Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đền hùng

20 167 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:02

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - PHẠM PHƢƠNG THẢO NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỀN HÙNG LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội - Năm 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - PHẠM PHƢƠNG THẢO NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỀN HÙNG Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN TRỌNG TÀI XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CT HỘI ĐỒNG CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS NGUYỄN TRỌNG TÀI PGS.TS Trần Thị Thanh Tú Hà Nội - Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Kính gửi: Khoa Tài ngân hàng - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội Tên là: Phạm Phƣơng Thảo - Mã số HV: 14057078 Học viên khóa: QH-2014-E (Khóa 23) Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu: “Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Đền Hùng” công trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Trọng Tài Các số liệu, kết nghiên cứu đƣa luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Nội dung luận văn có tham khảo sử dụng số thông tin, tài liệu từ nguồn sách, tạp chí đƣợc liệt kê danh mục tài liệu thao khảo Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2016 Tác giả luận văn Phạm Phƣơng Thảo LỜI CẢM ƠN Qua thời gian nghiên cứu lý luận thực tế, tác giả hoàn thành luận văn thạc sỹ tài ngân hàng với đề tài “Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Đền Hùng” Tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Trọng Tài quan tâm giúp đỡ, bảo, hƣớng dẫn tận tình đóng góp nhiều ý kiến quý báu để tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới Thầy, Cô Hội đồng khoa học Trƣờng Đại học Kinh Tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, Khoa Tài ngân hàng tạo điều kiện giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn đến: Các cán lãnh đạo, cán phòng khách hàng doanh nghiệp - ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Công Thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Đền Hùng (sau gọi tắt Vietinbank Đền Hùng) giúp đỡ tạo điều kiện để tác giả tìm hiểu thực tế, học tập kinh nghiệm thời gian qua Trong trình thực khó tránh khỏi hạn chế tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý Thầy, Cô giáo bạn đọc để luận văn đƣợc hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2016 Học viên Phạm Phƣơng Thảo MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lời nói đầu 1.1 Về tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu .3 1.2.1 Mục đích nghiên cứu 1.2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .3 Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1:TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀTHỰC TIỄN VỀ CHẤT LƢỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tàiError! Bookmark not defined 1.2 Tổng quan hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.2.1 Tổng quan doanh nghiệp nhỏ vừa Error! Bookmark not defined 1.2.2 Cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.3 Chất lƣợng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.3.1 Khái niệm chất lƣợng cho vay Error! Bookmark not defined 1.3.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lƣợng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.3.3 Các tiêu đánh giá chất lƣợng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.3.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.4 Kinh nghiệm nâng cao chất lƣợng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa từ số ngân hàng thƣơng mại nƣớc Error! Bookmark not defined 1.4.1 Kinh nghiệm từ Agribank Phú Thọ Error! Bookmark not defined 1.4.2 Kinh nghiệm BIDV Phú Thọ Error! Bookmark not defined 1.4.3 Bài học rút Vietinbank Đền HùngError! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Khung phân tích luận văn Error! Bookmark not defined 2.1.1 Khung phân tích luận văn Error! Bookmark not defined 2.1.2 Các bƣớc nghiên cứu luận văn Error! Bookmark not defined 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu định tính Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng Error! Bookmark not defined 2.2.3 Phƣơng pháp so sánh, phân tích tổng hợpError! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHƢƠNG Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIETTINBANK ĐỀN HÙNGError! Bookmark not defined 3.1 Khái quát Vietinbank Đền Hùng Error! Bookmark not defined 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Error! Bookmark not defined 3.1.2 Cơ cấu máy tổ chức Error! Bookmark not defined 3.1.3 Kết số hoạt động kinh doanh chínhError! Bookmark not defined 3.2 Thực trạng chất lƣợng cho vay cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Vietinbank Đền Hùng Error! Bookmark not defined 3.2.1 Các văn pháp luật cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Error! Bookmark not defined 3.2.2 Thực trạng chất lƣợng cho vay cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Vietinbank Đền Hùng Error! Bookmark not defined 3.3 Đánh giá chung chất lƣợng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Vietinbank Đền Hùng Error! Bookmark not defined 3.3.1 Kết đạt đƣợc Error! Bookmark not defined 3.3.2 Những mặt hạn chế Error! Bookmark not defined 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHƢƠNG Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIETTINBANK ĐỀN HÙNGError! Bookmark not defined 4.1 Định hƣớng nâng cao chất lƣợng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Vietinbank Đền Hùng Error! Bookmark not defined 4.1.1 Định hƣớng chung cho hoạt động kinh doanhError! Bookmark not defined 4.1.2 Định hƣớng nâng cao chất lƣợng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Error! Bookmark not defined 4.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Vietinbank Đền Hùng Error! Bookmark not defined 4.2.1 Gia tăng nguồn vốn để chủ động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Error! Bookmark not defined 4.2.2 Xây dựng sách tín dụng phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ vừaError! Bookmark not defined 4.2.3 Xây dựng chế lãi suất linh hoạt cho doanh nghiệp nhỏ vừa Error! Bookmark not defined 4.2.4 Đa dạng hóa danh mục sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Error! Bookmark not defined 4.2.5 Nâng cao hiệu công tác thu hồi nợ xử lý nợ hạn Error! Bookmark not defined 4.2.6 Cải tiến quy trình cho vay doanh nghiệp nhỏ vừaError! Bookmark not defined 4.2.7 Thực tốt sách Marketing, chăm sóc khách hàng Error! Bookmark not defined 4.2.8 Tăng cƣờng đào tạo, nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, trình độ cán tín dụng Error! Bookmark not defined 4.3 Kiến nghị Error! Bookmark not defined 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ ngành liên quanError! Bookmark not defined 4.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nƣớc Việt NamError! Bookmark not defined 4.3.3 Với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Phú ThọError! Bookmark not defined KẾT LUẬN CHƢƠNG Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 01 PHỤ LỤC 02 PHỤ LỤC 03 PHỤ LỤC 04 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa STT Ký hiệu Agribank BIDV Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ Phát triển Việt Nam CBTD Cán tín dụng CN CLTD Chất lƣợng tín dụng DNCV Dƣ nợ cho vay DNNVV DPRR Dự phòng rủi ro KHCN Khách hàng cá nhân 10 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 11 NHCT Ngân hàng Công Thƣơng 12 NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc 13 NHTW Ngân hàng trung ƣơng 14 NL-TS Nông lâm - Thủy sản 15 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 16 TCTD Tổ chức tín dụng 17 TDNH Tín dụng ngân hàng 18 TDTM Tín dụng thƣơng mại 19 TMDV Thƣơng mại dịch vụ 20 TSĐB Tài sản đảm bảo 21 22 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Công nghiệp Doanh nghiệp nhỏ vừa Viettinbank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam XNK Xuất nhập i DANH MỤC BẢNG STT Bảng Bảng 1.1 Tiêu chí xác định DNNVV Việt Nam 10 Bảng 1.2 Tiêu chuẩn DNNVV số nƣớc khu vực 10 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Số DNNVV vay vốn Vietinbank Đền Hùng Bảng 3.5 Quy mô cho vay DNNVV Viettinbank Đền Hùng Nội dung Một số tiêu huy động vốn Vietinbank Đền Hùng giai đoạn 2013-2015 Một số tiêu cho vay Vietinbank Đền Hùng giai đoạn 2013-2015 Một số tiêu kết kinh doanh Vietinbank Đền Hùng giai đoạn 2013-2015 giai đoạn 2013-2015 Trang 49 52 55 64 66 Bảng 3.6 Dƣ nợ cho vay DNNVV theo thời hạn cho vay 68 Bảng 3.7 Dƣ nợ cho vay DNNVV theo ngành kinh tế 68 10 Bảng 3.8 Dƣ nợ cho vay DNNVV theo sản phẩm cho vay 70 11 Bảng 3.9 Dƣ nợ cho vay DNNVV theo loại tiền tệ 71 12 Bảng 3.10 Tỷ lệ nợ có đảm bảo cho vay DNNVV 71 13 Bảng 3.11 Tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu cho vay DNNVV 72 14 Bảng 3.12 Hiệu suất sử dụng vốn 73 15 Bảng 3.13 Vòng quay vốn tín dụng DNNVV 74 16 Bảng 3.14 Một số tiêu mức sinh lời từ hoạt động cho vay DNNVV ii 74 DANH MỤC HÌNH STT Số hiệu Nội dung Hình 3.1 Cơ cấu tổ chức Viettinbank Đền Hùng 48 Hình 3.2 Tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay DNNVV 63 Hình 3.3 Cơ cấu DNNVV vay vốn Viettinbank Đền Hùng theo ngành nghề kinh doanh iii Trang 65 PHẦN MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Lời nói đầu 1.1 Về tính cấp thiết đề tài Phát biểu hội thảo “Nâng cao khả tiếp cận vốn DNNVV bối cảnh Việt Nam hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN 2015” diễn ngày 18/11/2014 Hà Nội, tổng giám đốc BTCI (Viện nhân lực tài ngân hàng) K.Balasingam cho biết: Trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nay, khu vực DNNVV chiếm tới 97,5% tạo hàng triệu việc làm; sử dụng tới 51% lao động xã hội đóng góp 40% GDP Tuy nhiên, thời điểm tại, hầu hết DNNVV gặp phải số hạn chế cố hữu nhƣ khó khăn tiếp cận sách, ƣu đãi, mặt sản xuất đặc biệt tiếp cận vốn vay “Hiện có 30% tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng, 70% lại phải tiếp tục sử dụng nguồn vốn tự có vay từ nguồn vốn khác với chi phí vốn cao”, ông K.Balasingam chia sẻ Nhƣ nói vấn đề quan trọng cấp bách DNNVV vốn khả tiếp cận vốn doanh nghiệp NHTM kênh tín dụng cung cấp vốn cho doanh nghiệp nói chung DNNVV nói riêng Đối với phát triển DNNVV, vai trò to lớn nguồn tín dụng ngân hàng phủ nhận, đặc thù kinh tế Việt Nam kinh tế dựa vào tín dụng Nhận thức đƣợc điều NHTM ngày trọng đến việc cấp tín dụng cho đối tƣợng Với hoạt động cấp tín dụng, NHTM giống nhƣ nhà kinh doanh: họ bỏ vốn mong muốn thu đƣợc lợi nhuận thu hồi vốn Mặt khác NHTM chủ thể kinh doanh độc lập, tự kiếm lợi nhuận lời ăn lỗ chịu tự chịu trách nhiệm với khách hàng Chính việc đảm bảo chất lƣợng cho khoản vay cho vay thân ngân hàng nhu cầu cấp thiết để tự đảm bảo an toàn cho Phú Thọ tỉnh có nhiều khu công nghiệp, nhà máy đặc biệt DNNVV chiếm đến 90% tổng số doanh nghiệp Đây thành phần đóng góp không nhỏ cho phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh Cùng với xu phát triển chủ trƣơng Đảng Nhà nƣớc, Vietinbank Đền Hùng năm qua trọng quan tâm đẩy mạnh hoạt động cho vay DNNVV Hoạt động thu đƣợc nhiều kết đáng khích lệ, nhiên bên cạnh kết đạt đƣợc hoạt động cho vay DNNVV ngân hàng tồn nhiều hạn chế khó khăn nhƣ: tỷ lệ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay giảm (năm 2013 giảm 12,56%, năm 2014 giảm 43,17%, năm 2015 giảm 29,32%), tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV cao chiếm tỷ trọng lớn tỷ lệ nợ hạn (năm 2015 tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV 1,88%), tỷ lệ lợi nhuận từ cho vay DNNVV tổng dƣ nợ cho vay DNNVV thấp (năm 2015 đạt 0,03%) Điều cho thấy chất lƣợng cho vay DNNVV ngân hàng thấp khả sinh lời từ khoản cho vay DNNVV ngân hàng chƣa cao Chính đòi hỏi ngân hàng phải nỗ lực tìm cách giải để nâng cao chất lƣợng cho vay tăng tính cạnh tranh thị trƣờng Xuất phát từ thực tiễn này, tác giả lựa chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh Đền Hùng” để làm đề tài nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn khách quan việc nâng cao chất lƣợng cho vay DNNVV Đề tài đƣợc nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi: Thực trạng chất lƣợng cho vay DNNVV Vietinbank Đền Hùng năm qua nhƣ nào? Tác giả sử dụng tiêu để đánh giá xác chất lƣợng cho vay DNNVV Vietinbank Đền Hùng? Đâu kết đạt đƣợc, mặt tồn cần khắc phục đâu nguyên nhân tồn này? Những giải pháp cần thiết để nâng cao chất lƣợng cho vay DNNVV Vietinbank Đền Hùng thời gian tới? Kết nghiên cứu đề tài cung cấp sở lý luận, thực trạng giải pháp việc nâng cao chất lƣợng cho vay DNNVV, góp phần tạo tảng vững cho phát triển bền vững phân khúc doanh nghiệp Việt Nam trƣớc khó khăn môi trƣờng kinh doanh 1.2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 1.2.1 Mục đích nghiên cứu Phân tích thực trạng chất lƣợng cho vay DNNVV Vietinbank Đền Hùng từ rút mặt đạt đƣợc nhƣ tồn cần khắc phục nguyên nhân Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng cho vay DNNVV Vietinbank Đền Hùng 1.2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận DNNVV chất lƣợng cho vay DNNVV NHTM; - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lƣợng cho vay DNNVV Vietinbank Đền Hùng từ rút đƣợc hạn chế nguyên nhân; - Đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục hạn chế, phát huy ƣu điểm góp phần nâng cao chất lƣợng cho vay DNNVV Vietinbank Đền Hùng 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan đến chất lƣợng cho vay DNNVV NHTM nói chung Viettinbank Đền Hùng nói riêng 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Chủ yếu nghiên cứu chất lƣợng cho vay DNNVV Vietinbank Đền Hùng - Phạm vi thời gian: Chủ yếu nghiên cứu giai đoạn 2013 - 2015 - Phạm vị nội dung: chất lƣợng cho vay DNNVV Vietinbank Đền Hùng Kết cấu luận văn Ngoài lời mở đầu, kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn đƣợc kết cấu thành chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, sở lý luận thực tiễn chất lƣợng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thƣơng mại; Chƣơng 2: Phƣơng pháp thiết kế nghiên cứu; Chƣơng 3: Thực trạng chất lƣợng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Viettinbank Đền Hùng; Chƣơng 4: Giải pháp nâng cao chất lƣợng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Viettinbank Đền Hùng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tham khảo Tiếng Việt Nguyễn Kim Anh, 2008 Giáo trình Quản trị ngân hàng NXB Thống kê Báo Công Thƣơng điện tử, 2014: Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam Đông nhƣng không mạnh [Ngày truy cập 20/09/2015] Nguyễn Thị Bắc, 2012 Một số giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình Luận văn Thạc sỹ kinh tế Trƣờng Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Bộ Kế hoạch Đầu tƣ (2009), Cục phát triển doanh nghiệp Sách trắng Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 2009 Chính Phủ, 2001 Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 việc trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Cổng thông tin điện tử - Bộ Kế hoạch Đầu tƣ: Kinh nghiệm quốc tế sách tài hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=18465&idcm=234 [Ngày truy cập 20/9/2015] Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ, 2015 Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ năm 2015 Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Nguyễn Duệ, 2001 Giáo trình Quản trị ngân hàng NXB Thống kê Nguyễn Văn Dƣơng, 2012 Hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - chi nhánh tỉnh Lâm Đồng Luận văn Thạc sỹ Trƣờng Học viện ngân hàng 10 Phạm Trƣờng Giang, 2012 Chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Techcombank chi nhánh Chương Dương Luận văn thạc sỹ Trƣờng Đại học Quốc Gia Hà Nội 11 Phan Thị Thu Hà, 2009 Quản trị ngân hàng thương mại NXB Giao thông vận tải 12 Phạm Thị Thanh Hòa, 2011 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Thăng Long Luận văn thạc sỹ Trƣờng Học viện Tài 13 GS.TS Nguyễn Đình Hƣơng, 2002 Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam NXB Chính Trị Quốc Gia 14 TS Nguyễn Minh Kiều, 2008 Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng Hà Nội: NXB Tài 15 Nguyễn Văn Lê, 2014 Tăng trưởng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn Luận án Tiến sỹ kinh tế Trƣờng Học viện ngân hàng 16 Lê Bá Minh Long, 2011 Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông Luận văn Thạc sỹ kinh tế Trƣờng Đại học Kinh tế - Tp Hồ Chí Minh 17 Frederic S.Mishkin, 1995 Tiền tệ ngân hàng & thị trường tài NXB Khoa học Kỹ thuật 18 Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam - chi nhánh Đền Hùng, 2013, 2014, 2015, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014, 2015 19 Quốc Hội, 2014, Luật Doanh Nghiệp Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia 20 Quốc Hội, 2010, Luật Ngân hàng Nhà nước Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia 21 Quốc Hội, 2010, Luật Tổ chức tín dụng Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia 22 TS Trƣơng Quang Thông, 2010 Tài trợ tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa NXB Tài Chính 23 Thủ Tƣớng Chính Phủ, 2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg việc ban hành Quy Chế Bảo Lãnh cho doanh nghiệp nhỏ vừa vay vốn ngân hàng thương mại 24 Võ Đức Toàn, 2012 Tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Luận án Tiến sỹ kinh tế Trƣờng Đại học Ngân hàng - Tp Hồ Chí Minh II Tài liệu tham khảo Tiếng Anh 25 Abe M., Trilo M, Juneja J.S, & Narain S, 2012 Policy guidebook for SME development in Asia and The Pacific Bankok, Thailand 26 Eugene F.Brigham, 1993 Fundamental of Financial Management 27 Scherr E.C., Surgue T.F and J.B Ward, 1993 Financing the small firm start up: determinants of debt use The Journal of Business Finance [...]... này cho thấy chất lƣợng cho vay DNNVV của ngân hàng còn thấp và khả năng sinh lời từ các khoản cho vay DNNVV của ngân hàng còn chƣa cao Chính vì vậy đòi hỏi ngân hàng phải nỗ lực tìm cách giải quyết để có thể nâng cao chất lƣợng cho vay và tăng tính cạnh tranh trên thị trƣờng Xuất phát từ thực tiễn này, tác giả đã lựa chọn đề tài: Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương. .. doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Viettinbank Đền Hùng; Chƣơng 4: Giải pháp nâng cao chất lƣợng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Viettinbank Đền Hùng 4 5 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tham khảo Tiếng Việt 1 Nguyễn Kim Anh, 2008 Giáo trình Quản trị ngân hàng NXB Thống kê 2 Báo Công Thƣơng điện tử, 2014: Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Đông nhƣng không mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đền hùng , Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đền hùng , Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh đền hùng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay