Đề cương quản trị sản xuất đại học thái bình

28 180 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:34

Câu 1: Anh (chị) cho biết dự báo là gì? Trình bày và phân tích các loại dự báo định tính? Lấy ví dụ thực tế để minh họa.Câu 2: Anh Nguyễn Văn B có ý định mở một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng tại địa phương. Anh B cân nhắc để lựa chọn 1 trong 2 phương án: xây dựng doanh nghiệp theo quy mô vừa hoặc quy mô nhỏ. Với quy mô vừa, nếu thị trường thuận lợi thì anh B lãi 200 triệu đồngnăm. Ngược lại sẽ bị lỗ 180 triệu đồngnăm. Với quy mô nhỏ, nếu thị trường thuận lợi thì anh B lãi 100 triệu đồngnăm. Ngược lại sẽ bị lỗ 20 triệu đồngnăm.a. Anh chị cho biết quyết định của anh B sẽ như thế nào, nếu anh B là người : Thích mạo hiểm Sợ mạo hiểm Cẩn thận b. Phát triển cây ra quyết định cho trường hợp trên. Biết rằng xác suất cho 2 trạng thái thị trường như sau: Thị trường thuận lợi: 40%; Thị trường không thuận lợi: 60%Câu 3: Anh (chị) cho biết thế nào là định vị doanh nghiệp? Trình bày và phân tích thực chất và vai trò của định vị doanh nghiệp? Lấy ví dụ thực tế để minh họa.Câu 4: Để thiết lập một cơ sở sản xuất kinh doanh ô tô, nhà quản trị xem xét 3 địa điểm bố trí sau:Nếu đặt chi nhánh tại Quảng Ninh, tổng chi phí cố định hàng năm là 10.000 triệu đồng. Chi phí biến đổi tính trên một đơn vị sản phẩm (1 xe ô tô chuẩn) được chế tạo là 410 triệu đồng.Nếu đặt chi nhánh tại Bắc Giang, tổng chi phí cố định hàng năm là 14.000 triệu đồng. Chi phí biến đổi tính trên một đơn vị sản phẩm được chế tạo là 406 triệu đồng. Nếu đặt chi nhánh tại Thanh Hóa, tổng chi phí cố định hàng năm là 6.000 triệu đồng. Chi phí biến đổi tính trên một đơn vị sản phẩm được chế tạo là 420 triệu đồng. Anh (chị) cho biết nên định vị chi nhánh ở đâu, nếu công suất của chi nhánh là: 1.200 xenăm, 850 xenăm, 370 xenăm?Câu 5: Anh (chị) cho biết Dự án là gì? Dự án có những đặc điểm cơ bản gì? Phân tích sự khác nhau giữa quản trị dự án và quản trị kinh doanh? Lấy ví dụ thực tế để minh họa.Câu 6: Trong 6 tháng qua (từ tháng 122014 đến tháng 52015), nhà máy bia X đã tiêu thụ số lượng lớn bia ở thị trường tỉnh Thái Bình. Số liệu được cập nhật hàng tháng như sau: ThángSố bia tiêu thụ thực tế (1.000 lít)ThángSố bia tiêu thụ thực tế (1.000 lít)1220141201522015584612618320154201552015630610640Yêu cầu: Anh (chị) dùng mô hình san bằng số mũ để dự báo số lít bia sẽ tiêu thụ được trong tháng 62016 với hằng số san bằng số mũ lần lượt là á = 0,1 và á = 0,5? Biết rằng, tháng 112014 Ban giám đốc nhà máy bia X dự báo số lít bia tiêu thụ được trong tháng 122014 là 563 nghìn lít. NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN QTSX LỚP 2D Câu 1: Anh (chị) cho biết dự báo gì? Trình bày phân tích loại dự báo định tính? Lấy ví dụ thực tế để minh họa Câu 2: Anh Nguyễn Văn B có ý định mở doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng địa phương Anh B cân nhắc để lựa chọn phương án: xây dựng doanh nghiệp theo quy mô vừa quy mô nhỏ - Với quy mô vừa, thị trường thuận lợi anh B lãi 200 triệu đồng/năm Ngược lại bị lỗ 180 triệu đồng/năm - Với quy mô nhỏ, thị trường thuận lợi anh B lãi 100 triệu đồng/năm Ngược lại bị lỗ 20 triệu đồng/năm a Anh chị cho biết định anh B nào, anh B người : - Thích mạo hiểm - Sợ mạo hiểm - Cẩn thận b Phát triển định cho trường hợp Biết xác suất cho trạng thái thị trường sau: - Thị trường thuận lợi: 40%; - Thị trường không thuận lợi: 60% Câu 3: Anh (chị) cho biết định vị doanh nghiệp? Trình bày phân tích thực chất vai trò định vị doanh nghiệp? Lấy ví dụ thực tế để minh họa Câu 4: Để thiết lập sở sản xuất kinh doanh ô tô, nhà quản trị xem xét địa điểm bố trí sau: Nếu đặt chi nhánh Quảng Ninh, tổng chi phí cố định hàng năm 10.000 triệu đồng Chi phí biến đổi tính đơn vị sản phẩm (1 xe ô tô chuẩn) chế tạo 410 triệu đồng Nếu đặt chi nhánh Bắc Giang, tổng chi phí cố định hàng năm 14.000 triệu đồng Chi phí biến đổi tính đơn vị sản phẩm chế tạo 406 triệu đồng Nếu đặt chi nhánh Thanh Hóa, tổng chi phí cố định hàng năm 6.000 triệu đồng Chi phí biến đổi tính đơn vị sản phẩm chế tạo 420 triệu đồng Anh (chị) cho biết nên định vị chi nhánh đâu, công suất chi nhánh là: 1.200 xe/năm, 850 xe/năm, 370 xe/năm? Câu 5: Anh (chị) cho biết Dự án gì? Dự án có đặc điểm gì? Phân tích khác quản trị dự án quản trị kinh doanh? Lấy ví dụ thực tế để minh họa Câu 6: Trong tháng qua (từ tháng 12/2014 đến tháng 5/2015), nhà máy bia X tiêu thụ số lượng lớn bia thị trường tỉnh Thái Bình Số liệu cập nhật hàng tháng sau: Số bia tiêu thụ Số bia tiêu thụ Tháng thực tế Tháng thực tế (1.000 lít) (1.000 lít) 12/201 584 3/2015 630 612 4/2015 610 1/2015 618 5/2015 640 2/2015 Yêu cầu: Anh (chị) dùng mô hình san số mũ để dự báo số lít bia tiêu thụ tháng 6/2016 với số san số mũ = 0,1 = 0,5? Biết rằng, tháng 11/2014 Ban giám đốc nhà máy bia X dự báo số lít bia tiêu thụ tháng 12/2014 563 nghìn lít Câu 7: Anh (chị) cho biết hoạch đinh tổng hợp? Ttrình bày phân tích thực chất, nhiệm vụ hoạch định tổng hợp? Lấy ví dụ thực tế để minh họa Câu 8: Để thiết lập sở sản xuất kinh doanh ô tô, nhà quản trị xem xét địa điểm bố trí sau: Nếu đặt chi nhánh Hải Dương, tổng chi phí cố định hàng năm 12.000 triệu đồng Chi phí biến đổi tính đơn vị sản phẩm (1 xe ô tô chuẩn) chế tạo 410 triệu đồng Nếu đặt chi nhánh Thanh Hóa, tổng chi phí cố định hàng năm 16.000 triệu đồng Chi phí biến đổi tính đơn vị sản phẩm chế tạo 406 triệu đồng Nếu đặt chi nhánh Lạng Sơn, tổng chi phí cố định hàng năm 8.000 triệu đồng Chi phí biến đổi tính đơn vị sản phẩm chế tạo 420 triệu đồng Anh (chị) cho biết nên định vị chi nhánh đâu, công suất chi nhánh là: 1.200 xe/năm, 600 xe/năm, 300 xe/năm? Câu 9: Anh (chị) cho biết hàng dự trữ? Trình bày vai trò hàng dự trữ chi phí dự trữ Lấy ví dụ thực tế để minh họa Câu 10: Công ty khí X dự định mở phân xưởng sản xuất máy bơm nước Theo điều tra nghiên cứu thị trường, công ty thấy có khả năng: Thị trường thuận lợi, thị trường thuận lợi thị trường không thuận lợi Sau dự tính hiệu phương án xây dựng: Công suất Tình trạng thị trường (USD) phương Rất Không án Thuận lợi thuận lợi thuận lợi (chiếc/năm) 100.000 + 60.000 + 30.000 - 20.000 300.000 + 90.000 + 40.000 - 30.000 500.000 +110.000 + 45.000 - 40.000 a Phát triển bảng phân tích để định công suất huy động phù hợp với: - Người chủ có tính mạo hiểm cao; - Người chủ sợ mạo hiểm; - Người chủ muốn trung hoà tính mạo hiểm cao tính chắn cao b Phát triển định cho trường hợp Biết xác suất cho trạng thái thị trường: Thị trường thuận lợi: 20%; thị trường thuận lợi: 30%; thị trường không thuận lợi: 50% Câu 11: Anh (chị) trình bày, phân tích cần thiết nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn trình sản xuất? Phân tích loại trình sản xuất mà doanh nghiệp thường áp dụng vào khả liên tục sản xuất sản phẩm trình? Lấy ví dụ thực tế để minh họa Câu 12: Anh Nguyễn Văn B có ý định mở doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng địa phương Anh B cân nhắc để lựa chọn phương án: xây dựng doanh nghiệp theo quy mô vừa quy mô nhỏ - Với quy mô vừa, thị trường thuận lợi anh B lãi 320 triệu đồng/năm Ngược lại bị lỗ 280 triệu đồng/năm - Với quy mô nhỏ, thị trường thuận lợi anh B lãi 115 triệu đồng/năm Ngược lại bị lỗ 70 triệu đồng/năm a Anh chị cho biết định anh B nào, anh B người : - Thích mạo hiểm - Sợ mạo hiểm - Cẩn thận b Phát triển định cho trường hợp Biết xác suất cho trạng thái thị trường sau: - Thị trường thuận lợi: 40%; - Thị trường không thuận lợi: 60% Câu 13: Anh (chị) cho biết: có chiến lược hoạch định tổng hợp? Hãy phân tích hiến lược để tìm ưu nhược điểm chúng? Lấy ví dụ thực tế để minh họa Câu 14: Anh Nguyễn Văn B có ý định mở doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng địa phương Anh B cân nhắc để lựa chọn phương án: xây dựng doanh nghiệp theo quy mô vừa quy mô nhỏ - Với quy mô vừa, thị trường thuận lợi anh B lãi 320 triệu đồng/năm Ngược lại bị lỗ 270 triệu đồng/năm - Với quy mô nhỏ, thị trường thuận lợi anh B lãi 130 triệu đồng/năm Ngược lại bị lỗ 75 triệu đồng/năm a Anh chị cho biết định anh B nào, anh B người : - Thích mạo hiểm - Sợ mạo hiểm - Cẩn thận b Phát triển định cho trường hợp Biết xác suất cho trạng thái thị trường sau: - Thị trường thuận lợi: 35%; - Thị trường không thuận lợi: 65% Câu 15: Anh (chị) trình bày, phân tích bước phương pháp biểu đồ phân tích chiến lược? Lấy ví dụ thực tế để minh họa Câu 16: Để thiết lập sở sản xuất kinh doanh ô tô, nhà quản trị xem xét địa điểm bố trí sau: Nếu đặt chi nhánh Hưng Yên, tổng chi phí cố định hàng năm 19.000 triệu đồng Chi phí biến đổi tính đơn vị sản phẩm (1 xe ô tô chuẩn) chế tạo 410 triệu đồng Nếu đặt chi nhánh Bắc Giang, tổng chi phí cố định hàng năm 15.000 triệu đồng Chi phí biến đổi tính đơn vị sản phẩm chế tạo 426 triệu đồng Nếu đặt chi nhánh Ninh Bình, tổng chi phí cố định hàng năm 13.000 triệu đồng Chi phí biến đổi tính đơn vị sản phẩm chế tạo 436 triệu đồng Anh (chị) cho biết nên định vị chi nhánh đâu, công suất chi nhánh là: 180 xe/năm, 240 xe/năm, 280 xe/năm? Câu 17 Anh (chị) trình bày, phân tích thực chất đặc điểm điều độ sản xuất? Lấy ví dụ thực tế để minh họa Câu 18: Để thiết lập sở sản xuất kinh doanh ô tô, nhà quản trị xem xét địa điểm bố trí sau: Nếu đặt chi nhánh Hải Dương, tổng chi phí cố định hàng năm 12.000 triệu đồng Chi phí biến đổi tính đơn vị sản phẩm (1 xe ô tô chuẩn) chế tạo 410 triệu đồng Nếu đặt chi nhánh Thanh Hóa, tổng chi phí cố định hàng năm 16.000 triệu đồng Chi phí biến đổi tính đơn vị sản phẩm chế tạo 406 triệu đồng Nếu đặt chi nhánh Lạng Sơn, tổng chi phí cố định hàng năm 8.000 triệu đồng Chi phí biến đổi tính đơn vị sản phẩm chế tạo 420 triệu đồng Anh (chị) cho biết nên định vị chi nhánh đâu, công suất chi nhánh là: 350 xe/năm, 700 xe/năm, 1.150 xe/năm? Câu 19: Anh (chị) trình bày phương pháp tính phương pháp Johnson phương pháp Hungaty? Lấy ví dụ thực tế để minh họa Câu 20: Trong tháng qua (từ tháng 12/2014 đến tháng 5/2015), nhà máy bia X tiêu thụ số lượng lớn bia thị trường tỉnh Thái Bình Số liệu cập nhật hàng tháng sau: Số bia tiêu thụ Số bia tiêu thụ Tháng thực tế Tháng thực tế (1.000 lít) (1.000 lít) 12/201 800 3/2015 820 830 4/2015 840 1/2015 870 5/2015 870 2/2015 Yêu cầu: Anh (chị) dùng mô hình san số mũ để dự báo số lít bia tiêu thụ tháng 6/2016 với số san số mũ = 0,1 = 0,5? Biết rằng, tháng 11/2014 Ban giám đốc nhà máy bia X dự báo số lít bia tiêu thụ tháng 12/2014 750 nghìn lít Câu 21: Thế kỹ thuật phân tích ABC phân loại hàng dự trữ? Trình bày vai trò, kỹ thuật, tác dụng kỹ thuật phân tích ABC? Phân tích nguyên nhân chậm trễ trình cung ứng biện pháp giảm hàng dự trữ giai đoạn? Lấy ví dụ thực tế để minh họa Câu 22: Trong tháng qua (từ tháng 12/2014 đến tháng 5/2015), nhà máy bia X tiêu thụ số lượng lớn bia thị trường tỉnh Thái Bình Số liệu cập nhật hàng tháng sau: Số bia tiêu thụ Số bia tiêu thụ Tháng thực tế Tháng thực tế (1.000 lít) (1.000 lít) 12/201 670 3/2015 750 690 4/2015 780 1/2015 700 5/2015 770 2/2015 Yêu cầu: Anh (chị) dùng mô hình san số mũ để dự báo số lít bia tiêu thụ tháng 6/2016 với số san số mũ = 0,1 = 0,5? Biết rằng, tháng 11/2014 Ban giám đốc nhà máy bia X dự báo số lít bia tiêu thụ tháng 12/2014 650 nghìn lít Câu 23: Trong đơn vị sản xuất Phú Lợi có công nhân: Thắng, Hòa, Phúc, Thọ thực công việc: vào in, in, cắt xén, hoàn tất cho 1000 sản phẩm Nhưng thời gian hao phí cho loại công việc họ khác nhau, thời gian hao phí cho người việc thể theo bảng sau: (Đơn vị tính: Phút) Công việc Vào In Cắt xén Hoàn tất in Công nhân Thắng 30 80 120 60 Hòa 120 100 40 80 Phúc 80 110 30 120 Thọ 40 35 20 30 Hãy chọn phương án phân công tối ưu cho nhân công cho thời gian hoàn thành công việc ngắn nhất? Nếu lý anh Hòa không thực công việc cắt xén phân công ban đầu có thay đổi không? Câu 24: Nhu cầu điện thoại di động SAMSUNG công ty Thế giới di động tháng cuối năm 2015 dự báo sau: Tháng 10 11 12 Nhu cầu SP 2.400 1.200 2.000 1.800 2.800 3.200 (chiếc) Nếu tồn kho công ty vào ngày 30/6/2015 Công ty dự định bố trí lắp ráp với lượng sản phẩm ổn định tháng cuối năm với mức 2.050 SP/tháng Vậy đến cuối tháng 12 công ty có tiêu thụ hết sản phẩm không? Tháng tháng có lượng tồn kho lớn nhất? Nếu lắp ráp sản phẩm lao động quy hành chi phí 800.000 đồng chi phí quản lý dự trữ đơn vị sản phẩm 40.000 đồng Thiệt hại thiếu đơn vị dự trữ 100.000 đồng Tổng chi phí công ty tháng cuối năm 2015 theo phương án lắp ráp trình bày phần trên? Nếu công ty dự định bố trí lắp ráp ổn định mức 2.100 SP/tháng theo chiến lược thay đổi mức dự trữ, tổng chi phí công ty tháng cuối năm 2015 bao nhiêu? Nếu công ty dự định bố trí lắp ráp với lượng sản phẩm ổn định tháng cuối năm với mức 2.150 SP/tháng theo chiến lược thay đổi mức dự trữ, xác định tổng chi phí Anh (chị) chọn chiến lược hoạch định chiến lược hoạch định nêu trên? Câu 25: Một công ty nhận sơn nhà cho hộ gia đình theo hợp đồng, biết thời gian gia công thời gian hoàn thành hợp đồng cho bảng sau: Chỉ Giá trị hợp Thời gian Thời gian tiêu đồng gia công hoàn thành (1.000.000 (ngày) (ngày) Chủ hộ đồng) A1 12 35 A2 8 30 A3 18 38 A4 10 22 45 10 Do điều kiện kinh tế đơn vị có hạn, bên chủ đầu tư muốn hoàn thành sớm với chi phí tăng họ khó có Theo anh (chị) họ nên đề nghị công ty làm nhanh thời gian so với phương án chậm để hợp đồng hoàn thành sớm thời hạn nhiều (nhằm thu hồi vốn) chi phí bỏ thấp nhất? Câu 29: Một công ty nhận sơn nhà cho hộ gia đình theo hợp đồng, biết thời gian gia công thời gian hoàn thành hợp đồng cho bảng sau: Chỉ Giá trị hợp Thời gian Thời gian tiêu đồng gia công hoàn thành (1.000.000 (ngày) (ngày) Chủ hộ đồng) A 10 60 B 14 35 C 38 D 24 50 E 18 28 G 28 34 Anh (chị) hãy: 1.Tính tiêu lựa chọn phương án điều độ hiệu theo nguyên tắc sau: - Điều độ theo nguyên tắc đến trước làm trước - Điều độ theo nguyên tắc tính theo thời gian gia công ngắn - Điều độ theo nguyên tắc thời hạn hoàn thành sớm Xác định tổng chi phí cho phương án lựa chọn hiệu cho ngày lao động 14 Câu 30: Để xây dựng nhà khu đô thị mới, công ty TNHH Hòa Bình nhận thầu dự án bao gồm công việc khác nhau, với thời gian trình tự xếp công việc chi phí cho bảng: Phương án bình Phương án nhanh thường Công việc Thời Chi phí Thời Chi phí trình tự làm gian (1.000.0 gian (1.000.0 (tháng) 00đ) (tháng) 00đ) A1 làm 200 380 A2 làm 140 180 A3 làm 104 140 A4 làm sau A1 112 152 A5 làm sau A2, 10 32 104 A3 80 104 A6 làm sau A2, 48 108 A3 60 100 A7 làm sau A4 A5 A8 làm sau A3 Anh (chị) giúp công ty TNHH Hòa Bình phân tích để tìm phương án cho đảm bảo thời gian phương án nhanh mà chi phí lại tiết kiệm nhiều? Do điều kiện kinh tế đơn vị có hạn, bên chủ đầu tư muốn hoàn thành sớm với chi phí họ khó có Theo anh (chị) họ nên đề nghị công ty TNHH Hòa Bình làm nhanh thời gian so với phương án chậm để hợp đồng hoàn thành sớm thời hạn 15 nhiều (nhằm mau chóng đưa Dự án vào sử dụng) chi phí bỏ lại thấp nhất? Câu 31: Nhu cầu máy vi tính SAMSUNG công ty FPT tháng cuối năm 2015 dự báo sau: Tháng 10 11 12 Nhu cầu SP 2.200 1.600 2.000 2.400 2.300 2.100 (chiếc) Nếu tồn kho công ty vào ngày 30/6/2015 Công ty dự định bố trí lắp ráp với lượng sản phẩm ổn định tháng cuối năm với mức 2.080 SP/tháng Vậy đến cuối tháng 12 công ty có tiêu thụ hết sản phẩm không? Nếu lắp ráp sản phẩm lao động quy hành chi phí 600.000 đồng chi phí quản lý dự trữ đơn vị sản phẩm 30.000 đồng/ SP/tháng Thiệt hại thiếu đơn vị dự trữ 100.000 đồng Tổng chi phí công ty tháng cuối năm 2015 theo phương án lắp ráp trình bày phần trên? Câu 32: Tại Công ty Sao Mai có tài liệu nhu cầu người tiêu dùng việc sử dụng sản phẩm công ty tháng cuối năm 2015 sau: Tháng 10 11 12 Số 700 1.100 1.300 1.500 900 1.700 lượng(sp ) Số liệu loại chi phí: 16 ST Loại chi phí Số tiền (1.000đ) T Chi phí lưu giữ 20 /sp/ tháng Tiền lương cho lao động 15 /giờ/công quy nhân Tiền lương làm thêm cho lao 20 /giờ/công động quy nhân Chi phí sử dụng lao động thuê 30 /giờ/công theo hợp đồng nhân Chi phí cho việc sa thải 1.200 /công công nhân nhân Chi phí đào tạo thêm công 1000 /công nhân nhân Các số liệu khác: - Thời gian trung bình để sản xuất sản phẩm là: 1,6 giờ; - Dự trữ đầu kỳ: 0; - Số lao động quy có là: 10 công nhân; - Số ngày lao động bình quân tháng: 24 ngày, thời gian làm thêm công nhân không giờ/ngày Yêu cầu: Nên sử dụng kế hoạch tổng hợp để hoàn thành kế hoạch với nguồn nhân lực có mà đảm bảo tổng chi phí nhân lực lưu giữ công ty nhỏ nhất? Câu 33: Trong tổ sản xuất công ty Hợp Thành có công nhân: Thủy,Thành, Nam, Dũng thực công việc: vào in, in, cắt xén, hoàn tất Tất công nhân 17 làm công việc trên, nhiên thời gian hao phí cho loại công việc khác nhau, theo bảng sau: (Đơn vị tính: Phút) Công việc Vào in In Cắt xén Hoàn tất Công nhân 30 80 50 60 Thủy 60 100 40 80 Thành 80 70 30 70 Nam 40 35 20 30 Dũng Hãy chọn phương án phân công tối ưu cho nhân công cho thời gian hoàn thành công việc ngắn nhất? Nếu lý anh Thành không thực công việc Cắt xộn phân công ban đầu có thay đổi không? Câu 34: Tại Công ty Hoàn Cầu có tài liệu nhu cầu người tiêu dùng việc sử dụng sản phẩm công ty tháng cuối năm 2015 sau: Tháng 10 11 12 Số 900 1.300 1.500 1.700 1100 1.900 lượng(sp ) Số liệu loại chi phí: ST Loại chi phí Số tiền (1.000đ) T Chi phí lưu giữ 30 /sp/ tháng Tiền lương cho lao động 15 /giờ/công quy nhân 18 Tiền lương làm thêm cho lao 20 /giờ/công động quy nhân Chi phí sử dụng lao động thuê 30 /giờ/công theo hợp đồng nhân Chi phí cho việc sa thải 2.000 /công công nhân nhân Chi phí đào tạo thêm công 1.500 /công nhân nhân Các số liệu khác: - Thời gian trung bình để sản xuất sản phẩm là: 1,6 giờ; - Dự trữ đầu kỳ: 0; - Số lao động quy có là: 10 công nhân; - Số ngày lao động bình quân tháng: 24 ngày, thời gian làm thêm công nhân không giờ/ngày Yêu cầu: Nên sử dụng kế hoạch tổng hợp để hoàn thành kế hoạch với nguồn nhân lực có mà đảm bảo tổng chi phí nhân lực lưu giữ công ty nhỏ nhất? Câu 35: Một công ty nhận làm cụng cho hộ gia đình theo hợp đồng, biết thời gian gia công thời gian hoàn thành hợp đồng cho bảng sau: Chỉ Giá trị hợp Thời gian Thời gian tiêu đồng gia công hoàn thành (1.000.000 (ngày) (ngày) Chủ hộ đồng) A1 10 16 35 19 A2 12 12 30 A3 22 38 A4 14 24 45 A5 11 29 40 A6 34 50 Anh (chị) hóy: 1.Tính tiêu lựa chọn phương án điều độ hiệu theo nguyên tắc sau: - Điều độ theo nguyên tắc đến trước làm trước - Điều độ theo nguyên tắc tính theo thời gian gia công ngắn - Điều độ theo nguyên tắc thời hạn hoàn thành sớm Xác định tổng chi phí cho phương án lựa chọn hiệu cho ngày lao động Câu 36: Để xây dựng nhà khu đô thị mới, công ty TNHH Xuõn Mai nhận thầu dự án bao gồm công việc khác nhau, với thời gian trình tự xếp công việc chi phí cho bảng: Phương án bình Phương án nhanh thường Công việc Thời Chi phí Thời Chi phí trình tự làm gian (1.000.0 gian (1.000.0 (tháng) 00đ) (tháng) 00đ) A1 làm 200 380 A2 làm 140 180 A3 làm sau A1 104 140 A4 làm sau A2 112 152 A5 làm sau A2 10 32 104 A6 làm sau A4 80 104 20 A7 làm sau A3 A8 làm sau A5 48 60 108 100 Anh (chị) giúp công ty TNHH Xuõn Mai phân tích để tìm phương án cho đảm bảo thời gian phương án nhanh mà chi phí lại tiết kiệm nhiều? Do điều kiện kinh tế đơn vị có hạn, bên chủ đầu tư muốn hoàn thành sớm với chi phí họ khó có Theo anh (chị) họ nên đề nghị công ty TNHH Xuõn Mai làm nhanh thời gian so với phương án chậm để hợp đồng hoàn thành sớm thời hạn nhiều (nhằm mau chóng đưa Dự án vào sử dụng) chi phí bỏ lại thấp nhất? Câu 37: Một công ty nhận hoàn thiện cỏc khuụn viờn cho hộ gia đình theo hợp đồng, biết thời gian gia công thời gian hoàn thành hợp đồng cho bảng sau: Chỉ Giá trị hợp Thời gian Thời gian tiêu đồng gia công hoàn thành (1.000.000 (ngày) (ngày) Chủ hộ đồng) A 14 20 60 B 12 28 35 C 14 38 D 18 28 50 E 10 36 28 G 16 56 34 21 Anh (chị) hãy: 1.Tính tiêu lựa chọn phương án điều độ hiệu theo nguyên tắc sau: - Điều độ theo nguyên tắc đến trước làm trước - Điều độ theo nguyên tắc tính theo thời gian gia công ngắn - Điều độ theo nguyên tắc thời hạn hoàn thành sớm Xác định tổng chi phí cho phương án lựa chọn hiệu cho ngày lao động Câu 38: Nhu cầu TI Vi SAMSUNG công ty Phương Nam tháng cuối năm 2015 dự báo sau: Tháng 10 11 12 Nhu cầu SP 2.200 1.000 1.800 1.600 2.600 3.000 (chiếc) Nếu tồn kho công ty vào ngày 30/6/2015 Công ty dự định bố trí lắp ráp với lượng sản phẩm ổn định tháng cuối năm với mức 1.850 SP/tháng Vậy đến cuối tháng 12 công ty có tiêu thụ hết sản phẩm không? Tháng tháng có lượng tồn kho lớn nhất? Nếu lắp ráp sản phẩm lao động quy hành chi phí 800.000 đồng chi phí quản lý dự trữ đơn vị sản phẩm 40.000 đồng Thiệt hại thiếu đơn vị dự trữ 100.000 đồng Tổng chi phí công ty tháng cuối năm 2015 theo phương án lắp ráp trình bày phần trên? 22 Nếu công ty dự định bố trí lắp ráp ổn định mức 1.900 SP/tháng theo chiến lược thay đổi mức dự trữ, tổng chi phí công ty tháng cuối năm 2015 bao nhiêu? Nếu công ty dự định bố trí lắp ráp với lượng sản phẩm ổn định tháng cuối năm với mức 1.950 SP/tháng theo chiến lược thay đổi mức dự trữ, xác định tổng chi phí Anh (chị) chọn chiến lược hoạch định chiến lược hoạch định nêu trên? Câu 39: Nhu cầu máy vi tính SAMSUNG công ty Tuấn Phong tháng cuối năm 2015 dự báo sau: Tháng 10 11 12 Nhu cầu SP 2.200 1.600 2.000 2.400 2.300 2.100 (chiếc) Nếu tồn kho công ty vào ngày 30/6/2015 Công ty dự định bố trí lắp ráp với lượng sản phẩm ổn định tháng cuối năm với mức 2.080 SP/tháng Vậy đến cuối tháng 12 công ty có tiêu thụ hết sản phẩm không? Nếu lắp ráp sản phẩm lao động quy hành chi phí 400.000 đồng chi phí quản lý dự trữ đơn vị sản phẩm 20.000 đồng/ SP/tháng Thiệt hại thiếu đơn vị dự trữ 80.000 đồng Tổng chi phí công ty tháng cuối năm 2015 theo phương án lắp ráp trình bày phần trên? 23 Câu 40: Tại Công ty TNHH Sơn Nam có tài liệu nhu cầu người tiêu dùng việc sử dụng sản phẩm công ty tháng cuối năm 2015 sau: Tháng 10 11 12 Số lượng 2.000 2.800 3.200 3.600 2.400 4.00 (sp) Số liệu loại chi phí: ST Loại chi phí Số tiền (1.000đ) T Chi phí lưu giữ 40 /sp/ tháng Tiền lương cho lao động 30 /giờ/công quy nhân Tiền lương làm thêm cho 40 /giờ/công lao động quy nhân Chi phí sử dụng lao động thuê 60 /giờ/công theo hợp đồng nhân Chi phí cho việc sa thải 3.000 /công công nhân nhân Chi phí đào tạo thêm công 2.000 /công nhân nhân Các số liệu khác: - Thời gian trung bình để sản xuất sản phẩm là: 1,6 - Số lao động quy có là: 20 công nhân - Số ngày lao động bình quân tháng: 26 ngày - Dự trữ đầu kỳ: (Theo Luật Lao động, làm thêm người lao động không ngày) Yêu cầu: Nên sử dụng kế hoạch tổng hợp để công ty hoàn thành kế hoạch với nguồn nhân lực có 24 mà đảm bảo tổng chi phí nhân lực lưu giữ công ty nhỏ nhất? Câu 41: Trong đơn vị sản xuất Phú Lợi có công nhân: Thắng, Hòa, Phúc, Thọ thực công việc: vào in, in, cắt xén, hoàn tất cho 1000 sản phẩm Nhưng thời gian hao phí cho loại công việc họ khác nhau, thời gian hao phí cho người việc thể theo bảng sau: (Đơn vị tính: Phút) Công việc Vào In Cắt xén Hoàn tất in Công nhân Thắng 30 80 120 60 Hòa 120 100 40 80 Phúc 80 110 30 120 Thọ 40 35 20 30 Hãy chọn phương án phân công tối ưu cho nhân công cho thời gian hoàn thành công việc ngắn nhất? Nếu lý anh Hòa không thực công việc cắt xén phân công ban đầu có thay đổi không? Câu 42: Để xây dựng nhà khu đô thị mới, công ty TNHH Phương Bắc nhận thầu dự án bao gồm công việc khác nhau, với thời gian trình tự xếp công việc chi phí cho bảng: 25 Công việc trình tự làm Phương án bình Phương án nhanh thường Chi phí Chi phí Thời gian Thời gian (1.000.00 (1.000.00 (tháng) (tháng) 0đ) 0đ) 11 180 360 100 130 80 140 11 70 110 13 40 100 10 60 120 48 98 80 110 A1 làm A2 làm A3 làm A4 làm sau A1 A5 làm sau A2, A3 A6 làm sau A2, A3 A7 làm sau A4 A5 A8 làm sau A3 Trên sở kiến thức kinh tế học, anh (chị) giúp công ty TNHH Phương Bắc tìm phương án cho đảm bảo thời gian phương án nhanh mà chi phí lại tiết kiệm nhiều? Do điều kiện kinh tế đơn vị có hạn, bên chủ đầu tư muốn hoàn thành sớm với chi phí tăng họ khó có Theo anh (chị) họ nên đề nghị công ty làm nhanh thời gian so với phương án chậm để hợp đồng hoàn thành sớm thời hạn nhiều (nhằm thu hồi vốn) chi phí bỏ thấp nhất? 26 Câu 43: Nhu cầu máy vi tính SAMSUNG công ty Tuấn Phong tháng cuối năm 2015 dự báo sau: Tháng 10 11 12 Nhu cầu SP 2.200 1.600 2.000 2.400 2.300 2.100 (chiếc) Nếu tồn kho công ty vào ngày 30/6/2015 Công ty dự định bố trí lắp ráp với lượng sản phẩm ổn định tháng cuối năm với mức 2.080 SP/tháng Vậy đến cuối tháng 12 công ty có tiêu thụ hết sản phẩm không? Nếu lắp ráp sản phẩm lao động quy hành chi phí 400.000 đồng chi phí quản lý dự trữ đơn vị sản phẩm 20.000 đồng/ SP/tháng Thiệt hại thiếu đơn vị dự trữ 80.000 đồng Tổng chi phí công ty tháng cuối năm 2015 theo phương án lắp ráp trình bày phần trên? Câu 44: Tại Công ty Sao Mai có tài liệu nhu cầu người tiêu dùng việc sử dụng sản phẩm công ty tháng cuối năm 2015 sau: Tháng 10 11 12 Số 700 1.100 1.300 1.500 900 1.700 lượng(sp ) Số liệu loại chi phí: ST Loại chi phí Số tiền (1.000đ) T Chi phí lưu giữ 20 /sp/ tháng Tiền lương cho lao động 15 /giờ/công 27 quy nhân Tiền lương làm thêm cho lao 20 /giờ/công động quy nhân Chi phí sử dụng lao động thuê 30 /giờ/công theo hợp đồng nhân Chi phí cho việc sa thải 1.200 /công công nhân nhân Chi phí đào tạo thêm công 1000 /công nhân nhân Các số liệu khác: - Thời gian trung bình để sản xuất sản phẩm là: 1,6 giờ; - Dự trữ đầu kỳ: 0; - Số lao động quy có là: 10 công nhân; - Số ngày lao động bình quân tháng: 24 ngày, thời gian làm thêm công nhân không giờ/ngày Yêu cầu: Nên sử dụng kế hoạch tổng hợp để hoàn thành kế hoạch với nguồn nhân lực có mà đảm bảo tổng chi phí nhân lực lưu giữ công ty nhỏ nhất? 28 [...]... phí cho việc sa thải một 1.500 /công công nhân nhân 6 Chi phí đào tạo thêm một công 1.000 /công nhân nhân 11 Các số liệu khác: - Thời gian trung bình để sản xuất ra một sản phẩm là: 1,6 giờ - Số lao động chính quy hiện có là: 10 công nhân - Số ngày lao động bình quân một tháng: 26 ngày - Dự trữ đầu kỳ: 0 (Theo Luật Lao động, giờ làm thêm của người lao động không quá 4 giờ trong 1 ngày) Yêu cầu: Nên... công ty vào ngày 30/6/2015 là 0 Công ty dự định bố trí lắp ráp với lượng sản phẩm ổn định trong 6 tháng cuối năm với mức 2.080 SP/tháng Vậy đến cuối tháng 12 công ty có tiêu thụ hết sản phẩm không? 2 Nếu lắp ráp một sản phẩm bằng lao động chính quy trong giờ hành chính thì chi phí là 600.000 đồng và chi phí quản lý dự trữ một đơn vị sản phẩm là 30.000 đồng/ SP/tháng Thiệt hại do thiếu một đơn vị dự trữ... việc sa thải một 1.200 /công công nhân nhân 6 Chi phí đào tạo thêm một công 1000 /công nhân nhân Các số liệu khác: - Thời gian trung bình để sản xuất ra một sản phẩm là: 1,6 giờ; - Dự trữ đầu kỳ: 0; - Số lao động chính quy hiện có là: 10 công nhân; - Số ngày lao động bình quân một tháng: 24 ngày, thời gian làm thêm của 1 công nhân không quá 4 giờ/ngày Yêu cầu: Nên sử dụng kế hoạch tổng hợp nào để có... việc sa thải một 2.000 /công công nhân nhân 6 Chi phí đào tạo thêm một công 1.500 /công nhân nhân Các số liệu khác: - Thời gian trung bình để sản xuất ra một sản phẩm là: 1,6 giờ; - Dự trữ đầu kỳ: 0; - Số lao động chính quy hiện có là: 10 công nhân; - Số ngày lao động bình quân một tháng: 24 ngày, thời gian làm thêm của 1 công nhân không quá 4 giờ/ngày Yêu cầu: Nên sử dụng kế hoạch tổng hợp nào để có... là 0 Công ty dự định bố trí lắp ráp với lượng sản phẩm ổn định trong 6 tháng cuối năm với mức 1.850 SP/tháng Vậy đến cuối tháng 12 công ty có tiêu thụ hết sản phẩm không? Tháng nào là tháng có lượng tồn kho lớn nhất? 2 Nếu lắp ráp một sản phẩm bằng lao động chính quy trong giờ hành chính thì chi phí là 800.000 đồng và chi phí quản lý dự trữ một đơn vị sản phẩm là 40.000 đồng Thiệt hại do thiếu một... công ty vào ngày 30/6/2015 là 0 Công ty dự định bố trí lắp ráp với lượng sản phẩm ổn định trong 6 tháng cuối năm với mức 2.080 SP/tháng Vậy đến cuối tháng 12 công ty có tiêu thụ hết sản phẩm không? 2 Nếu lắp ráp một sản phẩm bằng lao động chính quy trong giờ hành chính thì chi phí là 400.000 đồng và chi phí quản lý dự trữ một đơn vị sản phẩm là 20.000 đồng/ SP/tháng Thiệt hại do thiếu một đơn vị dự trữ... Chi phí cho việc sa thải một 3.000 /công công nhân nhân 6 Chi phí đào tạo thêm một công 2.000 /công nhân nhân Các số liệu khác: - Thời gian trung bình để sản xuất ra một sản phẩm là: 1,6 giờ - Số lao động chính quy hiện có là: 20 công nhân - Số ngày lao động bình quân một tháng: 26 ngày - Dự trữ đầu kỳ: 0 (Theo Luật Lao động, giờ làm thêm của người lao động không quá 4 giờ trong 1 ngày) Yêu cầu: Nên... công ty vào ngày 30/6/2015 là 0 Công ty dự định bố trí lắp ráp với lượng sản phẩm ổn định trong 6 tháng cuối năm với mức 2.080 SP/tháng Vậy đến cuối tháng 12 công ty có tiêu thụ hết sản phẩm không? 2 Nếu lắp ráp một sản phẩm bằng lao động chính quy trong giờ hành chính thì chi phí là 400.000 đồng và chi phí quản lý dự trữ một đơn vị sản phẩm là 20.000 đồng/ SP/tháng Thiệt hại do thiếu một đơn vị dự trữ... việc sa thải một 1.200 /công công nhân nhân 6 Chi phí đào tạo thêm một công 1000 /công nhân nhân Các số liệu khác: - Thời gian trung bình để sản xuất ra một sản phẩm là: 1,6 giờ; - Dự trữ đầu kỳ: 0; - Số lao động chính quy hiện có là: 10 công nhân; - Số ngày lao động bình quân một tháng: 24 ngày, thời gian làm thêm của 1 công nhân không quá 4 giờ/ngày Yêu cầu: Nên sử dụng kế hoạch tổng hợp nào để có... kế hoạch với nguồn nhân lực hiện có 24 mà vẫn đảm bảo tổng chi phí về nhân lực và lưu giữ của công ty là nhỏ nhất? Câu 41: Trong đơn vị sản xuất Phú Lợi có 4 công nhân: Thắng, Hòa, Phúc, Thọ đều thực hiện được các công việc: vào bản in, in, cắt xén, hoàn tất cho 1000 sản phẩm Nhưng thời gian hao phí cho từng loại công việc của họ là khác nhau, thời gian hao phí cho từng người và việc được thể hiện theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương quản trị sản xuất đại học thái bình, Đề cương quản trị sản xuất đại học thái bình, Đề cương quản trị sản xuất đại học thái bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay