa phƣơng phát triển cách hiệu thời gian tới 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận thực tiễn phát triển KCN Việt Nam điều kiện kinh tế thị trƣờng hội nhập quốc tế -Khảo cứu kinh nghiệm phát triển KCN số địa phƣơng nƣớc đúc kết học tham khảo cho tỉnh Hƣng Yên - Đánh giá thực trạng phát triển KCN tỉnh Hƣng Yên giai đoạn 2005 - 2015 -Đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp phát triển bền vững KCN địa bàn tỉnh Hƣng Yên giai đoạn 2016 – 2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề phát triển KCN dƣới góc độ kinh tế trị 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Các KCN địa bàn tỉnh Hƣng Yên - Về thời gian: Tập trung vào hai giai đoạn 2005 – 2015 2016 - 2020 Những đóng góp luận văn - Hệ thống hóa góp phần làm rõ thêm số vấn đề lý luận phát triển KCN - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển KCN địa bàn tỉnh Hƣng Yên giai đoạn 2010 - 2015, thành tựu, hạn chế nguyên nhân hạn chế - Đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp chủ yếu góp phần phát triển KCN tỉnh Hƣng Yên theo hƣớng bền vững giai đoạn 2016 – 2020 Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận, thực tiễn khu công nghiệp Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng phát triển khu công nghiệp tỉnh Hƣng Yên giai đoạn từ 2005 -2015 Chƣơng 4: Phƣơng hƣớng, giải pháp phát triển khu công nghiệp tỉnh Hƣng Yên giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030 TÁI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Ban quản lý KCN Hƣng Yên, 2014, 2015 Báo cáo tình hình phát triển KCN Hưng Yên 2014, 2015 Hƣng Yên Ban quản lý khu công nghiệp Hƣng Yên, 2011 Báo cáo tổng kết 20 năm xây dựng phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế địa bàn tỉnh Hưng Yên Hƣng Yên Ban quản lý khu công nghiệp Hƣng Yên, 2014,2015 Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp địa bàn tỉnh Hƣng Yên Lê Xuân Bá, 2007 Cơ chế, sách thu hút đầu tư thành phần kinh tế vào lĩnh vực xây dựng nhà cho công nhân KCN, KCX Bộ Kế hoạch đầu tƣ, 2015 Xây dựng khu kinh tế: kinh nghiệm quốc tế hàm ý cho Việt Nam Hà Nội Bộ Kế hoạch Đầu tƣ, 2015 “Xây dựng khu kinh tế: kinh nghiệm quốc tế hàm ý cho Việt Nam” Hà Nội Bộ môn Kinh tế đầu tƣ – Đại học Kinh tế quốc dân, 1998 Giáo trình Kinh tế đầu tư Hà Nội: NXB Giáo dục Chính phủ, 1997 Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, (Ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 Chính phủ) Hà Nội Chính phủ, 2013 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 Chính phủ quy định KCN, KCX KKT Hà Nội 10 Cục thống kê tỉnh Hƣng Yên, 2014, 2015 Niên giám thống kê tỉnh Hưng Yên Hà Nội: NXB Thồng kê 11 Nguyễn Duy Cƣờng, 2006 Hiệu kinh tế - xã hội khu công nghiệp thành phố Hà Nội Luận văn thạc sĩ kinh tế Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Hà Nội 12 Trần Thị Dung, 2004 Việc phát triển khu công nghiệp khu vực Bắc Bộ Thông tin khu công nghiệp Việt Nam 13 Nguyễn Ngọc Dũng, 2009 Chuyên đề Định hướng phát triển KCN Việt Nam đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 202 Hà Nội 14 Nguyễn Ngọc Dũng, 2009 chuyên đề “Định hướng phát triển KCN Việt Nam đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020” 15 Nguyễn Ngọc Dũng, 2011 “Phát triển KCN đồng địa bàn Hà Nội 2011” Luận án Tiến sĩ 16 Nguyễn Ngọc Dũng, 2011 Phát triển KCN đồng địa bàn Hà Nội 2011 Luận án Tiến sĩ Đại học kinh tế 17 Lê Tuấn Dũng, 2004 Hƣớng cho phát triển KCN số tỉnh miền núi Bắc Bộ Thông tin khu công nghiệp Việt Nam, số 5, tr.8-9 18 Đặng Đình Đào, 2006 Một số vấn đề phát triển KCN trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Đăng Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc gia 15 năm xây dựng phát triển KCN, KCX Việt Nam, Long An 19 Hoàng Hà, Ngô Thắng Lợi, Vũ Thành Hƣởng, 2010 Một số giải pháp phát triển việc làm, nhà đảm bảo đời sống cho người lao động đảm bảo an ninh nhằm phát triển KCN tỉnh Hưng Yên trình CNH, HĐH 20 Trần Ngọc Hiên, 2005 Cơ sở lý luận phát triển mô hình KCN trình CNH, HĐH nƣớc ta Tạp chí Thông tin khoa học xã hội, số 2, tr 12-16 21 Nguyễn Xuân Hinh, 2003 Quy hoạch xây dựng phát triển khu công nghiệp Việt Nam thời kỳ đổi Luận án tiến sĩ kinh tế Đại học Kinh tế quốc dân 22 Hoàng Xuân Hòa, 2005 Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho ngƣời lao động khu công nghiệp, khu chế xuất Tạp chí Lao động Công đoàn, số 327, tr.8,9,15 23 Đào Thị Hồng Lam, 2006 Thực trạng giải pháp phát triển KCN tỉnh Hải Dương 24 Nguyễn Công Lộc, 2006 Vai trò khu công nghiệp trình tăng trưởng, chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Hưng Yên, Kỷ yếu: 15 năm xây dựng phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất Việt Nam Long An: NXB Long An 25 Ngô Thắng Lợi, Bùi Đức Tuân, Vũ Thành Hƣởng, Vũ Cƣơng, 2006 Ảnh hưởng sách tới phát triển KCN Việt Nam 26 Võ Thanh Thu, 2005 “Nghiên cứu giải pháp phát triển KCN Việt Nam điều kiện 27 Nguyễn Chơn Trung, 2004 Phát triển KCN, KCX trình CNH – HĐH Hà Nội: Nxb thống kê 28 Nguyễn Chơn Trung Trƣơng Giang Long, 2004 Phát triển KCN, KCX trình CNH – HĐH Hà Nội 29 Nguyễn Chơn Trung, 2004 “Phát triển KCN, KCX trình CNH – HĐH” Hà Nội 30 UBND tỉnh Hƣng Yên, 2014 Quy hoạch phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 31 UBND tỉnh Hƣng Yên, 2010 Quyết định số 4111/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2010 UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Hưng Yên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm2030 Hƣng Yên 32 UBND tỉnh Hƣng Yên, 2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2010 UBND tỉnh Hưng Yên, ban hành quy định giải thủ tục hành cửa liên thông dự án đầu tư xây dựng Ban xúc tiến Hỗ trợ đầu tư tỉnh Hưng Yên Hƣng Yên 33 Lê Hồng Yến, 1996 “Hoàn thiện sách chế quản lý nhà nước khu công nghiệp Việt Nam giai đoạn Website 34 http://banqlkcn.hungyen.gov.vn/ 35 http://sokhdt.hungyen.gov.vn/ 36 http://khucongnghiep.com.vn 10 [...]... tiễn về khu công nghiệp Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng phát triển các khu công nghiệp ở tỉnh Hƣng Yên giai đoạn từ 2005 -2015 Chƣơng 4: Phƣơng hƣớng, giải pháp phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hƣng Yên giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030 5 6 TÁI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1 Ban quản lý các KCN Hƣng Yên, 2014, 2015 Báo cáo tình hình phát triển KCN Hưng Yên 2014, 2015 Hƣng Yên 2... Hƣng Yên 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Hƣng Yên, 2011 Báo cáo tổng kết 20 năm xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Hƣng Yên 3 Ban quản lý các khu công nghiệp Hƣng Yên, 2014,2015 Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hƣng Yên 4 Lê Xuân Bá, 2007 Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế... đề tài Phát triển các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên để thực hiện luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị Câu hỏi nghiên cứu: Cần phải làm gì và làm như thế nào để phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên? 2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Hình thành cơ sở lý luận, thực tiễn để đánh giá thực trạng phát triển của các KCN trên địa bàn tỉnh Hƣng Yên những... của các khu công nghiệp ở thành phố Hà Nội Luận văn thạc sĩ kinh tế Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Hà Nội 12 Trần Thị Dung, 2004 Việc phát triển các khu công nghiệp tại các khu vực Bắc Bộ Thông tin khu công nghiệp Việt Nam 13 Nguyễn Ngọc Dũng, 2009 Chuyên đề Định hướng phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 202 Hà Nội 14 Nguyễn Ngọc Dũng, 2009 chuyên đề “Định hướng phát triển các. .. 2004 Phát triển các KCN, KCX trong quá trình CNH – HĐH Hà Nội: Nxb thống kê 28 Nguyễn Chơn Trung và Trƣơng Giang Long, 2004 Phát triển các KCN, KCX trong quá trình CNH – HĐH Hà Nội 29 Nguyễn Chơn Trung, 2004 Phát triển các KCN, KCX trong quá trình CNH – HĐH” Hà Nội 30 UBND tỉnh Hƣng Yên, 2014 Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 31 UBND tỉnh. .. của các khu công nghiệp đối với quá trình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Hưng Yên, Kỷ yếu: 15 năm xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam Long An: NXB Long An 25 Ngô Thắng Lợi, Bùi Đức Tuân, Vũ Thành Hƣởng, Vũ Cƣơng, 2006 Ảnh hưởng của chính sách tới phát triển các KCN ở Việt Nam 26 Võ Thanh Thu, 2005 “Nghiên cứu những giải pháp phát triển các KCN Việt... phát triển khu công nghiệp Việt Nam trong thời kỳ đổi mới Luận án tiến sĩ kinh tế Đại học Kinh tế quốc dân 22 Hoàng Xuân Hòa, 2005 Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho ngƣời lao động ở khu công nghiệp, khu chế xuất Tạp chí Lao động và Công đoàn, số 327, tr.8,9,15 23 Đào Thị Hồng Lam, 2006 Thực trạng và giải pháp phát triển các KCN tại tỉnh Hải Dương 24 Nguyễn Công Lộc, 2006 Vai trò của các khu. .. đẩy các KCN ở địa phƣơng này phát triển một cách hiệu quả trong thời gian tới 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển các KCN ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trƣờng và hội nhập quốc tế hiện nay -Khảo cứu kinh nghiệm phát triển các KCN của một số địa phƣơng trong nƣớc và đúc kết bài học tham khảo cho tỉnh Hƣng Yên - Đánh giá thực trạng phát triển các. .. thống hóa và góp phần làm rõ thêm một số vấn đề lý luận về phát triển các KCN - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hƣng Yên giai đoạn 2010 - 2015, chỉ ra những thành tựu, hạn chế và những nguyên nhân của những hạn chế đó - Đề xuất phƣơng hƣớng và các giải pháp chủ yếu góp phần phát triển các KCN ở tỉnh Hƣng Yên theo hƣớng bền vững trong giai đoạn 2016 – 2020 5 Kết cấu... UBND tỉnh Hƣng Yên, 2010 Quyết định số 4111/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Hưng Yên đến năm 2020 và tầm nhìn đến 9 năm2030 Hƣng Yên 32 UBND tỉnh Hƣng Yên, 2012 Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của UBND tỉnh Hưng Yên, ban hành quy định giải quyết thủ tục hành chính một cửa liên thông các dự án đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển các khu công nghiệp tỉnh hưng yên , Phát triển các khu công nghiệp tỉnh hưng yên , Phát triển các khu công nghiệp tỉnh hưng yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay