BÀI 12 nước TA CUỐI THỜI TRẦN

12 155 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:08

Thø ngµy th¸ng 12 n¨m 2009 LÞch sư KiĨm tra bµi cò -Qu©n -Nªu M«ng – Nguyªn x©m bµi häc cđa cc kh¸ng chiÕnsang chèng qu©nlỵc x©mníc lỵc – Nguyªn taM«ng ba lÇn C¶ ba ?lÇn ,vua t«i ,qu©n d©n nhµ TrÇn ®Ịu ®ång lßng ,mu trÝ ®¸nh th¾ng qu©n x©m lỵc Thø ngµy th¸ng 12 nam 2009 LÞch sư Nước ta cuối thời Trần Ho¹t ®éng 1:Häc sinh ®äc thÇm SGK : Chu Văn An ( tên thật Chu An, 1292–1370) đại quan nhà Trần, phong tước Văn Trinh Cơng nên đời sau quen gọi là: Chu Văn An Thứ ngày tháng 12 năm 2009 Lịch sử Nước ta cuối thời Trần I/ Tình hình nước ta cuối thời Trần Ho¹t ®éng 2: Th¶o ln nhãm ®«i 1- Theo em nhµ TrÇn cã ®đ søc ®Ĩ g¸nh v¸c c«ng viƯc trÞ vi níc ta nua hay kh«ng ? Nhà Trần suy tàn, không đủ sức gánh vác công việc trò đất nước, cần có triều đại khác thay nhà Trần Thứ ngày tháng 12 năm 2009 Lịch sử Nước ta cuối thời Trần Câu 2: Ai truất ngơi vua Trần? Vào năm ? Tự xưng ? Năm 1400, Hồ Q Ly truất ngơi vua Trần tự xưng làm vua, lập nên nhà Hồ Thứ ngày tháng 12 năm 2009 Lịch sử Nước ta cuối thời Trần II/ Nhà Hồ thay Nhà Trần Năm 1400, Hồ Q Ly truất ngơi vua Trần tự xưng làm vua, lập nên nhà Hồ Thành Tây Đơ nhà Hồ (Thanh Hố) Thứ ngày tháng 12 năm 2009 Lịch sử Nước ta cuối thời Trần Thảo luận nhóm : Do đâu mà nhà Hồ khơng chống qn xâm lược ? + Do Nhà Hồ khơng đồn kết tồn dân + Do dựa vào qn đội Ghi nhớ Từ kỉ XIV, nhà Trần bước vào thời kì suy yếu Vua quan khơng quan tâm tới dân Dân ốn hận, dậy khởi nghĩa Năm 1400, Hồ Q Ly nhân hội truất ngơi vua Trần, lập nên Nhà Hồ Khơng chống qn xâm lược, nhà Hồ sụp đổ Đất nước ta bị nhà Minh hộ Cđng cè : - Khoanh vào đáp án - VỊ nhµ xem tríc bµi : ChiÕn th¾ng Chi Lăng Câu hỏi : Thời kì nhà Trần suy yếu ? A- Từ kỉ XVI B- Từ kỉ XIX C- Từ kỉ XIV D- Từ kỉ XVII [...]...Cñng cè : - Khoanh vào đáp án đúng - VÒ nhµ xem tríc bµi : ChiÕn th¾ng Chi Lăng Câu hỏi : Thời kì nhà Trần suy yếu ? A- Từ giữa thế kỉ XVI B- Từ giữa thế kỉ XIX C- Từ giữa thế kỉ XIV D- Từ giữa thế kỉ XVII
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI 12 nước TA CUỐI THỜI TRẦN , BÀI 12 nước TA CUỐI THỜI TRẦN , BÀI 12 nước TA CUỐI THỜI TRẦN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay