CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN NGUYÊN MÔNG

21 161 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:21

Th tưngy thỏng 12 nm 2009 Lch s Kiểmưtraưbàiưcũ: Câuưhỏi:ưViệcưđắpưđêưcủaưNhàưTrầnưđemưlạiưkếtưquảưgì? Trảưlời:ưPhòngưchốngưđượcưlũưlụt.ưNhờưđóưkinhưtếưnôngưnghiệp ưphátưtriển,ưđờiưsốngưnhânưdânưấmưno Các bô lão hi ngh Diên Hng Th tưngy thỏng 12 nm 2009 Lch s Cuc khỏng chin chng quõn xõm lc Mụng - Nguyờn Họcưsinhưđọcưbàiưtrongư SGKđoạnư: TừưđầuưđếnưSátưThátư Nêuưnhữngưsựưkiệnưchứngưtỏưtinhưthầnưquyếtưtâmưkhángưchiếnư chốngưquânưMôngưưNguyênưcủaưquânưdânưnhàưTrầnư? + Trn Th khng khỏi tr li: u thn cha ri xung t xin b h ng lo. + in Diờn Hng ó vang lờn ting hụ ng ca cỏc bụ lóo: ỏnh! + Trn Hng o vit bi Hch tng s ú cú cõu: Du cho trm thõn ny phi ngũai ni c,nghỡn xỏc ny gúi da nga, ta cng cam lũng + Cỏc chin s t thớch vo cỏnh tay hai ch : Sỏt Thỏt Th tưngy thỏng 12 nm 2009 Lch s Cuc khỏng chin chng quõn xõm lc Mụng Nguyờn Họcưsinhưđọcưbàiư trongưSGKđoạnư: Cảưbaưlầnưđếnưhếtưư Th tưngy thỏng 12 nm 2009 Lch s Cuc khỏng chin chng quõn xõm lc Mụng Nguyờn Họcưsinhưđọcưbàiư trongưSGKđoạnư: Cảưbaưlầnưđếnưhếtưư Cựng tham gia trũ chi: Ai nhanh Ai ỳng? Câuưhỏiư:1- Nh Trn ó i phú vi gic nh th no chỳng mnh v chỳng yu? a.Khiưgicưmnhư,vuaưtôiưnhưTrnưchưngưrútưluiư ưboưtonưlcưlng b.Khiưgicưyu,vuaưtôiưnhưTrnưtnưcôngưquytưlitưbucư chúngưphiưrútưkhiưncưta c.ưaư,ưbưuưsai ưaư,ưbư uưuư úngư d.ưaư,ưbư úngư Câuưhỏiư2/ Vic c ba ln vua tụi nh Trn u rỳt Thng Long gõy cho ch khú khn gỡ? a Lm cho ch vo Thng Long khụng thy mt búng ngi, khụng thy mt chỳt lng n, ch thờm mt mi v khỏt b.Quõn ch hao tn , ú ta li bo ton lc lng c a ỳng , b Sai d C a , b u ỳng Câuưhỏiư2/ Vic c ba ln vua tụi nh Trn u rỳt Thng Long gõy cho ch khú khn gỡ? a Lm cho ch vo Thng Long khụng thy mt búng ngi, khụng thy mt chỳt lng n, ch thờm mt mi v khỏt b.Quõn ch hao tn , ú ta li bo ton lc lng c a ỳng , b Sai d C a , b u ỳng Th tư,ưngày9ưthángư12ưnmư2009 Lch s Cuc khỏng chin chng quõn xâm lc Mông Nguyên -Khi giặc Mông Nguyên vào Thăng Long ,vua nhà Trần dùng kế để đánh giặc kết ? - Thc hin ch trng Vn khụng ,nh trng.Li dng th mnh ca gic, quõn dõn nh Trn rỳt lui bo tũan lc lng - i gic yu, quõn ta tn cụng quyt lit buc chỳng phi rỳt lui b cừi nc ta CcưgưcưcmưưsôngưBchưng(ưtrngưbyưưvinưboưtngưlchưs)ư Nội dung học : Quân Mông Nguyên sang xâm lợc nớc ta ba lần Cả ba lần ,vua tôi,quân dân nhà Trần đồng lòng ,mu trí đánh thắng quân xâm lợc Nội dung học : Quân Mông Nguyên sang xâm lợc nớc ta ba lần Cả ba lần ,vua tôi,quân dân nhà Trần đồng lòng ,mu trí đánh thắng quân xâm lợc Em bit v anh hựng tớ hon ny l khụng? Trn Quc Ton sinh nm inh Móo 1267 ,mt nm t Du 1285 ễng sinh v ln lờn khụng khớ c nc nỏo nc chun b khỏng chin chng quõn Nguyờn xõm lc ln TRN QUC TON Gii thay!Trn Quc Ton ! Tui tr d can m Dc bng bỏo hong õn, C gan bỡnh quc nn C bay, gic hi hựng , Giỏo tr quõn tan ró Lng ly ting anh hựng Gi thay! Trn quc Ton! (Theo Danh tng Vit Nam) TRN QUC TON Gii thay!Trn Quc Ton ! Tui tr d can m Dc bng bỏo hong õn, C gan bỡnh quc nn C bay, gic hi hựng , Giỏo tr quõn tan ró Lng ly ting anh hựng Gi thay! Trn quc Ton! (Theo Danh tng Vit Nam) Mông Nguyên sang xâm - Quân Về nhà xem tr ớc : lợc nớc ta ba lần Cả ba lần , Nớc ta cuối thờiTrần Trần vua tôi,quân dân nhà ư-Nhắcưlạiưnộiưdungưbàiư đồng lòng ,mu trí đánh thắng quân xâm lợc Mông Nguyên sang xâm - Quân Về nhà xem tr ớc : lợc nớc ta ba lần Cả ba lần , Nớc ta cuối thờiTrần Trần vua tôi,quân dân nhà ư-Nhắcưlạiưnộiưdungưbàiư đồng lòng ,mu trí đánh thắng quân xâm lợc [...]... Vit Nam) Mông Nguyên sang xâm - Quân Về nhà xem tr ớc bài : lợc nớc ta ba lần Cả ba lần , Nớc ta cuối thờiTrần Trần vua tôi ,quân dân nhà ư-Nhắcưlạiưnộiưdungưbàiư đều đồng lòng ,mu trí đánh thắng quân xâm lợc Mông Nguyên sang xâm - Quân Về nhà xem tr ớc bài : lợc nớc ta ba lần Cả ba lần , Nớc ta cuối thờiTrần Trần vua tôi ,quân dân nhà ư-Nhắcưlạiưnộiưdungưbàiư đều đồng lòng ,mu trí đánh thắng quân xâm... CcưgưcưcmưưsôngưBchưng(ưtrngưbyưưvinưboưtngưlchưs)ư Nội dung bài học : Quân Mông Nguyên sang xâm lợc nớc ta ba lần Cả ba lần ,vua tôi ,quân dân nhà Trần đều đồng lòng ,mu trí đánh thắng quân xâm lợc Nội dung bài học : Quân Mông Nguyên sang xâm lợc nớc ta ba lần Cả ba lần ,vua tôi ,quân dân nhà Trần đều đồng lòng ,mu trí đánh thắng quân xâm lợc Em bit v anh hựng tớ hon ny l ai khụng? Trn Quc Ton sinh nm inh Móo 1267 ,mt nm t Du... quõn xâm lc Mông Nguyên ư -Khi giặc Mông Nguyên vào Thăng Long ,vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc và kết quả ra sao ? - Thc hin ch trng Vn khụng ,nh trng.Li dng th mnh ca gic, quõn dõn nh Trn rỳt lui bo tũan lc lng - i khi gic yu, quõn ta tn cụng quyt lit buc chỳng phi rỳt lui khi b cừi nc ta CcưgưcưcmưưsôngưBchưng(ưtrngưbyưưvinưboưtngưlchưs)ư Nội dung bài học : Quân Mông Nguyên sang
- Xem thêm -

Xem thêm: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN NGUYÊN MÔNG , CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN NGUYÊN MÔNG , CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN NGUYÊN MÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay