Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO giai đoạn 2016 2020

104 153 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  -ĐẶNG ĐÌNH CẨN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO GIAI ĐOẠN 2016-2020 LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Người hướng dẫn: GVC.TS Lê Hiếu Học Hà Nội, 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐẶNG ĐÌNH CẨN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO GIAI ĐOẠN 2016-2020 LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Người hướng dẫn: GVC TS Lê Hiếu Học Hà Nội, 2016 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN XÁC NHẬN CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên tác giả luận văn: Đặng Đình Cẩn Đề tài luận văn: Hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phần công nghệ viễn thông VITECO gia đoạn 2016-2020 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số HV: CB130143 Tác giả, Người hướng dẫn khoa học Hội đồng chấm luận văn xác nhận tác giả sửa chữa, bổ sung luận văn theo biên họp Hội đồng ngày 19/10/2016 với nội dung sau:  Chuyển phần 2.3 (Một số dự báo thị trường vĩ mô môi trường kinh doanh giai đoạn 2016-2020) phần chương II sang phần 3.1 (chương 3)  Sắp xếp, điều chỉnh lại cách trình bày số liệu theo chuẩn tiếng Việt  Trình bày lại Danh mục tài liệu tham khảo (Sắp xếp theo tên tác giả, bỏ PGS, TS …) Hà Nội, ngày 19/10/2016 Giáo viên hướng dẫn Tác giả luận văn TS LÊ HIẾU HỌC ĐẶNG ĐÌNH CẨN Chủ tịch Hội đồng TS PHẠM THỊ THU HÀ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn "Hoạch định chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Viễn Thông VITECO giai đoạn 2016-2020" tự thân nghiên cứu, sưu tầm tài liệu xây dựng Các số liệu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn nguồn cung cấp Tôi xin cam đoan chịu toàn trách nhiệm tính trung thực hợp pháp vấn đề nghiên cứu NGƯỜI CAM ĐOAN Đặng Đình Cẩn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU .1 1 Tính cấp thiết đề tài 2 Mục đích nghiên cứu 3 Phương pháp nghiên cứu 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5 Đóng góp tác giả công trình nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Chiến lược kinh doanh công tác hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp .3 1.1.1 Những vấn đề chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Phân loại chiến lược kinh doanh .5 1.1.3 Vai trò chiến lược kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp: 1.1.4-Nội dung chiến lược kinh doanh: 1.2 Khái niệm, mục đích nội dung hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm mục tiêu hoạch định chiến lược kinh doanh 1.2.2 Mục đích công tác hoạch định chiến lược kinh doanh .10 1.2.3 Nội dung công tác hoạch định chiến lược kinh doanh: 11 Kết luận chương 1: .31 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP VITECO GIAI ĐOẠN 2016-2020 .32 2.1 Giới thiệu chung Công ty 32 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 33 2.1.3 Sản phẩm dịch vụ 34 2.1.4 Một số kết kinh doanh đạt giai đoạn 2011 – 2015 35 10 2.2 Phân tích mục tiêu, chiến lược kinh doanh thời Công ty kết đạt hạn chế 41 2.2.1 Phân tích mục tiêu chiến lược kinh doanh Công ty 41 2.2.2 Đánh giá kết đạt hạn chế 42 11 2.3 Một số dự báo thị trường vĩ mô môi trường kinh doanh giai đoạn 2016-2020 Công ty VITECO 61 2.3.1 Một số dự báo thị trường ngành kinh doanh đến 2016 đến 2020 với công ty VITECO .61 2.3.2 Một số dự báo thay đổi môi trường kinh doanh, thời thách thức với công ty VITECO 63 12 2.4 Đánh giá mô hình SWOT Công ty 43 2.4.1 Phân tích môi trường hoạt động Công ty 43 2.4.2 Phân tích lực Công ty .49 2.4.2 Chính sách Marketing 51 2.4.3 Ma trận SWOT Công ty .53 13 2.4 Kết mô hình nghiên cứu điều tra trắc nghiệm bảng câu hỏi vấn 54 14 KẾT LUẬN CHƯƠNG 60 CHƯƠNG III: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 61 15 3.1 Hoạch định chiến lược kinh doanh VITECO giai đoạn 2016 -2020 64 3.1.1 Căn xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh Công ty VITECO giai đoạn 2016 -2020 64 3.1.2 Xác định mục tiêu giai đoạn 2016 -2020 64 3.1.3 Chiến lược kinh doanh lựa chọn .66 3.1.4 Định hướng giải pháp thực chiến lược kinh doanh công ty VITECO giai đoạn 2016-2020 .72 16 3.2 Các giải pháp thực chiến lược kinh doanh lựa chọn công ty VITECO giai đoạn 2016-2020 .67 3.2.1 Giải pháp thực chiến lược kinh doanh lựa chọn 67 3.2.2 Các giải pháp bổ trợ thực chiến lược kinh doanh lựa chọn 69 KẾT LUẬN .77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC 80 DANH MỤC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT KÝ HIỆU Ý nghĩa Công ty Viteco Công ty cổ phân công nghệ viễn thông VITECO CBCNV Cán công nhân viên CP Cổ phần CSH Chủ sở hữu CNTT Công nghệ thông tin DT Doanh thu EVN Tập đoàn điện lực LN Lợi nhuận NH Ngắn hạn 10 PDH Thiết bị truyền dẫn PDH 11 TSCĐ Tài sản cố định 12 TSNH Tài sản ngắn hạn 13 TS Tài sản 14 SDH Thiết bị truyền dẫn SDH 15 VNPT Tập đoàn bưu viễn thông Việt nam 16 VTN Công ty viễn thông liên tỉnh 17 XNK Xuất nhập STT DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng số 1.1: Ma trận SWOT .21 Bảng số 1.3: Ma trận BCG 24 Bảng số 2.1: Tài sản Viteco qua từ 2011-2015 35 Bảng số 2.2: Nguồn vốn Viteco qua từ 2011-2015 37 Bảng số 2.3: Phân tích cấu vôn kinh doanh 37 Bảng số 2.4 Khả toán 38 Bảng số 2.5 Phân tích hệ số nợ 38 Bảng số 2.6: Phân tích hiệu sử dụng tài sản 39 Bảng số 2.7 Hiệu sử dụng vốn 40 Bảng số 2.8: Hiệu sử dụng vốn cổ phần 41 Bảng số 2.9: Bảng đánh điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức Công ty VITECO 53 Bảng số 2.10: MỘT SỐ KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM BẢNG CÂU HỎI (Chi tiết theo Phụ lục 3) .55 DANH MỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Chu kỳ sống sản phẩm .23 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Viteco 33 Hình 2.2 Thiết bị cảnh bảo AMC 3.0 – 1U .35 Hình 2.3 Thiết bị cắt lọc sét pha .35 Hình 2.4 Tổng doanh thu doanh nghiệp ngành viễn thông - công nghệ thông tin lọt vào BXH FAST500 năm 2015 qua năm từ 2010 đến 2013 (đơn vị: tỷ đồng) Nguồn: Vietnam Report 45 PHỤ LỤC Phụ lục 1: MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM BẢNG CÂU HỎI Người điều tra trắc nghiệm: Người trả lời câu hỏi trắc nghiệm Chức vụ:…………… Để có số liệu trình viết luận văn cuối khóa học với đề tài “Hoạch định chiến lược kinh doanh công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO giai đoạn 2016-2020” Kính mong Ông (Bà) điền câu hỏi theo nhận định Những thông tin trả lời khách quan đầy đủ vấn đề bảng câu hỏi cần thiết cho luận văn tốt nghiệp Sau điền xong phiếu mong Ông (Bà) gửi lại phiếu điều tra theo hình thức trực tiếp qua hòm thư điện tử: can@viteco.vn Xin chân thành cảm ơn Lựa CÂU HỎI\ TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM chọn (√) PHẦN TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Chiến lược cấp công ty phổ biến văn Có Không có Chiến lược cấp kinh doanh: Có Nếu có, tên văn tương ứng Không có 80 Chiến lược cấp, đơn vị chức (SBU) Nếu có, tên văn tương ứng - Chiến lược Marketing Có Không có - Chiến lược Logistics Có Không có - Chiến lược đầu tư phát triển : Có Không có - Chiến lược nguồn nhân lực: Có Không có - Chiến lược sản xuất công nghệ: Có Không có - Chiến lược lãnh đạo quản trị: Có Không có PHẦN 81 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRIẾT LÝ KINH DOANH ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG Bộ máy quản trị doanh nghiệp có thông đạt tầm quan trọng việc đạo doanh nghiệp phục vụ nhu cầu mong muốn thị trường lựa chọn không? - Bộ máy quản trị công ty có tư chiến lược phục vụ có tính đại trà nhu cầu thị trường với mức độ - Bộ máy quản trị công ty có tư chiến lược phục vụ nhu cầu mong muốn thị trường dự tính rõ ràng đoạn thị trường lựa chọn cho tăng trưởng tiềm lợi nhuận dài hạn với doanh nghiệp Bộ máy quản trị công ty có phát triển kế hoạch Marketing khác cho đoạn thị trường khác thị trường tổng thể không? - Không có khác biệt marketing - Có phát triển vài khác biệt không rõ rệt Bộ máy quản trị doanh nghiệp có tầm nhìn toàn thể hệ thống thị trường kinh doanh (Nhà cung cấp, kênh phân phối, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, môi trường kinh doanh) triển khai chiến lược kinh doanh mình? - Có quan tâm không rõ ràng Bộ máy quản trị công ty có tầm nhìn rộng kênh phân phối chủ yếu tập trung triển khai nỗ lực bán hàng phục vụ khách hàng thời - Có máy quản trị doanh nghiệp có tầm nhìn toàn thể hệ thống, thông đạt hội đe dọa tạo thay đổi 82 phần hệ thống PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH PHÙ HỢP Thời gian gần công ty tiến hành điều tra nghiên cứu thị trường khách hàng, ảnh hưởng đến bán hàng, kênh phân phối, đối thủ cạnh tranh nào? - Vừa tiến hành cập thời - Chưa điều tra Bộ máy quản trị công ty có hiểu biết cập thời tiềm bán hàng mức sinh lời đoạn thị trường , sản phẩm chủ yếu, quy mô đặt hàng, nhóm khách hàng khác rõ đến mức nào? - Nắm vài không rõ nét - Nắm vững cập nhật Bộ máy quản trị công ty có nỗ lực để đo lường cải thiện hiệu chi tiêu chi phí phát triển chiến lược kinh doanh nào? - Rất không - Có vài nỗ lực thiếu hệ thống kết rõ ràng - Có, tốt PHÁT TRIỂN CÁC ĐỊNH HƯỚNG VÀ NỘI DUNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY 10 Phạm vi hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp nào? 83 + Bộ máy quản trị công ty phát triển kế hoạch kinh doanh hàng năm nội dung cụ thể - Kế hoạch phát triển thương hiệu sản phẩm - Kế hoạch kinh doanh dịch vụ, thương mại - Kế hoạch đổi sản phẩm dịch vụ công nghệ + Bộ máy quản trị công ty phát triển kế hoạch kinh doanh hàng năm chi tiết hóa kế hoạch chiến lược dài hạn cập nhật hàng năm - Chiến lược thương hiệu sản phẩm công ty - Chiến lược kinh doanh thương mại, dịch vụ - Chiến lược kinh doanh đổi sản phẩm dịch vụ công nghệ 11 Chiến lược kinh doanh thể nào? - Chiến lược không rõ cụ thể - Chiến lược rõ biểu thị tiếp nối chiến lược truyền thống - Chiến lược rõ ràng, đổi mới, có sở liệu khả thi 12 Phát triển chiến lược kinh doanh doanh nghiệp có cân nhắc đến tư hoạch định phòng ngừa rủi ro nào? - Tư phòng ngừa rủi ro - Bộ máy quản trị công ty có tư phòng ngừa rủi ro việc hoạch định phòng ngừa rủi ro cách hình thức không đáng kể PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 84 13 Có tích hợp kiểm tra mức độ cao máy lãnh đạo, quản trị chức kinh doanh chủ yếu doanh nghiệp không? - Không Chức bán chức thương mại khác chưa tích hợp cấp lãnh đạo ,quản trị bậc cao có xung đột chức thương mại chức kinh doanh khác ( Sản xuất, tài chính, R&D) - Có vài Có tích hợp kiểm tra hình thức chức kinh doanh chủ yếu thiếu phối hợp, hợp tác chúng - Có Các chức kinh doanh thương mại tích hợp lãnh đạo quản trị cáh hiệu từ xuống phận chức khác 14 Bộ máy quản trị marketing có quan hệ làm việc tốt với phận quản trị R&D, sản xuất, mua sắm, logistics, tài chính? - Không tốt Tác nghiệp phận marketing thương mại với phận khác chưa nhịp nhàng ăn khớp - Bình thường Các quan hệ thân thiện phận giành ưu tiên chủ yếu cho hoạt động phục vụ lợi ích phận - Rất tốt 15 Quá trình phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới, thị trường tổ chức lãnh đạo sao? - Hệ thống phân định yếu vận hành yếu - Hệ thống tổ chức tồn cách thức chung hoạt động thiếu đạo chủ động va hiệu 85 - Hệ thống cấu trúc tốt vận hành theo nguyên lý làm việc theo nhóm 16 Bộ máy quản trị doanh nghiệp xác định lực cạnh tranh kinh doanh cốt lõi yếu tố sau: - Thương hiệu, chất lượng giá sản phẩm mang tính cạnh tranh cao - Hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp tín nhiệm thân thiện - Xây dựng tảng tài vững mạnh - Thiết kế mẫu mã, sản phẩm đẹp đại - Nhà xưởng, thiết bị máy móc đại - Kỹ thiết lập dây truyền công nghệ đáp ứng nhanh chất lượng đơn hàng - Hệ thống kênh phân phối rộng, phù hợp với thị trường mục tiêu - Quan hệ tốt bền vững với đối tác khách hàng Năng lực khác Cụ thể 17 Các lực cạnh tranh kinh doanh cốt lõi doanh nghiệp tổ chức quản trị sao? - Yếu Hệ thống chưa phân định có luận khoa học phù hợp với thực tiễn nên hiệu xây dựng lực chưa đảm bảo - Trung bình Hệ thống nhân lực cốt lõi xác định phân công tổ chức đảm nhiệm thiếu lãnh đạo, đạo tập trung phối hợp hiệu lực PHÁT TRIỂN HIỆU LỰC THỰC THI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 18 Chiến lược kinh doanh truyền thông tổ chức thực 86 sao? -Yếu -Trung bình - tốt 19 Hoạch định chiến lược kinh doanh thực có hiệu mong muốn với nguồn lực kinh doanh doanh nghiệp? - Không Các nguồn lực kinh doanh không phù hợp để phát triển hiệu lực thực thi chiến lược - Vừa phải Các nguồn lực kinh doanh phù hợp chưa khai thác cách hợp lý - Tốt Các nguồn lực kinh doanh phù hợp khai thác có hiệu 20 Bộ máy quản trị doanh nghiệp chứng tỏ có khả tốt để ứng xử nhanh hiệu với phát triển cập thời? - Không Các thông tin thị trường không cập thời thời gian xử lý quản trị chậm - Bình thường Bộ máy quản trị doanh nghiệp tiếp nhận thông tin thị trường cập nhật, thời gian ứng xử quản trị khác chưa cập thời Tốt Bộ máy quản trị thiết lập hệ thống thu thập thông tin có tính cập thời cao thời gian ứng xử nhanh 87 Phụ lục 2: MẪU CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Người vấn: Chuyên gia (CEO công ty VITECO) trả lời vấn Để có số liệu trình viết luận văn cuối khóa học với đề tài “Hoạch định chiến lược kinh doanh công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO giai đoạn 2016-2020” Xin Ông vui lòng trả lời câu hỏi sau: Câu 1: Ông đánh giá nguồn lực doanh nghiệp để thực chiến lược kinh doanh công ty nào? Phương án giải Ông? Câu 2: Ông đánh giá hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp sao? Câu 3: Ông nhận định môi trường kinh doanh doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh cũ có cần phải phát triển không? Câu 4: Ông nhận định việc doanh nghiệp cần phải phát triển định hướng, nội dung chiến lược kinh doanh? Câu 5: Ông nhận định việc doanh nghiệp cần phải phát triển tổ chức lãnh đạo chiến lược kinh doanh tích hợp Câu 6: Ông nhận định việc doanh nghiệp cần phải phát triển hiệu lực thực thi chiến lược kinh doanh? Câu 7: Theo ông có những khó khăn, thuận lợi doanh nghiệp phát triển chiến lược kinh doanh? Phương án giải ông? 88 Phụ lục 3: KẾT QUẢ PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM BẢNG CÂU HỎI CÂU HỎI\ TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM Số Tỷ lệ phiếu % TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆN TẠI 20132015 TRIẾT LÝ KINH DOANH ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG Bộ máy quản trị doanh nghiệp có thông đạt tầm quan trọng việc đạo doanh nghiệp phục vụ nhu cầu mong muốn thị trường lựa chọn không? - Bộ máy quản trị công ty có tư chiến lược phục vụ có tính đại 30 86% trà nhu cầu thị trường với mức độ - Bộ máy quản trị công ty có tư chiến lược phục vụ nhu 14% cầu mong muốn thị trường dự tính rõ ràng đoạn thị trường lựa chọn cho tăng trưởng tiềm lợi nhuận dài hạn với doanh nghiệp Bộ máy quản trị công ty có phát triển kế hoạch Marketing khác cho đoạn thị trường khác thị trường tổng thể không? - Không có khác biệt marketing 6% - Có phát triển vài khác biệt không rõ rệt 33 94% Bộ máy quản trị doanh nghiệp có tầm nhìn toàn thể hệ thống thị trường kinh doanh (nhà cung cấp, kênh phân phối, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, môi trường kinh doanh) triển khai chiến lược kinh doanh mình? - Có quan tâm không rõ ràng Bộ máy quản trị công ty có 31 89% tầm nhìn rộng kênh phân phối chủ yếu tập trung triển khai nỗ lực bán hàng phục vụ khách hàng thời - Có máy quản trị doanh nghiệp có tầm nhìn toàn thể hệ thống, 11% thông đạt hội đe dọa tạo thay đổi phần hệ thống PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Thời gian gần công ty tiến hành điều tra nghiên cứu thị trường khách hàng, ảnh hưởng đến bán hàng, kênh phân phối, đối thủ cạnh tranh nào? - Vừa tiến hành cập thời 6% - Chưa điều tra 33 94% Bộ máy quản trị công ty có hiểu biết cập thời tiềm bán hàng mức sinh lời đoạn thị trường, sản phẩm chủ yếu, quy mô đặt hàng, nhóm khách hàng khác rõ đến mức 89 nào? - Nắm vài không rõ nét - Nắm vững cập nhật Bộ máy quản trị công ty có nỗ lực để đo lường cải thiện hiệu chi tiêu chi phí phát triển chiến lược kinh doanh nào? - Rất không - Có vài nỗ lực thiếu hệ thống kết rõ ràng - Có, tốt PHÁT TRIỂN CÁC ĐỊNH HƯỚNG VÀ NỘI DUNG CHIẾN DOANH CỦA CÔNG TY 10 Phạm vi hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp nào? + Bộ máy quản trị công ty phát triển kế hoạch kinh doanh hàng năm nội dung cụ thể - Kế hoạch phát triển thương hiệu sản phẩm - Kế hoạch kinh doanh dịch vụ, thương mại - Kế hoạch đổimới sản phẩm dịch vụ & công nghệ + Bộ máy quản trị công ty phát triển kế hoạch kinh doanh hàng năm chi tiết hóa kế hoạch chiến lược dài hạn cập nhật hàng năm - Chiến lược thương hiệu sản phẩm công ty - Chiến lược kinh doanh thương mại, dịch vụ - Chiến lược kinh doanh đổi sản phẩm dịch vụ & công nghệ 11 Chiến lược kinh doanh thể nào? 29 83% 17% 30 86% 14% LƯỢC KINH 21 21 21 60% 60% 60% 14 14 14 40% 40% 40% - Chiến lược không rõ cụ thể 19 - Chiến lược rõ biểu thị tiếp nối chiến lược truyền 18 thống - Chiến lược rõ ràng, đổi mới, có sở liệu khả thi 16 12 Phát triển chiến lược kinh doanh doanh nghiệp có cân nhắc đến tư hoạch định phòng ngừa rủi ro nào? - Tư phòng ngừa rủi ro 27 - Bộ máy quản trị công ty có tư phòng ngừa rủi ro việc hoạch định phòng ngừa rủi ro cách hình thức không đáng kể PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 13 Có tích hợp kiểm tra mức độ cao máy lãnh đạo, quản trị chức kinh doanh chủ yếu doanh nghiệp không? 54% 51% 90 46% 77% 23% - Không, chức bán chức thương mại khác chưa tích hợp cấp lãnh đạo ,quản trị bậc cao có xung đột chức thương mại chức kinh doanh khác (Sản xuất, tài chính, R&D) - Có vài Có tích hợp kiểm tra hình thức chức 30 kinh doanh chủ yếu thiếu phối hợp, hợp tác chúng - Có Các chức kinh doanh thương mại tích hợp lãnh đạo quản trị cách hiệu từ xuống phận chức khác 14 Bộ máy quản trị marketing có quan hệ làm việc tốt với phận quản trị R&D, sản xuất, mua sắm, logistics, tài chính? - Không tốt Tác nghiệp phận marketing thương mại với phận khác chưa nhịp nhàng ăn khớp - Bình thường Các quan hệ thân thiện phận giành ưu tiên chủ yếu cho hoạt động phục vụ lợi ích phận - Rất tốt 15 Quá trình phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới, thị trường tổ chức lãnh đạo sao? - Hệ thống phân định yếu vận hành yếu - Hệ thống tổ chức tồn cách thức chung hoạt động thiếu đạo chủ động va hiệu - Hệ thống cấu trúc tốt vận hành theo nguyên lý làm việc theo nhóm 16 Bộ máy quản trị doanh nghiệp xác định lực cạnh tranh kinh doanh cốt lõi yếu tố sau: - Thương hiệu, chất lượng giá sản phẩm mang tính cạnh tranh cao - Hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp tín nhiệm thân thiện - Xây dựng tảng tài vững mạnh - Thiết kế mẫu mã, Sản phẩm đẹp đại - Nhà xưởng, thiết bị máy móc đại - Kỹ thiết lập dây truyền công nghệ đáp ứng nhanh chất lượng đơn hàng - Hệ thống kênh phân phối rộng, phù hợp với thị trường mục tiêu - Quan hệ tốt bền vững với đối tác khách hàng Năng lực khác Cụ thể 91 86% 14% 29 83% 17% 14 40% 21 60% 8 12 16 23% 23% 34% 46% 6% 9% 34 34 97% 97% 17 Các lực cạnh tranh kinh doanh cốt lõi doanh nghiệp tổ chức quản trị sao? - Yếu Hệ thống chưa phân định có luận khoa học 15 phù hợp với thực tiễn nên hiệu xây dựng lực chưa đảm bảo 43% - Trung bình Hệ thống nhân lực cốt lõi xác định phân công tổ 19 chức đảm nhiệm thiếu lãnh đạo, đạo tập trung phối hợp hiệu lực PHÁT TRIỂN THỰC THI VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 18 Chiến lược kinh doanh truyền thông tổ chức thực sao? -Yếu 12 -Trung bình 21 - tốt 19 Phát triển chiến lược kinh doanh thực có hiệu mong muốn với nguồn lực kinh doanh doanh nghiệp? - Không Các nguồn lực kinh doanh không phù hợp để phát triển 12 hiệu lực thực thi chiến lược - Vừa phải Các nguồn lực kinh doanh phù hợp chưa 17 khai thác mộtcách hợp lý -Tốt Các nguồn lực kinh doanh phù hợp khai thác có hiệu 20 Bộ máy quản trị doanh nghiệp chứng tỏ có khả tốt để ứng xử nhanh hiệu với phát triển cập thời? - Không Các thông tin thị trường không cập thời thời gian xử lý quản trị chậm 54% - Bình thường Bộ máy quản trị doanh nghiệp tiếp nhận thông tin 23 thị trường cập nhật, thời gian ứng xử quản trị khác chưa cập thời Tốt Bộ máy quản trị thiết lập hệ thống thu thập thông tin có tính cập thời cao thời gian ứng xử nhanh 66% 92 34% 60% 6% 34% 49% 17% 26% 9% Phụ lục 4: Kết phân tích sản phẩm kinh doanh Công ty VITECO phương pháp ma trận BCG - Dữ liệu Dthu đơn Sản phẩm, dịch vụ Doa nh thu vị cạnh tranh mạnh (CTIN) Lắp đặt thiết bị viễn thông 31,401 150,000 3,152 45,000 4,343 7,000 9,275 165,000 7,643 50,000 1,329 10,000 713 70,000 651 18,500 Bảo dưỡng tổng đài cố định Xuất nhập uỷ thác Thương mại Sản xuất thiết bị viễn thông DV tư vấn Thiết kế Thuê thiết bị ULC Phủ sóng nhà 93 Thị Tốc độ phần tăng tương trưởng đối ngành 21% 30% 7% 5% 62% 30% 6% 10% 15% 10% 13% 1% 1% 0% 4% 20% - Kết phân tch sản phẩm kinh doanh Công ty VITECO dựa phương pháp ma trận BCG sau: Mức thị phần tương đối Question Star Tỷ lệ tăng trưởng ngành (%) Cash Cows Dogs 1234- Lắp đặt thiết bị viễn thông Thương mại Nhập ủy thác Sản xuất thiết bị viễn thông 5- Phủ sóng tòa nhà – Thuê TB ULC 7- Bảo dưỡng tổng đài cố định 8- Tư vấn thiết kế 94
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO giai đoạn 2016 2020 , Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO giai đoạn 2016 2020 , Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO giai đoạn 2016 2020 , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, 2 Khái niệm, mục đích và nội dung của hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp, CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY VITECO GIAI ĐOẠN 2016-2020, 3 Đánh giá mô hình SWOT của Công ty, 3 Kết quả mô hình nghiên cứu điều tra trắc nghiệm bảng câu hỏi và phỏng vấn, CHƯƠNG III: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO GIAI ĐOẠN 2016 – 2020, 3 Các giải pháp chung thực hiện các chiến lược kinh doanh đã lựa chọn đối với công ty VITECO trong giai đoạn 2016-2020, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay