Chuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý ở công ty xây lắp – vật liệu xây dựng

72 138 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:55

MỤC LỤC TrangLời mở đầu1Chương I3Tổng quan về quản lý và hiệu lực quản lý.3I. Những khái niệm.:31. Định nghĩa quản lý.31.1. Khái niệm quản lý:31.2. Nội dung của quản lý kinh tế.41.2.1. Lập kế hoạch:51.2.2 Tổ chức131.2.3 Lãnh đạo.181.2.4 Kiểm tra.202. Đặc điểm.243. Chức năng của quản lý.254. Vai trò của quản lý.265. Các nguyên tắc quản lý.275.1. Tập trung dân chủ.275.2.Tuân thủ luật pháp và thông lệ xã hội285.3. Phối hợp điều hoà các lợi ích.285.4 Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả.305.5 Hướng vào khách hàng và thị trường mục tiêu.306. Hiệu lực quản lý:316.1. Khái niệm hiệu lực quản lý:316.2. Các phương diện của hiệu lực quản lý:326.2.1. Phương diện kinh tế:326.2.2. Phương diện pháp lý:326.2.3. Phương diện xã hội:33II. Tính tất yếu khách quan của nâng cao hiệu lực quản lý:331. Vai trò của quản lý đối với doanh nghiệp:332. Sự cần thiết của nâng cao hiệu lực quản lý:342.1. Sự biến động của môi trường bên ngoài doanh nghiệp.342.2.Sự hoạt động nội tại của doanh nghiệp.352.3. Đặc thù ngành nghề sản xuất kinh doanh.35III. Các hình thức, xu hướng nhằn nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.361. Tổ chức lại doanh nghiệp:362. Điều chỉnh cơ cấu trong doanh nghiệp.373. Tập trung khâu xung yếu:384. Đẩy mạnh chức năng kiểm soát trong doanh nghiệp:39IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý.401. Cơ cấu tổ chức:402. Năng lực sản xuất:402.1. Trang thiết bị công nghệ:402.2. Đội ngũ cán bộ công nhân viên.403. Năng lực của nhà quản lý:41Chương II42Thực trạng công tác quản lý và hiệu lực quản lý ở tại công ty vật liệu xây dựng.42I. Tổng quan về công ty:421. Quá trình ra đời:422. Chức năng nhiệm vụ:433. Tổ chức quản lý của công ty:443. Tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty:49II. Một số yếu tố ảnh hưởng tới hiệu lực quản lý của Công ty:501. Trang thiết bị và công nghệ sản xuất:502. Đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân viên:512.1. Thực trạng tại Công ty:512.1.1 Đội ngũ công nhân viên kỹ thuật:522.1.2 Chất lượng cán bộ quản lý và khoa học kỹ thuật:533. Mô hình cơ cấu quản lý của Công ty:564. Đặc thù nghành nghề sản xuất kinh doanh:57III. Thực trạng sản xuất kinh doanh:581. Một số kết quả đạt được trong ba năm gần đây: 1.1. Về tài chính:581.2. Tình hình thực hiện xây dựng các công trình trong ba năm qua:602. Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh:602.1. Mặt tích cực:602.2. Mặt hạn chế:603. Mục tiêu chung của công ty trong các năm tới.613.1. Về xây lắp:613.2. Về sản xuất công nghiệp:613.3. Về tổ chức sản xuất kinh doanh:623.4. Đầu tư xây dựng cơ bản:623.5. Về tổ chức nhân sự và đào tạo:62Chương III63Một số biện pháp nâng cao hiệu lực quản lý đối với công ty xây lắp vật liệu xây dựng63I. Tổ chức lại Công ty:631. Cơ sở lý luận.632. Nội dung biện pháp.643. Điều kiện thực hiện.644. Đánh giá phương án.64II.Phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xây lắp.651. Cơ sở lý luận.652. Nội dung.653. Điều kiện thực hiện:664. Đánh giá chung66III, Nâng cao năng lực cán bộ quản lý661. Cơ sở lý luận662. Nội dung664. Đánh giá67IV, Đẩy mạnh chức năng kiểm soát trong công ty671. Cơ sở lý luận672. Nội dung673. Đánh giá chung68 LỜI MỞ ĐẦU Trải qua lịch sử kinh tế giới, thấy với kinh tế nào, phát triển hay suy thoái tổ chức quản lý định Ngay sau cách mạng tháng mười Nga năm 1917, LêNin khẳng định: “ Tổ chức quản lý nhiệm vụ chủ yếu trung tâm giai cấp công nhân nhân dân lao động, nhiệm vụ nhà nước hết trước hết quy lại thành nhiệm vụ kinh tế ” Sự biến động kinh tế nước ta nhiều năm qua chứng tỏ tầm quan trọng tổ chức quản lý Là doanh nghiệp- phần tử có vai trò định mạnh mẽ tới phát triển kinh tế định chịu chi phôí quy luật Trong môi trường hội nhập kinh tế nước ta vai trò quản lý doanh nghiệp cần coi trọng thức hiệu hết Mọi định quản lý xác định tiêu chuẩn cuối hiệu kinh tế tác động trực tiếp đến lợi ích cá nhân Chính doanh nghiệp có nhận thức đắn không ngừng nâng cao hiệu lực quản lý nhiệm vụ đặc biệt quan trọng Xuất phát từ nhận thức tìm hiểu sâu sắc công tác quản lý công ty xây lắp – vật liệu xây dựng thời gian thực tập vừa qua, em chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý công ty xây lắp – vật liệu xây dựng “ Vấn đề quản lý nhìn nhận nhiều giác độ khác nhau, nhiên phạm vi nghiên cứu chuyên đề thực tập em xin đề cập tới hiệu lực qúa trình quản lý với bốn chức bản: Lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra Em hy vọng với nội dung chuyên đề góp phần nhỏ vào phát triển công ty Lê Nin toàn tập- Tập 36 1 Nội dung chuyên đề thực hiên qua ba phần: Chương I: Tổng quan quản lý hiệu lực quản lý Chương II: Thực trạng công tác quản lý hiệu lực quản lý công ty xây lắp vật liệu xây dựng Chương III: Một số biện pháp nâng cao hiệu lực quản lý công ty xây lắp vật liệu xây dựng Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Khoa học quản lý- Đại học KTQD trang bị vốn kiến thức cho em trình học tập trường Đặc biệt tận tình hướng dẫn giúp đỡ cô giáo Đỗ Thị Hải Hà để em hoàn thành tốt chuyên đề Xin chân thành cảm ơn cán thuộc Công ty Xây lắp – Vật liệu xây dựng tạo điều kiện thuận lợi thời gian thực tập taị công ty 2 CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ VÀ HIỆU LỰC QUẢN LÝ I NHỮNG KHÁI NIỆM.: Định nghĩa quản lý 1.1 Khái niệm quản lý: Trên thực tế tồn nhiều cách tiếp cận khái niệm “ quản lý” Thông thường, quản lý đồng với hoạt động tổ chức huy, điều khiển, động viên, kiểm tra, điều chỉnh… theo lý thuyết hệ thống: “quản lý tác động có hướng đích chủ thể quản lý đến hệ thống nhằm biến đổi từ trạng thái sang trạng thái khác theo nguyên lý phá vỡ hệ thống cũ để tạo lập hệ thống điều khiển hệ thống”1 Trên sở đó, hiểu quản lý kinh tế tác động chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý qúa trình tiến hành hoạt động kinh tế nhằm đạt tới mục tiêu kinh tế – xã hội đặt Như nội hàm khái niệm quản lý kinh tế hiểu sau: - Quản lý kinh tế tác động chủ thể quản lý đối tượng quản lý Trong chủ thể quản lý tổ chức cá nhân, nhà quản lý cấp đối tượng quản lý hay gọi khách thể quản lý tổ chức, cá nhân, nhà quản lý cấp dưới, tập thể, cá nhân người lao động Sự tác động mối quan hệ quản lý mang tính hai chiều thực thông qua hoạt động tổ chức, lãnh đạo, lập kế hoạch, kiểm tra điều chỉnh… - Chủ thể quản lý đối tượng quản lý cấu thành hệ thống quản lý Một kinh tế hay doanh nghiệp xem hệ thống với hai phân hệ chủ yếu: chủ thể quản lý đối tượng quản lý Trong nhiều trường hợp phân hệ coi hệ thống phức tạp Giáo trình Khoa học quản lý- Tập 2- NXB KHKT-2001 3 - Quản lý kinh tế trình lựa chọn thiết kế hệ thống chức năng, nguyên tắc, phương pháp, chế, công cụ, cấu tổ chức quản lý kinh tế, đồng thời xây dựng đội ngũ cán quản lý bảo đảm nguồn lực thông tin, vật chất cho định quản lý thực thi - Mục tiêu quản lý kinh tế huy động tối đa nguồn lực, mà trước hết nguồn lực lao động sử dụng hiệu để phát triển kinh tế phục vụ lợi ích người 1.2 Nội dung quản lý kinh tế Để quản lý, chủ thể quản lý phải thực nhiều loại công việc khác Những loại công việc quản lý mang tính độc lập tương đối, hình thành trình chuyên môn hoá hoạt động quản lý Đó coi nhiệm vụ mà quản lý cần làm nội dung chức quản lý Phân tích chức quản lý nhằm trả lời câu hỏi: nhà quản lý phải thực công việc trình quản lý, để hiểu rõ nội dung chức quản lý Hiện nay, chức quản lý thường sem sét theo hai cách tiếp cận Nếu xét theo trình quản lý nội dung quản lý hiểu là: lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra Nếu theo lĩnh vực hoạt động tổ chức lĩnh vực quản lý gắn liền với hoạt động sau đây: - Quản lý lĩnh vực Marketing - Quản lý lĩnh vực nghiên cứu phát triển - Quản lý sản xuất - Quản lý tài - Quản lý nguồn nhân lực - Quản lý chất lượng - Quản lý dịch vụ hỗ trợ cho tổ chức: thông tin, pháp lý, đối ngoại… 4 Đó nội dung theo hoạt động tổ chức Tuỳ vào lĩnh vực, quy mô địa bàn hoạt đông, tổ chức tồn chức khác Như khẳng định từ đầu, chuyên đề tìm hiểu nội dung quản lý theo trình quản lý với nhiệm vụ bản, chung nhà quản lý, không phân biệt cấp bậc, ngành nghề, quy mô lớn nhỏ tổ chức môi trường xã hội Dĩ nhiên phổ biến nghĩa đồng mà vận dụng sử dụng phương thức tác động khác làm nên tính đa dạng, muôn hình vạn trạng cho quản lý tạo nên khác biệt tổ chức 1.2.1 Lập kế hoạch: Đây nội dung quan trọng nhất, chức quản lý Không phải ngẫu nhiên mà nhà quản lý, lý thuyết khoa học quản lý khẳng định vây góc độ gia định, lập kế hoạch loại gia định đặc thù để xác định tương lai cụ thể mà nhà quản lý mong muốn cho tổ chức họ Chúng ta hình dung lập kế hoạch dòng sông nội dung khác quản lý nhánh phụ từ dòng sông chảy Vì lẽ lập kế hoạch chức khởi đầu quan trọng nhà quản lý Lập kế hoạch công việc phức tạp, có bắt đầu kết thúc rõ ràng Lập kế hoạch trình tiếp diễn phản ánh thích ứng với biến động diễn môi trường tổ chức Trên ý nghĩa này, lập kế hoạch coi trình thích ứng với không chắn việc xác định phương án hành động để đạt mục tiêu cụ thể tổ chức, yếu tố không chắn có nguông gốc đa dạng Loại yếu tố không chắn thứ gọi không chắn trạng thái Chúng liên quan đến môi trường dự đoán Loại thứ hai không chắn ảnh hưởng, tức ảnh hưởng biến đổi môi trường lường trước 5 lượng hoá xác Một loại yếu tố khác không chắn không chắn hiệu Tức trước vấn đề gặp phải tổ chức đưa giải pháp, phản ứng lựa chọn hậu đến đâu Tóm lại, lập kế hoạch trình xác định mục tiêu lựa chọn phương thức giải pháp để đạt mục tiêu Nếu kế hoạch, nhà quản lý tổ chức va khai thác người nguồn lực khác tổ chức hiệu quả, trí ý tưởng rõ ràng họ cần tổ chức khai thác Không có kế hoạch, nhà quản lý nhân viên họ làm việc định hướng, dần hội để đạt mục tiêu mình, đâu họ phải làm lúc việc kiểm tra tổ chức phức tạp hệ tiêu chuẩn để so sánh Ngoài thực tế, kế hoạch tồi, xây dựng tốt mà không thực đến nơi đến chốn ảnh hưởng xấu đến tương lai toàn tổ chức Để hiểu rõ thêm trình kế hoạch loại kế hoạch thường dùng tổ chức, đặc biệt doanh nghiệp Chúng ta xem xét nội dung sau: a)Quá trình kế hoạch Một quy trình chung cho kế hoạch thực cần thiết Nó tổng quát hoá từ nhiều loại kế hoạch khác tổ chức quản lý Các lý thuyết khoa học quản lý thống quy trình sau: Khẳng định sứ mệnh Xác định mục tiêu Xây dựng phương án Nghiên cứu dự báo Thể chế hoá kế hoạch Xây dựng phương thức lựa chọn phương án Lựa chọn phương án hợp lý 6 a1) Khẳng định sứ mệnh: Như công việc lập kế hoach Là khẳng định sứ mênh Đây việc làm cần thiết với nhà quản lý họ phải đưa quan điểm hệ tư tưởng xuyên xuốt hoạt động tổ chức Những mục tiêu định tính dài hạn mà tổ chức hướng tới Việc làm nhằm mục đích hướng phận, phân hệ tổ chức hoạt động mục tiêu chung quán với mục tiêu tối cao tổ chức Qua khiến cá nhân nhóm làm việc gắn với ý niệm tổ chức để họ hiểu việc làm họ, kế hoạch mà họ tham gia hướng tới họ có trách nhiệm với mục tiêu Từ tạo tính thống xuyên suốt trình kế hoạch a2) Nghiên cứu dự báo Đây công việc tiến hành chuyên gia nhà quản lý trực tiếp làm họ cần thu thập thông tin bên bên tổ chức để xem tổ chức đối mặt với cần phải làm làm gì? công việc khó khăn phức tạp bước đệm để kế hoạch xây dựng với số cụ thể nghiên cứu dự báo thiếu xác có nghĩa kế hoạch đổ vỡ hình dung việc dự báo thời tiết đưa thông tin sai lệch rằng: biển lặng gío nhẹ tầu khơi hứng chịu bão táp Tất nhiên lập kế hoạch tính khách quan vốn có mang tính chủ quan, dừng chuyển hướng, cân đối lại hậu chẳng tốt đẹp việc nghiên cứu dự báo phải tạo sở thông tin cho xác định mục tiêu tổ chức thực kế hoạch Trong nhiệm vụ cần phải xác định nghiên cứu dự báo gì? Các thông tin có thông tin nguy hội tổ chức, từ rút giải pháp giảm bớt đe doạ đồng thời phát huy tận dụng hội điểm 7 mạnh bên Một nguyên tắc chung đưa tận dụng hội hạn chế rủi ro a3) Xác định mục tiêu: Sau có thông tin từ nghiên cứu dự báo, việc xác định mục tiêu tiến hành Tức xác định kết cuối mà tổ chức mong muốn đạt tới Nó tạo sở cần phải có có tổ chức Một mục tiêu coi đắn đảm bảo yêu cầu sau: + Phải cụ thể: - Nói vấn đề - Giới hạn thời gian - Kết lượng hoá + Phải linh hoạt: Đáp ứng biến động môi trường + Có tính định lượng: Thể số tính toán cân đối kỹ lưỡng + Tính khả thi: Những mục tiêu đưa tổ chức đảm bảo tính thực + Tính quán: Giữa phận, cấp mục tiêu khó quán, thực tế không tránh khỏi điều quan trọng giảm thiểu tác động xấu, mục tiêu đề chấp nhận coi hợp lý Khi xác nhận mục tiêu cần phải xem xét mối tương quan yếu tố sau: - Chủ sở hữu: Họ quan tâm tới giá trị gia tăng lợi nhuận - Công nhân viên: Họ quan tâm tới tăng thu nhập, đảm bảo việc làm chăm sóc phúc lợi - Khách hàng: Đòi hỏi tiêu chuẩn cho sản phẩm dịch vụ chất lượng, giá cả, dịch vụ kèm Một xu hướng nhu cầu, đòi hỏi 8 khách hàng cao theo phát triển tri thức,khoa học, hiểu biết sống họ công nghệ cần phải đời để phục vụ điều - Xã hội: Nhìn chung cần đến yếu tố môi trường sinh thái, giá trị xã hội phải đảm bảo Vì việc đề mục tiêu phần quy trình xác định, thiết lập tương quan lực lượng tổ chức với yếu tố bên Bản chất trình xác định mục tiêu phân tích lựa chọn mục tiêu riêng ưu tiên cho giai đoạn phát triển a4) Xây dựng phương án Trên sở mục tiêu xác định, phương án giải xây dựng Tìm phương thức thực mục tiêu, giải pháp công cụ cho thực mục tiêu Các giải phấp đưa mô hình lý thuyết, tri thức kinh nghiệm từ kế hoạch tương tự mà tổ chức làm làm, ý kiến chuyên gia nhà khoa học để xây dựn sáng tạo phương án có kế hoạch Thực tế đứng trước vấn đề có nhiều phương án giải khác Nhà quản lý cần phải biết lựa chọn lấy phương án cho khả quan để so sánh đánh giá Thông thường nên có ba phương án để lựa chọn, nhiều hay không tốt Nhiều phương án dẫn tới khó định, chồng chéo ô hợp khó đưa phương án ưu việt Trong phương án dẫn tới thiếu thông tin Trong công việc đòi hỏi người lập có đủ lực kinh nghiệp lĩnh để mạo hiểm đưa phương án coi Các phương án đưa phải sở đầy đủ thông tin kịp thời xác a5) Phân tích lựa chọn phương án Để phân tích đến lựa chọn phương án tốt đòi hỏi nhà quản lý phải xây dựng đưọc hệ thống tiêu làm lựa 9 chọn Những tiêu số liệu tính toán khoa học với kinh nghiệm thử nghiệm Những tiêu yếu tố môi trường kinh doanh yếu tố môi trường tổ chức, mục đích, mục tiêu tổ chức Dựa tiêu chuẩn thống phương án đưa ra đướco sánh đánh giá phương diện tính khả thi, tính hiệu quả, sức cạnh tranh, chi phí, doanh thu, lợi nhuận, thị phần, quy mô nguồn lực… Phương án tối ưu lựa chọn phương án thoả mãn tất yếu tố nói mà thường phương án thoả mãn nhiều yếu tố a6) Thể chế hoá kế hoạch Từ phương án tối ưu lựa chọn nhà quản lý đưa vào thực tế thông qua thể chế hoá Thực chất làm pháp lý hoá văn pháp quy để đảm bảo tính thực Qúa trình kế hoạch vào thực tế không tránh khỏi phản ứng bất lợi để đảm bảo việc thực thông suất phải đảm bảo công cụ pháp lý Thường chủ thể lựa chọn phương án tối ưu chủ thể định thể chế hoá kế hoạch đồng Nhưng trường hợp có khác phương án thể chế hoá phương án lựa chọn đưa khác Điều phụ thuộc vào yếu tố chủ quan người quản lý b) Các loại hình kế hoạch doanh nghiệp Để thực công việc quản lý mình, doanh nghiệp cần nhiều kế hoạch hình thức khác Theo hình thức thể doanh nghiệp thường có loại hình doanh nghiệp sau: b1) Kế hoạch chiến lược Đây loại kế hoạch dài hạn tổ chức mang nội dung sau: + Quan điểm đường lối, chức nghiệp vụ tổ chức 10 Với số lượng công nhân viên Công ty ngành nghề sản xuất Công ty cấu chưa phù hợp Đặc thù nghành nghề sản xuất kinh doanh: Nghành nghề Công ty xây lắp công trình xây dựng sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, cụ thể sau: - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí ốp lát, máy móc thiết bị phụ tùng phục vụ khâu hạ tầng khu khai thác tài nguyên làm vật liệu xây dựng công trình dân dụng xuất nhập sản phẩm vật tư thiết bị chuyên ngành đá cát sỏi vật liệu ốp lát trang trí, vận tải đường sông gia công sửa chữa phương tiện vận tải thuỷ, ngành nghề khai thác theo quy định pháp luật Liên kết liên doanh với tổ chức kinh tế nước phù hợp với pháp luật sách nhà nước - Thi công công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thuỷ lợi, thuỷ điện, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, công trình đường dây trạm biến Thi công lắp đặt máy móc thiết bị, hệ thống kỹ thuật công trình Thực trang trí nội thất công trình xây dựng -Kinh doanh than loại nhiên liệu -Thi công nạo vét luồng lạch sông biển giới, bốc xếp loại hàng hoá -Đầu tư phát triển kinh doanh nhà hạ tầng kỹ thuật đô thị quy mô vừa nhỏ -Xuất khẩu: Sản phẩm chuyên ngành vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội thất -Nhập vật tư, thiết bị máy móc cho sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng, vật liệu ốp lát, gia công khí sửa chữa canô, xà lan Như lĩnh vực sản xuất kinh doanh công ty xây ;ắp vật liệu xây dựng Trong xây lắp có tính động cao, địa bàn rộng 59 dàn trải đòi hỏi công ty phải thường xuyên di chuyển phân tán thiết bị thi công lực lượng lao động mà khó kiểm soát, tốn chi phí hiệu lực quản lý khó đảm bảo III THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH: Một số kết đạt ba năm gần đây: 1.1 Về tài chính: - Năm 2001 tổng doanh thu công ty 54.617.524.000( đ) tương ứng 109,2% kế hoạch năm, tăng 20% so với năm 2000, nộp ngân sách 2,3 tỷ tương ứng 129% kế hoạch năm - Năm 2002 doanh thu đạt 65,86 tỷ tương ứng 105% kế hoạch năm, nộp ngân sách 1,5 tỷ tương ứng 85% năm - Năm 2003 doanh thu đạt 56,28 tỷ tương ứng 96% kế hoạch năm, giảm 7% so với năm 2002 Thu nhập bình quân 610.000 đồng/tháng, nộp ngân sách giảm 7% Như qua kết kinh doanh ta thấy tình hình sản xuất kinh doanh công ty thiếu tính ổn định, thu nhập người lao động thấp bất ổn 60 TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2003 CÔNG TY XÂY LẮP VẬT LIỆU XÂY DỰNG TT I Các tiêu chủ yếu XN xây XN đá XN xây lắp XN VLXD XN xây lắp XN khí Phòng kinh Tổng Tỷ lệ % so Đơn lắp vật tư hoa Đ.hoa gạch xây lắp vận tải vận tải thuỷ doanh tiếp cộng với KH tổng vị tính vận tải Granito lát Đông Anh số VLXD số3 VLXD thị công ty Giá trị SX KD - Xây lắp(cả vật tư A cấp) - SX công nghiệp(Giá CĐ 1994) - SXKD khác - Tổng giá trị kim ngạch XK Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ USD II - Theo tiền việt Tổng doanh thu Trong đó: - Xây lắp - SX CN VLXD - Doanh thu khác Tổng số nộp NSNN Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ Tr.đ IV Lợi nhuận trước thuế Tr.đ II 9.676 9.676 6.893 2.539 3.912 442 11.193 6.775 3.462 956 2.049 12.934 2.442 10.443 49 4.508 1.955 1.500 1.053 15.663 10.119 246 5.298 1.825 1.825 công ty giao 62.692 33.506 19.563 9.623 102 113 85 10 101 129 81 106 50 40 30 12.006 6.468 4.581 957 435 14.017 2.441 11.527 49 778 5.621 2.127 2.335 1.159 92 16.080 10.119 277 5.684 88 1.255 7.834 2.568 4.846 420 120 1.255 22 65.863 32.773 23.566 9.524 1.540 31 26 160 -151 32 - 100 9.050 9.050 1.2 Tình hình thực xây dựng công trình ba năm qua: Chỉ tính công trình có giá trị 700 triệu đồng - Dây truyền sản xuất gạch Tuynen - Nhà máy giầy da Phúc Yên - Trụ sở giáo dục đào tạo tỉnh Bắc Giang - Nhà máy gạch Hương Canh, Bưu cục Bắc Giang, Trường dạy nghề tỉnh Bắc Giang, Trung tâm tính toán tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang - Tổng kho thực phẩm Miền Bắc - Đường vận chuyển xi măng Bút Sơn, trường Việt-Xô Sơn Hoà, xưởng chế biến thức ăn gia súc Hương Canh, trường Phổ thông sở Khánh Nhạc- Yên Mô- Ninh Bình, trường Chính trị huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang, trụ sở công ty khoáng sản Bắc Kạn, dây chuyền gạch Tuynen Hà Bắc tỉnh Thanh Hoá, đưòng cấp thoát nước Hải Dương - Bến xe thị xã Bắc Kạn, đường Nam Cường- chợ Đồn- Bắc Kạn, kênh Nà Giảo- chợ Mới- Bắc Kạn Đánh giá chung tình hình sản xuất kinh doanh: 2.1 Mặt tích cực: Nhìn chung năm gần doanh nghiệp dần thích ứng với biến động môi trường kinh doanh Lĩnh vực sản xuất kinh doanh mở rộng, công ty phát triển mạnh thị trường phục vụ lĩnh vực hành lĩnh vực xây dựng dân dụng Mặc dù có niều khó khăn sở vật chất, sản phẩm bị cạnh tranh, kỹ thuật số xí nghiệp xuống cấp, công tác xây lắp chưa đủ điều kiện đấu thầu công trình giá trị cao…Nhưng công ty đảm bảo thực kế hoạch giao, dần ổn định sống cán công nhân viên, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp phát huy lực xây lắp cuả đơn vị 2.2 Mặt hạn chế: 62 Bên cạnh kết đạt công ty tồn số thiếu xót, hạn chế cần khắc phục sau: - Công tác tiếp thị chưa đáp ứng nhu cầu tiếp cận thị trường, tiêu thụ sản phẩm chưa nhiều, phải kể đến sản phẩm đá Granito - Bộ máy tham mưu giúp việc hạn chế lực - Đội ngũ cán quản lý công nhân viên yếu chuyên môn, phương pháp làm việc chưa khoa học - Quản lý lao động, tiền vốn củng cố nhiều thiếu xót bất cập - Còn để lãng phí sản xuất kinh doanh, chưa thực tốt biện pháp tiết kiệm nhằm hạ giá thành sản phẩm, chưa xác định giá thành sản phẩm - Công tác đầu tư xây dựng thực lãng phí, có lúc làm sai nguyên tắc quản lý đầu tư - Công tác thu hồi vốn, công nợ thực chưa tốt nên vốn sản xuất kinh doanh trạng thái yếu,làm tăng vốn vay ngân hàng giảm hiệu sản xuất - Một số xí nghiệp việc quản lý kinh tế kế toán thống kê làm tuỳ tiện không theo quy định nhà nước dẫn tới báo cáo không phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh đơn vị - Các đơn vị chưa nâng cao thu nhập cho công nhân viên mức thấp so với mặt xã hội Mục tiêu chung công ty năm tới 3.1 Về xây lắp: Đẩy mạnh công tác tham gia đấu thầu công trình vừa nhỏ tiến tới nhận thầu công trình có giá trị lớn Chuyển bị tốt sở vật chất kỹ thuật cho công tác xây lắp phát triển mở rộng địa bàn xây lắp tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Tuyên Quang,… 3.2 Về sản xuất công nghiệp: 63 Tiếp tục trì phát triển mặt hàng vật liệu xây dựng có mặt thị trường, đảm bảo mặt hàng truyền thống như: Gạch Tuynen, gạch Block Chủ trương đa dạng hoá sản phẩm, tập trung vào thị trường trọng điểm, phát triển thị trường 3.3 Về tổ chức sản xuất kinh doanh: Hoàn thiện chế quản lý lao động quản lý kỹ thuật chất lượng vật tư, tài chính, nâng cao công tác đạo công ty, tìm biện pháp giải việc làm cho người lao động Rà soát lại định mức lao động, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, bước tiến tới thực chế độ khoán đến đội, phân xưởng Sử dụng triệt để có hiệu trang thiết bị có, tăng cường biện pháp quản lý tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh nhằm xác định thực tế giá thành sản phẩm , loại trư chi phí bất hợp lý Nghiên cứu sử dụng vốn cách hợp lý nhằm tăng cường vòng chu chuyển vốn có hiệu 3.4 Đầu tư xây dựng bản: -Đầu tư mở rộng đa dạng hoá sản phẩm, xây dựng nhà máy gạch Tuynen công suất 15-20 triệu viên/năm - Đầu tư dây truyền thi công khoan, xúc, bỗc, làm đường giao thông - Sửa chữa bảo quản trang thiết bị có Mức đầu tư năm 2004 dự kiến 20 tỷ đồng Mục tiêu trực tiếp giai đoạn 2005-2010 đưa mức lương người lao động lên 2,5-3 triệu/ tháng 3.5 Về tổ chức nhân đào tạo: Tiếp tục củng cố kiện toàn máy tham mưu giúp việc, xếp hợp lý cán quản lý từ công ty đến xí nghiệp, tinh giảm số lượng theo hướng gon nhẹ người làm nhiều việc Nắm vững số cán công nhân kỹ thuật chuyên ngành để phân công hợp lý Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 64 vụ quản lý Tiếp tục thực việc tuyển cán tôt nghiệp đại học ngành xây dựng, vật liệu có chuyên môn tốt CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÔNG TY XÂY LẮP- VẬT LIỆU XÂY DỰNG I TỔ CHỨC LẠI CÔNG TY: Cơ sở lý luận Việc xây dựng cấu tổ chức quản lý khoa học có ý nghĩa lớn tới hiệu lực quản lý công ty Nó đảm bảo thông suất hiệu qủa trình thông tin từ mở đường cho việc triển khaivà kiểm soát thực kế hoạch hiệu quả, phối hợp sức mạnh tập thể nâng cao trước hết hiệu kinh tế cho công ty, sau góp phần vào ổn định phát triển công ty xây dựng Sông Hồng Trên thực tế với cấu tổ chức quản lý công ty tồn hạn chế lớn sau: - Tính phối hợp làm việc phân xưởng, đội xí nghiệp hạn chế Hạn chế khó khắc phục xí nghiệp nằm cách xa lại có đặc trưng ngành nghề riêng - Tính chủ động sản xuất kinh doanh xí nghiệp thấp hỗ trợ vật chất tư vấn quản lý công ty cho xí nghiệp không đáng kể khó khăn bắt thực té biến động sở sản xuất vì: Theo cấu tổ chức công ty, xí nghiệp hạch toán trực thuộc với công ty, công ty lại hạch toán trực thuộc tổng công ty kế hoạch tài chính, sản xuất kinh doanh…các xí nghiệp không chủ động định, nhiều đạo từ cấp không phù hợp với thực tế xí nghiệp, phù hợp đến triển khai hội kinh doanh không cần trước nữa.Vì cấu mang độ trễ thời gian 65 Cũng từ cấu tổ chức đòi hỏi công ty tổng công ty phải có giám sát chặt chẽ với xí nghiệp, thực tế điều khó thực đơn vị địa bàn xa hỗ trợ từ công nghệ thông tin đại Vì cần phải tổ chức lại cấu tổ chức quản lý công ty Nội dung biện pháp - Chuyển xí nghiệp trực thuộc công ty sang trực thuộc quyền quản lý trực tiếp tổng công ty xây dựng sông hồng.Gắn quyền quản lý với quyền lợi kinh tế.Các xí nghiệp sát nhập gồm: + Xí nghiệp đá hoa granito hà nội +Xí nghiệp đá hoa gạch lát đông anh +Xí nghiệp vật liệu xây dựng xây lắp số +Xí nghiệp xây lắp vận tải vật liệu xây dựng số +Xí nghiệp khí vận tải thuỷ vật liệu xây dựng Theo xí nghiệp chuyển toàn quyền lợi, nghĩa vụ sang quyền quản lý tổng công ty, không chịu quản lý công ty.Hình thức hạch toán xí nghiệp tổng công ty định -Chuyển hình thức hạch toán công ty từ trực thuộc sang hạch toán độc lập để chủ động kế hoạch sản xuất kinh doanh khuôn khổ quy định Tổng công ty trước pháp luật -Công ty tập trung vào hai lĩnh vực sản xuất kinh doanh xây lắp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Điều kiện thực Căn khoản điều 45 chương VI luật doanh nghiệp nhà nước ban hành năm 1995 sửa đổi năm 2004 quy định: - Các đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty nhà nước ký kết hợp đồng kinh tế theo phân cấp tổng công ty, có quyền đề nghị tổng công ty xem xét định tổng công ty uỷ quyền 66 định thành lập, tổ cức lại, giải thể, sáp nhập đơn vị trực thuộc định máy quản lý đơn vị trực thuộc Đánh giá phương án Với phương án công ty chủ động kế hoạch sản xuất kinh doanh mình, tập trung vào ổn định sản xuất kinh doanh lĩnh vực ngành nghề mạnh Số lợi nhuận sau thuế hàng năm đựơc tập trung phân bổ cho kế hoạch tương lai, tránh khỏi tình trạng san sẻ xí nghiệp sản xuất kinh doanh trước Các xí nghiệp tổng công ty giám sát chặt chẽ có cấu quản lý hiệu quả, công ty chủ độngvề phương thức quản lý, tổng công ty áp dụng uỷ quyền quản lý theo công ty hoạt động theo điều lệ quy định tổng công ty pháp luật quan trọng hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đóng góp quỹ II PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀO LĨNH VỰC SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY LẮP Cơ sở lý luận Theo bảng tổng kết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2003( trình bày phần thực trạng) ta thâý lĩnh vực xây lắp sản xuất công nghiệp hai lĩnh vực chủ đạo mà công ty đạt kết tốt, Vượt kế hoạch đặt Vì sau tổ chức lại công ty hai đơn vị xí nghiệp xây lắp vật tư vận tải phòng kinh doanh tiếp thị có trụ sở 72 An Dương- Tây Hồ- Hà Nội Trong xí nghiệp xây lắp dự định triển khai kế hoạch xây dựng sở sản xuất gạch công nghiệp làm nguyên liệu xây lắp kinh doanh định hướng đắn công ty chủ động đầu vào nhu cầu xây dựng phát triển có nhiều hội kinh doanh 67 Nội dung - Triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty xây dựng theo định hướng sản xuất kinh doanh: Xây dựng nhà máy sản xuất gạch xây dựng khép kín gồm chủng loại gạch xây dựng, gạch đá hoa, gạch Block, gạch bê tông lát hè - Công suất dự kiến 15-20 triệu viên /năm - Địa điểm xây dựng: xã Cam Thượng – Sơn Tây- Hà Tây Điều kiện thực hiện: - Nguồn vốn đầu tư 16 tỉ đồng vay ngân hàng lãi xuất 8% năm - Công nghệ gạch tuylen ý, lại công nghệ nước - Phải đào tạo sơ cấp khoảng 300 công nhân viên địa phương xây dựng xí nghiệp Đánh giá chung - Với kế hoạch tạo viêc làm cho khoảng 15 cán quản lý công ty 300 công nhân taị dịa phương - Chủ động nguồn gạch nguyên liệu cho công trình xây dựng triển khai Hà Nội Vĩnh Phúc - Phát triển kinh doanh vạt liệu xây dựng - Độ dài dự án 15 năm doanh thu hàng năm dự kiến tỷ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 75 triệu đồng III, NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ Cơ sở lý luận Như phân tích phần thực trạng ta thấy đội ngũ cán quản lý công ty hạn chế lực, biểu cụ thể: cán chuyên môn nganh xây dựng, vật liệu ít, cán có trình độ đại học cao, hầu hết chưa qua đào tạo quản lý Với đội ngũ không cho phép doanh nghiệp tiếp cận với công nghệ sản xuất công nghệ quản lý Trong ngững đòi hỏi cuả môi trường kinh doanh ngày khắc nghiệt 68 phức tạp nâng cao lực quản lý cho đội ngũ cán quản lý công ty cần thiết phù hợp với định hướng công ty Nội dung - Tổ chức bồi dưỡng lý luận thông qua lớp học đào tạo quản lý kinh tế ngắn hạn cho cán quản lý đặc biệt đội ngũ cán trẻ - Tuyển dụng thêm cán có trình độ học vấn chuyên môn cao, từ đại học trở lên va co ngoại ngữ để tiếp cận công nghệ va thay dần đội ngũ cán cũ yếu lực - Kết hợp lực cán trẻ với kinh nghiệm cán quản lý lâu năm thông qua thành lập nhóm làm việc 4 Đánh giá Với cải biến trình độ nhận thức đội ngũ cán cải thiện kết hợp với kinh nghiệm hệ trước dung hoà hạn chế văng lực quản lý Tạo điều kiện tốt để công ty triển khai ứng dụng công nghệ hiên đại vào quản lý công nghệ thông tin, mạng internet tiết kiệm chi ohí quản lý biến động hàng năm IV, ĐẨY MẠNH CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT TRONG CÔNG TY Cơ sở lý luận Việc nâng cao hiệu lực quản lý gắn liền với chức kiểm soát công ty Thực chất xây dựng mối liên hệ ngược từ đơn vị công ty, đảm bảo kiểm soát hoạt động đơn vị có biện pháp điều chỉnh hợp thời cần thiết Bên cạnh đặc điểm ngành ngề đặc biệt lĩnh vực xây lắp người lao động làm việc môi trường “ tự do” khó giám sát tỷ lệ sai hỏng vật liệu lớn phụ thuộc vào thiên nhiên thời tiết Vì cần thiết đẩy mạnh kiểm soát với yếu tố thuộc chủ quan để nâng cao xuất lao động công nhân viên, nâng cao hiệu lực quản lý hiệu kinh tế 69 Nội dung - Xác định rõ ràng trách nhiệm quền lợi cho đối tượng quản lý nhóm làm việc Trong nhóm làm việc xây dựng tầm kiểm soát thường cá nhân có trách nhiệm giám sát thành viên - Các cán quản lý cấp có thông tin thường xuyên cấp đảm bảo trình kiểm soát liên tục sát thực - Mở rộng dân chủ để cá nhân giám sát lại tập thể giám sát cấp tham gia vào hoạt động giám sát công ty - Nâng cao ý thức kỷ luật người lao động thông qua hoạt động giáo dục tuyên truyền Từ biện pháp dẫn đến đòi hỏi phải có công nghệ hỗ trợ Ngày để đảm bảo thông tin thông suất tiết kiệm hiệu công ty cần trang bị máy tính cho phòng ban, đơn vị thiết kế mạng nội kết nối mạng internet Đánh giá chung Biện pháp góp phần lớn vào việc nâng cao hiệu lực quản lý công ty mà trước hết đảm bảo việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh tiến độ tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật đặt sau nâng cao xuất người lao đông, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Tiết kiệm chi phí, quản lý đảm bảo thông tin hai chiều Phát triển quản lý toàn diện sát thực, khoa học 70 KẾT LUẬN Qua trình tìm hiểu thực tế sản xuất kinh doanh kiến thức trang bị nhà trường thấy rõ tầm quan trọng hiệu lực quản lý doanh nghiệp kinh tế thị trường nói chung công ty Xây lắp- Vật liệu xây dựng nói riêng Việc sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đạt hiệu cao hay không phụ thuộc nhiều vào hiệu lực quản lý, tham gia liên tục xuyên suốt trình hoạt động công ty từ khâu chuẩn bị vật tư, dự trữ hàng hoá đến khâu tiêu thụ Hiệu lực quản lý yếu tố chủ yếu mà doanh nghiệp cần quan tâm, không ngừng đổi nâng cao nhằm hoàn thiện máy quản lý cuả công ty góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh nói chung Với đề tài “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý công ty Xây lắp – Vật liệu xây dựng”, hướng dẫn tận tình cô Đỗ Thị Hải Hà em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Hi vọng với nhận thức hoạt động quản lý công ty giải pháp đưa góp phần nhỏ để nâng cao hiệu lực quản lý công ty Song thời gian có hạn kiến thức thực tế chưa nhiều nên chuyên đề em tránh khỏi thiếu xót, em mong nhận đóng góp thầy cô, ban lãnh đạo công ty để chuyên đề em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn 71 Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2004 Sinh viên thực tập DƯƠNG VĂN TOÀN TÀI LIỆU THAM KHẢO Bản chiến lược sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 2001-2005 Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2001, 2002, 2003 Bản điều lệ công ty Hồ sơ dự thầu Công ty Đỗ Hoàng Toàn- Giáo trình Quản lý học Kinh tế quốc dân- Tập I, II2001 Luật Doanh nghiệp nhà nước- 1995 Mai Văn Bưu- Giáo trình Hiệu quản lý nhà nước- 2001 Nguyên lý kinh tế học- NXB HCQG- 2003 Phân tích hoạt động kinh doanh- NXB Giáo dục- 1998 10.Tạp chí Kinh tế phát triển số 2,5,9/2003 11.Tạp chí Quản lý nhà nước kinh tế số 3,8/ 2004 72 MỤC LỤC Trang 73
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý ở công ty xây lắp – vật liệu xây dựng, Chuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý ở công ty xây lắp – vật liệu xây dựng, Chuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý ở công ty xây lắp – vật liệu xây dựng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay