Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị tại công ty nhiệt điện nghi sơn 1

118 120 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN ANH TUẤN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN ANH TUẤN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƢỜI HƢỚNG DẪN TS NGUYỄN VĂN NGHIẾN Hà Nội - 2016 Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN 1” công trình em tìm hiểu, nghiên cứu, chép sử dụng nội dung sẵn có luận văn, đồ án khác Các số liệu luận văn số liệu trung thực Nếu thầy cô phát có chép nội dung từ luận văn khác, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc thầy cô giáo Viện Kinh tế Quản lý – Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Học viên Nguyễn Anh Tuấn i Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt v Danh mục bảng vi CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ MÁY MÓC THIẾT BỊ 1.1 Khái niệm máy móc thiết bị 1.1.1 Theo quan điểm chung 1.1.2 Theo quan niệm triết học 1.1.3 Dƣới góc độ vốn 1.1.4 Dƣới góc độ khác 1.2 Vai trò máy móc thiết bị trình sản xuất Công ty 1.3 Phân loại máy móc thiết bị 1.3.1 Phân loại theo tính chất tài sản 1.3.2 Phân loại theo công sử dụng 1.3.3 Phân loại theo mức độ cũ máy, thiết bị 1.4 Những tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng máy móc thiết bị 1.4.1 Các tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng mặt vật 1.4.2 Các tiêu chí đánh giá hiệu sử dụng mặt giá trị 10 1.4.3 Hiệu thiết bị tổng thể (OEE) 12 1.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu sử dụng máy móc thiết bị 16 1.5.1 Nhóm nhân tố bên doanh nghiệp 17 1.5.2 Nhân tố thuộc môi trƣờng bên 20 1.6 Kết luận chƣơng 22 ii Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN 23 2.1 Tổng quan Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 23 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 23 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 26 2.1.3 Cơ cấu máy quản lý Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 27 2.2 Thực trạng sử dụng máy móc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 30 2.2.1 Tình hình máy móc thiết bị Công ty 31 2.2.2 Phân tích tình hình thực tiêu sử dụng máy móc thiết bị Công ty 35 2.3 Đánh giá hiệu sử dụng máy móc thiết bị Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 46 2.3.1 Phối hợp, phân công đơn vị trình sửa chữa thƣờng xuyên Công ty 46 2.3.2 Công tác bảo dƣỡng sửa chữa máy móc thiết bị Công ty 56 2.3.3 Công tác đầu tƣ đổi máy móc thiết bị Công ty 60 2.3.4 Kết đạt đƣợc 62 2.3.5 Hạn chế nguyên nhân 63 2.4 Kết luận chƣơng 66 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN 67 3.1 Định hƣớng phát triển Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 67 3.1.1 Định hƣớng phát triển chung 67 3.1.2 Mục tiêu yêu cầu công tác quản lý máy móc thiết bị 67 iii Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng máy móc thiết bị Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 68 3.2.1 Tăng cƣờng công tác bảo dƣỡng, sửa chữa máy móc thiết bị Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 68 3.2.2 Diễn tập xử lý cố công tác vận hành 72 3.2.3 Tăng cƣờng đầu tƣ cải tiến nâng cao lực công nghệ máy móc thiết bị 77 3.2.4 Tăng cƣờng đào tạo nâng cao trình độ cho cán quản lý công nhân trực tiếp sản xuất 79 3.2.5 Thi đua ca vận hành an toàn kinh tế 83 3.3 Kết luận chƣơng 85 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC 89 iv Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt CBCNV Cán công nhân viên EVNTPC Nghi Sơn Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam KPI Chỉ số đo lƣờng kết hoạt động MFT (Master Fuel Trip) Tín hiệu dừng lò khẩn cấp MMTB Máy móc thiết bị OEE Hiệu suất thiết bị tổng thể TKLM Trƣởng kíp lò máy VTTB Vật tƣ thiết bị v Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội Danh mục bảng Bảng 2.1: Tóm tắt Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 23 Bảng 2.2: Bảng tổng hợp mốc tiến độ xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 25 Bảng 2.3 Thông tin thời gian làm việc tổ máy 01 tháng đầu năm 2016 36 Bảng 2.4 Thông tin thời gian làm việc tổ máy 01 tháng đầu năm 2016 36 Bảng 2.5 Số liệu thống kê tháng đầu năm lò 37 Bảng 2.6 Bảng tồng hợp tổn thất .38 Bảng 2.7 Bảng tồng hợp tổn thất .39 Bảng 2.8 Số liệu thống kê tháng đầu năm tuabin – máy phát 40 Bảng 2.9 Số liệu thống kê tháng đầu năm trạm 220kV 42 Bảng 2.10 Số liệu thống kê tháng đầu năm hệ thống cung cấp than 42 Bảng 2.11 Số liệu thống kê tháng đầu năm hệ thống cung cấp dầu .43 Bảng 2.12 Số liệu thống kê tháng đầu năm hệ thống cung cấp nƣớc 44 Bảng 2.13 Kết OEE tổ tổ 45 Bảng 3.1 Bảng tống hợp van hệ thống lò 71 Danh mục hình vẽ, đồ thị Hình 2.1 Sơ đồ công nghệ nhà máy 35 Phụ lục Phụ lục 01 - Bảng theo dõi bảo dƣỡng sửa chữa định kỳ theo khuyến cáo Nhà thầu89 Phụ lục 02 - Bảng kế hoạch bảo dƣỡng sửa chữa hàng tháng 105 Phụ lục 03 - Bảng số theo dõi vật tƣ tiêu hao tháng 107 Phụ lục 04 – Bảng báo cáo thực công việc bảo dƣỡng sửa chữa hàng tháng 108 Phụ lục 05 – Bảng kế hoạch sửa chữa bảo dƣỡng đợt dừng tổ máy 110 vi Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tại Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986) đƣa luận điểm: “ Kinh nghiệm thực tế nhiều năm qua cho thấy, bƣớc đầu công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, vai trò lƣợng quan trọng, định nhịp độ phát triển toàn kinh tế”; khẳng định: “Điện ngành kinh tế hạ tầng quan trọng, có vai trò đầu nghiệp CNH-HĐH đất nƣớc” Từ quan điểm Đảng, giai đoạn đầu công đoạn đổi đến ngành điện phát triển nhanh nguồn điện hệ thống truyền tải Ngày 10/11/2015, Quốc hội thông qua Nghị Quyết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 với tiêu tổng sản phẩm nƣớc (GDP) tăng khoảng 6,7% so với năm 2015 Trên sở sản lƣợng điện đầu nguồn, Trung Tâm điều độ hệ thống điện Quốc Gia dự báo phụ tải hệ thống điện quốc gia năm 2016 theo phƣơng án sở 182,62 tỷ kWh Việc đảm bảo nguồn điện năm 2016 phụ thuộc chủ yếu vào việc vận hành ổn định, tin cậy tổ máy Vì vậy, việc nâng cao hiệu máy móc thiết bị vô quan trọng Để đạt đƣợc điều này, cần đặc biệt quan tâm đến công tác tu bảo dƣỡng, thay thiết bị Hiện nay, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đƣợc cấp chứng tạm thời đƣợc cấp quyền cấp phép để tiến hành phát điện thƣơng mại Đội ngũ CBCNV đơn vị tích lũy đƣợc kinh nghiệm chuyên môn nhƣ công tác quản lý định, có truyền thống đoàn kết gắn bó, có ý thức vƣợt lên khó khăn, có tính kỷ luật tác phong công nghiệp cao Môi trƣờng điều kiện làm việc đƣợc nâng cao, cải thiện tạo động lực cho CBCNV tiếp tục nổ lực, phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn bƣớc đầu ổn định công tác nhân sự, quản lý vận hành tốt dây chuyền sản xuất, nội dung bật hoàn thành bao gồm: Công tác tổ chức đào tạo, công tác kế hoạch quản lý vật tƣ thiết bị, công tác quản lý vận hành sản xuất nhà máy, Công tác tài kế toán, công tác an toàn vệ sinh môi trƣờng lao động phòng chống cháy nổ bão lụt, đảm bảo điều kiện làm việc, ăn cho Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội CBCNV, công tác bảo dƣỡng sửa chữa quản lý thiết bị, công tác phối hợp hoạt động với tổ chức đoàn thể Trong đó, tiêu kinh tế kỹ thuật mà EVN giao đƣợc Công ty hoàn thành xuất sắc, để làm đƣợc điều công tác bảo dƣỡng sửa chữa (đột xuất, thƣờng xuyên theo kế hoạch) đƣợc Phòng Kỹ thuật Phân xƣởng phối hợp tiến hành cách khoa học chặt chẽ, nhiên thời gian trình bảo hành Nhà thầu nên số nội dung công việc liên quan đến thiết bị, đến trình sản xuất bị hạn chế Chính lý nên định lựa chọn đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng máy móc thiết bị Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1” Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu đề tài nhằm số mục đích sau: - Khảo sát đƣợc tình hình sản xuất công tác bảo trì Công ty - Tính toán đƣợc số hiệu thiết bị tổng thể (OEE) Công ty - Phân tích đánh giá số hiệu thiết bị tổng thể (OEE) - Đƣa đề xuất nhằm nâng cao số hiệu thiết bị tổng thể Công ty Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động tu bảo dƣỡng nâng cao hiệu suất máy móc thiết bị Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian nghiên cứu: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn – Xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa - Về thời gian nghiên cứu: Trong số năm gần Phƣơng pháp nghiên cứu - Thu thập thông tin phƣơng pháp nâng cao số hiệu thiết bị tổng thể thông qua tài liệu tình hình thực tế Công ty để áp dụng - Vận dụng kiến thức quản lý kỹ thuật để tính toán số khả Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội Bổ sung mỡ cho gối trục băng tải cao su x 3,000 7.2 Băng tải từ tách kim loại x Thay dầu cho gối đỡ động dẫn động x x x x x x x Bổ sung mỡ cho gối trục băng tải cao su tháng 7.3 Băng tải gầu bốc dỡ đá vôi x x SC Điện x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 168 7.4 Hệ thống lọc bụi khu vực bốc dỡ đá vôi tuần x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3,000 x Bổ sung mỡ cho gối đỡ trục van xoay 3,000 x 7.5 Hệ thống lọc bụi silô đá vôi x x Bổ sung mỡ cho gối đỡ motor quạt hút bụi x Bổ sung mỡ cho gối đỡ trục van xoay x x 4,000 Bổ sung mỡ cho gối trục băng tải cao su (4 lần/tháng) x x 10,000 Thay dầu cho gối đỡ động dẫn động x x x x x x x 3,000 SC Điện x x x SC Điện x x x x x x x x x Hệ thống nghiền đá vôi A x x x x x x x x x x x x A Bảo dưỡng/sửa chữa x x x x x x x x x x x x Máy cấp định lượng x x x x x x x x x x x x Kiểm tra độ bám dính vật liệu vào mặt vỏ bao che Inside of Casing/Adhesion of Material (V) 720 tháng x x x x x x x x x x x x Kiểm tra độ mài mòn thiết bị làm băng tải Conveyor belt cleaner/Wear of cleaning device ( C) 720 tháng x x x x x x x x x x x x Kiểm tra biến dạng (bào mòn) phụ kiện băng tải gầu Conveyor Basket/Deformation (bend) of Attachment (V) 720 tháng x x x x x x x x x x x x Kiểm tra chắn phụ kiện băng tải gầu, băng tải cao su Conveyor Basket,Belt/Attachment coming off 720 tháng x x x x x x x x x x x x Kiểm tra độ mài mòn puli dẫn động Head Pulley/Wear of Puley (V) 1,440 tháng x x x x x x Kiểm tra độ mài mòn mặt dƣới băng tải Conveyor Casing/Wear of casing bottom (V) 1,440 tháng x x x x x x Kiểm tra độ lỏng khóa chốt bu lông rulo bị động Tail Puly/Looseness of key & Bolt (V) 1,440 tháng x x x x x x SC Điện Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội Kiểm tra độ căng băng tải Conveyor Belt/Belt Tension (M) 1,440 tháng x x x x x x Kiểm tra độ mòn lăn Conveyor/Roller Wear (V) 1,440 tháng x x x x x x Kiểm tra quay lăn Conveyor/Roller Turn (V) 1,440 tháng x x x x x x Kiểm tra bám dính vật liệu băng tải Conveyor/Adhesion of Material (V) 1,440 tháng x x x x x x Kiểm tra hiệu chỉnh động kéo băng tải Motor etc/E, I&C Cable 4,000 tháng x Máy nghiền bi ƣớt Kiểm tra hiệu chỉnh động máy cấp Motor ect/E,C&I cable Kiểm tra tình trạng ổ trục Bearing/State or bearing Kiểm tra hình dạng bên vỏ máy nghiền, kiểm tra giá trị momen xoắn bulông đai ốc Shell/Outline check;Check torque vanlue of bolt and nut Kiểm tra vết ăn khớp bánh răng(tiếp xúc) Kiểm tra mối nối truyền động bánh răng, Kiểm tra khe hở hộp giảm tốc Gear set/Check gear set joint ;Check backlash ;Check contact pattem Kiểm tra hình dạng bên đóng cáu cặn đƣờng nƣớc làm mát vệ sinh Cooling Water line/Check coolers build -up of ditrt and sludge record and clean x x x x x 4,000 tháng x 8,000 12 tháng x 8,000 12 tháng x 8,000 12 tháng x 8,000 12 tháng x Cụm phân ly bùn vôi (cyclone) Kiểm tra độ kín kít mối nối Connections/Tightness Leak x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 tháng x Kiểm tra độ mài mòn vết lõm lớp lót Lining/Wearing ;pinhole 8,000 12 tháng x x x x x x x x x x x SC Điện x x 8,000 tháng x x Kiểm tra độ mài mòn biến dạng bề mặt chi tiết Surface of wear parts/Wearing;Deformation 2,000 x x tháng Kiểm tra bề mặt độ căng dây đai V-Belt/Check Face and Tension slack (T)/ (V)/ (M) x x 720 Bơm bùn nghiền A1/A2 x SC Điện Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Kiểm tra nối chặt Pulley Pulley/Tightening connection (C & If necessary D) Kiểm tra thẳng hàng bulley lắp động cơ, dây đai bulley lắp bơm Pulley-V Belt/Alignment (C) Kiểm tra siết chặt bu lông & đai ốc Each Bolts & Nut/Tightening connection (C&M) Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội 4,000 tháng x x 4,000 tháng x x 4,000 tháng x x Kiểm tra độ đồng tâm bán khớp Pump Coupling/Alignment (Centering) (M) 4,000 tháng x x Kiểm tra hiệu chỉnh kết nối đồng bơm đƣờng ống Pump & Piping/State of Alignment (M) 4,000 tháng x x Kiểm tra hiệu chỉnh động kéo bơm Motor etc/E, I&C Cable 4,000 tháng x x Kiểm tra đầu hút buồng bơm Pump Suction cover/Check (D&V) 8,000 12 tháng x Kiểm tra bánh động bơm Pump Impeller/Check (D&V) 8,000 12 tháng x Kiểm tra khe hở trƣớc sau bánh động Clearnance at Fore/Aft of Impeller/Check (D&C) 8,000 12 tháng x Kiểm tra bạc lót trục Shaft sleeve/Check (D&V) 8,000 12 tháng x Kiểm tra vành chèn khí Mechanical Seal/Check (D&V) 8,000 12 tháng x Kiểm tra vòng bi Bearing/Check (D&V) 8,000 12 tháng x Kiểm tra độ đồng tâm bán khớp Pump Coupling/Alignment (Centering) (M) 8,000 12 tháng x Kiểm tra hiệu chỉnh kết nối đồng bơm đƣờng ống Pump & Piping/State of Alignment (M) 8,000 12 tháng x B Bôi trơn dầu mỡ x x x x x x x x x x x x 8.1 Máy cấp định lượng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Thay dầu cho hộp giảm tốc động dẫn động Bổ sung mỡ cho gối đỡ trục rulô kéo băng tải 20,000 672 SC Điện Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội 8.2 Máy nghiền đá vôi kiểu ướt x Thay dầu bôi trơn gối đỡ thùng nghiền (1 +2) 6,000 Bổ sung mỡ cho bạc chèn kín gối đỡ thùng nghiền phun theo chu kỳ Thay dầu cho hộp giảm tốc động 10,000 Bổ sung mỡ cho bạc chèn kín gối đỡ hộp giảm tốc x x x x x x x x x x x 672 x x x x x x x x x x x x x x 3,000 x x x Bổ sung mỡ cho khớp nối thùng nghiền (Toothed coupling) 3,000 x x x Bổ sung mỡ cho khớp nối động vần trục (Switch coupling) 3,000 Bổ sung mỡ cho gối đỡ động 3,000 x x x Thay dầu bôi trơn cho động quay trục x 10,000 8.3 Bơm tank bùn nghiền A1/A2 x x x x x x x x x x x x Bổ sung mỡ cho gối đỡ bơm As needed 720 tháng x x x x x x x x x x x x Bổ sung mỡ cho bạc chèn gối đỡ bơm As needed 720 tháng x x x x x x x x x x x x Bổ sung mỡ cho gối đỡ động As needed 720 tháng x x x x x x x x x x x x Hệ thống nghiền đá vôi B x x x x x x x x x x x x A Bảo dưỡng/sửa chữa x x x x x x x x x x x x Máy cấp định lượng x x x x x x x x x x x x Kiểm tra độ bám dính vật liệu vào mặt vỏ bao che Inside of Casing/Adhesion of Material (V) 720 tháng x x x x x x x x x x x x Kiểm tra độ mài mòn thiết bị làm băng tải Conveyor belt cleaner/Wear of cleaning device ( C) 720 tháng x x x x x x x x x x x x Kiểm tra biến dạng (bào mòn) phụ kiện băng tải gầu Conveyor Basket/Deformation (bend) of Attachment (V) 720 tháng x x x x x x x x x x x x Kiểm tra chắn phụ kiện băng tải gầu, băng tải cao su Conveyor Basket,Belt/Attachment coming off 720 tháng x x x x x x x x x x x x Kiểm tra độ mài mòn puli dẫn động Head Pulley/Wear of Puley (V) 1,440 tháng x x x x x x Kiểm tra độ mài mòn mặt dƣới băng tải Conveyor Casing/Wear of casing bottom (V) 1,440 tháng x x x x x x Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội Kiểm tra độ lỏng khóa chốt bu lông rulo bị động Tail Puly/Looseness of key & Bolt (V) 1,440 tháng x x x x x x Kiểm tra độ căng băng tải Conveyor Belt/Belt Tension (M) 1,440 tháng x x x x x x Kiểm tra độ mòn lăn Conveyor/Roller Wear (V) 1,440 tháng x x x x x x Kiểm tra quay lăn Conveyor/Roller Turn (V) 1,440 tháng x x x x x x Kiểm tra bám dính vật liệu băng tải Conveyor/Adhesion of Material (V) 1,440 tháng x x x x x x Kiểm tra hiệu chỉnh động kéo băng tải Motor etc/E, I&C Cable 4,000 tháng x Máy nghiền bi ƣớt Kiểm tra hiệu chỉnh động máy cấp Motor ect/E,C&I cable Kiểm tra tình trạng ổ trục Bearing/State or bearing Kiểm tra hình dạng bên vỏ máy nghiền, kiểm tra giá trị momen xoắn bulông đai ốc Shell/Outline check;Check torque vanlue of bolt and nut Kiểm tra vết ăn khớp bánh răng(tiếp xúc) Kiểm tra mối nối truyền động bánh răng, Kiểm tra khe hở hộp giảm tốc Gear set/Check gear set joint ;Check backlash ;Check contact pattem Kiểm tra hình dạng bên đóng cáu cặn đƣờng nƣớc làm mát vệ sinh Cooling Water line/Check coolers build -up of ditrt and sludge record and clean x x x x x 4,000 tháng x 8,000 12 tháng x 8,000 12 tháng x 8,000 12 tháng x 8,000 12 tháng x Cụm phân ly bùn vôi (cyclone) Kiểm tra độ kín kít mối nối Connections/Tightness Leak x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x tháng Kiểm tra độ mài mòn biến dạng bề mặt chi tiết Surface of wear parts/Wearing;Deformation 8,000 12 tháng x Kiểm tra độ mài mòn vết lõm lớp lót Lining/Wearing ;pinhole 8,000 12 tháng x x x x x x x SC Điện x x 720 Bơm bùn nghiền B1/B2 x SC Điện Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Kiểm tra bề mặt độ căng dây đai V-Belt/Check Face and Tension slack (T)/ (V)/ (M) Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội x x x x 2,000 tháng 4,000 tháng x x 4,000 tháng x x 4,000 tháng x x Kiểm tra độ đồng tâm bán khớp Pump Coupling/Alignment (Centering) (M) 4,000 tháng x x Kiểm tra hiệu chỉnh kết nối đồng bơm đƣờng ống Pump & Piping/State of Alignment (M) 4,000 tháng x x Kiểm tra hiệu chỉnh động kéo bơm Motor etc/E, I&C Cable 4,000 tháng x x Kiểm tra đầu hút buồng bơm Pump Suction cover/Check (D&V) 8,000 12 tháng x Kiểm tra bánh động bơm Pump Impeller/Check (D&V) 8,000 12 tháng x Kiểm tra khe hở trƣớc sau bánh động Clearnance at Fore/Aft of Impeller/Check (D&C) 8,000 12 tháng x Kiểm tra bạc lót trục Shaft sleeve/Check (D&V) 8,000 12 tháng x Kiểm tra vành chèn khí Mechanical Seal/Check (D&V) 8,000 12 tháng x Kiểm tra vòng bi Bearing/Check (D&V) 8,000 12 tháng x Kiểm tra độ đồng tâm bán khớp Pump Coupling/Alignment (Centering) (M) 8,000 12 tháng x Kiểm tra hiệu chỉnh kết nối đồng bơm đƣờng ống Pump & Piping/State of Alignment (M) 8,000 12 tháng x Kiểm tra nối chặt Pulley Pulley/Tightening connection (C & If necessary D) Kiểm tra thẳng hàng bulley lắp động cơ, dây đai bulley lắp bơm Pulley-V Belt/Alignment (C) Kiểm tra siết chặt bu lông & đai ốc Each Bolts & Nut/Tightening connection (C&M) B Bôi trơn dầu mỡ x x x x x x x x x x x x 9.1 Máy cấp định lượng x x x x x x x x x x x x Thay dầu cho hộp giảm tốc động dẫn động 20,000 SC Điện Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội Bổ sung mỡ cho gối đỡ trục rulô kéo băng tải 672 9.2 Máy nghiền đá vôi kiểu ướt Thay dầu bôi trơn gối đỡ thùng nghiền (1 +2) 6,000 Bổ sung mỡ cho bạc chèn kín gối đỡ thùng nghiền phun theo chu kỳ Thay dầu cho hộp giảm tốc động 10,000 Bổ sung mỡ cho bạc chèn kín gối đỡ hộp giảm tốc x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 672 x x x x x x x x x x 3,000 x x Bổ sung mỡ cho khớp nối thùng nghiền (Toothed coupling) 3,000 x x Bổ sung mỡ cho khớp nối động vần trục (Switch coupling) 3,000 x x Bổ sung mỡ cho gối đỡ động 3,000 x x Thay dầu bôi trơn cho động quay trục 10,000 9.3 Bơm tank bùn nghiền B1/B2 x x x x x x x x x x x x Bổ sung mỡ cho gối đỡ bơm As needed 720 x x x x x x x x x x x x Bổ sung mỡ cho bạc chèn gối đỡ bơm As needed 720 x x x x x x x x x x x x Bổ sung mỡ cho gối đỡ động As needed 720 x x x x x x x x x x x x 10 Hệ thống máy khuấy x x x x x x x x x x x x A Bảo dưỡng/sửa chữa x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Máy khuấy: Tháp hấp thụ A/B/C/D; Tank bùn nghiền A/B; Bể dự trử bùn vôi A/B; Bể cấp lọc; Bể nước lọc; Bể xả cố tháp hấp thụ A/B; Bể thạch cao ướt Kiểm tra rò rỉ phớt chèn,gối đỡ, vỏ hộp giảm tốc Seal, Bearing & Gear case/Leakage ( C) 2,000 tháng x x x x Kiểm tra bề mặt, độ căng, độ dơ dây đai V-belt/Face & Tension slack (T) / (V) / (M) 2,000 tháng x x x x Kiểm tra hiệu chỉnh động truyền động Motor etc/E, I&C Cable 4,000 tháng x Đại tu toàn máy khuấy thay dầu mỡ Entire Agiator/Overhaul & Oil Exchange (D) / (V) / ( C) / (M) 8,000 12 tháng x x B Bôi trơn dầu mỡ x x x x x x x x x x x x 10.1 Máy khuấy tháp hấp thụ U1 x x x x x x x x x x x x SC Điện Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội Thay dầu cho hộp giảm tốc 7,200 x Thay mỡ cho chèn khí 7,200 x 10.1 Máy khuấy tháp hấp thụ U2 x Thay dầu cho hộp giảm tốc 7,200 x Thay mỡ cho chèn khí 7,200 x 10.2 Máy khuấy tank, bể chứa khác x Thay dầu cho hộp giảm tốc x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20,000 11 Hệ thống bơm Lismeton gypsum master - Bơm bể dự trữ bùn vôi A/B; Bơm nước lọc A/B; bơm nước vệ sinh dàn khử ẩm A/B x x x x x x x x x x x x A Bảo dưỡng/sửa chữa x x x x x x x x x x x x Kiểm tra bề mặt độ căng dây đai V-Belt/Check Face and Tension slack (T)/ (V)/ (M) x x x x 2,000 tháng 4,000 tháng x x 4,000 tháng x x 4,000 tháng x x Kiểm tra độ đồng tâm bán khớp Pump Coupling/Alignment (Centering) (M) 4,000 tháng x x Kiểm tra hiệu chỉnh kết nối đồng bơm đƣờng ống Pump & Piping/State of Alignment (M) 4,000 tháng x x Kiểm tra hiệu chỉnh động kéo bơm Motor etc/E, I&C Cable 4,000 tháng x x Kiểm tra đầu hút buồng bơm Pump Suction cover/Check (D&V) 8,000 12 tháng x Kiểm tra bánh động bơm Pump Impeller/Check (D&V) 8,000 12 tháng x Kiểm tra khe hở trƣớc sau bánh động Clearnance at Fore/Aft of Impeller/Check (D&C) 8,000 12 tháng x Kiểm tra nối chặt Pulley Pulley/Tightening connection (C & If necessary D) Kiểm tra thẳng hàng bulley lắp động cơ, dây đai bulley lắp bơm Pulley-V Belt/Alignment (C) Kiểm tra siết chặt bu lông & đai ốc Each Bolts & Nut/Tightening connection (C&M) SC Điện Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội Kiểm tra bạc lót trục Shaft sleeve/Check (D&V) 8,000 12 tháng x Kiểm tra vành chèn khí Mechanical Seal/Check (D&V) 8,000 12 tháng x Kiểm tra vòng bi Bearing/Check (D&V) 8,000 12 tháng x Kiểm tra độ đồng tâm bán khớp Pump Coupling/Alignment (Centering) (M) 8,000 12 tháng x Kiểm tra hiệu chỉnh kết nối đồng bơm đƣờng ống Pump & Piping/State of Alignment (M) 8,000 12 tháng x x B Bôi trơn dầu mỡ x x x x x x x x x x x Thay dầu bôi trơn gối đỡ bơm bê dự trữ bùn vôi A 4,320 x x Thay dầu bôi trơn gối đỡ bơm bể dự trữ bùn vôi B 4,320 x x Thay dầu bôi trơn gối đỡ bơm nước lọc A 4,320 Thay dầu bôi trơn gối đỡ bơm nước lọc B 4,320 Thay dầu bôi trơn gối đỡ bơm vệ sinh dàn khử ẩm A 4,320 x x Thay dầu bôi trơn gối đỡ bơm vệ sinh dàn khử ẩm B 4,320 x x x (nguồn Phân xưởng Vận hành) Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội Phụ lục 02 - Bảng kế hoạch bảo dƣỡng sửa chữa hàng tháng TT Tên thiết bị KKS Nội dung công viẹc Nhân lực Số Thời gian kiểm tra bảo dƣỡng thực Tuần I Unit1 1.1 Khu vực tuabin máy phát Tuần Tuần - Kiểm tra Sự tạo thành bọt khí 11QUA10CQ003 1.1.1 Bô phân tích PH 11QUL10CQ003 11QUP10CQ003 Mức bình đựng KCl, chất phản ứng Nếu cần thiết điền đầy bình X X Rửa điện cực Na dung dịch SWAN 11QUA20CQ003 11QUC10CQ003 Thực hiệu chuẩn thiết bị X - Vệ sinh thiết bị: 1.1.2 Bộ phân tích Silica 11QUA10CQ006 11QUA10CQ007 11QUA10CQ009 + Làm bên thiết bị đo lƣờng điều khiển phân tích, cảm biến + Làm kín hộp đấu dây, giấy gián màu tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào hóa chất xúc tác Kết X X Tuần Ghi Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội - Kiểm tra bảo dƣỡng: + Kiểm tra xiết lại ốc, dây tín hiệu, cầu đấu + Kiểm tra thông số cài đặt + Hiệu chỉnh thiết bị, X + Bổ sung hóa chất vào bình (nếu cần thiết) - Vệ sinh, làm bên thiết bị đo 1.1.3 Thiết bị đo Hydrazin 11QUA10CQ005 lƣờng điều khiển phân tích, cảm biến, X X hiệu chỉnh thiết bị 11QUL10CQ002 11QUB10CQ001 1.1.4 Thiết bị đo 11QUB20CQ001 - Kiểm tra bảo dƣỡng,vệ sinh đầu đo Bổ sung đô dẫn 11QUB10CQ002 hóa chất vào bình (nếu cần thiết) 11QUA10CQ002 11QUA20CQ002 (nguồn Phân xưởng Điện – Tự động) Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội Phụ lục 03 - Bảng số theo dõi vật tƣ tiêu hao tháng STT PCT/LCT Ngày thực Nội dung công việc Tên vật tƣ Giẻ lau công nghiệp Mã vật tƣ Đơn vị Số lƣợng sử dụng kg 0.3 cuộn 0.1 Mục P.KT Đơn vị SC theo (ký ghi rõ (ký ghi rõ Ghi KH họ tên) họ tên) Băng keo - băng dính hạ - LCT: 122/05/2016 27/5/2016 - Hiệu chỉnh máy cấp 2C1, 2C2 cách điện cao cấp 3m Super 33+ Cuộn băng tan cao su cuộn 0.3 Găng tay có sơn đôi 0.5 Bình xịt RP7 bình 0.3 Giẻ lau công nghiệp kg 0.3 cuộn 0.1 đôi non 5m - LCT: 126/05/2016 28/05/2016 2.3.4 - Hiệu chỉnh máy Băng keo - băng dính hạ cấp 2D1, 2D2 cách điện cao cấp 3m 2.3.4 Super 33+ Găng tay có sơn (nguồn Phân xưởng Điện – Tự động) Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội Phụ lục 04 – Bảng báo cáo thực công việc bảo dƣỡng sửa chữa hàng tháng TT TÊN THIẾT BỊ KKS NỘI DUNG CÔNG VIỆC Unit1 1.1 KHU VỰC TURBINE MÁY PHÁT Kiểm Sự 11QUA10CQ003 Bô phân tích PH Nhân lực thực I 1.1.1 11QUL10CQ003 11QUP10CQ003 tạo thành bọt tích Silica Tuần Tuần Tuần KẾT QUẢ GHI CHÚ khí Hoàn phản ứng Nếu cần thiết điền đầy 2h30' 6/6 20/06 bình thành, thiết bị làm việc Rửa điện cực Na dung bình thƣờng dịch SWAN - 1.1.2 Tuần tra Thực hiệu chuẩn thiết bị phân DƢỠNG Mức bình đựng KCl, chất 11QUA20CQ003 11QUC10CQ003 Bộ THỜI GIAN KT-BẢO Số Vệ sinh thiết 1h30' 20/06 bị: 11QUA10CQ006 + Làm bên thiết 11QUA10CQ007 bị đo lƣờng điều khiển 11QUA10CQ009 phân tích, cảm biến Đã hỏng động Các bu lông 2h30' 2/6 24/06 khuấy hãm đầu ống silica từ ngày trộn mẫu 07/06/2016, bị chờn thóa động gen (do Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội + Làm kín hộp đấu dây, giấy bàn giao trình tháo gián màu tránh ánh nắng trực cho phòng kỹ nhiều để làm tiếp chiếu vào hóa chất xúc thuật, để chờ công tác vệ tác thiết bị thay sinh ống) Nên tạm dƣỡng: dùng + Kiểm tra xiết lại ốc, dây việc tín Kiểm tra hiệu, bảo cầu đấu + Kiểm tra thông số cài đặt + Hiệu chỉnh thiết công 1h30' 24/06 bị, + Bổ sung hóa chất vào bình (nếu cần thiết) (nguồn Phân xưởng Điện – Tự động) Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội Phụ lục 05 – Bảng kế hoạch sửa chữa bảo dƣỡng đợt dừng tổ máy TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC I C&I BOILER 1Thông thổi, hiệu chỉnh thiết bị đo mức máy nghiền Vệ sinh, chỉnh siết đầu dây Limit Switch PASO, BSO Thông thổi, hiệu chỉnh điểm đo lƣu lƣợng gió máy nghiền Vệ sinh, bảo dƣỡng thiết bị đo mức Bunker,Hopper Vệ sinh, bảo dƣỡng thiết bị giám giát lửa Scanner Hiệu chỉnh phân tích O2 sau lò Hiệu chỉnh chuyển đổi nhiệt độ khu vực máy nghiền, lò Kiểm tra, siết chặt cầu đấu tủ đấu nối trung gian khu vực lò STG 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 THỜI GIAN CHỈ HUY TRỰC TIẾP THỜI GIAN 26- 27- 28Thg Thg Thg 8 29Thg 30Thg 31Thg 1Thg 2Thg 3Thg 4Thg Ghi ngày ngày (nguồn Phân xưởng Điện – Tự động)
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị tại công ty nhiệt điện nghi sơn 1, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị tại công ty nhiệt điện nghi sơn 1, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị tại công ty nhiệt điện nghi sơn 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay