Đầu tư gián tiếp nước ngoài vào thị trường chứng khoán việt nam giai đoạn 2012 2015

20 168 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:02

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN HÀ THANH ĐẦU TƢ GIÁN TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN HÀ THANH ĐẦU TƢ GIÁN TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2015 Chuyên ngành: Kinh tế Quốc tế Mã số: 60 31 01 06 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ KIM ANH Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, không chép Trong nội dung luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, sách báo, thông tin đƣợc đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Hà Thanh LỜI CẢM ƠN Qua trình nghiên cứu viết luận văn, xin đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Kim Anh, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, định hƣớng giúp đỡ chuyên môn suốt thời gian hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cám ơn tập thể thầy cô giáo công tác Bộ phận sau đại học, phòng Đào tạo, anh/chị chuyên viên văn phòng Khoa Kinh tế quốc tế Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu để thực tốt luận văn Trong trình thực hiện, luận văn khó tránh khỏi sai sót, mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý thầy cô bạn đọc để luận văn đƣợc hoàn thiện Xin chân thành cám ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Hà Thanh MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ iii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ ĐẦU TƢ GIÁN TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.1.1 Các công trình nghiên cứu đầu tư gián tiếp nước (FPI) thị trường chứng khoán (TTCK) Error! Bookmark not defined 1.1.2 Các nghiên cứu FPI thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) Error! Bookmark not defined 1.1.3 Những điểm kế thừa khoảng trống nghiên cứuError! Bookmark not defined 1.2 Cơ sở lý luận FPI vào thị trƣờng chứng khoán (TTCK)Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm TTCK & FPI Error! Bookmark not defined 1.2.2 Đặc điểm Error! Bookmark not defined 1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng tới FPI vào TTCK Error! Bookmark not defined 1.2.4 Tác động FPI TTCK nước chủ nhàError! Bookmark not defined 1.3 Thực tiễn FPI vào TTCK số quốc giaError! Bookmark not defined 1.3.1 FPI vào TTCK Malaysia Error! Bookmark not defined 1.3.2 FPI vào TTCK Hàn Quốc Error! Bookmark not defined 1.3.3 FPI vào TTCK Thái Lan Error! Bookmark not defined 1.3.4 Một số học kinh nghiệm cho Việt NamError! defined Bookmark not CHƢƠNG 2: KHUNG LOGIC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Khung Logic luận văn Error! Bookmark not defined 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phương pháp kế thừa Error! Bookmark not defined 2.2.3 Phương pháp so sánh Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG FPI VÀO THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (TTCKVN) GIAI ĐOẠN 2012-2015 Error! Bookmark not defined 3.1 Giới thiệu TTCKVN Error! Bookmark not defined 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển TTCKVNError! Bookmark not defined 3.1.2 Thành tựu đạt Error! Bookmark not defined 3.1.3 Những hạn chế Error! Bookmark not defined 3.2 Tổng quan FPI vào TTCKVN Error! Bookmark not defined 3.2.1 FPI giai đoạn trước 2012 Error! Bookmark not defined 3.2.2 FPI từ 2012-2015 Error! Bookmark not defined 3.3 Nhân tố ảnh hƣởng tới FPI vào TTCKVN giai đoạn 2012-2015 Error! Bookmark not defined 3.3.1 Nhân tố vĩ mô Error! Bookmark not defined 3.3.2 Nhân tố thị trường Error! Bookmark not defined 3.4 Tác động FPI tới TTCKVN 2012-2015 Error! Bookmark not defined 3.4.1 Tích cực Error! Bookmark not defined 3.4.2 Tiêu cực & Nguyên nhân Error! Bookmark not defined 3.5 Cơ hội thách thức cho hoạt động FPI vào TTCKVN tầm nhìn đến 2020 Error! Bookmark not defined 3.5.1 Cơ hội Error! Bookmark not defined 3.5.2 Thách thức Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG FPI VÀO TTCKVN TẦM NHÌN ĐẾN 2020 Error! Bookmark not defined 4.1 Phƣơng hƣớng phát triển TTCK & quan điểm FPIError! Bookmark not defined 4.1.1 Phương hướng phát triển TTCK Việt Nam tới 2020Error! Bookmark not defined 4.1.2 Quan điểm FPI vào TTCKVN Error! Bookmark not defined 4.2 Giải pháp cải thiện hoạt động FPI vào TTCKVNError! Bookmark not defined 4.2.1Nhóm giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, sách thu hút FPI Error! Bookmark not defined 4.2.2 Nhóm giải pháp cải thiện yếu tố nội TTCKError! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt CTCK Công ty chứng khoán DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc ĐTNN Đầu tƣ nƣớc FDI Foreign direct investment Đầu tƣ trực tiếp nƣớc FPI Foreign portfolio investment Đầu tƣ gián tiếp nƣớc GDP Gross domestic product Tổng sản phẩm quốc nội HNX HNX Index HOSE 10 NĐTNN Nhà đầu tƣ nƣớc 11 NĐT Nhà đầu tƣ 12 NHNN Ngân hàng nhà nƣớc 13 TTCK Thị trƣờng chứng khoán 14 TTCKVN 15 UBCKNN Ủy ban chứng khoán nhà nƣớc 16 VN Index Chỉ số chứng khoán sàn HOSE Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Chỉ số chứng khoán sàn HNX Sở giao dịch chứng khoán TPHCM Thị trƣờng chứng khoán Việt Nam i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Bảng 3.1 Huy động vốn TTCK Việt Nam 42 Bảng 3.2 Dòng FPI vào TTCK Việt Nam qua năm 46 Bảng 3.3 Số lƣợng tài khoản NĐTNN 48 ii Trang DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ SƠ ĐỒ Sơ đồ STT Sơ đồ 2.1 Nội dung Khung logic nghiên cứu Trang 35 BIỂU ĐỒ STT Số hiệu Nội dung Biểu đồ 3.1 FPI vào TTCK Việt Nam giai đoạn 2006-2011 47 Biểu đồ 3.2 FPI vào TTCK Việt Nam giai đoạn 2012-2015 51 Biểu đồ 3.3 Số tài khoản NĐTNN 2012-2015 52 Biểu đồ 3.4 GDP Việt Nam năm qua 56 Biểu đồ 3.5 P/E Việt Nam so với thị trƣờng châu Á 62 iii Trang MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ý nghĩa vấn đề nghiên cứu Đầu tƣ gián tiếp nƣớc (Foreign Portfolio Investment - FPI) hình thức đầu tƣ quốc tế mà nhà đầu tƣ nƣớc (NĐTNN) góp vốn qua hình thức mua chứng khoán (cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu giấy tờ có giá khác doanh nghiệp phát hành) để thu lợi nhuận nhƣng không tham gia điều hành trực tiếp doanh nghiệp mà họ bỏ vốn đầu tƣ Đối với nƣớc phát triển, FPI có ý nghĩa quan trọng nguồn tài bổ sung hiệu cho kinh tế khát vốn Trong lĩnh vực chứng khoán, FPI mang đến ảnh hƣởng nhiều chiều, góp phần nâng cao chuẩn mực phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo tảng phát triển sở hạ tầng tài tốt giảm bớt tình trạng thông tin bất cân xứng Sở dĩ nhƣ với FPI, NĐT quan tâm đặc biệt tới phát triển thị trƣờng tài chính, đặc biệt thị trƣờng chứng khoán (TTCK) Sự phát triển đƣợc thể qua quy mô thị trƣờng, tính khoản thị trƣờng, đa dạng hóa sản phẩm thị trƣờng, minh bạch hoạt động thị trƣờng, hệ thống định chế trung gian thị trƣờng, quy định điều chỉnh giám sát thị trƣờng… Do đặc điểm FPI đầu tƣ qua thị trƣờng tài nên thị trƣờng tài phát triển, tính khoản cao thu hút đƣợc nhiều quan tâm, dòng vốn FPI TTCK tăng nhanh Tất nhiên, bên cạnh mặt tích cực, FPI tiềm ẩn nhiều rủi ro nhƣ tƣợng giá bong bóng hay nguy dòng vốn đảo chiều đột ngột Khi đó, niềm tin NĐTNN vào khả phục hồi hệ thống tài bị kéo theo lƣợng FPI đƣợc rút ạt khiến thị trƣờng khủng hoảng thêm khủng hoảng có nguy đến sụp đổ Trong suốt thời gian qua, nhiều nghiên cứu cảnh báo hệ lụy tiêu cực FPI, đặc biệt kinh tế Việt Nam ngoại lệ sau giai đoạn tăng mạnh đột biến 2006-2007 kéo theo thời kỳ phát triển bong bóng, TTCKVN trải qua giai đoạn sụt giảm mạnh năm 2008- 2011 Xu hƣớng phục hồi mạnh dòng vốn FPI hình thành từ 2012 kéo dài đến khoảng năm 2015 trƣớc lại tiếp tục xu hƣớng rút ròng kể từ nửa cuối 2015 Vấn đề cấp thiết đƣợc đặt Việt Nam làm thu hút FPI đồng thời, ngăn ngừa hạn chế đảo ngƣợc dòng vốn nhằm đảm bảo phát triển TTCK bền vững ổn định Cũng cần nói thêm theo Chiến lƣợc phát triển TTCK giai đoạn 2011-2020 TTCKVN hƣớng tới mục tiêu: tăng quy mô, độ sâu tính khoản thị trƣờng chứng khoán; phấn đấu đƣa tổng giá trị vốn hóa thị trƣờng cổ phiếu vào năm 2020 đạt khoảng 70% GDP; đƣa thị trƣờng trái phiếu trở thành kênh huy động phân bổ vốn quan trọng cho phát triển kinh tế; tăng tính hiệu cho thị trƣờng sở tái cấu trúc tổ chức TTCK, đại hoá sở hạ tầng, chuyên nghiệp hoá việc tổ chức vận hành hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao sức cạnh tranh định chế trung gian thị trƣờng, tổ chức phụ trợ thị trƣờng TTCKVN, tăng cƣờng lực quản lý, giám sát, tra, xử lý vi phạm, củng cố lòng tin NĐT Mặt khác, theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg Thủ tƣớng Chính phủ trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc cần phải đƣợc tiến hành liệt nhanh chóng thời gian tới Đây đƣợc coi bƣớc quan trọng để TTCK đóng vai trò trụ cột việc huy động vốn cho kinh tế giảm thâm hụt ngân sách Tuy nhiên, theo đánh giá chuyên gia, TTCKVN cần lƣợng vốn lớn lên tới - 10 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu cổ phần hóa giai đoạn tới Nhƣ nguồn tiền nƣớc chắn không đủ để mua số cổ phần nói trên, Việt Nam cần dòng tiền nƣớc Vì vậy, Chính phủ cần có giải pháp để trình cổ phần hóa thành công Trong bối cảnh toàn cầu hóa tại, giải vấn đề vốn cho TTCK phụ thuộc lớn vào dòng vốn ngoại Thế nhƣng việc triển khai giải pháp để thu hút mạnh mẽ FPI vào Việt Nam thời gian qua chƣa diễn nhƣ kỳ vọng thành viên thị trƣờng Theo đánh giá nhóm công tác thị trƣờng vốn Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF 2014), vốn hóa TTCKVN nhỏ so với nƣớc khu vực ASEAN, 1/4 so với Philippines, 1/10 so với Malaysia Cụ thể, Việt Nam có mức vốn hóa TTCK khoảng 46 tỷ đô la Mỹ, đó, Philippines, có mức vốn hóa khoảng 184 tỷ đô la Mỹ Chính quy mô vốn hóa nhỏ nên TTCKVN chƣa tạo đủ sức hút với NĐTNN Có thể khẳng định vấn đề khơi thông dòng vốn FPI mang tính cấp bách trình phát triển TTCKVN Nó đòi hỏi hệ thống sách, quy định đƣợc tiến hành tổng thể quán, nghiêm túc liệt Bởi chậm trễ trình này, nhiệm vụ thu hút FPI cho TTCKVN gặp nhiều khó khăn, trở ngại, bối cảnh dòng vốn ngoại không đứng yên chờ đợi thị trƣờng láng giềng (Trung Quốc, ASEAN…) tiến hành tổng hòa nhiều giải pháp để cạnh tranh thu hút FPI vào TTCK Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trên, học viên chọn đề tài “Đầu tƣ gián tiếp nƣớc vào TTCKVN giai đoạn 2012-2015”, làm luận văn Thạc sỹ Luận văn tập trung phân tích thực trạng, ảnh hƣởng FPI TTCKVN giai đoạn 20122015, đồng thời, kiến nghị số giải pháp để thu hút dòng vốn dài hạn, qua phát triển TTCKVN cách bền vững Mục đích, nhiệm vụ câu hỏi nghiên cứu Mục đích: Nghiên cứu thực trạng hoạt động FPI thị trƣờng chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) giai đoạn 2012-2015 nhằm đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động FPI TTCKVN giai đoạn 2016-2020 Câu hỏi nghiẻn cứu: Lựa chọn đề tài “Đầu tƣ gián tiếp nƣớc vào TTCKVN giai đoạn 2012-2015”, Luận văn tập trung giải đáp câu hỏi lớn “Thực trạng FPI TTCKVN giai đoạn 2012-2015 nhƣ cần có giải pháp để cải thiện hoạt động FPI vào TTCKVN đến 2020? Để trả lời câu hỏi này, học viên đặt câu hỏi phụ sau: - Cơ sở lý luận thực tiễn cho hoạt động FPI vào TTCK? - Thực trạng FPI vào TTCKVN giai đoạn 2012-2015? - Giải pháp để cải thiện hoạt động FPI vào TTCKVN đến 2020? Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu, luận văn có nhiệm vụ cụ thể sau: - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn hoạt động FPI TTCKVN - Đánh giá thực trạng FPI vào TTCKVN giai đoạn 2012-2015 - Đề xuất số giải pháp cải thiện hoạt động FPI vào TTCKVN đến 2020 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Thực trạng hoạt động FPI vào TTCKVN giai đoạn 2012-2015 Phạm vi nghiên cứu đề tài: - Về không gian: Để nghiên cứu thực trạng FPI vào TTCKVN, luận văn tập trung nghiên cứu FPI vào sàn chứng khoán TPHCM (HOSE) sàn chứng khoán lớn, có quy mô khoản vƣợt trội so với sàn chứng khoán Hà Nội (HNX), thể quy luật TTCK rõ Để nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, tác giả lựa chọn Malaysia, Hàn Quốc Thái Lan nƣớc khu vực, có đặc điểm kinh tế, trị tƣơng đối gần với Việt Nam - Về thời gian: giai đoạn 2012-2015 - Về mặt nội dung: nghiên cứu thực trạng FPI TTCKVN tập trung phát nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động FPI, ảnh hƣởng FPI TTCKVN nguyên nhân sở đề xuất giải pháp, kiến nghị để cải thiện hoạt động FPI vào TTCKVN đến 2020 Đóng góp luận văn Luận văn có số đóng góp sau: - Đánh giá đƣợc thực trạng FPI vào TTCKVN, đặc biệt sàn HOSE giai đoạn 2012-2015, nhân tố ảnh hƣởng tới dòng vốn ảnh hƣởng FPI, làm rõ ảnh hƣởng tích cực tiêu cực, rõ nguyên nhân chúng - Kiến nghị số giải pháp cấp bách để cải thiện hoạt động FPI vào TTCKVN đến 2020 Kết cấu luận văn Luận văn có cấu trúc gồm: Lời mở đầu: Đặt vấn đề nghiên cứu nêu tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài nghiên cứu, xác định mục tiêu, đối tƣợng phạm vi nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đóng góp Luận văn kết cấu Luận văn Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Cơ sở khoa học FPI TTCK Chƣơng tổng thuật tài liệu kết nghiên cứu có để kế thừa, xây dựng khung lý thuyết phát khoảng trống nghiên cứu Cơ sở khoa học trình bày sở lý luận FPI vào TTCK bao gồm khái niệm đặc điểm FPI, nhân tố ảnh hƣởng tới FPI vào TTCK ảnh hƣởng FPI tới TTCK nƣớc chủ nhà Cơ sở thực tiễn phân tích FPI vào TTCK Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan nhằm rút học kinh nghiệm cho Việt Nam Chƣơng 2: Khung logic Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng FPI vào TTCKVN giai đoạn 2012-2015 Nghiên cứu tranh tổng quát FPI vào TTCKVN Tổng hợp, phân tích yếu tố ảnh hƣởng tới FPI ảnh hƣởng dòng vốn tới TTCKVN Chƣơng 4: Giải pháp cải thiện hoạt động FPI vào TTCK Việt Nam đến 2020 Luận văn đƣa số kiến nghị, giải pháp để cải thiện hoạt động FPI vào TTCK Việt Nam tầm nhìn đến 2020 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1, Bộ Tài chính, 2005 Tài liệu tham khảo Luật Chứng khoán nước Hà Nội 2, Bộ Tài chính, 2007 Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 Bộ Tài việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động công ty quản lý quỹ Hà Nội 3, Bộ tài chính, 2008 Quyết định 121/2008/QĐ-BTC ngày 24/12/2008 Bộ Tài Quy chế hoạt động NĐTNN TTCK Việt Nam Hà Nội 4, Bộ Tài chính, 2012 Quyết định số 252/QĐ-BTC ngày 1/3/2012 phê duyệt Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Hà Nội 5, Bộ Tài chính, 2012 Thông tư số 213/2012/TT-BTC ngày 6/12/2012 hướng dẫn hoạt động NĐTNN TTCK Việt Nam Hà Nội 6, Nguyễn Ngọc Cảnh, 2008 Kiểm soát luồn vốn đầu tư gián tiếp nước thông qua thị trường chứng khoán – kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam Đề tài cấp Bộ (BTC.08.01) 7, Chính phủ, 1999 Quyết định 139/1999/QĐ-TTg ngày 10/9/1999 Thủ tướng tỷ lệ tham gia bên nước vào TTCK Việt Nam Hà Nội 8, Chính phủ, 2003 Quyết định 146/2003/QĐ-TTg ngày 17/7/2003 Thủ tướng tỷ lệ tham gia bên nước vào TTCK Việt Nam Hà Nội 9, Chính phủ, 2005 Quyết định 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 Thủ tướng tỷ lệ tham gia bên nước vào TTCK Việt Nam Hà Nội 10, Chính phủ, 2006 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư Hà Nội 11, Chính phủ, 2007 Quyết định 128/2007/QĐ-TTg ngày 2/8/2007 Thủ tướng phê duyệt Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn đến 2020 Hà Nội 12, Chính phủ, 2009 Nghị định 53/2009/NĐ-CP ngày 4/6/2009 Nghị định phát hành trái phiếu Quốc tế Hà Nội 13, Chính phủ, 2009 Quyết định 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 Thủ tướng tỷ lệ tham gia bên nước vào TTCK Việt Nam Hà Nội 14, Chính phủ, 2009 Quyết định 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 Thủ tướng việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần NĐTNN doanh nghiệp Việt Nam Hà Nội 15, Chính phủ, 2012 Quyết định 1826/QĐ-TTg ngayf6/12/2012 phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc TTCK doanh nghiệp bảo hiểm” Hà Nội 16, Chính phủ, 2013 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 Nghị định Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán Hà Nội 17, Chính phủ, 2015 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP, quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán 18, Nguyễn Thị Thanh Hiếu, 2011.Hoàn thiện quản lý nhà nước TTCK Việt Nam Luận án Tiến sỹ, Đại học Kinh tế Quốc dân 19, Học viện Hành Quốc gia, 2000 Một số thuật ngữ hành 20, Học viện Hành Quốc gia, 2001 Quản lý học đại cương 21, Nguyễn Thanh Huyền, 2010.Khuyến khích nhà đầu tư nước tham gia vào TTCK Việt Nam Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế Quốc dân 22, Nguyễn Thanh Huyền, 2015.Quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước TTCK Luận án Tiến sỹ, Đại học Kinh tế Quốc dân 23, Ngô Thụy Bảo Ngọc, 2011.Ảnh hưởng hoạt động NĐTNN đến TTCK Việt Nam Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế TPHCM 24, Trần Thị Phƣơng, 2010.Giải pháp thu hút kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước thị trường chứng khoán Việt Nam Luận văn thạc sỹ, Học viện tài 25, Quốc Hội, 2005 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 Hà Nội 26, Quốc Hội, 2005 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Hà Nội 27, Quốc Hội, 2006 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Hà Nội 28, Quốc Hội, 2010.Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Chứng khoán Hà Nội 29, Quốc Hội, 2014 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 Hà Nội 30, Quốc Hội, 2014 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Hà Nội 31, Trần Việt, 2009 Kinh nghiệm từ việc quản lý dòng vốn đầu tƣ gián tiếp vào Ấn Độ Tạp chí Kinh tế Dự báo Tiếng Anh 32, Aamir Khan, Rohit, Siddharth Goyal, Vinit Ranjan Agrawal, 2010 Investigation of causality between FPIs’ Investment and stock market returns 33, Bohn Tesar, 1996.US equities investment in foreign market: portfolio rebalancing or return chasing 34, Brennan Cao, 1997 International portfolio investment flow 35, Calvo, 1999 Regional contagion and the globalization of securities market 36, Chau Kit Yi, 2006 Do foreign investment affect stock markets – the case of Shanghai Stock market 37, Choe, Kho, Stulz, 1999 Do foreign investor destabilize stock market 38, Chuhan, Claessens and Mamingi, 1993 Equity and bond flows to Latin America and Asia: the role of global and country factors 39, Ghon Rhee Jianxin Wang, 2009 Foreign institutional ownership and stock market liquidity: evidence from Indonesia 40, Gooptu, 1994 Are portfolio flows to emerging markets complementary or competitive? 41, Gordon Gupta, 2003 Portfolio into India: Do domestic fundamental matters? 42, Grinblatt Keloharju, 2000 The investment behavior and performance of various investor-types 43, Gurucharan Singh, 2004 Illiquidity in stock exchange: Some issue 44, Harry Markowitz, 1950 Modern Portfolio Theory 45, Hernandez and Rudolph, 1995 Sustainability of private capital flows to developing countries : Is a generalized reversal likely? 46, Ken Hargis, 1998 International cross-listing and stock market development in emerging economies 47, Kwan Reyes, 1997 Price effects of stock market liberalization in Taiwan 48, Kwan Takagi, 2008 A survey of the literature on managing capital inflows 49, Parthapratim Pal, 2006 Foreign Portfolio investment, stock market and economic development 50, Richards Anthony, 1996 Volatility and Predictability in National Stock Markets: How Do Emerging and Mature Markets Differ? 51, Stevens, 2000 Politics, Economics and Investment: Explaining plant and equipment spending by US direct investors in Argentina, Brazil and Mexico 52, Stulz, 1999 International Portfolio Flows and Security Markets 53, UNCTAD, 1997 Comprehensive Study of the Interrelationship between Foreign Direct Investment (FDI) and Foreign Portfolio Investment (FPI) 54, Woochan, 1999 Foreign portfolio investors before and during a crisis 55, World Bank, 1996 Managing Capital Flows in East Asia [...]... FPI trên thị trƣờng chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) giai đoạn 2012- 2015 nhằm đề xuất giải pháp cải thiện hoạt động FPI trên TTCKVN giai đoạn 2016-2020 Câu hỏi nghiẻn cứu: Lựa chọn đề tài Đầu tƣ gián tiếp nƣớc ngoài vào TTCKVN giai đoạn 2012- 2015 , Luận văn tập trung giải đáp câu hỏi lớn “Thực trạng FPI trên TTCKVN giai đoạn 2012- 2015 nhƣ thế nào và cần có giải pháp gì để cải thiện hoạt động FPI vào TTCKVN... NĐTNN trên TTCK Việt Nam Hà Nội 4, Bộ Tài chính, 2012 Quyết định số 252/QĐ-BTC ngày 1/3 /2012 phê duyệt Chiến lược phát triển TTCK Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Hà Nội 5, Bộ Tài chính, 2012 Thông tư số 213 /2012/ TT-BTC ngày 6/12 /2012 hướng dẫn hoạt động của NĐTNN trên TTCK Việt Nam Hà Nội 6, Nguyễn Ngọc Cảnh, 2008 Kiểm soát luồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài thông qua thị trường chứng khoán – kinh nghiệm... hoạt động NĐTNN đến TTCK Việt Nam Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế TPHCM 24, Trần Thị Phƣơng, 2010.Giải pháp thu hút và kiểm soát vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam Luận văn thạc sỹ, Học viện tài chính 25, Quốc Hội, 2005 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 Hà Nội 26, Quốc Hội, 2005 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Hà Nội 27, Quốc Hội, 2006 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Hà... nhà nước đối với TTCK Việt Nam Luận án Tiến sỹ, Đại học Kinh tế Quốc dân 19, Học viện Hành chính Quốc gia, 2000 Một số thuật ngữ hành chính 20, Học viện Hành chính Quốc gia, 2001 Quản lý học đại cương 21, Nguyễn Thanh Huyền, 2010.Khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào TTCK Việt Nam Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế Quốc dân 22, Nguyễn Thanh Huyền, 2015. Quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài. .. không đứng yên chờ đợi và các thị trƣờng láng giềng (Trung Quốc, ASEAN…) cũng đã tiến hành tổng hòa nhiều giải pháp để cạnh tranh thu hút FPI vào TTCK Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trên, học viên chọn đề tài Đầu tƣ gián tiếp nƣớc ngoài vào TTCKVN giai đoạn 2012- 2015 , làm luận văn Thạc sỹ Luận văn sẽ tập trung phân tích thực trạng, ảnh hƣởng của FPI trên TTCKVN giai đoạn 20122 015, đồng thời, kiến nghị... bài học cho Việt Nam Đề tài cấp Bộ (BTC.08.01) 7, Chính phủ, 1999 Quyết định 139/1999/QĐ-TTg ngày 10/9/1999 của Thủ tư ng về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào TTCK Việt Nam Hà Nội 8, Chính phủ, 2003 Quyết định 146/2003/QĐ-TTg ngày 17/7/2003 của Thủ tư ng về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào TTCK Việt Nam Hà Nội 9, Chính phủ, 2005 Quyết định 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/9/2005 của Thủ tư ng về tỷ... 20/7 /2012 Nghị định Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán Hà Nội 17, Chính phủ, 2015 Nghị định 60 /2015/ NĐ-CP ngày 26/6 /2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 58 /2012/ NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung của Luật Chứng khoán 18, Nguyễn Thị. .. phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Thực trạng hoạt động FPI vào TTCKVN giai đoạn 2012- 2015 Phạm vi nghiên cứu của đề tài: - Về không gian: Để nghiên cứu thực trạng FPI vào TTCKVN, luận văn tập trung nghiên cứu FPI vào sàn chứng khoán TPHCM (HOSE) bởi đây là sàn chứng khoán lớn, có quy mô thanh khoản vƣợt trội so với sàn chứng khoán Hà Nội (HNX), thể hiện các quy luật của TTCK rõ hơn Để nghiên... hoạt động FPI vào TTCK? - Thực trạng FPI vào TTCKVN giai đoạn 2012- 2015? 3 - Giải pháp nào để cải thiện hoạt động FPI vào TTCKVN đến 2020? Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu, luận văn có các nhiệm vụ cụ thể sau: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn đối với hoạt động FPI trên TTCKVN - Đánh giá thực trạng FPI vào TTCKVN giai đoạn 2012- 2015 - Đề xuất một số giải pháp cải thiện hoạt động FPI vào TTCKVN...MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết và ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu Đầu tƣ gián tiếp nƣớc ngoài (Foreign Portfolio Investment - FPI) là hình thức đầu tƣ quốc tế mà nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (NĐTNN) góp vốn qua hình thức mua chứng khoán (cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu hoặc các giấy tờ có giá khác do doanh nghiệp phát hành) để thu lợi nhuận nhƣng không tham gia điều hành trực tiếp doanh nghiệp mà họ bỏ vốn đầu tƣ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư gián tiếp nước ngoài vào thị trường chứng khoán việt nam giai đoạn 2012 2015 , Đầu tư gián tiếp nước ngoài vào thị trường chứng khoán việt nam giai đoạn 2012 2015 , Đầu tư gián tiếp nước ngoài vào thị trường chứng khoán việt nam giai đoạn 2012 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay