Slide chương 2 tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế (môn kinh tế phát triển)

35 222 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:17

Chương 2: Tổng quan tăng trưởng phát triển kinh tế Tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế gì? Phát triển bền vững có quan trọng không? Có thể đo lường tăng trưởng kinh tế cách nào? Làm để biết nước “phát triển”? Các nhân tố tác động đến tăng trưởng phát triển kinh tế K45-KTDN Nội dung Các khái niệm Các số đánh giá tăng trưởng phát triển Khung lý thuyết cho việc phân tích thúc đẩy tăng trưởng phát triển nước phát triển K45-KTDN Phần 1: Những khái niệm • Tăng trưởng kinh tế (Economic Growth) • Phát triển (Development- Economic Development) • Phát triển bền vững (Sustainable Development) K45-KTDN 1.1 Tăng trưởng kinh tế gì? K45-KTDN Tăng trưởng kinh tế - Tăng trưởng kinh tế gia tăng tổng sản phẩm quốc nội, tổng thu nhập quốc dân thu nhập quốc dân tính đầu người  Khi sản lượng hàng hóa dịch vụ nước tăng lên cách gọi “tăng trưởng kinh tế” K45-KTDN 1.2 Phát triển gì? K45-KTDN Phát triển gì? Là cải thiện sống người (sự biến đổi lượng chất)  Làm cho sống người tốt đẹp  Dựa số giá trị/ tiêu chuẩn  Phát triển khái niệm chuẩn tắc K45-KTDN Sau xem xét số khái niệm phát triển cụ thể số tác giả đưa tổng hợp lại • • • • • M.Gillis M.P Todaro D Colman F.Nixson Barbara Ingham Theo WB K45-KTDN Phát triển (1) (hay phát triển theo phân tích kinh tế học) a M.Gillis: Phát triển kinh tế có nghĩa rộng tăng trưởng kinh tế Đó trình tiến nhiều mặt kinh tế thể qua khía cạnh sau: • (1) Gia tăng tổng sản phẩm quốc dân thu nhập quốc dân thu nhập tính đầu người; • (2) Thay đổi cấu cách bản: • (3) Đa số người dân quốc gia đề cập tham gia vào trình tăng trưởng thay đổi cấu: người tạo hưởng thụ thành tăng trưởng kinh tế; K45-KTDN Phát triển (2) b M.P Todaro: • Theo nghĩa truyền thống (trước năm 70s): (1) Tăng trưởng, (2) Thay đổi cấu, (3) Tiếp đến cải thiện số xã hội: tăng tỷ lệ người biết chữ, số năm học, điều kiện y tế, điều kiện nhà (Tuy nhiên số không coi trọng can thiệp trực tiếp sách kinh tế Ngược lại người ta coi trọng tăng GNP GNP/người cho chế “trickle down” làm cho thành kinh tế đất nước đến với người dạng việc làm hội kinh tế khác) K45-KTDN 10 c Theo nhà kinh tế coi trọng môi trường: Phát triển bền vững phát triển đôi với vấn đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường K45-KTDN 21 Đặc điểm phát triển bền vững • Cho dù có nhiều cách định nghĩa với việc nhấn mạnh khía cạnh khác nhân tố cơ phát triển bền vững nhấn mạnh so sánh chuyển giao lợi ích/phúc lợi hệ K45-KTDN 22 Các tiêu chí chủ yếu đánh giá phát triển bền vững • Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định dài hạn • Khai thác hợp lý, sử dụng có hiệu tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống (Các tiêu cụ thể môi trường là: Các tiêu thể mức độ tốc độ xói mòn đất, diện tích rừng, ô nhiễm nước không khí ) • K45-KTDN 23 Phần 2: Đánh giá tăng trưởng phát triển kinh tế • Các số đo lường tăng trưởng kinh tế • Các tiêu đánh giá thay đổi cấu • Các tiêu phản ánh phát triển người tiến xã hội K45-KTDN 24 2.1 Các số đo lường tăng trưởng kinh tế (1) Tổng giá trị sản xuất (GO): Là tổng giá trị sản phẩm vật chất dịch vụ tạo lãnh thổ quốc gia, thời kỳ định thường năm Cách tính: - Từ khâu tiêu thụ cộng tổng doanh thu tất hãng (?) - Từ sản xuất GO=IC+VA (2) Tổng sản phẩm quốc nội (GDP): Là tổng giá trị thị trường sản phẩm vật chất dịch vụ cuối sản xuất lãnh thổ quốc gia khoảng thời gian định (thường năm) cách tính: - Cách 1: Từ góc độ chi tiêu: GDP=C+G+I+NX - Cách 2: Từ góc độ thu nhập: GDP=W+R+i+Pr+Te+Dp - Cách 3: Từ góc độ sản xuất: GDP=VA (theo giá bán lẻ) (3) Tổng sản phẩm quốc dân (GNP/GNI): GNP=GDP-NFA (Net Factor Income from Abroad) K45-KTDN 25 Các số đo lường tăng trưởng kinh tế (tiếp) (4) Tổng sản phẩm quốc dân ròng (NNP) NNP=GNP-Dp (5) Thu nhập quốc dân (NI) NI=NNP-Te (6) Thu nhập bình quân đầu người (GDP/ng, GNI/ng) *Hay áp dụng nhất: GDP GDP/ng K45-KTDN 26 Một số vấn đề đo lường so sánh GDP nước • (1) Vấn đề giá: Giá cố định, giá hành số giảm phát GDP hay số điều chỉnh GDP (GDP deflator) • (2) Vấn đề tỷ giá:Tỷ giá hối đoái thức quy đổi theo PPP PP phản ánh mức sống xác hơn? • (3) Vấn đề thống kê số liệu từ nguồn khác hay theo phương pháp tính khác K45-KTDN 27 • GDP bỏ sót gì? (Có góp phần tạo nên mức sống không tính đến)? K45-KTDN 28 2.2 Các số đánh giá cấu kinh tế • Cơ cấu ngành: So sánh tỷ trọng ba khu vực NN, CN, DV GDP • Cơ cấu vùng kinh tế: Tỷ trọng kinh tế nông thôn toàn kinh tế, (thường lấy cụ thể tỷ trọng dân sống nông thôn so vơi tổng dân số) • Cơ cấu thành phần kinh tế: Đánh giá cấu thành phần kinh tế (phân chia theo sở hữu theo quy mô) • Cơ cấu thể chế: Đánh giá vai trò khu vực theo lĩnh vực, mục đích hoạt động • Cơ cấu thương mại quốc tế: - Mức độ mở cửa: Tỷ kim ngach XNK GDP - Cơ cấu hàng xuất khẩu: Tỷ trọng hàng nguyên liệu thô tổng kim ngạch xuất K45-KTDN 29 2.3 Các tiêu phản ánh phát triển người tiến xã hội a Một số tiêu phản ánh phát triển người: - Nhóm tiêu phản ánh (1) mức sống, (2) giáo dục trình độ dân trí, (3) tuổi thọ bình quân cham sóc sức khỏe (riêng lẻ tổng hợp thành PQLI hay HDI) - Nhóm tiêu việc làm: Tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ sử dụng thời gian LĐ khu vực nông thôn - Nhóm tiêu phát triển giới: (1) số phát triển giới (GDI), (2) Thước đo vị giới (GEM) K45-KTDN 30 Các tiêu phản ánh phát triển người tiến xã hội (tiếp) b Các số phản ánh mức độ nghèo đói bất bình đẳng • Nghèo đói: (1) Chỉ số đếm đầu người (HCI): cho biết số người sống mức nghèo khó (poverty line), (2) Khoảng cách nghèo (poverty gap) • Bất bình đẳng: Hệ số Gini, đường Lorenz K45-KTDN 31 Khung lý thuyết cho việc phân tích nước phát triển • Theo M.P Todaro • Theo Y Hayami K45-KTDN 32 a Nhận định M.P Todaro • Nền kinh tế nước TG3 cần nghiên cứu góc nhìn rộng kinh tế học truyền thống Các kinh tế cần phân tích bối cảnh toàn xã hội quốc gia bối cảnh toàn cầu • Trong phạm vi quốc gia: phân tích mối quan hệ yếu tố kinh tế phi kinh tế • Trên phạm vi quốc tế: xem xét cách thức tổ chức quy tắc chi phối hoạt động kinh tế toàn cầu: Nền kinh tế toàn cầu hình thành nào, kiểm soát thu lợi nhiều từ Điều đặc biệt với phổ biến kinh tế thị trường trình toàn cầu hóa nhanh chóng thương mại, tài chính, công nghệ di cư quốc tê K45-KTDN 33 b Khung phân tích Y.Hayami Văn hóa (Culture: Value System) Các nguồn lực (ResourcesProduction Factors) Thể chế (InstitutionsRules) Công nghệ (TechnologyProdcution Function) K45-KTDN Hệ thống văn hóaThể chế Hệ thống kinh tế 34 Bài tập thảo luận dễ Các em lấy ví dụ để phân tích mối quan hệ trên! K45-KTDN 35 [...]... diện tích rừng, ô nhiễm nước và không khí ) • K45-KTDN 23 Phần 2: Đánh giá tăng trưởng và phát triển kinh tế • Các chỉ số đo lường tăng trưởng kinh tế • Các chỉ tiêu đánh giá thay đổi cơ cấu • Các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển con người và tiến bộ xã hội K45-KTDN 24 2. 1 Các chỉ số đo lường tăng trưởng kinh tế (1) Tổng giá trị sản xuất (GO): Là tổng giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ được tạo ra trên... bảo công bằng hơn • Phát triển hướng vào phát triển con người - cải thiện HDI K45-KTDN 17 Phát triển (5) • WB đưa ra quan điểm về phát triển thông qua 8 mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (xem thêm Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ) K45-KTDN 18 1.3 Phát triển bền vững • Định nghĩa: Có nhiều định nghĩa khác nhau về phát triển bền vững Các nhà KH thuộc các lĩnh vực khác nhau nhấn mạnh vào phương diện hay... một số nước đang phát triển, GNP/ng tăng nhưng đồng thời bầt bình đẳng lại trầm trọng hơn: người nghèo trở nên nghèo hơn Tức là có tình trạng: tăng trưởng đi kèm với phát triển âm”, hay không phát triển (Vì vậy, theo một số nhà kinh tế học, cũng có thể có tình trạng phát triển nhưng không cần đến tăng trưởng trong ngắn hạn) • Một số nhà kinh tế học khác không nhất trí và cho rằng, phát triển trong mọi...• Quan niệm mới về phát triển: Trong giai đoạn 1950s và 1960s, nhiều nước TG3 đạt được mục tiêu tăng trưởng nhưng mức sống của đa số người dân không thay đổi (cơ chế “trickle down” không diễn ra như mong muốn) • Do đó, từ 1970s, quan điểm phát triển là (1) Tăng trưởng, (2) Thay đổi cơ cấu, (3) Trực tiếp giải quyết các vấn đề nghèo đói, thất nghiệp và bất bình đẳng K45-KTDN 11 • Quan điểm về phát triển. .. hội Điều kiện về giáo dục và việc làm tốt hơn K45-KTDN 16 Phát triển (4) d Barbara Ingham (Uni of Salford, World Development, 1993): Phát triển kinh tế gồm: • Tăng trưởng kinh tế • Thay đổi cơ cấu theo hướng giảm tỷ trọng của khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng của khu vực công nghiệp và dịch vụ • Hiện đại hóa • Thay đổi về chính trị (trên phạm vi quốc gia và quốc tế) • Sự phân quyền và tham gia của... Seers khẳng định Ông cho rằng phát triển ba câu hỏi liên quan đến phát triển ở một quốc gia nào đó là: • (1) Tình trạng nghèo đói đang diễn ra như thế nào? • (2) Tình trạng thất nghiệp ra sao? • (3) Mức độ bất bình đẳng như thế nào? K45-KTDN 12 Những thay đổi • Chỉ đến những năm 1970s, các nhà kinh tế học phát triển mới đề cập nhiều tới sự khác biệt giữa tăng trưởng và phát triển  họ nhận thấy một sự... quốc gia và trong cả bối cảnh toàn cầu nữa • Trong phạm vi quốc gia: phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố kinh tế và phi kinh tế • Trên phạm vi quốc tế: xem xét cách thức tổ chức và các quy tắc chi phối sự hoạt động của nền kinh tế toàn cầu: Nền kinh tế toàn cầu được hình thành như thế nào, ai kiểm soát và ai thu được lợi nhiều nhất từ đó Điều này đặc biệt đúng hiện nay với sự phổ biến của kinh tế thị... K45-KTDN 28 2. 2 Các chỉ số đánh giá cơ cấu kinh tế • Cơ cấu ngành: So sánh tỷ trọng ba khu vực NN, CN, DV trong GDP • Cơ cấu vùng kinh tế: Tỷ trọng của kinh tế nông thôn trong toàn bộ nền kinh tế, (thường lấy cụ thể là tỷ trọng dân sống ở nông thôn so vơi tổng dân số) • Cơ cấu thành phần kinh tế: Đánh giá cơ cấu của các thành phần kinh tế (phân chia theo sở hữu và theo quy mô) • Cơ cấu thể chế: Đánh giá... nhân tố cơ bản cơ bản của phát triển bền vững nhấn mạnh sự so sánh và chuyển giao lợi ích/phúc lợi giữa các thế hệ K45-KTDN 22 Các tiêu chí chủ yếu đánh giá phát triển bền vững • Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định trong dài hạn • Khai thác hợp lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống (Các chỉ tiêu cụ thể về môi trường là: Các chỉ tiêu thể hiện mức độ và tốc độ xói mòn đất,... một hỏi câu dễ nữa Sau khi xem xét hai quan niệm trên về phát triển Theo các bạn, phát triển thể hiện một quá trình (process) hay một tình trạng/mức độ (state)? K45-KTDN 14 Phát triển (3) c D Colman và F.Nixson: • Phát triển là một quá trình cải thiện có thể kiểm chứng được thông qua một số các tiêu chuẩn hoặc giá trị • Khi so sách hai hoặc nhiều quốc gia, phát triển đóng vai trò là một thước đo tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide chương 2 tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế (môn kinh tế phát triển) , Slide chương 2 tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế (môn kinh tế phát triển) , Slide chương 2 tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế (môn kinh tế phát triển)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay