Slide chương 2 tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế (môn kinh tế phát triển)

38 785 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:20

Chương Tổng quan tăng trưởng phát triển kinh tế 11/29/16 Nội dung  Một số khái niệm tiêu đánh giá tăng trưởng phát triển  Khung lý thuyết phân tích phát triển nước phát triển 11/29/16 Một số khái niệm     Tăng trưởng kinh tế Phát triển kinh tế Phát triển Phát triển bền vững 11/29/16 Tăng trưởng kinh tế  Là gia tăng thu nhập kinh tế khoảng thời gian định (thường 01 năm)  Quy mô tăng trưởng: gia tăng nhiều hay ∆Yt = Yt – Y0  Tốc độ tăng trưởng: gia tăng nhanh hay chậm qua thời kỳ: gt = ∆Yt/ Y0  Nếu sản lượng hàng hoá dịch vụ quốc gia tăng lên cách  tăng trưởng 11/29/16 Tăng trưởng kinh tế  Bản chất TTKT: thay đổi lượng số chủ yếu kinh tế GDP, GNP, GNI, GNI/người,…  Yêu cầu TTKT giai đoạn nay: gia tăng liên tục qui mô lẫn tốc độ với vai trò định KHCN, vốn nhân lực cấu kinh tế hợp lý 11/29/16 TTKT: Các tiêu đánh giá  Tổng sản phẩm quốc nội  Tổng thu nhập quốc dân  Thu nhập bình quân đầu người 11/29/16 TTKT: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)  Là tổng giá trị sản phẩm vật chất dịch vụ cuối kết hoạt động kinh tế phạm vi lãnh thổ quốc gia tạo nên thời kỳ định  cách tính: – Từ SX: GDP = ΣVAi (Value added) (VAi = GOi – ICi) – Từ tiêu dùng: GDP = Consumption + Government + Investment + (eXport - iMport) – Từ phân phối (thu nhập): GDP = Wage + Rent + Interest + Profit + Depreciation + Tax 11/29/16 TTKT: Tổng thu nhập quốc dân (GNI) (1)  Từ 1993, GNI (tiếp cận theo thu nhập) dùng để thay cho GNP (tiếp cận theo sản xuất) hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) năm 1968  Là tổng thu nhập từ sản phẩm vật chất dịch vụ cuối công dân nước tạo khoảng thời gian định, có tính đến thu nhập nhân tố với nước 11/29/16 TTKT: Tổng thu nhập quốc dân (GNI) (2)  Thu nhập nhân tố với nước = Thu nhập công dân nước từ nước – Thu nhập công dân nước tạo nên nước (thường < nước ĐPT)  GNI = GDP + Thu nhập nhân tố  Các nước ĐPT: GNI thường < GDP 11/29/16 TTKT: Thu nhập bình quân đầu người (GNI/ng)     Phản ánh TTKT có tính đến thay đổi dân số Thể tăng trưởng bền vững Dùng để so sánh mức sống dân cư vùng Dùng để xác định khoảng thời gian cần thiết (t) để thu nhập dân cư tăng lên gấp lần dựa vào tốc độ tăng GNI/ng/năm theo dự báo (i): “Luật 70” t = 70/i  Ví dụ: i=5%/năm  t= 14 năm 11/29/16 10 Phát triển: Các tiêu chuẩn đánh giá (Todaro)  Phương tiện sinh sống (thức ăn, nơi ở, sức khoẻ, an toàn) đáp ứng nhu cầu  Lòng tự trọng: người tôn trọng không bị người khác sử dụng công cụ để phục vụ mục đích họ  Không bị nô lệ: Được tự lựa chọn định đời sống vật chất, tinh thần trị 11/29/16 24 Phát triển: Chỉ tiêu tổng hợp HDI    Tuổi thọ bình quân Trình độ giáo dục GNI/ng tính theo PPP 11/29/16 25 Phát triển: Nhóm tiêu đánh giá khác        Mức độ phân biệt đối xử với phụ nữ Vấn đề bạo lực gia đình Mức độ dân chủ cộng đồng Tính minh bạch hệ thống tài Mức độ quốc gia Chỉ số phát triển giới (GDI) Chỉ số quyền lực theo giới (GEM) 11/29/16 26 Phát triển kinh tế & Phát triển  Trong phạm vi Kinh tế học phát triển, Khái niệm Phát triển kinh tế Phát triển sử dụng thay cho  Khi đó, kinh tế hiểu chỉnh thể xã hội 11/29/16 27 Phát triển bền vững  Khái niệm PTBV xuất ảnh hưởng tiêu cực TTKT tương lai giới ngày trở nên rõ ràng  Các nhà khoa học thuộc lĩnh vực khác đưa khái niệm khác PTBV  Năm 1987, lần WB đưa khái niệm PTBV  Theo thời gian khái niệm ngày hoàn thiện 11/29/16 28 WB: Phát triển bền vững  Là “sự phát triển đáp ứng nhu cầu mà không làm nguy hại đến khả đáp ứng nhu cầu hệ tương lai”   nhấn mạnh việc sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên đảm bảo môi trường sống cho người trình phát triển   ngày nay, yếu tố môi trường xã hội quan tâm bên cạnh yếu tố môi trường tự nhiên 11/29/16 29 Barbara Ingham  Phát triển bền vững trình phát triển đôi với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường 11/29/16 30 Hội nghị Thượng đỉnh giới Phát triển bền vững  Phát triển bền vững trình phát triển có kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hoà yếu tố: – Tăng trưởng kinh tế – Cải thiện vấn đề xã hội – Bảo vệ môi trường 11/29/16 31 Pearce cộng (1989)  Phát triển bền vững đảm bảo để lại cho hệ sau lượng cải với giá trị số lượng với lượng tài sản mà hệ thừa kế lại 11/29/16 32 Đảng Cộng sản Việt Nam: PTBV  Tăng trưởng nhanh, hiệu bền vững  TTKT đôi với thực tiến bộ, công bảo vệ môi trường  Gắn phát triển kinh tế với giữ vững ổn định trị - xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng 11/29/16 33 PTBV: Tiêu chí đánh giá    Tăng trưởng kinh tế ổn định Thực tốt tiến công xã hội Khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên  Bảo vệ nâng cao chất lượng môi trường sống 11/29/16 34 Khung lý thuyết phân tích phát triển nước phát triển a) Theo Todaro b) Theo Hayami 11/29/16 35 a) Theo Todaro  Kinh tế nước TG3 cần nghiên cứu góc nhìn rộng kinh tế học truyền thống  Các kinh tế cần phân tích phạm vi quốc gia quốc tế - Trong phạm vi quốc gia: phân tích mối quan hệ yếu tố KT phi KT - Trên phạm vi quốc tế: xem xét cách thức tổ chức quy tắc chi phối hoạt động kinh tế toàn cầu: hình thành, kiểm soát, thu lợi nhiều 11/29/16 36 b) Theo Hayami  Hàm sx: Y = F(L, K, R,T) Quan trọng số lượng mà chất lượng L, K, R L, K, R tăng có đầu tư Công nghệ (T) cần có đầu tư  Lý giải thích nước pt nhiều thời gian giàu lên 11/29/16 37 Văn hóa (Culture: Value System) Các nguồn lực (ResourcesProduction Factors) 11/29/16 Thể chế (InstitutionsRules) Công nghệ (TechnologyProduction Function) Hệ thống văn hóaThể chế Hệ thống kinh tế 38 [...]... cả về lượng lẫn về chất  Là sự kết hợp chặt chẽ quá trình hoàn thiện cả hai vấn đề kinh tế và xã hội  Là quá trình lâu dài và do các yếu tố nội tại của nền kinh tế quyết định 11 /29 /16 18 Phát triển kinh tế (2)  3 tiêu thức phản ánh phát triển kinh tế: – Tăng trưởng kinh tế – Thay đổi cơ cấu kinh tế theo đúng xu hướng – Sự biến đổi ngày càng tốt hơn các vấn đề xã hội 11 /29 /16 19 Phát triển kinh tế: ... 11 /29 /16 25 Phát triển: Nhóm các chỉ tiêu đánh giá khác        Mức độ phân biệt đối xử với phụ nữ Vấn đề bạo lực trong gia đình Mức độ dân chủ cộng đồng Tính minh bạch của hệ thống tài chính Mức độ trong sạch quốc gia Chỉ số phát triển giới (GDI) Chỉ số quyền lực theo giới (GEM) 11 /29 /16 26 Phát triển kinh tế & Phát triển  Trong phạm vi Kinh tế học phát triển, Khái niệm Phát triển kinh tế và Phát. .. 29 Barbara Ingham  Phát triển bền vững là quá trình phát triển đi đôi với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường 11 /29 /16 30 Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về Phát triển bền vững  Phát triển bền vững là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hoà giữa 3 yếu tố: – Tăng trưởng kinh tế – Cải thiện các vấn đề xã hội – Bảo vệ môi trường 11 /29 /16 31 Pearce và các cộng sự (1989)  Phát. ..  Đầu 1970s, phát triển kinh tế được xác định là: – Giảm nghèo – Giảm thất nghiệp – Giảm bất bình đẳng 11 /29 /16 16 Phát triển kinh tế: Dudley Seers  Điều gì đang xảy ra đối với tình trạng nghèo đói?  Điều gì đang xảy ra đối với tình trạng thất nghiệp?  Điều gì đang xảy ra đối với tình trạng bất bình đẳng? 11 /29 /16 17 Phát triển kinh tế  Là quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế  Là quá... ninh quốc phòng 11 /29 /16 33 PTBV: Tiêu chí đánh giá    Tăng trưởng kinh tế ổn định Thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xã hội Khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên  Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống 11 /29 /16 34 2 Khung lý thuyết phân tích về sự phát triển ở các nước đang phát triển a) Theo Todaro b) Theo Hayami 11 /29 /16 35 a) Theo Todaro  Kinh tế của các nước TG3... nước nào đó 11 /29 /16 14 Giá sức mua tương đương (PPP)  Dùng để so sánh thu nhập theo không gian và mức sống của dân cư giữa các vùng do PPP có tính đến mức chi phí sinh hoạt tương đối và lạm phát giữa các vùng khác nhau  Hiện nay thường tính theo mặt bằng giá của nước Mỹ 11 /29 /16 15 Phát triển kinh tế: Cách nhìn nhận mới  Trước 1970s, phát triển kinh tế chỉ nhấn mạnh TTKT với niềm tin vào cơ chế “tự... (1989)  Phát triển bền vững là sự đảm bảo để lại cho thế hệ sau một lượng của cải với giá trị và số lượng ít nhất là bằng với lượng tài sản mà thế hệ hiện nay được thừa kế lại 11 /29 /16 32 Đảng Cộng sản Việt Nam: PTBV  Tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững  TTKT đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng và bảo vệ môi trường  Gắn phát triển kinh tế với giữ vững ổn định chính trị - xã hội và bảo đảm... nước 11 /29 /16 23 Phát triển: Các tiêu chuẩn đánh giá (Todaro)  Phương tiện sinh sống (thức ăn, nơi ở, sức khoẻ, sự an toàn) đáp ứng nhu cầu cơ bản  Lòng tự trọng: con người được tôn trọng và không bị người khác sử dụng như một công cụ để phục vụ mục đích của họ  Không bị nô lệ: Được tự do lựa chọn và quyết định về đời sống vật chất, tinh thần và chính trị 11 /29 /16 24 Phát triển: Chỉ tiêu tổng hợp... cứu dưới góc nhìn rộng hơn kinh tế học truyền thống  Các nền kinh tế này cần được phân tích trong phạm vi quốc gia và quốc tế - Trong phạm vi quốc gia: phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố KT và phi KT - Trên phạm vi quốc tế: xem xét cách thức tổ chức và các quy tắc chi phối sự hoạt động của nền kinh tế toàn cầu: sự hình thành, ai kiểm soát, ai thu được lợi nhiều nhất 11 /29 /16 36 ... quá trình tiến bộ về nhiều mặt, bao gồm các yếu tố cơ bản sau: – Sự gia tăng tổng sản phẩm và TNQD TTKT – Thay đổi cơ cấu một cách cơ bản – Đa số dân chúng là người tham gia chủ yếu vào quá trình tăng trưởng và thay đổi cơ cấu (vừa là người tạo ra, vừa là người hưởng thụ kết quả của tăng trưởng) cải thiện chỉ tiêu xã hội, thành quả của TTKT được phân bổ cho đa số dân chúng 11 /29 /16 20 Malcom Gillis:
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide chương 2 tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế (môn kinh tế phát triển) , Slide chương 2 tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế (môn kinh tế phát triển) , Slide chương 2 tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế (môn kinh tế phát triển) , Một số khái niệm cơ bản, TTKT: Vấn đề giá tính toán, PTBV: Tiêu chí đánh giá, Khung lý thuyết phân tích về sự phát triển ở các nước đang phát triển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay