Slide chương 3 các mô hình tăng trưởng kinh tế (môn kinh tế phát triển)

73 180 2
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:18

Chương 3: Các mô hình tăng trưởng kinh tế Mô hình tăng trưởng kinh tế gì? Chúng ta đề cập đến mô hình tăng trưởng kinh tế tác giả hay trường phái kinh tế nào? Nội dung mô hình tăng trưởng kinh tế 11/29/16 Chương 3_K45_KTDN Phần 1: Khái niệm mô hình kinh tế    Mô hình kinh tế công cụ lý thuyết mô tả trình kinh tế thông qua biến số kinh tế mối quan hệ logic định lượng biến số Mô hình diễn đạt dạng lời văn, sơ đồ biểu thức toán học Mô hình đơn giản hóa thực tế để phân tích trình phức tạp 11/29/16 Chương 3_K45_KT Mô hình tăng trưởng kinh tế gì? Mô hình tăng trưởng kinh tế xác định lượng hóa vai trò nhân tố dẫn đến tăng trưởng kinh tế 11/29/16 Chương 3_K45_KT Every school of thought is like a man who has talked to himself for a hundred years and is delighted with his won mind, however stupid it may be (J.W.Goethe, 1817, Principles of natural Science) SCHOOLS OF THOUGHT 11/29/16 Chương 3_K45_KT Phần 2: Các mô hình tăng trưởng kinh tế (xếp theo trình tự thời gian xuất hiện) Mô hình Cổ điển (TK18 đến TK19)  Mô hình K Marx (1818-1883)  Mô hình Tân Cổ điển (Cuối TK 19, khoảng 1870)  Mô hình trường phái Keynes (đầu TK 20,  năm 30s)  Lý thuyết tăng trưởng kinh tế đại (giữa TK 20) 11/29/16 Chương 3_K45_KT Phần 3: Nội dung mô hình 11/29/16 Chương 3_K45_KT 3.1 Mô hình cổ điển Các tác giả tiêu biểu  Những quan điểm  11/29/16 Chương 3_K45_KT Mô hình cổ điển: Các tác giả tiêu biểu Adam Smith  Thomas Robert Malthus  David Ricardo  11/29/16 Chương 3_K45_KT Adam Smith (1723 –1790)   11/29/16 Người sáng lập kinh tế học Tác phẩm “Của cải quốc gia” (1776) Chương 3_K45_KT A Smith: “Của cải nước” Học thuyết giá trị lao động  Học thuyết bàn tay vô hình  Lý thuyết phân phối thu nhập  11/29/16 Chương 3_K45_KT 10 Mô hình Solow: Sự phê phán mô hình Harrod-Domar    Gọi i đầu tư/nhân công; y sản lượng/nhân công, k vốn/nhân công Theo Harrod-Domar I=S=sY I/L=sY/Li=sy It+1 = ΔKt+1 Δk=sy Solow đưa vào mô hình yếu tố khấu hao tư d Phản đối giả thiết: It+1 = ΔKt+1 tăng tiết kiệm đầu tư có hai tác động ΔK: (1) đầu tư làm tăng ΔK Δk (2) khấu hao tư làm giảm ΔK Δk khấu hao tăng lên lượng vốn sử dụng nhiều Chúng ta xét hai yếu tố riêng biệt 11/29/16 Chương 3_K45_KT 60 Mô hình Solow: Hàm số đầu tư hàm số khấu hao     Theo Solow, i=sy, kết hợp với việc xét hàm Cobb-Douglas giản đơn: Y=Kα L1-α  Y/L= Kα L1α /L y=(K/L)α  y=kα  i=syi=skα Theo Solow, khấu hao tỷ lệ thuận với lượng vốn sử dụng/nhân côngHàm số khấu hao tư là: d = δk (k: tỷ lệ vốn bình quân/nhân công, δ: tỷ lệ khấu hao) Vậy: Δk = i - d hay Δk = skα - δk Khi Δk=0 kinh tế trạng thái ổn định Đồ thị cho thấy Δk=0 hay i=d (skα = δk) 11/29/16 Chương 3_K45_KT 61 Mô hình Solow: Đồ thị d i d=δk i2= s2kα i1 = s1kα k1* 11/29/16 k2* Chương 3_K45_KT k 62 Mô hình Solow: Kết luận (1/3) Tại k* (d = i): kinh tế trạng thái ổn định giữ nguyên  Nếu kk*  kinh tế có xu hướng chuyển trạng thái ổn định k*  Trạng thái ổn định cân dài hạn kinh tế  11/29/16 Chương 3_K45_KT 63 Mô hình Solow: Kết luận (2/3) s tăng k* tăng, Y tăng (nhưng thời gian ngắn, trước đạt trạng thái ổn định)  s2 >s1 k*2>k*1 Y2>Y1 g2>g1 (hoàn toàn khác Harrod-Domar)  11/29/16 Chương 3_K45_KT 64 Mô hình Solow: Kết luận (3/3) Tính chất hội tụ kinh tế (sự san khoảng cách giàu nghèo)  Tham khảo Vĩ mô II  Hai quốc gia (A, B): kA#kB  11/29/16 Chương 3_K45_KT 65 3.5 Lý thuyết TTKT đại Hoàn cảnh đời  Một số nội dung chủ yếu  11/29/16 Chương 3_K45_KT 66 Hoàn cảnh đời   Theo lý thuyết Keynes, quốc gia có xu hướng nhấn mạnh vai trò phủ  hạn chế mức độ tự điều tiết thị trường, gây cản trở TTKT xuất trường phái kinh tế mới: ủng hộ kinh tế hỗn hợp Lý thuyết kinh tế hỗn hợp: xích lại gần trường phái Tân cổ điển Keynes 11/29/16 Chương 3_K45_KT 67 Nội dung chủ yếu Tác giả: Samuelson  Tác phẩm: “Kinh tế học” (1948)  sở học thuyết TTKT đại  11/29/16 Chương 3_K45_KT 68 (1) Vai trò thị trường Thị trường yếu tố điều tiết hoạt động kinh tế  Nhà nước điều tiết có chừng mực nhằm hạn chế mặt tiêu cực thị trường  11/29/16 Chương 3_K45_KT 69 (2) Các yếu tố tác động đến TTKT       R, L, R, T Các yếu tố kết hợp với theo tỷ lệ linh hoạt Đặc trưng kinh tế đại: “kỹ thuật công nghiệp tiên tiến đại dựa vào việc sử dụng vốn lớn”  vai trò T K Đồng ý: g = t+ αk+ βl+ γr  vai trò K, L, R, T Đồng ý: g=s/k  vai trò s k Đồng ý: AD= C+I+G+NX 11/29/16 Chương 3_K45_KT 70 (3) Mô hình cung-cầu (nhất trí với mô hình Keynes) PL AS-LR AS-SR PL0 AD Y0 Y* 11/29/16 Chương 3_K45_KT L 71 (4) Chức phủ Thiết lập khuôn khổ luật pháp  Xác định sách ổn định kinh tế vĩ mô  Tác động vào việc phân bổ tài nguyên để cải thiện hiệu kinh tế  Thiết lập chương trình để tác động vào phân phối thu nhập  11/29/16 Chương 3_K45_KT 72 (5) Khuyến nghị sách (1/2) Tạo môi trường ổn định để hộ gia đình doanh nghiệp tiến hành SX trao đổi cách thuận tiện  Đưa định hướng phát triển kinh tế hướng ưu tiên thời kỳ  Sử dụng công cụ sách thuế quan, tín dụng trợ giá để hướng dẫn doanh nghiệp ngành hoạt động  11/29/16 Chương 3_K45_KT 73 Khuyến nghị sách (2/2) Đưa sách thuế, chi tiêu tiền tệ hợp lý  trì công ăn việc làm mức cao  Khuyến khích tỷ lệ TTKT vững  Chống lạm phát  Giảm ô nhiễm môi trường  Thực phân phối lại thu nhập  Thực hoạt động phúc lợi công cộng  11/29/16 Chương 3_K45_KT 74
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide chương 3 các mô hình tăng trưởng kinh tế (môn kinh tế phát triển) , Slide chương 3 các mô hình tăng trưởng kinh tế (môn kinh tế phát triển) , Slide chương 3 các mô hình tăng trưởng kinh tế (môn kinh tế phát triển) , 1 Mô hình cổ điển, Mô hình cổ điển: Các tác giả tiêu biểu, A. Smith: Học thuyết bàn tay vô hình (2/2), D. Ricardo: Đường đồng sản lượng, (7) Vai trò của chính sách kinh tế, 3 Mô hình Tân cổ điển, 4 Mô hình của trường phái Keynes, 5 Lý thuyết TTKT hiện đại

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay