Đầu tư trực tiếp của trung quốc vào campuchia và gợi ý đối với việt nam

15 170 2
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:02

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KIM VIỆT BÁCH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA TRUNG QUỐC VÀO CAMPUCHIA VÀ GỢI Ý ĐỐI VỚI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KIM VIỆT BÁCH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA TRUNG QUỐC VÀO CAMPUCHIA VÀ GỢI Ý ĐỐI VỚI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế Mã số: 60 31 01 06 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN XUÂN THIÊN XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thực dƣới hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Xuân Thiên Những đánh giá phân tích đƣợc trình bày luận văn riêng Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Ngƣời thực Kim Việt Bách LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc PGS.TS Nguyễn Xuân Thiên dành nhiều thời gian, công sức kinh nghiệm quý báu để hƣớng dẫn cách nhiệt tình, chu đáo Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn giảng viên Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, đặc biệt thầy, cô giáo tham gia giảng dạy khoá 23 tận tình bảo, giúp đỡ tôi, giúp cho có đƣợc kiến thức trải nghiệm trình học tập Kim Việt Bách MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC BIỂU ĐỒ iv DANH MỤC SƠ ĐỒ iv MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP CỦA TRUNG QUỐC VÀO CAMPUCHIA Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tàiError! Bookmark not defined 1.1.1 Các công trình nghiên cứu liên quan đến Trung Quốc đầu tư nước Error! Bookmark not defined 1.1.2 Các công trình nghiên cứu liên quan đến Trung Quốc đầu tư vào Campuchia Error! Bookmark not defined 1.2 Cơ sở lý luận, thực tiễn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoàiError! Bookmark not defined 1.2.1 Lý thuyết đầu tư trực tiếp nước (OFDI) từ kinh tế phát triển Error! Bookmark not defined 1.2.2 Một số đặc điểm dòng vốn FDI từ kinh tế phát triển Error! Bookmark not defined 1.2.3 Nội dung chiến lược “ra bên ngoài” (“GoingOut” hay “Going Global”) Trung Quốc Error! Bookmark not defined 1.3 Những nhân tố thúc đẩy Trung Quốc tăng cƣờng đầu tƣ trực tiếp vào Campuchia Error! Bookmark not defined 1.3.1 Sự phát triển kinh tế Trung Quốc Error! Bookmark not defined 1.3.2 Vai trò Trung Quốc kinh tế Thế giới nói chung Châu Á nói riêng Error! Bookmark not defined 1.3.3 Quan hệ Trung Quốc Campuchia Error! Bookmark not defined CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ NGUỒN SỐ LIỆU Error! Bookmark not defined 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.1.1 Phương pháp thống kê Error! Bookmark not defined 2.1.2 Phương pháp phân tích tổng hợp Error! Bookmark not defined 2.1.3 Phương pháp so sánh Error! Bookmark not defined 2.1.4 Phương pháp chuyên gia Error! Bookmark not defined 2.2 Nguồn số liệu Error! Bookmark not defined CHƢƠNG THỰC TRẠNG ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP CỦA TRUNG QUỐC VÀO CAMPUCHIA GIAI ĐOẠN 2011-2015 Error! Bookmark not defined 3.1 Quy mô xu hƣớng đầu tƣ trực tiếp Trung Quốc vào Campuchia Error! Bookmark not defined 3.2 Cơ cấu đầu tƣ Trung Quốc vào CămpuchiaError! Bookmark not defined 3.2.1 Cơ cấu ngành Error! Bookmark not defined 3.2.2 Cơ cấu hình thức đầu tư Error! Bookmark not defined 3.2.3 Cơ cấu vùng đầu tư Error! Bookmark not defined 3.3 Tác động đầu tƣ trực tiếp Trung Quốc vào Campuchia Error! Bookmark not defined 3.3.1 Tác động Campuchia Error! Bookmark not defined 3.3.2 Tác động Trung Quốc Error! Bookmark not defined CHƢƠNG MỘT SỐ GỢI Ý ĐỐI VỚI VIỆT NAMError! Bookmark not defined 4.1 Một số nhận xét đầu tƣ trực tiếp Trung Quốc vào Campuchia Error! Bookmark not defined 4.1.1 Gắn kết FDI với lĩnh vực khác Error! Bookmark not defined 4.1.2 Tạo lập lực Campuchia Error! Bookmark not defined 4.1.3 Những tác động ODA tới OFDI Trung Quốc vào Campuchia Error! Bookmark not defined 4.2 Đầu tƣ trực tiếp Trung Quốc vào Việt NamError! Bookmark not defined 4.2.1 Cơ cấu đầu tư Error! Bookmark not defined 4.2.2 Xu hướng đầu tư Error! Bookmark not defined 4.2.3 Một số giải pháp gợi ý Việt Nam với tư cách nước tiếp nhận đầu tư Error! Bookmark not defined 4.2.4 Hệ thống sách đầu tư nước Việt NamError! Bookmark not defined 4.2.5 Thực trạng đầu tư nước Việt Nam Error! Bookmark not defined 4.3 Chính sách đầu tƣ giải pháp thực hiệu Việt Nam đầu tƣ vào Campuchia Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Stt Nguyên nghĩa Ký hiệu AIIB Ngân hàng đầu tƣ hạ tầng châu Á ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ĐTRNN Đầu tƣ nƣớc FDI Đầu tƣ trực tiếp nƣớc FTA Hiệp định thƣơng mại tự GDP Tổng sản phẩm nội địa GSO Tổng cục Thống kê (Việt Nam) IDP MNE Công ty đa quốc gia 10 NDT Nhân dân tệ 11 NIEs Các kinh tế công nghiệp 12 NOI Đầu tƣ nƣớc ròng 13 nonSOEs Các Doanh nghiệp không thuộc sở hữu Nhà nƣớc 14 OFDI Đầu tƣ trực tiếp nƣớc 15 OLI Mô hình lợi sở hữu – địa điểm – nội vi hóa 16 PGDP Bình quân thu nhập đầu ngƣời 17 SAFE Cơ quan quản lý ngoại hối nhà nƣớc (Trung Quốc) 18 SOEs Các Doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nƣớc 19 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 20 TPP 21 UNCTAD Cơ quan Thƣơng mại Phát triển Liên Hợp Quốc 22 WTO Tổ chức Thƣơng mại Thế giới Các giai đoạn phát triển đầu tƣ (Investment Development Path) Hiệp định đối tác kinh tế chiến lƣợc xuyên Thái Bình Dƣơng i DANH MỤC BẢNG Stt Bảng Nội dung Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.2 Vốn đầu tƣ theo quốc gia 34 Bảng 3.3 Lĩnh vực đầu tƣ Trung Quốc vào Campuchia 35 Bảng 3.4 Cơ cấu vốn đầu tƣ theo vùng 37 Bảng 4.1 Bảng 4.2 10 Bảng 4.3 Quan hệ PGDP OFDI, IFDI Đặc điểm FDI nƣớc giai đoạn khác IDP Tổng hợp số liệu đầu tƣ vào Campuchia giai đoạn 1994 -2009 Vốn đầu tƣ Trung quốc vào Campuchia (19942015) Số liệu đầu tƣ vốn FDI Trung Quốc đầu tƣ vào Việt Namtừ 1991-2014 Vốn OFDI Việt Nam giai đoạn từ 1989 – T6/2016 Đầu tƣ nƣớc phân theo ngành ii Trang 10 15 30 32 57 64 67 Bảng 1.1 Quan hệ PGDP OFDI, IFDI Error! Bookmark not defined Bảng 1.2 Đặc điểm FDI nƣớc giai đoạn khác IDP Error! Bookmark not defined Bảng 3.1 Tổng hợp số liệu đầu tƣ vào Campuchia giai đoạn 1994 -2009 Error! Bookmark not defined Bảng 3.2 Vốn đầu tƣ Trung quốc vào Campuchia (1994-2015) Error! Bookmark not defined Bảng 3.2 Vốn đầu tƣ theo quốc gia Error! Bookmark not defined Bảng 3.3 Lĩnh vực đầu tƣ Trung Quốc vào Campuchia Error! Bookmark not defined Bảng 3.4 Cơ cấu vốn đầu tƣ theo vùng Error! Bookmark not defined Bảng 4.1 Số liệu đầu tƣ vốn FDI Trung Quốc đầu tƣ vào Việt Namtừ 1991-2014 Error! Bookmark not defined Bảng 4.2 Vốn OFDI Việt Nam giai đoạn từ 1989 –T6/2016 Error! Bookmark not defined Bảng 4.3 Đầu tƣ nƣớc phân theo ngành Error! Bookmark not defined iii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Stt Biểu đồ Biểu đồ 1.1 Biểu đồ 1.2 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ 3.3 Nội dung Mô hình IDP Trang 10 Giá trị tỷ trọng toàn cầu dòng vốn OFDI từ kinh tế phát triển (tỷ USD) Vốn đầu tƣ Trung Quốc vào Campuchia (1994-2015) Tỷ trọng đầu tƣ nƣớc vào ngành Campuchia giai đoạn 2011-2015 Cơ cấu vốn đầu tƣ Trung Quốc theo vùng 14 33 35 37 DANH MỤC SƠ ĐỒ Stt Sơ đồ Sơ đồ 3.1 Nội dung Tác động đầu tƣ trực tiếp nƣớc đến Campuchia iv Trang 39 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Dòng vốn đầu tƣ trực tiếp từ kinh tế phát triển ngày đƣợc tăng cƣờng chiếm vị trí quan trọng đời sống kinh tế giới, đặc biệt kể từ sau khủng hoảng tài toàn cầu 2007-2008 Cho đến 2013, dòng vốn chiếm tới 32,2% tổng giá trị dòng vốn FDI bên giới Nhìn lịch sử, dòng vốn sớm bắt nguồn từ năm 1980 từ nƣớc châu Mỹ latinh, tiếp tục trở thành sóng thứ vào năm 1990 từ kinh tế châu Á – Thái Bình Dƣơng đƣợc thừa nhận rộng rãi bƣớc vào sóng thứ với chủ lƣu từ quốc gia BRICS mà Trung Quốc giữ vai trò chủ đạo Vậy nhƣng nay, Việt Nam, chƣa có có nghiên cứu đặt vấn đề xem xét nội dung, tính chất vai trò đầu tƣ trực tiếp doanh nghiệp từ kinh tế phát triển Trung Quốc công bố chiến lƣợc “ra bên ngoài”(“Going Global”) khuyến khích dòng vốn từ Trung Quốc hƣớng bên kể từ năm 1999 Ở giai đoạn đầu, đƣợc hậu thuẫn mạnh mẽ việc gia nhập WTO năm 2001, xu hƣớng khởi động yếu ớt Phải đến kế hoạch năm lần thứ 11, tức kể từ 2007, dòng vốn từ Trung Quốc trở nên mạnh mẽ Thống kê từ UNCTAD cho thấy, dòng vốn từ Trung Quốc mức 0,9 tỷ USD năm 2000, 2013 vƣợt ngƣỡng 100 tỷ USD trở thành nguồn cung cấp FDI lớn thứ giới.Bối cảnh giới khu vực tạo nhiều thuận lợi động lực, với trình chuyển đổi cấu kinh tế Trung Quốc thúc đẩy doanh nghiệp Trung Quốc đầu tƣ bên mạnh mẽ thời gian tới Một khu vực Trung Quốc quan tâm đầu tƣ viện trợ mạnh mẽ khu vực Đông Nam Á, với nƣớc phát triển nhƣ Lào, Campuchia, Myanmar… Campuchia đƣợc coi nƣớc nhận đầu tƣ viện trợ lớn năm gần Trung Quốc Để tìm hiểu dòng vốn đầu tƣ trực tiếp doanh nghiệp Trung Quốc vào Campuchia xuất phát từ động mục đích nào, có đặc điểm giống hay khác FDI từ kinh tế khác? Xu hƣớng vận động dòng vốn thời gian tới sao,Việt Nam có học hỏi đƣợc từ chiến lƣợc thúc đẩy đầu tƣ vào Campuchia Trung Quốc cho chiến lƣợc đầu tƣ vào Campuchia giai đoạn phát triển kinh tế hay không?, vấn đề thực tiễn cấp thiết đặt ra, đòi hỏi phải đƣợc nghiên cứu đánh giá cách khoa học xác đáng Do vậy, lựa chọn đề tài “Đầu tư trực tiếp Trung Quốc vào Campuchia gợi ý Việt Nam” để làm Luận văn Thạc sỹ * Câu hỏi nghiên cứu: + Đầu tƣ Trung Quốc có đóng góp nhƣ kinh tế Campuchia ? + Dòng vốn đầu tƣ Trung Quốc tập trung lĩnh vực nào, sao? + Thực trạng đầu tƣ Trung Quốc Campuchia ảnh hƣởng nhƣ Việt Nam rút gợi ý Việt Nam? Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu - Hệ thống lại quan điểm hoạt động đầu tƣ đầu tƣ trực tiếp nƣớc - Phân tích đánh giá hoạt động đầu tƣ trực tiếp Trung Quốc vào Camphuchia qua thấy đƣợc tác động tích cực tiêu cực hoạt động đầu tƣ Từ rút học gợi ý cho Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý thuyết liên quan đến đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài; - Nghiên cứu nhân tố thúc đẩy Trung Quốc tăng cƣờng đầu tƣ vào Campuchia; - Phân tích làm rõ thực trạng đầu tƣ trực tiếp Trung Quốc vào Campuchia từ làm rõ sở khoa học để đƣa gợi ý sách biện pháp đầu tƣ Việt Nam vào Campuchia Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Là hoạt động đầu tƣ Trung Quốc vào Campuchia - Phạm vi nghiên cứu: Nội dung: Luận văn tập trung vào nghiên cứu cấu tác động hoạt động đầu tƣ Trung Quốc vào Campuchia Thời gian: từ năm 2011 đến năm 2015 Hoạt động đầu tƣ Trung Quốc vào Campuchia giai đoạn 2011-2015 Những đóng góp luận văn - Làm rõ thực trạng đầu tƣ Trung Quốc vào phát triển Campuchia - Những tác động hoạt động đầu tƣ Trung Quốc Campuchia - Kinh nghiệm cho Việt Nam đầu tƣ nƣớc gợi ý sách Việt Nam đầu tƣ vào Campuchia thời gian tới từ kết nghiên cứu Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc kết cấu thành chƣơng nhƣ sau: CHƢƠNG 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận đầu tƣ trực tiếp Trung Quốc vào Campuchia CHƢƠNG 2: Phƣơng pháp nghiên cứu CHƢƠNG 3: Thực trạng đầu tƣ trực tiếp Trung Quốc vào Campuchia CHƢƠNG 4: Một số gợi ý cho Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Ban Vĩ mô Viện Quản lý kinh tế Trung ƣơng , 2012“Chính sách phát triển kinh tế: Kinh nghiệm Bài học Trung Quốc” Hà Nội: Nhà xuất giao thông vận tải Bộ Kế hoạch Đầu tƣ, 2016 Việt Nam 2035 Hà Nội Cục Đầu tƣ nƣớc ngoài, 2012 Thực trạng Định hướng công tác xúc tiến đầu tư nước thời gian tới Hà Nội Cục Đầu tƣ nƣớc ngoài, 2013 Báo cáo đầu tư Việt Nam nước trình Ủy ban kinh tế, Quốc hội khóa XIII Hà Nội Nguyễn Xuân Cƣờng Nguyễn Đình Liêm, 2015 Doanh nghiệp Trung Quốc “đi ngoài” tiến trình chuyển đổi phương thức phát triển Nghiên cứu Trung Quốc, số (166), trang 35-47 Đỗ Huy Thƣởng, 2015 Chính sách đầu tƣ nƣớc Trung Quốc học kinh nghiệm cho Việt Nam Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế Kinh doanh, số Nguyễn Xuân Tiến, 2013 Chiến lược phát triển Trung Quốc đến năm 2030 gợi ý sách cho Việt Nam Hà Nội: Đề tài khoa học cấp Bộ Đặng Ngọc Trâm, 2015.Đầu tư trực tiếp nước Trung Quốc hàm ý sách Việt Nam Hà Nội: Đề tài khoa học cấp Bộ Tiếng Anh Dunning, J H & Narula, R., 1996 The Investment Development Path Revisited: Some emerging issues In Foreign Direct Investment and Governments: Catalysts for economic restructuring, ed Dunning, J H and Narula Heydarian ,Richard Javad, 2015 China's Economic Plan to Rule Asia Marton, Katherin, McCarthy, Cornelia, 2007 Is China on the investment development path? Peter Gammeltoft and Ari Kokko, 2013 Outward foreign direct investment from emerging economies and national development strategies: three regimes Int J Technological Learning, Innovation and Development, Vol 6, Nos 1/2, 2013 [...]... để đƣa ra gợi ý về chính sách và biện pháp đầu tƣ của Việt Nam vào Campuchia 2 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Là hoạt động đầu tƣ của Trung Quốc vào Campuchia - Phạm vi nghiên cứu: Nội dung: Luận văn tập trung vào nghiên cứu cơ cấu và tác động của hoạt động đầu tƣ của Trung Quốc vào Campuchia Thời gian: từ năm 2011 đến năm 2015 Hoạt động đầu tƣ của Trung Quốc vào Campuchia. .. động đầu tƣ trực tiếp của Trung Quốc vào Camphuchia qua đó thấy đƣợc các tác động tích cực và tiêu cực của hoạt động đầu tƣ Từ đó rút ra bài học và gợi ý cho Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu các lý thuyết liên quan đến đầu tƣ trực tiếp ra nƣớc ngoài; - Nghiên cứu nhân tố thúc đẩy Trung Quốc tăng cƣờng đầu tƣ vào Campuchia; - Phân tích làm rõ thực trạng đầu tƣ trực tiếp của Trung Quốc vào Campuchia. .. Đầu tƣ của Trung Quốc có đóng góp nhƣ thế nào đối với nền kinh tế Campuchia ? + Dòng vốn đầu tƣ của Trung Quốc tập trung ở lĩnh vực nào, tại sao? + Thực trạng đầu tƣ của Trung Quốc ở Campuchia đã ảnh hƣởng nhƣ thế nào đối với Việt Nam và rút ra những gợi ý gì đối với Việt Nam? 2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu - Hệ thống lại các quan điểm về hoạt động đầu tƣ và đầu tƣ trực tiếp. .. chiến lƣợc thúc đẩy đầu tƣ vào Campuchia của Trung Quốc cho chiến lƣợc đầu tƣ của mình vào Campuchia trong các giai đoạn phát triển kinh tế tiếp theo hay không?, đều là những vấn đề thực tiễn cấp thiết đặt ra, đòi hỏi phải đƣợc nghiên cứu và đánh giá một cách khoa học và xác đáng Do vậy, tôi đã lựa chọn đề tài Đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào Campuchia và gợi ý đối với Việt Nam để làm Luận văn... 2011-2015 4 Những đóng góp mới của luận văn - Làm rõ thực trạng đầu tƣ của Trung Quốc vào phát triển của Campuchia - Những tác động của hoạt động đầu tƣ của Trung Quốc tại Campuchia - Kinh nghiệm cho Việt Nam khi đầu tƣ ra nƣớc ngoài và gợi ý chính sách đối với Việt Nam khi đầu tƣ vào Campuchia trong thời gian tới từ kết quả nghiên cứu 5 Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu... quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về đầu tƣ trực tiếp của Trung Quốc vào Campuchia CHƢƠNG 2: Phƣơng pháp nghiên cứu CHƢƠNG 3: Thực trạng đầu tƣ trực tiếp của Trung Quốc vào Campuchia CHƢƠNG 4: Một số gợi ý cho Việt Nam 3 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1 Ban Vĩ mô Viện Quản lý kinh tế Trung ƣơng , 2012“Chính sách phát triển kinh tế: Kinh nghiệm và Bài học của Trung Quốc Hà Nội: Nhà xuất bản... cứu Trung Quốc, số 6 (166), trang 35-47 6 Đỗ Huy Thƣởng, 2015 Chính sách đầu tƣ ra nƣớc ngoài của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, số 4 7 Nguyễn Xuân Tiến, 2013 Chiến lược phát triển của Trung Quốc đến năm 2030 và những gợi ý chính sách cho Việt Nam Hà Nội: Đề tài khoa học cấp Bộ 8 Đặng Ngọc Trâm, 2015 .Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung. .. trị và tỷ trọng trong toàn cầu của dòng vốn OFDI từ các nền kinh tế đang phát triển (tỷ USD) Vốn đầu tƣ Trung Quốc vào Campuchia (1994-2015) Tỷ trọng đầu tƣ nƣớc ngoài vào các ngành ở Campuchia giai đoạn 2011-2015 Cơ cấu vốn đầu tƣ của Trung Quốc theo vùng 14 33 35 37 DANH MỤC SƠ ĐỒ Stt Sơ đồ 1 Sơ đồ 3.1 Nội dung Tác động đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài đến Campuchia iv Trang 39 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của. .. triển nhƣ Lào, Campuchia, Myanmar… Campuchia đƣợc coi là nƣớc nhận đầu tƣ và viện trợ lớn nhất trong những năm gần đây của Trung Quốc Để tìm hiểu về dòng vốn đầu tƣ trực tiếp của doanh nghiệp Trung Quốc vào Campuchia xuất phát từ những động cơ và mục đích nào, có những đặc điểm giống hay khác FDI từ các nền kinh tế khác? Xu hƣớng 1 vận động của dòng vốn này trong thời gian tới ra sao ,Việt Nam có học hỏi... thông vận tải 2 Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, 2016 Việt Nam 2035 Hà Nội 3 Cục Đầu tƣ nƣớc ngoài, 2012 Thực trạng và Định hướng công tác xúc tiến đầu tư ra nước ngoài trong thời gian tới Hà Nội 4 Cục Đầu tƣ nƣớc ngoài, 2013 Báo cáo về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trình Ủy ban kinh tế, Quốc hội khóa XIII Hà Nội 5 Nguyễn Xuân Cƣờng và Nguyễn Đình Liêm, 2015 Doanh nghiệp Trung Quốc “đi ra ngoài” trong tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư trực tiếp của trung quốc vào campuchia và gợi ý đối với việt nam , Đầu tư trực tiếp của trung quốc vào campuchia và gợi ý đối với việt nam , Đầu tư trực tiếp của trung quốc vào campuchia và gợi ý đối với việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay