Các nhân tố quyết định cho vay tiêu dùng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh hòa lạc

17 62 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 16:01

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - LÊ TRUNG HƢNG CÁC NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÒA LẠC LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 2016 TĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - LÊ TRUNG HƢNG CÁC NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀ NG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁ T TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÒA LẠC Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Thanh Tâm XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN TS Lê Thanh Tâm PGS TS Trần Thị Thanh Tú Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Tôi xin cam đoan rằng, thông tin trích dẫn luận văn đƣợc dẫn có nguồn gốc Tác giả luận văn Lê Trung Hƣng LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô trƣờng Đại học Kinh tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội tận tình giảng dạy, giúp cho có kiến thức tảng vững để thực nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sĩ Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới cô giáo, Tiến sĩ Lê Thanh Tâm, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ đƣa lời góp ý suốt trình nghiên cứu giúp hoàn thiện luận văn cách tốt Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất bạn bè, gia đình, ngƣời kịp thời động viên tạo điều kiện giúp vƣợt qua khó khăn học tập nhƣ sống để hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lê Trung Hƣng MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC SƠ ĐỒ iii DANH MỤC HÌNH iii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN C ỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠIError! Bookmark not defi 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.1.1 Tình hình nghiên cứu trước Error! Bookmark not defined 1.1.2.Khoảng trống nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.2 Cơ sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mạiError! Bookma 1.2.1 Hoạt động cho vay tiêu dùng Error! Bookmark not defined 1.2.2.Các tiêu đánh giá hoạt động CVTD NHTMError! Bookmark not defined 1.2.3 Các nhân tố định cho vay tiêu dùng NHTMError! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨUError! Bookm 2.1 Xây dựng giả thuyết quy trình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.1.1 Mục tiêu nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.1.2 Quy trình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2 Thiết kế nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.1 Mô hình nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.2 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2.3 Thiết kế bảng câu hỏi Error! Bookmark not defined 2.2.4 Thiết kế mẫu – Chọn mẫu Error! Bookmark not defined 2.2.5.Nghiên cứu thức Error! Bookmark not defined 2.2.6 Phương pháp phân tích liệu Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ QUYẾT ĐINH ̣ TỚI CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI AGRIBANK HÒA LẠC Error! Bookmark not defined 3.1 Khái quát Agribank Hòa Lạc Error! Bookmark not defined 3.1.1 Giới thiệu chung Error! Bookmark not defined 3.1.2 Cơ cấu tổ chức: Error! Bookmark not defined 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Error! Bookmark not defined 3.2 Thực trạng hoạt động CVTD Agribank Hòa LạcError! Bookmark not defined 3.2.1 Những quy định CVTD Agribank Hòa LạcError! Bookmark not defined 3.2.2 Quy trình cho vay Agribank Hòa Lạc Error! Bookmark not defined 3.2.3 Tình hình hoạt động CVTD Agribank Hòa LạcError! Bookmark not defined 3.3 Phân tić h các nhân tố quyế t đinh ̣ tới hoa ̣t đô ̣ng cho vay tiêu dùng ta ̣i Agribank Hòa La ̣c Error! Bookmark not defined 3.3.1 Khảo sát thực trạng khách hàng Agribank Hòa LạcError! Bookmark not defined 3.3.2 Thông tin đối tượng điều tra Error! Bookmark not defined 3.3.3.Phân tích nhân tố định CVTD Agribank Hòa LạcError! Bookmark not d 3.4 Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng Agirbank Hòa LạcError! Bookmark not defin 3.4.1 Kết đạt Error! Bookmark not defined 3.4.2 Hạn chế nguyên nhân cho vay tiêu dùng Agribank Hòa LạcError! Bookma CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP TẰNG CƢỜNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK HÒA LẠCError! Bookmark not defined 4.1 Định hƣớng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng thời gian tớiError! Bookmark 4.1.1 Nhu cầu vay tiêu dùng thời gian tới Error! Bookmark not defined 4.1.2 Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank Hòa Lạc thời gian tới Error! Bookmark not defined 4.2.Giải pháp tăng cƣờng hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank Hòa LạcError! Bookma 4.2.1 Áp dụng chiến lược kinh doanh cụ thể, sách đối với nhóm đối tượng khách hàng khác Error! Bookmark not defined 4.2.2 Hoàn thiện chế quy trình cho vay tiêu dùngError! Bookmark not defined 4.2.3 Hoàn thiện sản phẩm dịch vụ có đồng thời phát triển sản phẩm dịch vụ cho vay tiêu dùng mới Error! Bookmark not defined 4.2.4 Nâng cao nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 4.2.5 Nâng cao hiệu hoạt động Marketing ngân hàngError! Bookmark not defined 4.3 Một số khuyến nghị Error! Bookmark not defined 4.3.1 Khuyến nghị với quan quản lý nhà nướcError! Bookmark not defined 4.3.2 Khuyến nghị với ngân hàng nhà nước Error! Bookmark not defined 4.3.3 Khuyến nghị với Agirbank Việt Nam Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký Hiệu Agribank Nguyên Nghĩa Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Agibank Hòa Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Lạc – chi nhánh Hòa Lạc BTD Ban tín dụng CVTD Cho vay tiêu dùng HĐTD Hội đồng tín dụng KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTM CP Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần 10 TCTD Tổ chức tín dụng 11 TMCP Thƣơng mại cổ phần 12 TSĐB Tài sản đảm bảo 13 WTO Tổ chức Thƣơng mại Thế giới i DANH MỤC BẢNG Stt Bảng Nội dung Bảng 2.1 Mã hóa yếu tố 31 Bảng 3.1 Tình hình hoạt động vốn Agribank Hòa Lạc 43 Bảng 3.2 Tình hình hoạt động tín dụng Agribank Hòa Lạc 45 Bảng 3.3 Kết hoạt động kinh doanh Agribank Hòa Lạc 47 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Cơ cấu CVTD theo sản phẩm 56 Bảng 3.6 Cơ cấu CVTD theo thời hạn vay 58 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Đánh giá giới tính, độ tuổi đối tƣợng khảo sát 60 10 Bảng 3.9 Bảng thang đo Descriptive Statistics 62 11 Bảng 3.10 12 Bảng 3.11 Bảng Kiểm định KMO biến quan sát 65 13 Bảng 3.12 Kiểm định mức độ giải thích ý nghĩa biến quan sát 66 14 Bảng 3.13 15 Bảng 3.14 Bảng phân tích ANOVA 68 16 Bảng 3.15 Bảng kết hồi quy 69 17 Bảng 3.16 Tỷ trọng biến quan sát mô hình hồi quy 71 Tổng kết dƣ nợ CVTD Agribank Hòa Lạc từ năm 2012-2015 Phân loại nợ hạn nợ xấu tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng từ năm 2012 đến năm 2015 Kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số Cronnach’s Alpha Phân tích hồi quy nhân tố cho vay tiêu dùng chi nhánh Hòa Lạc ii Trang 55 59 64 68 DANH MỤC SƠ ĐỒ Stt Sơ đồ Nội dung Sơ đồ 2.1 Quy trình nghiên cứu 28 Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức Agribank Hòa Lạc 43 Trang DANH MỤC HÌNH Nội dung Stt Hình Hình 1.1 Quy trình cho vay tiêu dùng 15 Hình 2.1 Mô hình khung nghiên cứu đề nghị 29 Hình 3.1 Hình 3.2 Tỷ trọng dƣ nợ CVTD tổng dƣ nợ Agribank Hòa Lạc Cơ cấu nghề nghiệp đối tƣợng khảo sát iii Trang 55 61 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đa dạng hóa xu hƣớng tất yếu phát triển hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động ngân hàng nói riêng Ngày nay, hoạt động ngân hàng không ngừng đƣợc mở rộng phát triển nhƣ nhận xét Peter Rose “thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh kinh tế” (Peter S.Rose,2002, trang 7) Đặc biệt, trƣớc yêu cầu đổi cạnh tranh hội nhập kinh tế, ngành ngân hàng phải tìm kiếm cho riêng hƣớng phù hợp để vừa đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, vừa đứng vững chế thị trƣờng Phát triển cho vay tiêu dùng hƣớng nhƣ Cho vay tiêu dùng nhu cầu cần thiết cá nhân hộ gia đình, góp phần quan trọng khơi thông chuyển dịch hàng hóa Đối với ngân hàng “Tín dụng tiêu dùng thƣờng khoản mục tài sản mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng” (Peter S.Rose,2002, trang 721) Theo ý kiến chuyên gia hội thảo “Kịch Kinh tế Việt Nam 2016: Tăng trƣởng kinh tế triển vọng đầu tƣ bối cảnh mới”: “Kinh tế nƣớc có nhiều thuận lợi, tiếp tục đà tăng trƣởng, nhƣng đối mặt với không khó khăn, thách thức” Thực tế cho thấy: sản xuất kinh doanh chịu nhiều áp lực từ bất ổn kinh tế - trị thị trƣờng nƣớc, với khó khăn tồn đọng từ năm trƣớc: sức ép nợ xấu, hàng hóa tiêu thụ chậm, lực quản lý cạnh tranh doanh nghiệp thấp Chính tình trạng sản xuất kinh doanh đình trệ khiến ngân hàng gặp nhiều trở ngại hoạt động cấp tín dụng cho doanh nghiệp Trong bối cảnh ấy, việc đẩy mạnh cho vay tiêu dùng mang lại nhiều chuyển biến tích cực cho ngân hàng, dân số Việt Nam mức cao, đạt 91 triệu ngƣời vào tháng năm 2015, nhu cầu chi tiêu nhỏ lẻ nhƣ mua sắm, sửa chữa nhà cửa đặc biệt mua xe, mua nhà trả góp lớn Theo Tổng cục thống kê Việt Nam “ Tổng mức hàng hóa bán lẻ doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 12 năm 2015 ƣớc đạt 294,7 nghìn tỷ đồng , tăng 3,3% so với tháng trƣớc và tăng 9% so với cùng kỳ năm trƣớc ”, Việt Nam có dân số trẻ, mức tăng trƣởng tƣ nhiên cao Với tiềm nhƣ vậy, việc hoạt động cho vay tiêu dùng Việt Nam tăng mạnh tƣơng lai điều tất yếu Với riêng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hòa Lạc (Agribank Hòa Lạc), cho vay tiêu dùng không lĩnh vực mẻ Sau thời gian đầu thực hoạt động cho vay tiêu dùng, ngân hàng đạt đƣợc nhiều kết đáng kể, thu nhập từ cho vay tiêu dùng liên tiếp tăng qua năm, tỷ trọng cho vay tiêu dùng ngày đƣợc cải thiện cấu cho vay Tuy nhiên, theo Báo cáo tài (giai đoạn 2012 - 2015) Agribank Hòa Lạc, so với tổng dƣ nợ tín dụng, khoản mục chiếm 27-33% - thấp so với toàn hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam tiềm sẵn có thị trƣờng Nhƣ thấy: hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank Hòa Lạc chƣa thực phát triển, chi nhánh chƣa xây dựng đƣợc phƣơng án nâng cao tín dụng tiêu dùng cách đồng hiệu Xuất phát từ lý trên, em chọn đề tài: “ Các nhân tố định cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hòa Lạc” nhằm phân tích rõ nhân tố định phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng, tìm hiểu thực trạng đề xuất giải pháp vấn đề nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh thời gian tới Câu hỏi nghiên cứu - Các tiêu đánh giá hoạt động CVTD NHTM? - Các nhân tố định CVTD NHTM? - Thực trạng CVTD Agribank Hòa Lạc thời gian qua nhƣ nào? - Các nhân tố định nhƣ thế nào đế n CVTD Agribank Hòa Lạc? - Cần thực giải pháp để mở rộng hoạt động CVTD Agribank Hòa Lạc? Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề mang tính lý luận hoạt động nhân tố đinh ̣ cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại - Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng Agribank Hòa La ̣c, khảo sát đánh giá nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh, từ đánh giá kết đạt đƣợc, hạn chế nguyên nhân hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank Hòa Lạc - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank Hòa Lạc Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu là: Hoạt động cho vay tiêu dùng nhân tố định cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank Hòa Lạc từ năm 2012 đến năm 2015 Kết cấu luận văn Nội dung luận văn đƣợc kết cấu bốn chƣơng (không kể phần Mở đầu Kết luận): - Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thƣơng mại - Chƣơng 2: Phƣơng pháp luận thiết kế nghiên cứu - Chƣơng 3: Phân tích các nhân tố quyế t đinh ̣ tới hoa ̣t đô ̣ng cho vay tiêu dùng Agribank Hòa Lạc - Chƣơng 4: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank Hòa Lạc TÀI LIỆU THAM KHẢO Cao Mai Ngọc Tuyết, 2013 Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng Luận văn thạc sĩ Trƣờng Học Viện Ngân hàng Dƣơng Thị Lý, 2013 Phát triển dịch vụ tín dụng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định Luận văn thạc sĩ - Trƣờng Đại học Đà Nẵng Lại Minh Hiếu, 2014 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng tiêu dùng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển – Chi nhánh Đắk Nông Luận văn thạc sĩ Trƣờng Đại học Đà Nẵng Lê Hồng Nga, 2013 Phát triển cho vay tiêu dùng Công ty Tài Cổ phần Dệt May Việt Nam Luận văn thạc sĩ – Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Mishkin 1992 Tiền tệ ngân hàng thị trường tài Dịch từ tiếng Anh Ngƣời dịch Nguyễn Quang Cƣ Nguyễn Đức Dy Hà Nội: NXB Khoa học kỹ thuật Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, 2010 Các văn hành liên quan đến công tác tín dụng hệ thống Hà Nội Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hòa Lạc, 2012-2015 Báo cáo tình hình cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hòa Lạc năm 2012 2015 Hà Nội Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hòa Lạc, 2012-2015 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 - 2015 Hà Nội Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hòa Lạc, 2015 Phương hướng hoạt động kinh doanh Hà Nội 10 Nguyễn Minh Kiều, 2011 Tín dụng thẩm định tín dụng Hà Nội: Nhà xuất Lao động xã hội 11 Nguyễn Thị Mùi, 2004 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 12 Nguyễn Thị Ngọc Mai, 2013 Giải pháp mở rộng nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thăng Long- Luận văn thạc sĩ - Trƣờng Học Viện Ngân Hàng 13 Nguyễn Thị Thu Đông, 2012 Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trình hội nhập Luận án tiến sĩ - Trƣờng đại học Kinh tế Quốc dân 14 Nguyễn Trung Kiên, 2012 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Phú Tài - Luận văn thạc sĩ Trƣờng Đại học Đà Nẵng 15 Nguyễn Xuân Huỳnh, 2011 Giải pháp mở rộng nâng cao hiệu cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn – Chi nhánh Nam Hà Nội Luận văn thạc sĩ - Trƣờng Học Viện Tài Chính 16 NHNo&PTNT Việt Nam, 2014 Sổ tay tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam Hà Nội 17 Phan Thị Thu Hà 2007 Giáo trình ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 18 Peter S.Rose, 2004 Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại Dịch từ tiếng Anh Ngƣời dịch Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Đức Hiển Phạm Long Hà Nội: Nhà xuất Tài 19 Trần Xuân Hòa, 2011 Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn – Chi nhánh Nghi Xuân Luận văn thạc sĩ Trƣờng Học Viện Tài Chính 20 Vũ Quang Huy, 2014 Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trung Yên – Luận văn thạc sĩ - Trƣờng Học Viện Ngân Hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố quyết định cho vay tiêu dùng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh hòa lạc , Các nhân tố quyết định cho vay tiêu dùng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh hòa lạc , Các nhân tố quyết định cho vay tiêu dùng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh hòa lạc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay