Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho ban quản lý chương trình UN REDD việt nam giai đoạn II tỉnh hà tĩnh

118 129 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:37

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn tốt nghiệp cá nhân nghiên cứu thực Trên cở sở nghiên cứu lý thuyết tình hình thực tế Các số liệu, bảng biểu hoàn toàn trung thực Việc đề chiến lược vào tình hình thực tế Tôi xin chịu trách nhiệm cam đoan Hà Tĩnh, tháng năm 2016 Tác giả luận văn Nguyễn Phi Quý i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: - TS Phan Diệu Hương trực tiếp hướng dẫn, chỉnh sửa đề cương, đề tài góp phần vào kết nghiên cứu đề tài - Các đồng nghiệp Ban quản lý chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh cung cấp số liệu, góp ý cho ý kiến đề tài tạo tạo điều kiện thuận lợi cho thân hoàn thành luận văn tốt nghiệp - Quý thầy cô Trường Đại học Bách khoa Hà Nội truyền đạt kiến thực hữu ích để vận dụng vào luận văn - Gia đình, bạn bè người thân quan tâm, động viên thân hoàn thành tốt khóa học luận văn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN……………………………………………………………….…….i LỜI CẢM ƠN………………………………………………………………………… ii CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ vii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN VÀ VỐN ODA 1.1 Quản lý sử dụng vốn 1.1.1 Khái niệm vốn 1.1.2.Vai trò quản lý sử dụng vốn 1.2.Vốn ODA 1.2.1 Nguồn gốc ODA 1.2.2 Khái niệm vốn ODA 1.2.3 Đặc điểm vốn ODA 10 1.2.4 Phân loại vốn ODA 12 1.2.5 Xu hướng ODA giới 14 1.2.6 Vai trò vốn ODA phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn Việt Nam 14 1.3 Quản lý sử dụng vốn ODA 18 1.3.1 Nguyên tắc quản lý sử dụng vốn ODA 18 1.3.2 Nội dung quản lý sử dụng vốn ODA 18 1.3.3 Một số quy định pháp lý quản lý sử dựng vốn ODA dự án ODA 18 1.4 Các tiêu đánh giá công tác quản lý sử dụng vốn ODA Ban Quản lý dự án 21 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý sử dụng vốn ODA Ban quản lý dự án vốn ODA 23 1.5.1 Các nhân tố bên 23 1.5.2 Các nhân tố bên 26 1.6 Kinh nghiệm số địa phương công tác quản lý sử dụng vốn ODA 27 1.6.1 Kinh nghiệm quản lý sử dụng vốn ODA tỉnh Nghệ An 27 1.6.2 Kinh nghiệm quản lý sử dụng vốn ODA tỉnh Quảng Bình 29 1.6.3 Kinh nghiệm quản lý sử dụng vốn ODA cho Ban quản lý Chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh 30 iii CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN TẠI BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH UN-REDD VIỆT NAM GIAI ĐOẠN II TỈNH HÀ TĨNH 32 2.1 Tổng quan Ban quản lý Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh 32 2.1.1 Giới thiệu chương trình Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II 32 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Ban quản lý Chương trình UN-REDD giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh 34 2.2 Thực trạng quản lý sử dụng vốn Ban quản lý Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh 40 2.2.1 Lập kế hoạch quản lý sử dụng vốn 40 2.2.2 Tổ chức triển khai sử dụng vốn 45 2.2.3 Giám sát, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn 50 2.3 Đánh giá thực trạng công tác quản lý sử dụng vốn Ban Quản lý chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh theo tiêu 52 2.3.1.Quản lý mục tiêu sử dụng vốn 52 2.3.2 Quản lý quy mô, số lượng vốn 54 2.3.3 Quản lý tiến độ, thời gian giải ngân vốn 55 2.3.4.Quản lý hiệu sử dụng vốn 56 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý sử dụng vốn BQL Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh 60 2.4.1 Các yếu tố bên 60 2.4.2 Các nhân tố chủ quan 66 2.5 Tổng hợp kết công tác quản lý sử dụng vốn BQL Chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh 67 2.5.1 Các kết đạt 67 2.5.2 Những tồn nguyên nhân 69 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH UN-REDD VIỆT NAM GIAI ĐOẠN II TỈNH HÀ TĨNH 72 3.1 Định hướng phát triển Nông lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh thời gian tới 72 3.2 Chủ trương sách Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh quản lý sử dụng vốn ODA phát triển Nông lâm nghiệp 73 iv 3.2.1 Chủ trương sách Việt Nam quản lý sử dụng vốn ODA phát triển Nông lâm nghiệp 73 3.2.2 Chủ trương sách tỉnh Hà Tĩnh quản lý sử dụng vốn ODA phát triển Nông lâm nghiệp 75 3.3 Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn BQL Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh 77 3.3.1 Giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch sử dụng vốn 77 3.3.1.1 Căn hình thành giải pháp 77 3.3.1.2 Nội dung giải pháp 77 3.3.1.3 Dự kiến chi phí, kết đạt 82 3.3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức triển khai nguồn vốn 83 3.3.2.1 Căn hình thành giải pháp 83 3.3.2.2 Nội dung giải pháp 83 3.3.2.3 Dự kiến chi phí, kết đạt 84 3.3.3.Giải pháp hoàn thiện công giám sát, kiểm tra, kiểm soát sử dụng vốn 84 3.3.3.1 Căn hình thành giải pháp 84 3.3.3.2 Nội dung giải pháp 84 3.3.3.3 Dự kiến chi phí, kết đạt 91 3.3.4 Hoàn thiện máy tổ chức quản lý sử dụng vốn, nâng cao lực nhân quản lý sử dụng vốn ODA 91 3.3.4.1 Căn hình thành giải pháp 91 3.3.4.2 Nội dung giải pháp 92 3.3.4.3 Dự kiến chi phí, kết đạt 96 3.3.5 Các giải pháp hỗ trợ khác 96 3.3.5.1 Căn hình thành giải pháp 96 3.3.5.2 Nội dung giải pháp 96 3.3.5.3 Dự kiến chi phí, kết đạt 100 KIẾN NGHỊ - KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 v STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Từ viết tắt ADB Ban QLDA NN & PTNT EU EG FAO FDI GDP GPMB IBRD IMF KHCN MRV NSNN NĐ-CP ODA OECD PMU PPMU REDD 21 REDD+ 22 23 UBND UN- REDD 24 25 26 UNICEF UNDP WB CÁC CHỮ VIẾT TẮT Nghĩa đầy đủ Ngân hàng Phát triển châu Á Ban quản lý dự án Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Liên minh Châu Âu Ban Điều hành quốc tế Tổ chức Nông lương Thế giới Đầu tư trực tiếp nước Tổng sản phẩm quốc nội Giải phóng mặt Ngân hàng Tái thiết Phát triển quốc tế Quỹ tiền tệ quốc tế Khoa học công nghệ Hệ thống Đo đếm, Báo cáo Kiểm chứng Ngân sách nhà nước Nghị định Chính phủ Hỗ trợ phát triển thức Tổ chức hợp tác kinh tế phát triển Ban quản lý Chương trình trung ương Ban quản lý Chương trình cấp tỉnh Giảm phát thải từ rừng suy thoái rừng nước phát triển Giảm phát thải từ rừng suy thoái rừng nước phát triển; vai trò bảo tồn, quản lý bền vững rừng nâng cao trữ lượng carbon rừng nước phát triển Ủy ban Nhân dân Chương trình hợp tác quốc tế LHQ Giảm phát thải từ rừng suy thoái rừng Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc Chương trình phát triển Liên hợp quốc Ngân hàng Thế giới vi DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ TT Tên hình Trang Hình 1.1 Một số lĩnh vực sử dụng vốn ODA Việt Nam Hình 1.2 Phân loại vốn ODA theo phương thức, nguồn, mục đích Hình 2.1 Rừng tái sinh Chương trình UN-REDD Việt Nam Hình 2.2 Cơ cấu tổ chức ban quan lý chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh Hình 2.3 Tỷ lệ phân bổ nguồn vốn BQL chương trình UNREDD Hà Tĩnh giai đoạn II tới đối tượng thụ hưởng Hình 2.4 Quy trình triển khai nguồn vốn BQL chương trình UNREDD Hà Tĩnh giai đoạn II tới đối tượng thụ hưởng Hình 2.5 Đa dạng hóa cải thiện sinh kế cho chủ rừng người dân mục tiêu REDD+ Hình 2.6 Tốc độ giải ngân vốn tới đối tượng thụ hưởng chương trình qua năm2014-2016 Hình 2.7 Nguồn vốn tử chương trình UN- REDD cải thiện sinh kế cho số cộng đồng dân cư hạn chế tác động đến rừng Hình 2.8 Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Tĩnh thực công tác tuần tra bảo vệ rừng Hình 3.1 Các giải pháp theo nội dung quản lý sử dụng vốn Hình 3.2 Quy trình lập kế hoạch sử dụng vốn Ban quản lý chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh Hình 3.3 Các bước kiểm tra, kiểm soát sử dụng vốn đối tượng thụ hưởng Ban quản lý chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh Hình 3.4 Đề xuất cấu trúc quản lý rừng nhóm hộ, thôn Hình 3.5 Đề xuất xây dựng bổ máy tổ chức quản lý sử dụng vốn Ban quan lý chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh 12 34 10 11 12 13 14 15 vii 37 44 49 54 56 57 59 77 78 85 90 93 DANH MỤC BẢNG, BIỂU TT 10 11 12 13 Tên bảng Bảng 2.1 Tổng ngân sách Chương trình dành cho tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014 - 2016 Bảng 2.2 Phân bổ nguồn vốn BQL chương trình UN-REDD Hà Tình giai đoạn II tới đối tượng thụ hưởng Bảng 2.3 Tỷ lệ giải ngân vốn BQL chương trình UN-REDD Hà Tĩnh giai đoạn II tới đối tượng thụ hưởng Bảng 2.4 Nguồn vốn chương trình bàn giao cho đối tượng thụ hưởng qua năm Bảng 2.5 Thống kê kiểm tra giám sát tới đối tượng thụ hưởng chương trình qua năm Bảng 2.6 Tỷ lệ phân bổ giải ngân vốn tới đối tượng thụ hưởng chương trình qua năm2014-2016 Bảng 2.7 Tốc độ giải ngân vốn tới đối tượng thụ hưởng chương trình qua năm 2014-2016 Bảng 3.1 Tỷ trọng vốn ODA vay ưu đãi nhà tài trợ chủ chốt linh vực nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2015 Bảng 3.2 Đề xuất công tác tuần tra bảo vệ rừng có tham gia người dân Bảng 3.3 Kế hoạch tuyển dụng nhân cho Ban quản lý chương trình đến năm 2020 Bảng 3.4.Kế hoạch đào tạo đội ngũ nhân đến năm 2018 Bảng 3.5.Các chương trình đào tạo dự kiến Bảng 3.6.Các chương trình hội thảo, tập huấn dự kiến năm 2017 viii Trang 42 43 44 49 52 55 55 73 90 94 95 95 97 Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho Ban quản lý Chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Hỗ trợ phát triển thức (ODA) hiểu hỗ trợ, giúp đỡ mặt tài nước phát triển, thực trực tiếp thông qua tổ chức quốc tế liên Chính phủ, cho nước nghèo phát triển để phát triển kinh tế - xã hội ODA khoản vay ưu đãi, gồm viện trợ không hoàn lại cho vay ưu đãi Tuy nhiên, chất ODA khoản nợ quốc gia, cần quản lý sử dụng vốn hiệu không để lại gánh nặng nợ nần cho đất nước Là nguồn vốn với nhiều ưu đãi thời gian vay, thời gian ân hạn, lãi suất, ODA đóng vai trò quan trọng bổ sung nguồn vốn đầu tư Dự án phục vụ phát triển kinh tế-xã hội nước ta Hơn nữa, với trình phát triển đất nước, điều kiện liên quan đến vay, sử dụng ODA ngày ngặt nghèo Quản lý sử dụng ODA cách hợp lý, có khoa học, không gây dựng lòng tin nhà tài trợ, nhà đầu tư, mà giúp đảm bảo tiến độ, chất lượng hiệu Dự án… Hà Tĩnh tỉnh nhận nguồn vốn từ chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II Đây chương trình hợp tác quốc tế LHQ Giảm phát thải từ rừng suy thoái rừng tài trợ Na Uy Ban quan lý chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh đại diện cho tỉnh Hà Tĩnh quản lý sử dụng nguồn vốn Để công tác quản lý sử dụng nguồn vốn từ chương trình UN-REDD hiệu minh bạch Tác giả lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho Ban quản lý Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh” để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: Mục tiêu tổng quát đề tài tìm hiểu, nghiên cứu thông qua thực trạng công tác quản lý sử dụng vốn chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II Ban GVHD: TS Phan Diệu Hương HV: Nguyễn Phi Qúy Trang Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho Ban quản lý Chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh quản lý chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh, từ đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn Ban Quản lý thời gian tới - Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: + Góp phần hệ thống hóa phân tích khái quát số vấn đề lý luận quản lý sử dụng vốn nói chung ODA nói riêng + Đánh giá thực trạng vấn đề đặt công tác quản lý sử dụng vốn chương trình UN-REDD Việt Nam Ban quản lý chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh + Đề xuất giải pháp nhằm góp phần giải tồn bất cập công tác quản lý sử dụng vốn chương trình UN-REDD Việt Nam Ban quản lý chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác quản lý sử dụng vốn Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II Ban quản lý Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh Phạm vi nghiên cứu công tác quản lý sử dụng vốn Ban quản lý Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II Tỉnh Hà Tĩnh kể từ thực chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II năm 2014- 2016 Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực đề tài, người viết dự kiến sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp: Các thông tin liên quan đến nghiên cứu việc sử dụng vốn ODA Chương trình việc quản lý sử dụng vốn - Phương pháp phân tích – thống kê – mô tả: Đề tài phân tích thực trạng công tác quản lý sử dụng vốn cho chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh, từ thống kê kết đạt GVHD: TS Phan Diệu Hương HV: Nguyễn Phi Qúy Trang Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho Ban quản lý Chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh 3.3.4.3 Dự kiến chi phí, kết đạt Một cấu tổ chức máy quản lý tốt giúp cho người thực chức năng, nhiệm vụ cách thuận lợi có hiệu Hơn gắn mục tiêu riêng phận với phục vụ mục tiêu chung tổ chức Nâng cao lực nhân Ban làm cho hoạt động Ban diễn nhanh chóng đạt hiệu cao hơn, tiết kiệm thời gian kinh phí Kinh phí giải pháp bao gồm chi phí trả lương cho 13 nhân địa phương chi phí đào tạo, huấn luyện cử người học Dự kiến kinh phí năm khoảng tỷ 3.3.5 Các giải pháp hỗ trợ khác 3.3.5.1 Căn hình thành giải pháp Để đẩy mạnh hiệu công tác quản lý sử dụng vốn bên cạnh hoàn thiện hạn chế nội dung công tác quản lý cần tới giải pháp hỗ trợ khác để bổ sung hoàn thiện thêm công tác quản lý sử dụng vốn 3.3.5.2 Nội dung giải pháp * Đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền công tác sử dụng vốn chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tới đối tượng thụ hưởng vốn Tuyên truyền giáo dục ba phương pháp quản lý nói chung quản lý sử dụng vốn nói riêng phương pháp quan trọng Phương pháp tác động chủ yếu đến ý thức, đến tinh thần đối tượng, để từ tạo “sức mạnh bên trong” giúp đối tượng nâng cao ý thức, từ nâng cao hiệu công việc, cần phải tận dụng phương pháp Nội dung công tác tuyên truyền bao gồm: Giới thiệu chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, mục tiêu hướng tới chương trình lợi ích mà chương trình đem lại cho người dân Thông tin nguồn vốn mà chương trình hỗ trợ cho người dân để phát triển kinh tế từ hạn chế chặt phá rừng, nâng cao ý thức bảo vệ rừng Hướng dẫn người dân làm thủ tục để hưởng nguồn vốn ưu đãi GVHD: TS Phan Diệu Hương HV: Nguyễn Phi Qúy Trang 96 Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho Ban quản lý Chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh Chuyển giao, hướng dẫn người dân phát triển mô hình kinh tế từ rừng nói riêng kinh tế nói chung Hình thức tuyên truyền: Sử dụng Pano áp phích cổ động, tờ rơi, tờ gấp, đưa thông tin lên phương tiện truyền thông đại chúng, xây dựng video clip chương trình, tổ chức buổi hội thảo, tập huấn Trong hình thức mở khoá tập huấn, buổi hội thảo quan trọng Thông qua buổi hội thảo, tập huấn, cán chương trình tiếp trực tiếp với người dân, chuyển tải nội dung tuyên truyền tới họ cách tích cực Cũng thông qua buổi hội thảo, tập huấn để cung cấp kiến thức, kỹ thực chương trình cho người dân nhằm đảm bảo họ thực Trong năm 2017 Ban quản lý chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh tiến hành số hội thảo, tập huấn tuyên truyền phổ biến sau: Bảng 3.6 Các chương trình hội thảo, tập huấn dự kiến năm 2017 Nội dung Đối tượng chương trình Thời gian diễn Tập huấn nâng cao nhận thức REDD+ bảo vệ rừng cho huyện Đoàn Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang Đoàn viên Tháng 1/2017 Tập huấn nâng cao nhận thức REDD+ bảo vệ rừng cho học sinh trường THPT, THCS địa bàn Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang Học sinh Từ tháng 1- tháng 5/2017 60 Hội thảo phân tích nguyên nhân rừng suy thoái rừng cản trở Đối tượng thụ hưởng chương trình: UBND xã, BQL rừng, cá nhân, hộ gia đình Tháng 3/2017 TT GVHD: TS Phan Diệu Hương HV: Nguyễn Phi Qúy Số lượng buổi Trang 97 Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho Ban quản lý Chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh Hội thảo xác định giải pháp hạn chế biện pháp can thiệp bảo vệ rừng đầu nguồn Đối tượng thụ hưởng chương trình: UBND xã, BQL rừng, cá nhân, hộ gia đình Tháng 4/2017 Hội thảo vai trò công tác bảo vệ rừng nhân ngày truyền thống lực lượng Kiểm lâm Đối tượng thụ hưởng chương trình: BQL rừng phòng hộ Tháng 5/2017 02 Hội thảo kỹ thuật liên quan rà soát, thu thập, phân tích đánh giá liệu để cung cấp thông tin đầu vào cho xây dựng chương trình Đối tượng thụ hưởng chương trình: UBND xã, BQL rừng, cá nhân, hộ gia đình Tháng 5/2017 Tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật Lâm nghiệp phòng cháy chữa cháy rừng cho cộng đồng thôn xã Phú Gia Đối tượng thụ hưởng chương trình: UBND xã, cá nhân, hộ gia đình Từ tháng 2-5/2017 10 Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm cho người dân Đối tượng thụ hưởng chương trình: UBND xã, cá nhân, hộ gia đình Từ tháng 2-5/2017 20 Tập huấn pháp luật Lâm nghiệp phòng cháy chữa cháy rừng cho người dân Đối tượng thụ hưởng chương trình: UBND xã, cá nhân, hộ gia đình Từ tháng 5-9/2017 20 10 Lớp tập huấn kỹ thuật làm giàu rừng, trồng Lâm nghiệp địa có giá trị cao cho người dân Đối tượng thụ hưởng chương trình: UBND xã, cá nhân, hộ gia đình Từ tháng 5-9/2017 20 11 Hội thảo xây dựng Phương Đối tượng thụ hưởng Tháng 02 GVHD: TS Phan Diệu Hương HV: Nguyễn Phi Qúy Trang 98 Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho Ban quản lý Chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh án quản lý rừng bền vững; chương trình: BQL rừng phòng hộ 8/2017 12 Tập huấn nâng cao nhận thức REDD+ nâng cao lực quản lý bảo vệ phát triển rừng cho lực lượng bảo vệ rừng Đối tượng thụ hưởng chương trình: BQL rừng phòng hộ Tháng 9/2017 05 13 Tập huấn nâng cao lực phương pháp theo dõi diễn biến rừng cho kiểm lâm viên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Đối tượng thụ hưởng chương trình: BQL rừng phòng hộ Tháng 10/2017 05 14 Hội nghị đánh giá chế Đối tượng thụ hưởng phối hợp kiểm soát khai thác chương trình: BQL gỗ trái phép vùng giáp ranh rừng phòng hộ tỉnh Hà Tĩnh với hai tỉnh nước bạn Lào Kham mouane Bolikhamxay; kiểm soát xuất nhập gỗ qua cửa tỉnh Tháng 10/2017 02 15 Hội thảo tham vấn UBND xã, Ban quản lý rừng để hoàn chỉnh phân bổ nguồn vốn; Đối tượng thụ hưởng chương trình: BQL rừng phòng hộ, UBND xã Tháng 11/2017 03 16 Hướng dẫn lập hồ sơ xét duyệt hưởng vốn ưu đãi Đối tượng thụ hưởng chương trình: BQL rừng phòng hộ, UBND xã Tháng 1/2017 05 * Đảm bảo tham gia cộng đồng/người hưởng lợi Yếu tố định đến hiệu Chương trình, công tác lãnh đạo quản lý cần có tham gia đầy đủ người hưởng lợi hoạt động GVHD: TS Phan Diệu Hương HV: Nguyễn Phi Qúy Trang 99 Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho Ban quản lý Chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh Chương trình Từ việc thiết lập quy trình hỗ trợ, xây dựng ngân sách năm, đến việc theo dõi/giám sát trình thực Cụ thể sau: - Đối với việc xây dựng quy trình hỗ trợ: Tiêu chí xác định đối tượng hưởng lợi, quy trình hỗ trợ cần phải xác định theo nguyên tắc có tham gia người dân Điều có nghĩa sở tham khảo ý kiến người dân thông qua họp cộng đồng để xác định đối tượng quy trình hỗ trợ - Đối với việc xây dựng kế hoạch năm: Cần xác định nhu cầu thực tế địa phương/người hưởng lợi trước xây dựng kế hoạch năm cho phù hợp - Đối với viêc theo dõi/giám sát thực hiện: Thực tế cho thấy hoạt động có tham gia Chính quyền địa phương, người hưởng lợi cộng đồng trình thực mang lại hiệu Điều quan trọng Ban quản lý Chương trình tỉnh cần thiết lập chế phối hợp, đạo giám sát phù hợp theo hướng tăng cường tính chủ động địa phương Khi có tham gia chủ động địa phương hoạt động hỗ trợ trở nên minh bạch hiệu quả, thông qua chế theo dõi, giám sát báo cáo người dân Trong toàn chu trình thực hoạt động, cam kết quyền địa phương đóng vai trò định việc huy động tham gia người dân huy động nguồn lực sẵn có địa phương để thực hoạt động Khi có đầy đủ yếu tố với việc quản lý, giám sát chặt chẽ từ phía Chương trình hoạt động có hiệu bền vững 3.3.5.3 Dự kiến chi phí, kết đạt Hoạt động tuyên truyền, tập huấn nâng cao ý thức cho người dân việc sử dụng nguồn vốn cách đắn hợp lý Bên cạnh đảm bảo tham gia cộng đồng/người hưởng lợi việc quản lý sử dụng vốn với ban quản lý chương trình thúc đầy hiệu công việc từ lập kế hoạch, triển khai tổ chức đến giám sát kiểm tra nguồn vốn TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG III GVHD: TS Phan Diệu Hương HV: Nguyễn Phi Qúy Trang 100 Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho Ban quản lý Chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh Chương III luận văn trình bày số nội dung định hướng phát triển Nông lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh thời gian tới Bên cạnh chương III đề cập đến chủ trương, sách Việt Nam Hà Tĩnh quản lý sử dụng nguồn vốn ODA phát triển Nông lâm nghiệp, đồng thời đề xuất 02 nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho Ban quản lý Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh GVHD: TS Phan Diệu Hương HV: Nguyễn Phi Qúy Trang 101 Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho Ban quản lý Chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh KIẾN NGHỊ - KẾT LUẬN Kiến nghị Thực tế, vấn đề nâng cao hiệu quản lý sử dụng ODA dự án, chương trình vấn đề riêng Ban quản lý mà liên quan đến Chính phủ, Bộ quản lý nhà tài trợ Sự phối hợp cấp, ngành, có ý nghĩa quan trọng nâng cao hiệu Dự án, chương trình cụ thể Vì vậy, bàn tới giải pháp hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng vốn ODA cho Ban quản lý chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh, giải pháp cụ thể từ phía chương trình, cần hỗ trợ từ phía Chính phủ Kiến nghị giải pháp tổng thể từ phía Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quản lý, sử dụng ODA Dự án nói chung, tiền đề quan trọng góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý sử dụng vốn Ban quản lý chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh nói riêng * Thứ nhất: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý sử dụng vốn ODA Cùng với tiến trình mở cửa hội nhập, số lượng Dự án ODA tiếp nhận từ Chính phủ nước, tổ chức liên Chính phủ tổ chức quốc tế đa phương ngày tăng lên Tuy nhiên vấn đề cộm hoạt động thu hút sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức mâu thuẫn thủ tục pháp lý Việt Nam nhà tài trợ Điều gây nhiều khó khăn việc thu hút vốn ODA nhà tài trợ trình triển khai thực Dự án dẫn đến việc nhiều Hiệp định Tín dụng hủy bỏ, Dự án triển khai nhà tài trợ ngừng cung cấp vốn…Vì vậy, giải pháp hữu hiệu cho tình trạng phải hài hòa thủ tục Việt Nam nhà tài trợ Cụ thể: + Hài hòa thủ tục pháp lý Việt Nam với sách hoạt động nhà tài trợ - Việt Nam cần nâng cao tinh thần làm chủ quốc gia thông qua “ Đề án định hướng thu hút sử dụng hỗ trợ phát triển thức năm thời kì 2006-2010” làm GVHD: TS Phan Diệu Hương HV: Nguyễn Phi Qúy Trang 102 Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho Ban quản lý Chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh sở chủ động thu hút sử dụng viện trợ phục vụ Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2006-2010 - Việt Nam cần tiếp tục triển khai chương trình AAA, nỗ lực hoàn thành tiêu Cam kết Hà Nội Bên cạnh đó, cần tổ chức thường xuyên hội nghị nhóm tư vấn nhà tài trợ cho Việt nam ( Hội nghị CG)…để trực tiếp tiếp xúc, lắng nghe ý kiến nhà tài trợ, từ rút học, kinh nghiệm quý báu nhằm sử dụng quản lý sử dụng ODA hiệu phù hợp với thông lệ quốc tế + Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến quản lý sử dụng vốn ODA Hiện nay, vấn đề quan trọng công tác quản lý sử dụng vốn ODA bước hoàn thiện môi trường pháp lý nhằm tạo hành lang pháp lý để vốn ODA sử dụng nhằm đạt hiệu cao - Nghị định 38/2013/NĐ-CP quản lý sử dụng ODA, thay nghị định số 131/2006/NĐ-CP, có bước phát triển tích cực nhằm tạo khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh tương đối đồng cho công tác quản lý nhà nước nguồn lực quan trọng Với thay đổi trên, việc quản lý sử dụng ODA hiệu Điều làm cho tính khả thi Dự án cao nhiều so với trước - Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ đấu thầu áp dụng thực tiễn lên số bất cập, đòi hỏi phải có hoàn thiện chỉnh sửa Cụ thể: - Nghị định 111/2006/NĐ-CP chủ yếu nặng quy định có tính chất chế tài nhà thầu mà thiếu quy định cho bên chủ đầu tư tư vấn thiết kế giám sát thi công Trong trình thực dự án nói chung dự án ODA nói riêng liên quan chặt chẽ với nhà thầu, chủ đầu tư, tư vấn giám sát, thiết kế Vì thế, để đảm bảo chất lượng dự án, tránh tiêu cực thực tế cần phải quy định rõ ràng chế tài xử lý chủ đầu tư tổ chức thiết kế, giám sát thi công GVHD: TS Phan Diệu Hương HV: Nguyễn Phi Qúy Trang 103 Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho Ban quản lý Chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh Nghị định 111/NĐ-CP chưa có quy định điều chỉnh việc nhà thầu bỏ giá thấp nhằm thắng thầu thực không đảm bảo chất lượng Vì cần có thêm quy định chống phá giá bỏ thầu; cho phép chủ đầu tư loại bỏ nhà thầu có giá thấp chủ đầu tư chứng minh nhà thầu cố tình phá giá để có gói thầu Nghị định cần bổ sung thêm quy định chế tài xử lý nặng nhà thầu không khai thật khả tài chính, kỹ thuật, kinh nghiệm thi công Có thể phạt không cho phép tham dự đấu thầu hai năm * Thứ hai: Cải tiến chất lượng đầu vào Dự án ODA + Chất lượng đầu vào Dự án có ý nghĩa quan trọng đánh giá hiệu quản lý sử dụng vốn Dự án, để cải tiến chất lượng đầu vào Dự án ODA cần lưu ý vấn đề sau: - Chú trọng tới cấu tính bền vững nguồn vốn ODA - Lựa chọn Dự án phù hợp chiến lược phát triển Các Dự án cần gắn với quy hoạch tổng thể phát triển ngành, lãnh thổ - Tăng cường chất lượng đầu vào chương trình, Dự án ODA, có nghĩa công tác chuẩn bị, thẩm định phê duyệt Dự án cần tổ chức chặt chẽ chất lượng cao sở phát triển quan hệ đối tác - Quan hệ đối tác bên liên quan đến tất khâu trình nhận sử dụng ODA Cần phát triển quan hệ đối tác bên sở quan tâm tới lợi ích chung hai bên đề cao lợi ích bên thụ hưởng *Thứ ba: Hoàn thiện chế quản lý tài vốn ODA Có thể nói hệ thống sách, chế độ nước ta áp dụng cho công tác quản lý tài Dự án sử dụng vốn ODA từ lâu chưa ban hành cách thống nhất, đầy đủ đồng khiến cho Ban quản lý Dự án gặp khó khăn công tác lập dự toán, lập báo cáo toán Dự án gây ảnh hưởng làm chậm tiến độ Dự án Mặc dù chế tài nước cải thiện, ban hành quy chế vốn đối ứng thủ tục, quy trình rút vốn Dự án ODA, GVHD: TS Phan Diệu Hương HV: Nguyễn Phi Qúy Trang 104 Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho Ban quản lý Chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh cần theo dõi chặt chẽ để đảm bảo thực quy trình đồng thời tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh bất cập nẩy sinh Trong giải pháp chế quản lý tài vốn ODA cần thực đồng giải pháp phân bổ vốn đối ứng, đơn giản hóa thủ tục rút vốn ban hành sách thuế phù hợp * Thứ tư: Kịp thời phân bổ vốn đối ứng Vốn đối ứng chiếm tỷ trọng nhỏ quan trọng để hấp thụ nguồn vốn nước Vì vậy, việc phân bổ nguồn vốn nên linh hoạt so với nguồn vốn nước Để đáp ứng kịp thời vốn đối ứng, Bộ, địa phương chủ quản cần có nhiều quyền hạn việc điều chuyển vốn đối ứng Dự án thuộc quyền quản lý thông báo cho quan tài chính, kho bạc cấp vốn theo tiến độ Khi đó, Bộ, Ngành chủ động, linh hoạt phân bổ vốn đối ứng cho Dự án thuộc bộ, ngành quản lý Điều phù hợp với việc phân cấp cho Bộ, địa phương việc phê duyệt Dự án hợp tác kỹ thuật, bao gồm phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn đối ứng Các Ban quản lý Dự án cần phải tham gia từ đầu trình đàm phán với nhà tài trợ kế hoạch thực Dự án, kế hoạch vốn đối ứng để đảm bảo trình thực sau thông suốt Các Bộ liên quan Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, Bộ Tài Chính cần ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời vốn đối ứng cho Dự án ODA, nguồn vốn nhiều chưa đáp ứng yêu cầu cho hoạt động Dự án Để làm điều cần xem xét kỹ, có tính toán cụ thể, đảm bảo tin cậy kế hoạch vốn nước để sát với khả thực khối lượng công việc, tránh chênh lệch lớn, không đủ vốn đối ứng để toán Ngân sách nhà nước nên có nguồn dự phòng dành riêng cho Dự án ODA Nguồn dự phòng sử dụng trường hợp bổ sung kế hoạch vốn đối ứng cho Dự án có hiệu lực sau kì lập kế hoạch, Dự án thiếu vốn đối ứng để nộp thuế, hỗ trợ địa phương không đủ vốn đối ứng… GVHD: TS Phan Diệu Hương HV: Nguyễn Phi Qúy Trang 105 Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho Ban quản lý Chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh Vốn đối ứng cần giao theo địa chương trình, Dự án ODA cụ thể, không bố trí tùy tiện theo mục tiêu khác Nguồn vốn đối ứng phải lập theo kế hoạch năm Ban quản lý Chương trình tỉnh *Thứ năm: Xác định lãi suất cho vay lại khoản vốn ODA Vốn ODA Chính phủ trực tiếp vay trả nợ Hiện nay, Bộ Tài Chính quan Chính phủ uỷ quyền thực chức nói Lãi suất cho vay lại công cụ điều phối quản lý sử dụng vốn ODA cho vay lại với lãi suất cao hơn, thời gian ngắn nhằm đem lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời Nhà nước thực nhiệm vụ tham gia điều phối trực tiếp nguồn vốn ODA Các nhà tài trợ khuyến khích yêu cầu Chính phủ Việt Nam thực chế cho vay lại ưu đãi ODA dành cho toàn thể nhân dân cho doanh nghiệp cụ thể Chính phủ cần sớm ban hành quy chế cho vay lại vốn ODA xác định rõ ngành, vùng, lĩnh vực ưu tiên, lãi suất cho vay lại ngành, vùng, lĩnh vực Tính lãi suất cho vay lại vừa bảo đảm công lợi ích kinh tế, bình đẳng cạnh tranh, khuyến khích tính tích cực, động ngành, cấp, sở khai thác vốn ODA * Thứ sáu: Nhà nước cần có sách thuế phù hợp, áp dụng thống cho Dự án Đây vấn đề phức tạp thực Dự án Vì cần thường xuyên tổ chức hội thảo chuyên đề thuế Bộ Kế Hoạch Đầu Tư chủ trì, mời Tổng cục thuế hướng dẫn Nhà nước cần có sách thuế áp dụng thông cho Dự án ODA Các Dự án có quy mô tương tự triển khai điều kiện lĩnh vực phải hưởng sách thuế *Thứ bảy: Điều chỉnh lại cấu chi nguồn vốn ODA - Giảm tỷ lệ vốn ODA chi cho ngân sách nhà nước Hiện nay, tỷ lệ 37,7%, chi cho lĩnh vực mở rộng nâng cấp đường xá Để giảm bớt tỷ lệ vốn ODA cho các lĩnh vực này, Chính phủ kêu gọi đầu tư nhân dân, doanh nghiệp nước nhà đầu tư trực tiếp nước thông qua hình thức BOT GVHD: TS Phan Diệu Hương HV: Nguyễn Phi Qúy Trang 106 Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho Ban quản lý Chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh - Tăng tỷ lệ cho vay lại doanh nghiệp Hiện tỷ lệ vốn ODA cho doanh nghiệp vay lại trung bình đạt khoảng 57% Việc tăng tỷ lệ cho vay lại vốn ODA thể rõ nguồn vốn có vay có trả Các dự án sử dụng vốn ODA phải đảm bảo tính khả thi để thu hồi vốn lẫn lãi, loại bỏ tư tưởng xin- cho Nhà nước cấp cho doanh nghiệp *Thứ tám: Khuyến khích tham gia tư nhân vào dự án ODA Trong dự án ODA, đầu tư độc quyền nhà nước không đáp ứng đủ nhu cầu theo nghĩa rộng lẫn sâu lượng chất Sự bất cập tiêu cực (tham nhũng, cửa quyền ) việc quản lý ODA doanh nghiệp Nhà nước ngày tăng chế quản lý bao cấp, độc quyền Nhà nước dự án ODA khiến cho dân chúng khu vực kinh tế tỏ thất vọng Công ty tư nhân bị chi phối mục tiêu thương mại Do có nỗ lực đưa chi phí đến mức tối thiểu tăng lợi nhuận đến mức tối đa cách áp dụng công nghệ mới, không ngừng đổi mới, cải tiến bí quản lý vốn, tăng suất lao động Mặt khác, công ty tư nhân phải đối mặt với nguy phá sản bị công ty khác thâu tóm làm ăn tồi, khoản chi vượt dự toán lớn Sự tham gia khu vực tư nhân vào quản lý sử dụng ODA mang lại hàng loạt lợi ích Những lợi ích bao gồm việc thực tốt hơn, tầm bao phủ rộng tính bền vững cao nhờ vào hiệu đạt với lực quản lý, sáng tạo, khả thu hồi chi phí cao việc sử dụng kỹ thuật tiên tiến khu vực tư nhân *Thứ chín: Mở rộng phân cấp quản lý sử dung vốn ODA Nguồn vốn ODA có liên quan đến nhiều quan chức nước suốt trình từ lúc vận động tài trợ hoàn tất cam kết hoàn trả Vì việc thiết lập chế nhằm bảo đảm phối hợp nhịp nhàng thông suốt hệ thống tổ chức liên quan đến nguồn vốn quan trọng cần thiết Khắc phục tình trạng quản lý chồng chéo quan máy quản lý nhà nước, tạo hành lang pháp lý thống để điều tiết có hiệu hoạt động GVHD: TS Phan Diệu Hương HV: Nguyễn Phi Qúy Trang 107 Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho Ban quản lý Chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh thu hút sử dụng vốn ODA, cần phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn quan hữu trách việc định, quản lý nguồn vốn đơn giản hoá thủ tục hành chính, cần thiết phải lựa chọn quan chịu trách nhiệm toàn diện từ khâu chuẩn bị dự án đến thực vận hành khai thác dự án GVHD: TS Phan Diệu Hương HV: Nguyễn Phi Qúy Trang 108 Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho Ban quản lý Chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh Kết luận Nguồn vốn thực Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua đóng vai trò quan trọng trình phát triển kinh tế xã hội nói chung phát triển ngành Nông lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh nói riêng Để hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn Ban quản lý cần thiết phải có nghiên cứu, đánh giá định kỳ, toàn diện để từ đưa kiến nghị, đề xuất điều chỉnh hoạt động phù hợp với thực tế địa phương Đề tài “Nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn cho Ban quản lý Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh” mong muốn đưa tiếng nói tương đối khách quan công tác quản lý sử dụng vốn Ban quản lý Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh kiến nghị số giải pháp thời gian tới Tác giả tin tưởng với nỗ lực khẩn trương, nghiêm túc rút kinh nghiệm nhanh chóng khắc phục tồn công tác quản lý sử dụng vốn mình, thời gian tới hiệu quản lý sử dụng vốn Ban quản lý Chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh không ngừng hoàn thiện Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, khả lý luận chưa thực sâu sắc, Luận văn cần đóng góp ý kiển người quan tâm, có kinh nghiệm để hoàn thiện Qua đây, tác gia muốn gửi lời cảm ơn đến cô giáo hướng dẫn, TS – Phan Diệu Hương, bác, chú, anh chị công tác Ban quản lý Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh giúp đỡ tác giả hoàn thành viết này./ GVHD: TS Phan Diệu Hương HV: Nguyễn Phi Qúy Trang 109 Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho Ban quản lý Chương trình UNREDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban quản lý chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh (2014), Báo cáo tài năm 2014, Ban quản lý chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh Ban quản lý chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh (2014), Báo cáo tài năm 2015, Ban quản lý chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II tỉnh Hà Tĩnh Ban quản lý chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II (2015), Sổ tay hướng dẫn thực chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II, Ban quản lý chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II Bộ NN&PTNT (2004), Quyết định số 45/2004/QĐ-BNN ngày 30/9/2004 việc ban hành quy chế quản lý sử dụng nguồn vốn hỗ trợ nước ngành NN&PTNT, Bộ NN&PTNT Bộ Kế hoạch đầu tư (2001), Thông tư 06/2001/TT-BKH ngày 20/9/2001 việc “Hướng dẫn thực quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức” Ban hành kèm theo Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 Chính phủ, Bộ Kế hoạch đầu tư Bộ Tài Chính, (2004), Sổ tay vấn đề dự án hỗ trợ phát triển thức Việt Nam, Bộ Tài Chính Chính Phủ (2001), Nghị định số 17/2001/NĐ-CP Ban hành quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức, ngày 04/5/2001, Chính phủ Chính Phủ (2006), Nghị định số 131/2006/NĐ-CP Ban hành quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức, ngày 09/11/2006, Chính phủ Lương Mạnh Hùng (2007), Nâng cao hiệu quản lý sử dụng vốn ODA Bộ Nông nghiệp Phát triên Nông thôn, Lương Mạnh Hùng 10 Nhóm hỗ trợ quốc tế (2019), Định hướng phát triển sử dụng vốn ODA ngành NN&PTNT giai đoạn 2010 – 2015, Bộ NN&PTNT 11 UBND tỉnh Nghệ An (2015), Báo cáo đánh giá hiệu từ nguồn vốn ODA phát triển NN&NT Nghệ An, UBND tỉnh NGhệ An 12 UBND tỉnh Quảng Bình (2015), Đề án định hướng – giải pháp để thu hút sử dụng hiệu nguồn vốn ODA ngành NN&PTNT tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015 – 2020, UBND tỉnh Quảng Bình 13 World Bank (2013), ODA Nông nghiệp phát triển nông thôn, Ngân hàng giới GVHD: TS Phan Diệu Hương HV: Nguyễn Phi Qúy Trang 110
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho ban quản lý chương trình UN REDD việt nam giai đoạn II tỉnh hà tĩnh , Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho ban quản lý chương trình UN REDD việt nam giai đoạn II tỉnh hà tĩnh , Hoàn thiện công tác quản lý sử dụng vốn cho ban quản lý chương trình UN REDD việt nam giai đoạn II tỉnh hà tĩnh , CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN VÀ VỐN ODA, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN TẠI BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH UN-REDD VIỆT NAM GIAI ĐOẠN II TỈNH HÀ TĨNH, CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH UN-REDD VIỆT NAM GIAI ĐOẠN II TỈNH HÀ TĨNH, KIẾN NGHỊ - KẾT LUẬN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay