Slide bài giảng kinh tế phát triển

292 427 0
  • Loading ...
1/292 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:17

Môn học: Kinh tế học phát triển (Development Economics) Giảng viên: Lương Thị Ngọc Oanh (Th.S KTPT-MA in Development Economics) Bộ môn Kinh tế học - trường ĐHNT Chương 1: Các nước phát triển cần thiết lựa chọn đường phát triển 1, Phân phối thu nhập Thế giới sao? Mét nöa dân chúng Thế giới có mức sống nào? 2, Các nước Thế giới phân loại sao? 3, Môn kinh tế phát triển nghiên cứu vấn đề gì? 4, Các nước phát triển có đặc điểm gì? Nội dung: Cuộc sống mét nöa dân số Thế giới thực trạng phân phối thu nhập toàn cầu Phân loại nước Thế giới Môn kinh tế học phát triển Sự hình thành nước phát triển Đặc điểm nước phát triển Phần1: Mét nöa dân số Thế giới sống sao? Cuộc sống hàng ngày gia đình điển hình Bắc Mỹ • • • • • • • Thu nhập TB~ 50.000 USD/năm Quy mô nhỏ: thành viên Căn hộ nhiều phòng thành phố nhà có vườn ven đô Tiện nghi nhà đầy đủ với đồ dùng đắt tiền nhập phù hợp Thức ăn phong phú với đặc sản như: hoa nhiệt đới, cà phê, thịt cá nhập Hai đứa học hành đầy đủ, chúng học đại học chọn nghề mà chúng thích Tuổi thọ TB ~ 79 năm Cuộc sống gia đình điển hình nông thôn châu Á • Thu nhập TB mức 250-300 USD kể thu nhập vật • Thường có 8-10 người hơn: Cha, mẹ, năm đến bảy đứa có cô họ • Họ nhà sống hộ tồi tàn có phòng, điện, nước hay hệ thống vệ sinh • Người lớn chữ năm đến bay đứa trẻ có đứa đến trường học đến bốn năm tiểu học • Các thành viên gia đình thường dễ bị ốm bác sĩ chăm sóc (các bác sĩ bận chăm sóc người giàu có TP • Tuổi thọ TB xấp xỉ 60 tuổi Phân phối thu nhập Thế giới năm 2007 (GNI/ng­êi tÝnh theo PP Atlas, nguån: WB) Toàn TG Các nước có thu nhập cao Các nước có thu nhập trung bình thấp Giá trị tuyệt đối Giá trị tuyệt đối Tỷ trọng so với toàn TG Giá trị tuyệt đối Tỷ trọng so với toàn TG GDP (tỷ USD) 54.347 40.197 74% 14.156 26% Dân số (triÖu ng­êi) 6.612 1.056 16% 5.556 84% Thu nhập/ Người 7.958 37.566 (USD) 2337 Thu nhập số nước năm 2005 (nguån: WB vµ Hayami Y., 2005) Tên nước GDP/người/năm Theo tỷ giá hối đoái thức PPP Thụy Sĩ 54930 37.080 Nhật Bản 38980 43.740 37.600 24.040 7.310 7.110 31.410 41.950 32.690 24.010 10.030 13.490 Mỹ Anh Cô- oét Mehico Balan Tên nước GDP/người/năm Theo tỷ giá hối đoái thức PPP Malaysia 4.960 10.320 Philippin 1.300 620 470 340 270 160 5.300 3.010 2.090 730 1.530 1.000 Việt Nam Banglađét Tanzania Nêpan Etiopia Khoảng cách thu nhập giới: Tỷ lệ thu nhập 20% dân số giàu nhất/20% dân số nghèo (nguồn: Y.Hayami, 2006) Năm 1960 Năm 1970 Năm 1980 Năm 1991 Năm 2000 30 32 45 61 70 Mức độ tiếp cận nước nhóm 20% giàu nghèo số quốc gia: Dân số giới sống sao? • Các kinh tế tăng trưởng • Khoảng cách phát triển người thu hẹp • Nhưng, mức độ bất bình đẳng kinh tế ngày lớn • Điều kiện sống nhóm dân quốc gia thể chênh lệch lớn Phần 2: Phân loại nước Thế giới • • • • Theo WB Theo UNDP Theo OECD Khái niệm nước phát triển 10 Khái niệm nghèo khổ Khái niệm chung: Nghèo tình trạng thiếu thốn nhiều phương diện như: thu nhập hạn chế, thiếu hội tạo thu nhập, thiếu tài sản để đảm bảo tiêu dùng, dễ bị tổn thương trước đột biến, tham gia vào trình định  Vì nghèo khổ đánh giá nhiều phương diện nên việc gộp tất khía cạnh số 279 Định nghĩa nghèo khổ WB • Theo WB, khái niệm nghèo khổ ngày mở rộng • Trước 1980: nghèo khổ coi hạn chế người nhu cầu gồm: tiêu dùng, dịch vụ xã hội nguồn lực • Từ 1980 đến nay: nghèo khổ coi hạn chế lực hội gồm: tiêu dùng, dịch vụ xã hội, nguồn lực tính dễ bị tổn thương đánh giá tình trạng nghèo khổ, không dựa vào tiêu chí thu nhập 280 What is poverty? Poverty is hunger Poverty is lack of shelter Poverty is being sick and not being able to see a doctor Poverty is not having access to school and not knowing how to read Poverty is not having a job, is fear for the future, living one day at a time Poverty is losing a child to illness brought about by unclean water Poverty is powerlessness, lack of representation and freedom 281 Định nghĩa nghèo khổ Hội nghị chống đói nghèo ESCAP, BKK (9/1993) • Nghèo tình trạng phận dân cư không hưởng thỏa mãn nhu cầu người mà xã hội thừa nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế xã hội phong tục tập quán địa phương • ĐN nhiều nước sử dụng có Việt Nam 282 Định nghĩa nghèo khổ theo từ điển Wikipedia • Nghèo khổ tình trạng cá nhân cộng đồng bị tước đi, hay thiếu yếu tố tối cần thiết cho mức sống tối thiểu • Nghèo khổ hiểu theo nhiều nhiều phương diện, yếu tố tối cần thiết bao gồm: (1) nguồn lực vật chất như: thức ăn, nước sạch, nơi (2) nguồn lực xã hội như: tiếp cận với thông tin, dịch vụ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, địa vị xã hội, quyền lực trị, (3) hội để tạo dựng giao thiệp/kết nối với người khác xã hội 283 Một câu hỏi nhỏ, dễ ợt Từ định nghĩa trên, bạn rút định nghĩa theo bạn hợp lý xét xem có “nghèo” không? 284 Nghèo khổ tuyệt đối nghèo khổ tương đối • Nghèo khổ tuyệt đối (absolute poverty): Thước đo nghèo khổ tuyệt đối cho biết số người sống ngưỡng nghèo định không thay đổi theo thời gian không gian • Ngưỡng nghèo tuyệt đối xây dựng dựa giả định để “để tồn tại” người nơi Thế giới cần lượng hàng hóa Để có thước đo chung toàn TG, ngưỡng nghèo tuyệt đối xét đến mức thu nhập cần thiết đến có lượng hàng hóa đủ “để tồn tại” thu nhập/chi tiêu cần phải quy đổi theo PPP • Theo tính toán WB, ngưỡng nghèo tuyệt đối xác định theo mức chi tiêu khoảng USD 1/ngày/ng (rất nghèo: extreme poverty) USD2/ ngày/ng (tương đối nghèo: moderate poverty) (2001, TG có 1,1 tỷ người sống mức 2,7 tỷ người sống mức 2) 285 Nghèo khổ tương đối • Nghèo khổ tương đối tình trạng sống mức tiêu chuẩn chấp nhận địa điểm thời gian xác định Những người coi nghèo tương đối người cảm thấy bị tước đoạt (cả thu nhập lợi ích khác) mà đa số người xã hội hưởng • Vì vậy, ngưỡng nghèo khổ tương đối thay đổi theo không gian thời gian • Một ví dụ ngưỡng nghèo khổ tương đối tình ràng mức thu nhập/chi tiêu thấp 25% giá trị thu nhập trung bình xã hội [(Mức TN cao nhất+mức TN thấp nhất)/2] 286 Các câu hỏi để thư giãn • 1, Khi có tăng trưởng kinh tế mức độ bất bình đẳng không thay đổi nghèo khổ tuyệt đối nghèo khổ tương đối thay đổi nào? • Tại nói nghèo khổ tương đối thể mức độ bất bình đẳng? 287 Phương pháp đánh giá nghèo khổ nước phát triển • Do thực trang mức độ phát triển nước phát triển, ngưỡng nghèo chủ yếu xác định dựa vào thu nhập/chi tiêu mà chưa nhấn mạnh đến yếu tố phi thu nhập khác 288 Ngưỡng nghèo khổ thu nhập Việt Nam • Nghèo khổ lương thực, thực phẩm • Ngưỡng nghèo chung: gồm phần chi tiêu cho hàng hóa phi lương thực • Năm 1993 (750.000đ/ng/năm 1.116.000 đ/ng/năm); năm 1998 (1.287.00đ 1.788.000đ) • Chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2001-2005 80.000đ/ng/tháng (vùng hải đảo, vùng núi); 100.000đ/ng/tháng (vùng đồng nông thôn); 150.000đ/ng/tháng (thành thị) 289 Chỉ số đánh giá nghèo khổ tổng hợp người • Việc xây dựng số nghèo khổ tổng hợp nỗ lực phản ánh nghèo khổ theo nghĩa chung rộng sau: “Nghèo khổ việc bị tước đoạt lựa chọn hội để sống sống mà người coi trọng/đánh giá cao” thu nhập thước đo hạn hẹp coi số tổng hợp • Chỉ số tổng hợp HPI-1 (Human Poverty Index-1) áp dụng cho nước phát triển HPI-2 (xem xét nhiều khía cạnh hơn) áp dụng cho nước phát triển (Đọc thêm website UNDP http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/docume 290 nts/hpi_1.pdf Các số đánh giá tình trạng nghèo đói quốc gia • Chỉ số đếm đầu người (HCI) số người nghèo • Tỷ lệ đếm đầu người (HCR) tỷ lệ người nghèo • Khoảng cách nghèo (Poverty Gap) mức độ trầm trọng tình trạng nghèo đói quốc gia 291 Chiến lược xóa đói giảm nghèo - WB đưa mục tiêu thiên niên kỷ yêu cầu quốc gia phát triển phải có chiến lược trực tiếp giải nghèo đói - WB đánh giá thành công nước phương diện thông qua việc xem xét mức độ giảm nghèo (tính theo %) tương ứng với % tăng trưởng kinh tế - Theo WB, Gini=0,6 1% TTKT giảm 1,5% số người nghèo (sống USD1/ngày) Gini=0,2 1% TTKT giảm 3% số người nghèo 292 Chiến lược toàn diện xóa đói giảm nghèo tăng trưởng (CPRGS) Chiến lược toàn diện xóa đói giảm nghèo tăng trưởng Thủ tướng Chính phủ VN phê duyệt ngày 21/5/2002 coi chương trình hành động để thực định hướng tăng trưởng kinh tế Chiến lược coi kết hợp hài hòa mục tiêu tăng trưởng kinh tế giải vấn đề xã hội (xem thêm website WB) 293 [...]...  Kinh tế phát triển có phạm vi lớn hơn 23 Các câu hỏi cơ bản • Tại sao cần có kinh tế học phát triển nghiên cứu về nền kinh tế các nước TG thứ ba? • Có một mô hình hay lý thuyết áp dụng chung cho tất cả các nước đang phát triển hay không? • Kinh tế phát triển đã phát triển như thế nào? 24 Tầm quan trọng, đặc điểm và mục tiêu của Kinh tế phát triển 25 Tầm quan trọng của KTPT Cần phải có môn kinh tế. .. tâm của KTPT bao gồm: (1) những nguyên nhân của tình trạng nghèo đói ở các nước kém phát triển và (2) con đường phát triển kinh tế cho các nước ở trình độ tiền công nghiệp hóa này 19 3.3 Bản chất của kinh tế phát triển và sự so sánh với các môn kinh tế học khác 20 Kinh tế phát triển và các môn kinh tế học khác (1) • Kinh tế học truyền thống (classical and neoclassical economics): Nghiên cứu sự phân bổ... nền công kém phát triển là nước chưa có cuộc cách mạng công nghiệp, mức vốn được tích lũy/lao động thấp, chưa có sự phát triển của ngành năng lượng và luyện kim với quy mô lớn, có rất ít những đổi mới về công nghệ • (3) HDI: tham khảo ở phần trước 16 Phần 3: Môn kinh tế học phát triển 1 Sự ra đời của môn kinh tế học phát triển (KTPT) 2 Đối tượng nghiên cứu 3 Bản chất của kinh tế phát triển và sự so... Công nghệ và khoa học đối với phát triển • Thương mại quốc tế và sự phát triển của các nước TG3 32 Các vấn đề KTPT thường đề cập (2/3) • Các lý thuyết về tăng trưởng và phát triển và sự phù hợp của các lý thuyết đó • Khả năng áp dụng kinh nghiệm của các nước phát triển cho quá trình phát triển của các nước đang phát triển • Bất bình đẳng về thu nhập, bất bình đẳng giới • Phát triển con người 33 1.5 Các... nghèo đói, khổ cực tại các nước đang phát triển • Y.Hayami : Kinh tế phát triển có nhiệm vụ chính là tìm ra cách thức để các nước đang phát triển thoát nghèo KTPT phải tìm câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để các nước đang phát triển hiện nay tiến vào con đường phát triển bền vững với mục đích trước mắt là giảm nghèo và mục tiêu trong dài hạn là bắt kịp các nước phát triển về mức độ thịnh vượng • D Hunt:... Không giống như các nước phát triển, tại các nước đang phát triển (1) thị trường hàng hóa và đầu vào không hoàn hảo, (2) người tiêu dùng và người sản xuất thiếu thông tin, (3) quá trình thay đổi cơ cấu và đang diễn ra trong xã hội cũng như toàn bộ nền kinh tế, (4) sự mất cân bằng trên thị trường trên các thị trường Trên phạm vi quốc tế: Các nước đang phát triển phải phát triển kinh tế trong bối cảnh thua... đang phát triển, không thể có môn mô hình phát triển chung cho tất cả các nhóm nước này Kinh tế phát triển cần phải linh hoạt và kết hợp các khái niệm và lý thuyết có liên quan từ kinh tế học truyền thống cùng với các mô hình mới và phương pháp tiếp cận rộng hơn xuất phát từ những hiểu biết về phát triển trong hiện tại và trong lịch sử của các nước TG thứ 3 • Kinh tế học hiện nay là một lĩnh vực luôn luôn... nhấn mạnh đến vai trò của quyền lực trong việc đưa ra các quyết định kinh tế 22 Kinh tế phát triển và các môn kinh tế học khác (3) • KTPT là sự mở rộng rất quan trọng của cả kinh tế học truyền thống và kinh tế chính trị học Bên cạnh việc nghiên cứu cách thức phân bổ có hiệu quả các nguồn lực khan hiếm, KTPT còn nghiên cứu các cơ chế kinh tê, chính trị, xã hội và thể chế cần thiết để đem lại sự cải thiện... chia các nước dựa trên chỉ số phát triển con người (HDI) • Chỉ số phát triển con người được nhà kinh tế học nổi tiếng người Pakistan đưa ra năm 1990 và được UNDP sử dụng từ năm 1993 trong báo cáo phát triển con người hàng năm • HDI là một chỉ số tổng hợp có tính đến các khía cạnh khác nhau của phát triển con người” và bao gồm: thu nhập (tính theo PPP) và các biến số phi kinh tế khác như: tuổi thọ bình... nước (SV tự tham khảo thêm) • Các nước phát triển • Các nước đang phát triển - Các nước có thu nhập thấp - Các nước có thu nhập trung bình - Các nước công nghiệp mới - Các nước thành viên OPEC 14 Những nước như thế nào được coi là nước đang phát triển? Nước đang phát triển là nước có (1) mức sống tương đối thấp, (2) nền công nghiệp kém phát triển, (3) chỉ số phát triển con người trung bình hoặc thấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng kinh tế phát triển, Slide bài giảng kinh tế phát triển, Slide bài giảng kinh tế phát triển

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay