Hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH bắc phương

16 23 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:02

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HOÀNG THỊ LÊ NA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH BẮC PHƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HOÀNG THỊ LÊ NA HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH BẮC PHƯƠNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ HƯƠNG LIÊN XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng có kế thừa công trình nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài Các số liệu, kết nghiên cứu luận án trung thực trích nguồn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Hoàng Thị Lê Na LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô giáo khoa Tài – Ngân hàng thuộc trường Đại học kinh tế, ĐHQG Hà Nội tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu cho thời gian theo học Thạc sỹ trường Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc anh chị Phòng Tài – Kế toán công ty TNHH Bắc Phương tạo điều kiện giúp đỡ thu thập số liệu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Đặc biệt xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thị Hương Liên tận tình hướng dẫn, giúp đỡ thời gian làm luận văn để hoàn thành tốt luận văn Tác giả luận văn Hoàng Thị Lê Na MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIÊT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TRONG DOANH NGHIỆP Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.2 Khái niệm tài sản doanh nghiệp Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm tài sản Error! Bookmark not defined 1.2.2 Phân loại tài sản doanh nghiệp Error! Bookmark not defined 1.3 Hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp.Error! Bookmark not defined 1.3.1 Khái niệm hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp Error! Bookmark not defined 1.3.2 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng tài sản.Error! Bookmark not defined 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp Error! Bookmark not defined 1.4.1 Các nhân tố chủ quan Error! Bookmark not defined 1.4.2 Các nhân tố khách quan Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Quy trình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2 Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phương pháp xử lý liệu Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI Error! Bookmark not defined CÔNG TY TNHH BẮC PHƯƠNG Error! Bookmark not defined 3.1 Khát quát công ty Error! Bookmark not defined 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty Error! Bookmark not defined 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu Công ty.Error! Bookmark not defined 3.1.3 Cơ cấu lao động cấu tổ chức Công ty.Error! Bookmark not defined 3.1.4 Đặc điểm loại hình doanh nghiệp Công ty.Error! Bookmark not defined 3.1.5 Đặc điểm lĩnh vực hoạt động Công ty.Error! Bookmark not defined 3.2 Tình hình tài công ty TNHH Bắc Phương giai đoạn 2013 2015 Error! Bookmark not defined 3.2.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2013 - 2015 Error! Bookmark not defined 3.2.2 Cơ cấu tổng tài sản Công ty Error! Bookmark not defined 3.2.3 Cơ cấu tài sản ngắn hạn Công ty Error! Bookmark not defined 3.2.4 Cơ cấu tài sản dài hạn Công ty Error! Bookmark not defined 3.3 Hiệu sử dụng tài sản công ty TNHH Bắc Phương giai đoạn 2013 - 2015 Error! Bookmark not defined 3.3.1 Hiệu sử dụng tổng tài sản Error! Bookmark not defined 3.3.2 Hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn Error! Bookmark not defined 3.3.3 Hiệu sử dụng tài sản dài hạn Error! Bookmark not defined 3.4 Đánh giá hiệu sử dụng tài sản công ty TNHH Bắc Phương giai đoạn 2013 - 2015 Error! Bookmark not defined 3.4.1 Kết đạt Error! Bookmark not defined 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH BẮC PHƯƠNG Error! Bookmark not defined 4.1 Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn đến năm 2020 Error! Bookmark not defined 4.2 Một số giải pháp nâng cao nâng cao hiệu sử dụng tài sản công ty TNHH Bắc Phương Error! Bookmark not defined 4.2.1 Tăng cường công tác thu hồi nợ Error! Bookmark not defined 4.2.2 Kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho Error! Bookmark not defined 4.2.3 Quản lý dòng tiền hiệu 78 4.2.4 Đổi công nghệ thay TSCĐ 80 4.2.5 Kiểm soát tiết kiệm chi phí Error! Bookmark not defined 4.2.6 Một số giải pháp khác Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Nguyên nghĩa Ký hiệu KH Khách hàng HTK Hàng tồn kho LNTT Lợi nhuận trước thuế LNST Lợi nhuận sau thuế SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TS Tài sản TSCĐ Tài sản cố định TSDH Tài sản dài hạn 10 TSNH Tài sản ngắn hạn i DANH MỤC CÁC BẢNG TT Số hiệu Bảng 3.1 Bảng 3.2 Tên bảng Kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH Bắc Phương giai đoạn 2013 – 2015 So sánh tiêu kết hoạt động kinh doanh Công ty giai đoạn 2013 – 2015 Trang 40 41 Bảng 3.3 Cơ cấu tổng tài sản Công ty giai đoạn 2013 – 2015 43 Bảng 3.4 Cơ cấu TSNH Công ty giai đoạn 2013 – 2015 44 Bảng 3.5 Cơ cấu TSDH Công ty giai đoạn 2013 – 2015 46 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 10 Bảng 3.10 11 Bảng 3.11 12 Bảng 3.12 Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng tổng tài sản Công ty giai đoạn 2013 - 2015 So sánh tiêu hiệu sử dụng tổng tài sản năm 2015 Chỉ tiêu toán nợ ngắn hạn Công ty giai đoạn 2013 - 2015 So sánh tiêu toán nợ ngắn hạn năm 2015 Cơ cấu khoản phải thu ngắn hạn Công ty giai đoạn 2013 – 2015 So sánh tốc độ tăng trưởng tiêu doanh thu phải thu khách hàng giai đoạn 2013 - 2015 Vòng quay phải thu khách hàng Công ty giai đoạn 2013 - 2015 48 49 51 51 52 53 53 13 Bảng 3.13 So sánh tiêu vòng quay phải thu khách hàng năm 2015 54 14 Bảng 3.14 Các khoản phải thu khách hàng 31/12/2015 55 15 Bảng 3.15 Cơ cấu hàng tồn kho Công ty giai đoạn 2013 – 2015 56 ii 16 Bảng 3.16 So sánh tốc độ tăng trưởng tiêu doanh thu hàng tồn kho giai đoạn 2013 - 2015 57 17 Bảng 3.17 Vòng quay hàng tồn kho Công ty giai đoạn 2013 – 2015 57 18 Bảng 3.18 So sánh tiêu vòng quay hàng tồn kho năm 2015 58 19 Bảng 3.19 CPSXKD dở dang Công ty 31/12/2015 59 20 Bảng 3.20 Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng TSNH Công ty giai đoạn 2013 - 2015 60 21 Bảng 3.21 So sánh số tiêu hiệu sử dụng TSNH năm 2015 60 22 Bảng 3.22 Cơ cấu TSCĐ Công ty giai đoạn 2013 - 2015 62 23 Bảng 3.23 Khấu hao TSCĐ hữu hình Công ty 31/12/2015 63 24 Bảng 3.24 Các tiêu hiệu sử dụng TSCĐ Công ty giai đoạn 2013 - 2015 25 Bảng 3.25 So sánh số tiêu hiệu sử dụng TSCĐ năm 2015 26 Bảng 3.26 Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng TSDH Công ty giai đoạn 2013 - 2015 27 Bảng 3.27 So sánh số tiêu hiệu sử dụng TSDH năm 2015 iii 64 65 66 66 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp coi tế bào kinh tế với nhiệm vụ thực hoạt động sản xuất nhằm tạo sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, cung cấp cho xã hội Khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mục tiêu doanh nghiệp nhằm tối đa hóa giá trị tài sản chủ sở hữu, tức sử dụng tài sản cách có hiệu tức đạt tỷ suất lợi nhuận cao Trong môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt, yêu cầu đòi hỏi cấp bách, động lực thúc đẩy doanh nghiệp cạnh tranh phát triển Do doanh nghiệp muốn tồn phát triển phải tìm cách để kinh doanh có hiệu tài sản để mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp Vấn đề sử dụng tài sản hiệu sử dụng tài sản vấn đề quan tâm hàng đầu nhà lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức liên quan đến hoạt động doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp Tài sản sử dụng phong phú, đa dạng có giá trị lớn, việc sử dụng chúng cho có hiệu nhiệm vụ khó khăn Việc sử dụng tài sản có hiệu đòn bẩy giúp doanh nghiệp phát huy ưu điểm giúp công ty tăng trưởng cách bền vững Trong thực tế nay, doanh nghiệp nhận thức tác dụng tài sản trình sản xuất kinh doanh đa số doanh nghiệp chưa có kế hoạch, biện pháp quản lý, sử dụng tài sản đầy đủ, chủ động nên hiệu sử dụng tài sản chưa cao, chưa phát huy hết hiệu kinh tế chúng Qua trình nghiên cứu công ty TNHH Bắc Phương – công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng, giai đoạn 2013 – 2015 khoản phải thu ngắn hạn công ty gia tăng giá trị lẫn tỷ trọng tổng tài sản ngắn hạn gia tăng lớn so với tốc độ gia tăng doanh thu làm hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn giảm Khoản mục hàng tồn kho công ty qua năm tương đối lớn, chủ yếu chi phí sản xuất kinh doanh dở dang gây nên tình trạng ứ đọng vốn, ảnh hưởng tới hiệu sử dụng TSNH công ty Bên cạnh công tác quản lý đầu tư tài sản cố định chưa hiệu quả, phần lớn tài sản cố định không mới, suất không cao, làm tăng chi phí sửa chữa, bảo dưỡng trình hoạt động Ngoài công ty tiến hành đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh vào lĩnh vực sản xuất đồ gỗ Đây hoạt động cần nhiều tài sản chưa mang lại hiệu kinh doanh nên ảnh hưởng tới hiệu sử dụng tài sản Trong năm qua, công ty quan tâm đến hiệu sử dụng tài sản có số giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng tài sản Tuy nhiên nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan, hiệu sử dụng tài sản công ty gần lại có dấu hiệu xuống Do vậy, nâng cao hiệu sử dụng tài sản vấn đề cấp thiết công ty Chính nên em chọn đề tài: “Hiệu sử dụng tài sản công ty TNHH Bắc Phương” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu: Làm rõ thực trạng hiệu sử dụng tài sản, đề xuất phương hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng tài sản công ty TNHH Bắc Phương giai đoạn đến năm 2020 * Nhiệm vụ nghiên cứu: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp - Đánh giá thực trạng hiệu sử dụng tài sản công ty TNHH Bắc Phương - Đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản công ty TNHH Bắc Phương giai đoạn đến năm 2020 Để thực nhiệm vụ nghiên cứu này, luận văn tập trung làm rõ câu hỏi nghiên cứu: Hiệu sử dụng tài sản công ty TNHH Bắc Phương nào? Và giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng tài sản công ty TNHH Bắc Phương? Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: đề tài tập trung vào nghiên cứu hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu sử dụng tài sản công ty TNHH Bắc Phương, có so sánh với trung bình ngành số doanh nghiệp đồng quy mô ngành giai đoạn từ năm 2013 – 2015 Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn trình bày theo chương gồm : Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận hiệu sử dụng tài sản doanh nghiệp Chương 2: Phương pháp thiết kế nghiên cứu Chương 3: Thực trạng hiệu sử dụng tài sản công ty TNHH Bắc Phương Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản công ty TNHH Bắc Phương DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Dương Ngọc Anh, 2010 Hiệu sử dụng vốn Tổng công ty xây dựng Hà Nội Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội - Lê Thế Anh, 2007 Nâng cao hiệu sử dụng vốn Tổng công ty xây dựng Thăng Long Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội - Bộ Tài chính, 2013 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Tài - Nguyễn Tấn Bình, 2007 Quản trị tài ngắn hạn Hà Nội: Nhà xuất Thống kê - Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dịch vụ thương mại Dương Cường, 2015 Báo cáo tài năm 2015 Hà Nội - Công ty TNHH Bắc Phương, 2013, 2014, 2015 Báo cáo tài năm 2013, 2014, 2015 Hà Nội - Công ty TNHH thương mại & xây dựng Thành Chi, 2015 Báo cáo tài năm 2015 Hà Nội - Trần Văn Đạt, 2014 Hiệu sử dụng tài sản Công ty cổ phần công nghiệp Thiên Phú Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội - Trần Đình Huân, 2011 Nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty TNHH hệ thống viễn thông VNPT – Fujitsu Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 10 - Đào Thị Thanh Huyền, 2013 Hiệu sử dụng tài sản Công ty Cổ phần vận tải thương mại VEAM Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 11 - Đào Thị Thu Huyền, 2012 Nâng cao hiệu sử dụng tài sản Công ty THNN gốm sứ Bát Tràng Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 12 - Nguyễn Đình Kiệm Bạch Đức Hiển, 2012 Giáo trình tài doanh nghiệp Hà Nội: Nhà xuất Tài 13 - Nguyễn Minh Kiều, 2009 Tài doanh nghiệp Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 14 - Vũ Đức Lâm, 2007 Nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định Bưu điện thành phố Hà Nội Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội 15 - Nguyễn Thanh Liêm, 2007 Quản trị tài chính, Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 16 - Ngô Thị Kim Liên, 2013 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Công ty Cổ phần Long Thiên Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 17 - Nguyễn Năng Phúc, 2014 Giáo trình phân tích báo cáo tài Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân 18 - Nguyễn Danh Thịnh, 2009 Phân tích hiệu sử dụng vốn Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Kinh đô miền Bắc Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 19 - Nguyễn Duy Thùy, 2007 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty khí Ngô Gia Tự Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Đại Nam 20 - Nguyễn Thị Thương, 2009 Nâng cao hiệu sử dụng vốn Tổng công ty thủy tinh gốm xây dựng (Viglacera) Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 22 - Ngô Thu Yến, 2010 Một số biện pháp quản trị nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ phần xây lắp Bưu điện Hà Nội (Hacisco) Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Trang Website: 23 - Website: http://www.cophieu68.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH bắc phương , Hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH bắc phương , Hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH bắc phương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay