Chất lượng đào tạo cán bộ, công chức xã thực hiện xây dựng nông thôn mới ở thành phố hà nội

21 148 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:02

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o TRƢƠNG THỊ DIỆU HƢƠNG CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - TRƢƠNG THỊ DIỆU HƢƠNG CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ NỘI Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS Chu Tiến Quang PGS.TS Trần Anh Tài Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn trích rõ nguồn gốc Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2016 Học viên Trƣơng Thị Diệu Hƣơng LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, nhận hướng dẫn, quan tâm, giúp đỡ quý báu th ầy, cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp Với lòng kiń h tro ̣ng và biế t ơn sâu sắ c , xin đươ ̣c bày tỏ l ời cảm ơn chân thành tới: - Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Nội; thầy, cô giáo Khoa Quản trị kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình học tập hoàn thành luận văn này; - Ban lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn thành phố Nội; giảng viên 04 sở đào tạo Trường Cán quản lý nông nghiệp Phát triển nông thôn I, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bắc Bộ, Trường Đại học Nông nghiệp Nội, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam; với cán bộ, công chức làm công tác xây dựng nông thôn số người dân huyện địa bàn thành phố Nội nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ cho trình thu thập thông tin phục vụ cho trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn - Bạn bè, đồng nghiệp gia đình quan tâm, chia sẻ, động viên khích lệ trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới PGS.TS Chu Tiến Quang, người hướng dẫn khoa học Luận văn, hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Do điều kiện thời gian khả thân hạn chế nên luận văn thiếu sót định Rất mong góp ý, dẫn thầy giáo, cô giáo, bạn đồng nghiệp người quan tâm đến luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn! Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2016 Tác giả Luận văn Trƣơng Thị Diệu Hƣơng MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt i Danh mục bảng ii Danh mục hình iv LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .5 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ CÔNG CHỨC THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.2 Cơ sở lý luận chất lượng đào tạo cán bộ, công chức thực Chương trình xây dựng nông thôn Error! Bookmark not defined 1.2.1 Các khái niệm liên quan Error! Bookmark not defined 1.2.2 Tổ chức thực đào tạo cán bộ, công chức thực xây dựng nông thôn Error! Bookmark not defined 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo cán bộ, công chức thực xây dựng nông thôn Error! Bookmark not defined 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo cán bộ, công chức thực xây dựng nông thôn Error! Bookmark not defined 1.3 Cơ sở thực tiễn - Kinh nghiệm giới Việt NamError! Bookmark not defined 1.3.1 Kinh nghiệm đào tạo cán thực xây dựng nông thôn số nước giới Error! Bookmark not defined 1.3.2 Kinh nghiệm đào tạo cán thực xây dựng nông thôn số địa phương Việt Nam Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Error! Bookmark not defined 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.1.1 Đặc điểm tình hình KT - XH TP Nội giai đoạn 2008 đến nayError! Bookmark 2.1.2 Khái quát tổ chức đào tạo CBCC triển khai thực Chương trình xây dựng NTM Nội Error! Bookmark not defined 2.2 Quy trình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.3 Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu Error! Bookmark not defined 2.3.2 Phương pháp phân tích Error! Bookmark not defined 2.3.3 Phương pháp xử lý số liệu Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO CBCC THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NỘIError! Bookmark 3.1 Kết thực đào tạo CBCC thực xây dựng NTM Error! Bookmark not defined 3.1.1 Kết số lượng đào tạo Error! Bookmark not defined 3.1.2 Kết chất lượng đào tạo Error! Bookmark not defined 3.2 Thực trạng chất lượng đào tạo CBCC thực xây dựng NTM Nội qua kết điều tra luận văn Error! Bookmark not defined 3.2.1 Tổng hợp kết chung chất lượng đào tạo CBCC xãError! Bookmark not defin 3.2.2 Chất lượng đào tạo CBCC theo tiêu chí lựa chọnError! Bookmark not defin 3.3 Phân tích ảnh hưởng nhân tố tới chất lượng đào tạo CBCC thực xây dựng NTM Nội Error! Bookmark not defined 3.3.1 Ảnh hưởng nhận thức lực tiếp thu học viên nội dung chuyên đề chương trình đạo tạo CBCC xây dựng NTMError! Bookmark not d 3.3.2 Ảnh hưởng nhân tố chương trình, giáo trình đào tạoError! Bookmark not defin 3.3.3 Ảnh hưởng nhân tố đội ngũ giảng viên giảng dạy xây dựng NTMError! Bookm 3.3.4 Ảnh hưởng nhân tố đánh giá kết học tập cuối khóaError! Bookmark not de 3.3.5 Ảnh hưởng nhân tố chất lượng CSVC, tài liệu, phương tiện học tập phục vụ khóa đào tạo Error! Bookmark not defined 3.3.6 Ảnh hưởng nhân tố sách Nhà nước, vốn đầu tư cho công tác đào tạo CBCC thực xây dựng NTM Error! Bookmark not defined 3.4 Đánh giá chung kết quả, hạn chế nguyên nhân hạn chế chất lượng đào tạo CBCC thực xây dựng NTM giai đoạn 2012 -2015Error! Bookmark not defined 3.4.1 Kết Error! Bookmark not defined 3.4.2 Hạn chế Error! Bookmark not defined 3.4.3 Nguyên nhân Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI Error! Bookmark not defined 4.1 Quan điểm nâng cao chất lượng đào tạo CBCC xây dựng NTM đến năm 2020 Nội Error! Bookmark not defined 4.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo CBCC thực xây dựng NTM… Error! Bookmark not defined 4.2.1 Giải pháp nâng cao nhận thức CBCC mục tiêu học tập chương trình xây dựng NTM Error! Bookmark not defined 4.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng chương trình, giáo trình ĐTBDError! Bookmark no 4.2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên tham gia chương trình ĐTBDError! Book 4.2.4 Giải pháp nâng cao chất lượng sở vật chất, tài liệu phương tiện học tập phục vụ ĐTBD Error! Bookmark not defined 4.2.5 Giải pháp chế, sách để nâng cao chất lượng đào tạoError! Bookmark n 4.2.6 Giải pháp đánh giá chất lượng sau khóa đào tạoError! Bookmark not define 4.3 Kiến nghị Error! Bookmark not defined 4.3.1 Đối với Ban đạo Error! Bookmark not defined 4.3.2 Đối với CBCC cử học Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO .9 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu STT Nguyên nghĩa BQ Bình quân CBCC Cán bộ, công chức CSVC Cơ sở vật chất ĐTBD Đào tạo, bồi dưỡng KT-XH Kinh tế - hội KT-VH-XH Kinh tế - văn hóa – hội MTQG Mục tiêu quốc gia NTM Nông thôn PTNT Phát triển nông thôn 10 PTSX Phát triển sản xuất 11 UBND Ủy ban nhân dân 12 XHCN hội chủ nghĩa i DANH MỤC BẢNG STT Bảng Bảng 1.1 Bảng 2.1 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 10 Bảng 3.8 11 Bảng 3.9 12 13 Nội dung Tổng hợp 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia NTM Kết phân bổ, sử dụng vốn thực xây dựng NTM Nội giai đoạn 2011 – 2015 Kết đào tạo CBCC địa bàn Nội năm giai đoạn (2012 – 2015) Tổng hợp kết thực đào tạo CBCC làm công tác xây dựng NTM huyện địa bàn Nội giai đoạn 2012 – 2015 Nội dung đào tạo CBCC địa bàn Nội năm 2012-2013 Nội dung đào tạo CBCC địa bàn Nội năm 2014-2015 Đánh giá giảng viên học viên mức độ phù hợp chương trình đào tạo CBCC thực xây dựng NTM Mức độ ứng dụng kết đào tạo CBCC vào hoạt động xây dựng NTM Đánh giá giảng viên học viên mức độ tham gia khóa ĐTBD xây dựng NTM CBCC Đánh giá giảng viên học viên chất lượng giảng viên ĐTBD CBCC thực xây dựng NTM Đánh giá giảng viên học viên chất lượng sở vật chất, tài liệu phương tiện học tập phục vụ ĐTBD CBCC thực xây dựng NTM Bảng 3.10 Đánh giá học viên kết làm việc sau đào tạo xây dựng NTM Bảng 3.11 Đánh giá người dân lực tuyên truyền, vận động CBCC thực xây dựng NTM ii Trang 12 42 53 54 56 57 62 63 64 67 69 70 72 14 Giảng viên đánh giá mức độ ảnh hưởng nhận Bảng 3.12 thức CBCC tham gia đào tạo tới chất lượng đào tạo 75 15 Đánh giá giảng viên mức độ ảnh hưởng Bảng 3.13 lực tiếp thu CBCC nội dung chuyên đề xây dựng NTM đến chất lượng đào tạo 76 16 17 18 19 Bảng 3.14 Đánh giá học viên mức độ ảnh hưởng chương trình đào tạo tới chất lượng đào tạo Bảng 3.15 Đánh giá học viên mức độ ảnh hưởng việc đánh giá kết đào tạo tới chất lượng đào tạo Đánh giá giảng viên học viên mức độ ảnh Bảng 3.16 hưởng CSVC, tài liệu, phương tiện học tập tới chất lượng đào tạo Bảng 3.17 Đánh giá học viên mức độ ảnh hưởng nhân tố sách Nhà nước tới chất lượng đào tạo iii 78 81 83 84 DANH MỤC CÁC HÌNH Nội dung STT Hình Hình 2.1 Bản đồ hành thành phố Nội Hình 2.2 Cơ cấu sản xuất Nội năm 2015 43 Hình 2.3 Sơ đồ quy trình nghiên cứu 47 Hình 3.1 Chất lượng đào tạo qua mức độ tiếp thu nội dung chuyên đề 61 Hình 3.2 Đánh giá học viên mức độ ảnh hưởng giảng viên phương pháp giảng dạy đến chất lượng đào tạo 80 iv Trang 40 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng, có ý nghĩa định tăng trưởng phát triển kinh tế đất nước, giai đoạn xây dựng nông thôn (NTM) triển khai Việt Nam Xây dựng thực chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM xác định nhiệm vụ cấp bách Đây chương trình mang tính tổng hợp, có nội dung phát triển toàn diện nông thôn tất lĩnh vực kinh tế, văn hóa, hội, trị, an ninh - quốc phòng, người dân xác định chủ thể thực chương trình Xác định vấn đề này, Ban đạo chương trình MTQG xây dựng NTM nhiều địa phương triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ tốt cho chương trình xây dựng NTM Để thực mục tiêu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực này, nhiều địa phương trọng tăng cường công tác đào tạo nâng cao lực cho nguồn nhân lực, có đào tạo cán làm công tác xây dựng NTM Việc đào tạo có phát huy vai trò ưu số lượngchất lượng Vì vậy, chất lượng đào tạo cán cấp, cán công chức (CBCC) thực xây dựng NTM đánh giá khâu quan trọng phát triển NTM Việt Nam nói chung có Nội Trong thời gian qua, Thành phố Nội tổ chức nhiều lớp đào tạo bồi dưỡng (ĐTBD) cho CBCC thực xây dựng NTM Tuy nhiên, việc đào tạo CBCC thực xây dựng NTM qua đánh giá hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu Một nguyên nhân khâu tổ chức thực Chương trình thời gian qua nhiều bất cập Việc nghiên nghiên cứu cách tổng thể chất lượng đào tạo CBCC thực NTM để tìm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cho CBCC thực NTM có lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn chuẩn bị nguồn lực cán thực xây dựng NTM giai đoạn cần thiết Đến nay, chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu chất lượng đào tạo CBCC thực xây dựng NTM, đặc biệt cho CBCC thực xây dựng NTM Thành phố Nội Xuất phát từ tính cấp thiết trên, học viên lựa chọn chủ đề “Chất lượng đào tạo cán bộ, công chức thực xây dựng nông thôn thành phố Nội” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia, Nội Đề tài tập trung trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: - Những hạn chế chất lượng đào tạo CBCC thực xây dựng NTM thành phố Nội gì? - Các nguyên nhân dẫn đến chất lượng đào tạo CBCC thực xây dựng NTM chưa đạt yêu cầu thành phố Nội gì? - Những giải pháp cần áp dụng để nâng cao chất lượng đào tạo CBCC thực xây dựng NTM thành phố Nội? Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Nâng cao chất lượng đào tạo CBCC thực xây dựng NTM, góp phần xây dựng đội ngũ cán có đủ lực để triển khai hiệu Chương trình MTQG xây dựng NTM 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Luận giải số vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến chất lượng đào tạo CBCC thực xây dựng NTM; - Đánh giá thực trạng tổ chức thực đào tạo CBCC thực xây dựng NTM thành phố Nội giai đoạn 2012-2015; mặt thành công, hạn chế, phân tích ảnh hưởng nhân tố tới chất lượng đào tạo CBCC xây dựng NTM; - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo CBCC thực xây dựng NTM thành phố Nội thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Chất lượng đào tạo CBCC thực xây dựng NTM thành phố Nội 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Các khu vực nông thôn ngoại thành Nội - Về nội dung: Luận văn nghiên cứu chủ yếu khía cạnh tổ chức thực hoạt động đào tạo CBCC thực xây dựng NTM theo chương trình phê duyệt Thông qua cải thiện khâu tổ chức, quản lý thực đào tạo để đáp ứng tốt yêu cầu chất lượng đào tạo - Về thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu tài liệu, liệu khảo sát chủ yếu giai đoạn 2012 - 2015; giai đoạn tham khảo để đề xuất giải pháp tính đến tầm nhìn 2020 Những đóng góp luận văn nghiên cứu - Luận giải số vấn đề sở lý luận, góp phần làm rõ chất lượng đào tạo CBCC thực xây dựng NTM ảnh hưởng thực chương trình xây dựng NTM - Phân tích làm rõ thực trạng kết tổ chức thực đào tạo CBCC thực xây dựng NTM thành phố Nội, mặt hạn chế nguyên nhân hạn chế thời gian qua - Đề xuất số giải pháp nâng cao lực tổ chức thực đào tạo, từ tác động đến chất lượng đào tạo CBCC thực xây dựng NTM Nội, góp phần xây dựng đội ngũ CBCC có đủ lực để triển khai hiệu Chương trình xây dựng NTM Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận, thực tiễn chất lượng đào tạo CBCC thực xây dựng NTM Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng chất lượng đào tạo CBCC thực xây dựng nông thôn Nội Chương 4: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo CBCC thực xây dựng nông thôn Thành phố Nội thời gian tới TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu Tiếng việt BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam, 2008 Nghị số 26-NQ/TW, Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa X nông nghiệp, nông dân, nông thôn.Hà Nội, ngày 05/8/2008 Báo Thái Bình, 2016 Nông thôn mới- cách làm riêng Thái Bình [Ngày truy cập: 11 tháng 01 năm 2016] Bộ Khoa học công nghệ Môi trường, 1999 Tiêu chuẩn VN ISO 8402:1999, Nội Bộ Nông nghiệp & PTNT, 2010 Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn Nội: Nhà xuất Lao động Bộ Nông nghiệp PTNT, 2011 Quyết định số 1003/QĐ-BNN-KTHT phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán xây dựng nông thôn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 Nội, ngày 18/5/2011 Bộ Nội vụ, 2014 Văn số 4524/BNV-ĐT hướng dẫn thực công tác đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nội, ngày 27/10/2014 Chính phủ, 2003 Nghị định số 121/2003/NĐ-CP chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn Nội, ngày 21/10/2003 8 Chính phủ, 2008 Nghị số 24/2008/NQ-CP ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X nông nghiệp, nông dân, nông thôn Nội, ngày 28/10/2008 Nguyễn Xuân Cường, 2006 Trung Quốc với việc xây dựng nông thôn XHCN Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số (tr.3-12) 10 Tô Xuân Dân, Lê Văn Viện, Đỗ Trọng Hùng (Đồng chủ biên), 2013 Xây dựng Nông thôn Việt Nam, tầm nhìn mới, tổ chức quản lý mới, bước Nội: NXB Nông nghiệp 11 Việt Dũng, 2015 Chính sách Chính phủ Hàn Quốc nông dân, nông - nghiệp, nông thôn kinh nghiệm cho Việt Nam Tạp chí Cộng sản, ngày 26/3/2015 12 Phương Đức, 2016 Kinh tế Hàn Quốc vươn xếp thứ 11 giới Trang Tin tức Việt Nam http://tintuc.vn/kinh-doanh/kinh-te-hanquoc-vuon-minh-xep-thu-11-tren-the-gioi-121730 [Ngày truy cập: 22 tháng năm 2016] 13 Nguyễn Thu Tổng quan khái niệm chất lượng chất lượng giáo dục giáo dục đại học Trang chủ AMBN http://ambn.vn/recruit/4477/khai-niem-chat-luong-giao-duc-dao-tao-daihoc.html [Ngày truy cập: 09 tháng năm 2015] 14 Thanh Hoài, 2016 Đổi đào tạo, bồi dưỡng cán xây dựng nông thôn Báo Tĩnh điện tử http://baohatinh.vn/nong-nghiep/doimoi-dao-tao-boi-duong-can-bo-xay-dung-nong-thon-moi/110173.htm [Ngày truy cập: 08 tháng năm 2016] 15 Hồ Lâm Hồng, 2007 Một vài suy nghĩ chất lượng đào tạo tiêu chí đánh giá chất lượng Kỷ yếu hội thảo Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho trường sư phạm 16 Quách Công Huân, 2015 Nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán ngành để đáp ứng ngày tốt cho công tác quản lý đất đai tình hình Cổng thông tin điện tử Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên & Môi trường 17 Đào Duy Huân, 2010 Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đại học Việt Nam Kỷ yếu hội thảo Giải pháp nâng cao hiệu quản lý đào tạo đại học cao đẳng Việt Nam, Trường ĐHSP TP HCM, tr 328-334 18 Nguyễn Văn Hùng, 2015 Xây dựng nông thôn phát triển KTXH tỉnh Bắc Ninh Luận án Tiến sỹ Học Viện Hành Quốc gia Hồ Chí Minh 19 Nguyễn Sỹ Hùng, 2014 Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Nội Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Lâm nghiệp 20 Phạm Huy Kỳ, 2015 Từng bước đổi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giảng viên lý luận trị nước ta Cổng thông tin điện tử Học viện báo chí tuyên truyền, đăng ngày 15/06/2015 21 Thanh Phúc, 2014 Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn xây dựng nông thôn mới, http://www.bacgiang.gov.vn 22 Vũ Văn Phúc, 2014 Xây dựng nông thôn – Những vấn đề lý luận thực tiễn Nội: NXB Chính trị quốc gia – Sự thật 23 Nguyễn Duy Tiến, 2014 Bồi dưỡng chương trình xây dựng NTM cho cán quản lý cấp huyện Sông Lô – tỉnh Vĩnh Phúc Luận văn thạc sỹ Trường Đại học sư phạm- Đại học Thái Nguyên 24 Thành ủy Nội, 2016 Văn Kiện đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng Thành phố Nội: Nxb trị quốc gia - thật 25 Thủ tướng Chính phủ, 2009 Quyết định số 491/QĐ-TTg ban hành tiêu chí quốc gia nông thôn Nội, ngày 16/4/2009 26 Thủ tướng Chính phủ, 2010 Quyết định số 800/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010-2020 Nội, ngày 04/6/2010 27 Thủ tướng Chính Phủ, 2013 Quyết định số 342/QĐ-TTg sửa đổi số tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia Nông thôn Nội, ngày 20/02/2013 28 Hồ Thị Thùy Trang, 2013 Đánh giá người học chất lượng đào tạo giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Trường đại học Đồng Nai Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Lâm nghiệp 29 Ủy ban nhân dân thành phố Nội, 2016 Báo cáo số 71/BC-UBND Tổng kết năm thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn thành phố Nội giai đoạn 2011-2015 Nội, ngày 11/5/2016 30 Viện Từ điển học Bách khoa toàn thư Việt Nam, 2011 Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam, tập NXB Từ điển Bách khoa B Tài liệu Tiếng anh 31 Trang Từ điển bách khoa mở - tiếng Anh http://en.wikipedia.org/ 32 Edward Sallis,1993 Total Quality management in Education, pp 12-23, USA 33 Higher Education in the Twenty FirstCentury, 1998 Changing roles and policies, pp 7-8, Paris C Trang thông tin điện tử 34 Trang Viện Đào tạo phát triển quản lý Davilaw http://www.davilaw.edu.vn/ 35 Cổng thông tin điện tử Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn http://nongthonmoi.gov.vn 36 Trang chủ khuyến nông Nội http://khuyennonghanoi.gov.vn/ 37 Trang Báo Nông nghiệp Việt Nam http://nongnghiep.vn [...]... cao chất lượng đào tạo CBCC thực hiện xây dựng NTM thành phố Nội trong thời gian tới 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Chất lượng đào tạo CBCC thực hiện xây dựng NTM thành phố Nội 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Các khu vực nông thôn ngoại thành Nội - Về nội dung: Luận văn nghiên cứu chủ yếu khía cạnh tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo CBCC... Chất lượng đào tạo cán bộ, công chức thực hiện xây dựng nông thôn mới thành phố Nội làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia, Nội Đề tài tập trung trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau: - Những hạn chế về chất lượng đào tạo CBCC thực hiện xây dựng NTM thành phố Nội là gì? - Các nguyên nhân dẫn đến chất lượng. .. trình MTQG xây dựng NTM 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Luận giải một số vấn đề về lý luận, thực tiễn liên quan đến chất lượng đào tạo CBCC thực hiện xây dựng NTM; - Đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện đào tạo CBCC thực hiện xây dựng NTM thành phố Nội giai đoạn 2012-2015; chỉ ra những mặt thành công, những hạn chế, phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới chất lượng đào tạo CBCC xây dựng NTM;... nguyên nhân dẫn đến chất lượng đào tạo CBCC thực hiện xây dựng NTM chưa đạt yêu cầu thành phố Nội là gì? - Những giải pháp nào cần áp dụng để nâng cao chất lượng đào tạo CBCC thực hiện xây dựng NTM thành phố Nội? 2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Nâng cao chất lượng đào tạo CBCC thực hiện xây dựng NTM, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển... hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, thực tiễn về chất lượng đào tạo CBCC thực hiện xây dựng NTM Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng chất lượng đào tạo CBCC thực hiện xây dựng nông thôn mới Nội Chương 4: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo CBCC thực hiện xây dựng nông thôn mới Thành phố Nội trong thời gian tới TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu Tiếng việt 1 BCH... cơ sở lý luận, góp phần làm rõ về chất lượng đào tạo CBCC thực hiện xây dựng NTM và ảnh hưởng của nó đối với thực hiện chương trình xây dựng NTM - Phân tích làm rõ thực trạng và kết quả tổ chức thực hiện đào tạo CBCC thực hiện xây dựng NTM thành phố Nội, chỉ ra các mặt hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế trong thời gian qua - Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. .. có đào tạo cán bộ làm công tác xây dựng NTM Việc đào tạo này có phát huy được vai trò của nó không phải do ưu thế về số lượng mà là chất lượng Vì vậy, chất lượng đào tạo cán bộ các cấp, nhất là cán bộ công chức (CBCC) thực hiện xây dựng NTM được đánh giá là một trong những khâu quan trọng đối với sự phát triển NTM Việt Nam nói chung và trong đó có Nội Trong thời gian qua, Thành phố Nội. .. ra các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cho CBCC thực hiện NTM có năng lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn và chuẩn bị nguồn lực cán bộ thực hiện xây dựng NTM trong giai đoạn tiếp theo là rất cần thiết Đến nay, vẫn chưa có một công trình nào nghiên cứu chuyên sâu về chất lượng đào tạo CBCC thực hiện xây dựng NTM, đặc biệt cho CBCC thực hiện xây dựng NTM tại Thành phố Nội Xuất phát từ tính cấp... hướng dẫn xây dựng nông thôn mới Nội: Nhà xuất bản Lao động 5 Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2011 Quyết định số 1003/QĐ-BNN-KTHT phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020 Nội, ngày 18/5/2011 6 Bộ Nội vụ, 2014 Văn bản số 4524/BNV-ĐT hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng đào tạo, bồi... hiện đào tạo, từ đó tác động đến chất lượng đào tạo CBCC thực hiện xây dựng NTM Nội, góp phần xây dựng được đội ngũ CBCC có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình xây dựng NTM 5 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, phụ lục và danh mục các tài liệu tham khảo, luận văn gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, thực tiễn về chất lượng đào tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Chất lượng đào tạo cán bộ, công chức xã thực hiện xây dựng nông thôn mới ở thành phố hà nội , Chất lượng đào tạo cán bộ, công chức xã thực hiện xây dựng nông thôn mới ở thành phố hà nội , Chất lượng đào tạo cán bộ, công chức xã thực hiện xây dựng nông thôn mới ở thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay