Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vận hành lưới điện phân phối của công ty điện lực gia lâm đến năm 2020

100 268 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 15:04

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI .10 1.1 Khái niệm lưới điện .11 1.2 Phân loại lưới điện .12 1.3 Nội dung công tác quản lý vận hành lưới điện 12 1.4 Các yêu cầu công tác quản lý vận hành lưới điện………………………….16 1.5 Một số phương hướng hoàn thiện công tác quản lý vận hành lưới điện phân phối 21 Tóm tắt chương 23 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LÂM 24 2.1 Giới thiệu Công ty điện lực Gia Lâm 25 2.2.Giới thiệu thực trạng lưới điện phân phối công ty Điện lực Gia Lâm 26 2.3 Phân tích thực trạng nội dung công tác quản lý vận hành lưới điện 27 2.4 Phân tích thực trạng công tác lập kế hoạch cho quản lý vận hành lưới điện .39 2.5 Phân tích thực trạng công tác tổ chức vận hành lưới điện 41 2.6 Phân tích nhân tố khác ảnh hưởng đến quản lý vận hành lưới điện 44 2.7 Tổng kết tồn nguyên nhân quản lý vận hành lưới điện 53 Tóm tắt chương 67 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LÂM ĐẾN NĂM 2020 69 3.1 Những định hướng phát triển Công ty điện lực Gia Lâm 70 3.2 Đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vận hành lưới điện phân phối Công ty điện lực Gia Lâm đến năm 2020 81 Tóm tắt chương 98 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu SAIFI SAIDI Diễn giải Số lần gián đoạn cung cấp điện trung bình lưới điện (System Average Interruption Frequency Index); Thời gian gián đoạn cung cấp điện trung bình lưới điện (System Average Interruption Duration Index); CAIFI Số lần điện trung bình khách hàng (Customer Average Interruption Frequency Index); CAIDI Thời gian điện trung bình khách hàng (Customer Average Interruption Duration Index); ASAI ASUI Mức độ sẵn sàng cung cấp điện tháng (Average Service Availability Index); Mức độ không sẵn sàng cung cấp điện (Average Service Unavailability Index); ENS Tổng điện không cung cấp (Energy Not Supplied); AENS Điện trung bình không cung cấp đến khách hàng (Average Energy Not Supplied); GIS Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System); VKTTĐ Vùng kinh tế trọng điểm ; EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam; TBA Trạm biến áp; MBA Máy biến áp; ĐD Đường dây; TSCĐ Tài sản cố định; CMIS Hệ thống thông tin quản lý khách hàng (Customer Management Information System); VHLĐ Vận hành lưới điện; QLLĐ Quản lý lưới điện; Ký hiệu Diễn giải QLDA Quản lý dự án; QLĐK Quản lý điện kế; CBCNV Cán công nhân viên; TP.HN Thành phố Hà nội; CSDL Cơ sở liệu; KĐTM Khu đô thị mới; ĐTXD Đầu tư xây dựng; SCL Sửa chữa lớn; QLVH Quản lý vận hành; PP Phân phối Lv Ths Luận văn thạc sĩ DANH MỤC BẢNG BIỂU Tên bảng TT Trang Bảng 2.1 Hạng mục lưới điện phân phối huyện Gia Lâm 26 Bảng 2.2 Tổng hợp cố lưới điện Công ty Điện lực Gia Lâm đến tháng 8/2016 30 Bảng 2.3 Bảng thống kê chi tiết cố lưới điện Công ty Điện lực Gia Lâm (Tính đến tháng năm 2016) 33 Bảng 2.4 Tổng hợp số kỹ thuật kinh doanh từ 2014 đến 38 tháng 8/2016 Bảng 2.5 Các chi phí quản lý vận hành lưới điện 39 Bảng 2.6 Tổng hợp số độ tin cậy từ tháng 1/2015 đến tháng 8/2016 46 Bảng 2.7 Bảng thống kê kết kinh doanh Công ty Điện lực Gia Lâm năm 2012 đến tháng 8/2016 51 Bảng 2.8 Thông số kỹ thuật trạm 110kV cấp điện cho Gia Lâm 57 Bảng 2.9 Mang tải đường dây cấp điện cho Huyện Gia Lâm 59 Bảng 3.1 Kết tính toán nhu cầu điện ngành công nghiệp, xây dựng 73 Bảng 3.2 Kết tính toán nhu cầu điện nông nghiệp, thủy lợi 74 Bảng 3.3 Kết tính toán nhu cầu điện thương mại dịch vụ 74 Bảng 3.4 Chỉ tiêu điện cho sinh hoạt khu dân cư 74 Bảng 3.5 Kết tính toán nhu cầu điện cho hoạt động khác 75 Bảng 3.6 Tổng hợp nhu cầu điện toàn Huyện Gia Lâm 75 Bảng 3.7 So sánh điện thương phẩm Huyện Gia Lâm với toàn thành phố Hà nội 76 Bảng 3.8 Phân vùng phụ tải đến năm 2020 78 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TT Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 2.4 Hình 2.5 Tên hình vẽ, đồ thị Chỉ số độ tin cậy SAIDI lưới điện phân phân phối số nước giới năm 2015 Chỉ số độ tin cậy SAIDI lưới điện phân phân phối số thành phố giới năm 2015 Chỉ số độ tin cậy SAIFI lưới điện phân phân phối số nước giới năm 2015 Chỉ số độ tin cậy SAIFI lưới điện phân phân phối số thành phố giới năm 2015 Sơ đồ hình xương cá nguyên nhân tác động đến chất lượng quản lý vận hành lưới điện Trang 40 41 42 43 68 PHẦN MỞ ĐẦU A TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngành điện ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn, có vai trò vô quan trọng kinh tế quốc dân Chính vậy, Đảng Nhà nước ta luôn tập trung đầu tư, đạo cách toàn diện hoạt động ngành điện Trong suốt trình hình thành phát triển mình, ngành điện cố gắng hoàn thành cách có hiệu nhiệm vụ trị, kinh tế, xã hội Đảng Nhà nước giao phó, đóng góp xứng đáng vào công đấu tranh bảo vệ giải phóng đất nước trước công đổi xây dựng đất nước, thực công nghiệp hoá, đại hoá ngày Từ chuyển đổi kinh tế từ chế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu bao cấp sang chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, ngành điện nói chung Chi nhánh điện Gia Lâm (nay Công ty Điện lực Gia Lâm) nói riêng phải cố gắng nhiều để thích nghi tồn điều kiện Khi Việt Nam hội nhập với giới, yêu cầu đổi ngành điện, thay đổi chế vận hành thị trường điện trở nên cấp bách Thị trường phát điện cạnh trạnh dần hình thành, chế bao cấp cho ngành điện từ từ bị loại bỏ Vị độc quyền Công ty điện lực dần xóa bỏ, môi trường kinh doanh ngày khó khăn, nguy phải cạnh tranh với đối thủ thương trường hữu Là cán gần năm năm công tác ngành điện, ý thức đến lúc phải thay đổi chế hoạt động cho phù hợp với điều kiện mới, phù hợp với xu hội nhập kinh tế giới, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày tăng người tiêu dùng thị trường Vì chọn đề tài: “Phân tích đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vận hành lưới điện phân phối Công ty Điện lực Gia Lâm đến năm 2020” B MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vận hành lưới phân phối Công ty Điện lực Gia Lâm đến năm 2020 C ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đối tượng nghiên cứu chất lượng điện chất lượng quản lý vận hành lưới điện Công ty Điện lực Gia Lâm Phạm vi nghiên cứu thực trạng công tác quản lý vận hành lưới điện Công ty Điện lực Gia Lâm từ tháng năm 2015 đến tháng năm 2016 D PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Các phương pháp sử dụng đề tài : Phân tích chất lượng dựa sở lý thuyết quản trị chất lượng, phân tích số liệu thống kê, so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật ngành điện, phân tích hệ thống để tìm nguyên nhân khách quan, chủ quan vấn đề chất lượng… E NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI Hệ thống hóa khái niệm lưới điện, tổn thất điện năng, ý nghĩa việc nâng cao chất lượng quản lý vận hành lưới điện tiêu chí đánh giá chất lượng quản lý vận hành lưới điện phân phối Phân tích thực trạng chất lượng quản lý vận hành lưới điện Huyện Gia Lâm Thành phố Hà Nội Đề xuất số giải pháp hoàn thiện lưới điện, hệ thống thông tin quản lý, đảm bảo nguồn nhân lực, giảm tổn thất điện nâng cao hài lòng khách hàng Công ty Điện lực Gia Lâm đến năm 2020 F KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN Tên đề tài : “Phân tích đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vận hành lưới điện phân phối Công ty Điện lực Gia Lâm đến năm 2020” Bố cục: Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý vận hành lưới điện phân phối Chương 2: Phân tích thực trạng công tác quản lý vận hành lưới điện Công ty Điện lực Gia Lâm Chương 3: Đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vận hành lưới điện phân phối Công ty Điện lực Gia Lâm CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI 10 cách áp dụng công nghệ tự động hoá vận hành lưới điện DAS) để tăng thời gian cung ứng điện Chiến lược đầu tư củng cố phát triển lưới điện hạ giúp cho Công ty Điện lực nâng cao vị thị trường mà giúp giảm tổn thất điện kỹ thuật lẫn thương mại, nâng cao hiệu kinh doanh điện năng, góp phần tăng doanh thu lợi nhuận Công ty Như biết, trình sản xuất tiêu dùng điện năng, có lượng điện cách vô ích tổn thất điện Tổn thất điện gồm có hai phần: - Tổn thất kỹ thuật: tổn thất yếu tố kỹ thuật gây như: chất lượng cáp điện, tiết diện, chất lượng máy biến áp, kết cấu lưới điện - Tổn thất thương mại: tổn thất yếu tố thương mại gây như: khách hàng lấy cắp điện, ghi số không xác, hoá đơn tiền điện sai Đầu tư cải tạo lưới điện hạ giúp Công ty Điện lực Gia Lâm giảm tổn thất điện mặt kỹ thuật phần tổn thất điện thương mại Phát triển lưới điện làm giảm bán kính cấp điện, điều đồng nghĩa với việc giảm tổn thất điện Thêm vào đó, việc cải tạo lưới điện, thay cáp điện cũ cáp có chất lượng tốt hơn, tiết diện lớn làm giảm điện trở dây dẫn giảm tổn thất kỹ thuật Không làm giảm tổn thất điện kỹ thuật, đầu tư cải tạo lưới điện giúp cho Điện lực hạn chế tổn thất thương mại cách thay dây trần cáp bọc có cách điện phù hợp với cấp điện áp, hạ ngầm 50 % lưới điện trung vào năm 2015 100 % lưới trung vào năm 2020, thay công tơ cũ công tơ có độ xác cao Theo yêu cầu Tổng Công ty, hàng năm từ đến 2020, Công ty Điện lực thay 50% công tơ khí công tơ điện tử giảm 0,4 % tổn thất điện tương đương với việc Công ty Điện lực tiết kiệm khoảng 2,2 triệu kwh/năm với số tiền khoảng 3.8 tỷ đồng/năm Đây khoản tiền đáng kể bối cảnh Công ty Điện lực gặp khó khăn huy động nguồn vốn 3.2.3 Nhóm giải pháp ứng dụng hệ thống thông tin, đổi công nghệ 86 3.2.3.1.Ứng dụng hệ thống thông tin + Nghiên cứu chuyên sâu ứng dụng GIS quản lý hệ thống thông tin lưới điện + Xây dựng chương trình mang tính chiến lược việc đầu tư sở kỹ thuật đồ (bản đồ kỹ thuật số), đào tạo người, hệ thống thu thập thông tin lưới điện thực địa + Xây dựng hệ thống thông tin dùng chung chia sẻ sở liệu dễ dàng Qui định chặt chẽ việc thu thập liệu, liệu dùng chung phải thống + Tổng giá trị thực ước khoản 1,574 tỉ đồng cho toàn lưới điện trung cần phải chuẩn hóa lại, số hóa toàn hệ thống lưới điện hạ thế, trạm điện, nhánh dây mắc điện vào khách hàng Lợi ích dự kiến giải pháp - Kích thích phát triển kinh tế xã hội địa phương - Nâng cao khả vận hành lưới điện, linh hoạt xử lý cố lưới điện - Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất, tăng lợi nhuận - Nâng cao suất lao động, tiết kiệm nhân lực 3.2.3.2 Đổi công nghệ - Điện loại hàng hoá đặc biệt, trình sản xuất tiêu dùng diễn đồng thời Điện hàng tồn kho hàng phế phẩm có khó loại trừ (có thể loại trừ gây tình trạng tạm ngừng bán điện) Trong thời gian tới, thực chủ trương công nghiệp hoá, đại hoá Đảng, môi trường đầu tư rộng mở, doanh nghiệp áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến sản xuất kinh doanh hàng hoá - Xu hướng giới Việt Nam áp dụng công nghệ tự động hóa vào công tác vận hành lưới điện để giảm thời gian phát xử lý cố tăng thời gian cung cấp điện cho khách hàng Công nghệ DAS áp dụng rộng rãi nước phát triển Theo công nghệ này, thiết bị bảo vệ 87 đóng cắt lưới điện kết nối với (có thể đường truyền riêng đường cáp điện lực) kết nối trung tâm xử lý Khi có cố xảy ra, hệ thống tự động phân tích, loại bỏ cô lập phần tử bị cố khỏi lưới điện Công nghệ làm giảm thời gian điện, nhanh chóng phát thiết bị hỏng hóc đảm bảo cung cấp điện liên tục ổn định cho khách hàng - Triển khai hệ thống SCADA để đảm bảo quản lý hệ thống lưới điện an toàn ổn định, hạn chế ngăn ngừa cố lưới điện - Áp dụng công nghệ đọc số công tơ từ xa giúp cho Công ty Điện lực tăng suất lao động, giảm thiểu sai sót chủ quan người công tác ghi số, đảm bảo tính toán hoá đơn xác góp phần hỗ trợ công tác thu tiền Để thực giải pháp trước mắt Công ty triển khai đọc số công tơ từ xa công tơ đầu nguồn ranh giới Công ty, khách hàng có sản lượng lớn Hiện địa bàn huyện Gia Lâm lắp đặt 2000 công tơ điện tử pha cấp cho hộ dân, chiếm khoảng 3% tổng số công tơ lưới Bước đầu hệ thống đo cập nhật số từ xa hoạt động tốt, giải phóng nhân lực cho công tác ghi số lập hóa đơn tiền điện Theo kế hoạch Tổng Công ty đến năm 2020 Công ty Điện lực Gia Lâm có 50% công tơ pha điện tử lưới hoàn tất việc đọc số công tơ từ xa cho 100 % công tơ thương phẩm vào năm 2025 Lợi ích dự kiến giải pháp: - Luôn theo dõi tình trạng hoạt động thiết bị, tính toán vận hành lưới điện theo sơ đồ nối dây tối ưu nhất, hiệu suất thiết bị cao - Giảm suất cố, nâng cao tính ổn định hệ thống vận hành tình trạng non tải, đầy tải tải - Tiết kiệm tối đa nhân lực, nâng cao đời sống cán công nhân viên nhờ tiết kiện tối đa quỹ tiền lương - Tạo niềm tin khách hàng, giảm đến mức thấp khiếu kiện sai sót chủ quan 3.2.4 Nhóm giải pháp khác 88 3.2.4.1 Giải pháp nhân Nguồn nhân lực nguồn lực quan trọng doanh nghiệp, tổ chức, yếu tố sống động, chủ thể tất hoạt động sản xuất kinh doanh Vì vậy, xây dựng, phát triển nguồn nhân lực mạnh chuyên môn đạo đức để đảm đương vai trò chủ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm vụ hàng đầu doanh nghiệp Hơn nữa, để cụ thể hoá chiến lược kinh doanh giai đoạn từ năm 2015 đến 2020 - giai đoạn then chốt với nhiều biến động trọng đại, ảnh hưởng sâu sắc đến toàn ngành điện, Công ty Điện lực Gia Lâm không quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ Với mục tiêu tăng cường chất lượng nhân lực, trọng vào đội ngũ kỹ sư điện công nghệ thông tin, đưa độ tuổi bình quân xuống 40 tuổi với mục tiêu: đưa tỷ lệ kỹ sư cấu nguồn nhân lực từ 26 % lên đến 35 % tỷ lệ công nhân có tay nghề cao từ % lên 15 % vào năm 2020 Các giải pháp tổng thể để xây dựng nguồn nhân lực bao gồm: - Tổ chức đào tạo lại cho đội ngũ CBCNV cách: + Tổ chức lớp đào tạo ngoại ngữ cho toàn đội ngũ cán quản lý từ phó phòng trở lên + Tổ chức đào tạo cao học cho người/năm - Cải tiến hệ thống tiền lương, thưởng, gắn tiền lương với công việc cụ thể, áp dụng cách tính tiền lương dựa mô hình KPI - Công tác tuyển dụng ban đầu phải thực nghiêm túc, việc đánh giá ứng viên phải khoa học để lựa chọn người vừa có tài vừa có đức - Tăng cường công tác tự đào tạo, lập kế hoạch đào tạo đào tạo lại phù hợp với yêu cầu thực tế công việc Công tác đào tạo phải coi hoạt động liên tục nhằm nâng cao lực cho thành viên qua nâng cao lực cho Công ty Nội dung đào tạo cần thiết kế chi tiết cho đối tượng, hình thức đào tạo cần đa dạng thích hợp với khả đặc 89 điểm đối tượng khác - Xây dựng chế đánh giá, khen thưởng kịp thời, xác làm động lực thúc đẩy người lao động phát huy khả tiềm tàng phục vụ công tác sản xuất kinh doanh điện - Trong lực lượng cán công nhân làm công tác quản lý vận hành lưới điện gồm có công nhân kỹ thuật điện, kỹ sư điện Ngoài kiến thức chuyên môn kỹ thuật trường học công nhân, kỹ sư phải đào tạo kiến thức quản lý vận hành lưới điện, quản trị kinh doanh như: Đối với công nhân điện: Cần đào tạo thêm vận hành thiết bị lưới điện đại, chương trình ứng dụng công nghệ tin học, thường xuyên phổ biến kinh nghiệm vận hành thực tế cho công nhân Một nội dung quan trọng cần phải liên tục đào tạo nâng cao ý thức trách nhiệm thực quy định kiểm sóat vận hành lưới Như phân tích chương luận văn ý thức chấp hành kỷ luật kiểm tra giám sát đội ngũ dẫn đến khó khăn công tác quản lý thông tin trạng lưới không ghi chép cập nhật đầy đủ, thông tin báo cáo chuyển phòng kỹ thuật điện lực sơ sài, mang tính đối phó, số lượng kiến nghị đề xuất giải pháp từ phía công nhân vận hành trực tiếp hạn chế Để giải thực trạng cần liên tục tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn kỷ luật chấp hành quy định công việc cho công nhân vận hành lưới, phát huy tinh thần làm việc sáng tạo, chủ động Bên cạnh giải pháp đào tạo cần chế cần thiết chế tài đủ mạnh để đủ sức ran đe cá nhân không chịu tuân thủ quy định cho nghỉ việc hay giảm lương, cắt thưởng phúc lợi khác… Cần khuyến khích gương người tốt việc tốt chấp hành kỷ luật vận hành kỹ thuật an tòan, kiểm tra báo cáo đầy đủ, kịp thời, đưa sáng kiến có giá trị cho điện lực phát phòng ngừa cố lưới Kỹ sư điện: Cần đào tạo thêm hệ chương trình quản lý, khai thác thiết bị, khóa học đầu tư xây dựng, lớp học ngắn hạn quản trị kinh doanh… 90 - Trước hết, cần rà soát, thống kê lại trình độ khả tất cán công nhân viên công tác đơn vị, lập hồ sơ nhân viên theo quy trình thống Chọn lọc nhân viên có trình độ lực nhằm chuẩn bị đội ngũ quản trị viên kế cận có lực trình độ phù hợp - Xác định số người hưu, người chuyển đào tạo kế hoạch kinh doanh để tuyển nhân viên - Chiêu mộ từ trường đại học: tổ chức chương trình viếng thăm giới thiệu Công ty Điện lực trường đại học, thiết kế tờ rơi giới thiệu chiêu mộ với thông tin lôi như: công việc làm gì, mức lương khởi điểm, sách đào tạo phát triển, hội thăng tiến, nội quy cấp cần thiết, trụ sở công ty Trao học bổng, tuyển sinh viên làm việc bán thời gian, chương trình hợp tác giáo dục với trường đại học tổ chức đợt thực tập phương pháp chiêu mộ hữu hiệu - Tạo chế lương bổng hấp dẫn khuyến khích người lao động tích cực đưa áp dụng sáng kiến công việc - Nhất thiết phải áp dụng quy trình đào tạo sát hạch cách chặt chẽ công tác bồi huấn nghề, nâng giữ bậc lương để người lao động chủ động trau kỹ nghiệp vụ chuyên môn, hoàn thành tốt công việc - Xây dựng hệ thống tóm tắt kỹ nhân viên để làm sở theo dõi chất lượng nhân lực, liệu cho việc đánh giá tuyển dụng nội - Xác định số người dôi dư, làm không chuyên môn phòng, đội đưa tiến trình cắt giảm - Đưa sách hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ cho lao động dôi dư, hỗ trợ kinh phí học nghề mới, xếp công việc công ty sau đào tạo lại mà đạt yêu cầu điện lực, hỗ trợ cho số lao động dôi dư xin việc làm nơi khác 3.2.4.2 Giải pháp giảm tổn thất điện Việc giảm tổn thất lưới điện phân phối chịu tác động nhiều yếu tố đòi hỏi nhiều biện pháp đồng Các biện pháp quản lý, hành nhằm 91 giảm tổn thất thương mại cần thực song song với nỗ lực giảm tổn thất kỹ thuật Có thể liệt kê biện pháp giảm tổn thất kỹ thuật lưới điện phân phối sau: Tối ưu hóa chế độ vận hành lưới điện Hạn chế vận hành không đối xứng Giảm chiều dài đường dây, cải tạo nâng tiết diện dây dẫn giảm bán kính cấp điện trạm biến áp Lắp đặt hệ thống tụ bù công suất phản kháng đảm bảo hệ số công suất cosφ Tăng dung lượng máy biến áp chịu tải nặng, tải, lựa chọn máy biến áp tỷ lệ tổn thất thất thấp, lõi thép làm vật liệu thép tốt Một số biện pháp kỹ thuật cần thực giai đoạn thiết kế – quy hoạch cải tạo, đầu tư xây dựng công trình Tuy nhiên, biện pháp kỹ thuật áp dụng trình vận hành lại biện pháp thiết thực hiệu thường gặp nhiều khó khăn Chẳng hạn, phụ tải có đặc điểm biến động theo thời gian tăng lên theo khu vực, dung lượng thiết bị bù công suất phản kháng nút thay đổi không bất biến Do cần phải xác định lại vị trí lắp đặt điều chỉnh lượng công suất bù lưới điện cần thiết Với vị trí lắp đặt lượng công suất bù tối ưu, giảm từ 5% đến 20% mức tổn thất điện Vận hành không đối xứng ảnh hưởng đến tỷ lệ tổn thất việc xác định phân tích phương án vận hành tìm phương án tối ưu khó khăn Tương tự vậy, phụ tải công nghiệp tăng lên đáng kể, thành phần sóng hài phụ tải loại nguyên nhân tăng tổn thất điện máy biến áp Việc phân tích, đánh giá nhằm đưa biện pháp giảm tác động sóng hài đòi hỏi phương tiện công nghệ định Vì cần đầu tư thiết bị công nghệ phù hợp, phần mềm phân tích lưới điện phân phối thực tính toán tối ưu chế độ vận hành, lập phương án xử lý trường hợp cố, sa thải phụ tải Sơ đồ lưới điện mô tả theo pha phân bố đồ số cho 92 phép lập kế hoạch thời điểm xuất phụ tải, tính toán chế độ làm việc lưới điện phân phối Ngoài việc giải vấn đề kỹ thuật phân tích phân bố công suất phản kháng, xác định thành phần sóng hài, tính toán chế độ vận hành không đối xứng, giải pháp phần mềm cho phép tính toán lập kế hoạch giảm tổn thất sở tối ứu hóa chế độ vận hành lưới điện Kế hoạch giảm tổn thất điện xây dựng từ nhiều phương án kỹ thuật theo lộ trình phân bổ theo thời gian Kế hoạch thay đổi cập nhật phù hợp với biến động phụ tải nguồn điện cung cấp Với chức kết hợp đánh giá phân tích độ tin cậy vận hành lưới điện, phần mềm công cụ hỗ trợ công tác thiết kế, quản lý vận hành đại sử dụng giới Các giải pháp quản lý cố (OMS-Outage Management System), ứng dụng đồ số (GIS) hay hết hợp với hệ thống giám sát điều khiển thu thập xử lý liệu (SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition) ứng dụng với phần mềm Nâng cao lực thông qua công cụ đại đồng hướng tích cực nhằm đạt mục tiêu quản lý vận hành lưới điện phân phối Giảm tổn thất điện mục tiêu quan trọng công ty Điện lực Giải pháp phần mềm phân tích lưới điện phân phối công cụ mạnh khai thác sử dụng hiệu nhiều công ty Điện lực giới Việc tiếp cận làm chủ công nghệ biện pháp hiệu giúp nâng cao lực kỹ sư thiết kế vận hành lưới điện Có thể liệt kê biện pháp giảm tổn thất kinh doanh lưới điện phân phối sau: Phân tích nguyên nhân gây tổn thất kinh doanh kỹ thuật, hoạch định khu vực đặc thù, tăng cường quản lý có trọng điểm vùng nóng tình trạng câu điện bất hợp pháp, vùng có tốc độ phát triển khách hàng mạnh, đẩy mạnh công tác phát triển, cải tạo lưới hạ giảm bán kính cấp điện, chuẩn hóa 93 lại liệu sai biệt quản lý thực tế, trọng công tác cập nhật khách hàng, thống kê lại đèn đường dân lập Phải thường xuyên tổ chức họp định kỳ hàng tháng đột xuất công tác hiệu suất khu vực nhằm phân tích đánh giá công tác triển khai, đề biện pháp giảm tổn thất lập kế họach thực Ban đạo công tác chống tổn thất thường xuyên theo dõi đạo để công tác hiệu suất khu vực có hiệu theo kế hoạch - Tiếp tục triển khai công tác thay bảo trì công tơ điện lâu năm lưới, thực tốt công tác kiểm tra chống vi phạm sử dụng điện, áp giá, thay điện kế đối tượng sử dụng điện giá, tiến tới sử dụng điện kế điện tử nhằm cân đồ thị phụ tải hạn chế ghi số điện kế thủ công, tiến tới tự động hóa hoàn toàn - Với chế giá điện khác cho thời điểm, khách hàng chuyển sang sử dụng điện thấp điểm Hiệu giải pháp góp phần tiết kiệm chi phí cách huy động nguồn điện có giá thành thấp tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng nguồn việc điều hòa phụ tải cao điểm thấp điểm Song song đó, giải pháp thay đổi công nghệ đo đếm điện cải thiện hệ số công suất cosϕ khách hàng lắp tụ bù công suất phản kháng để trả tiền mua điện vô công, hiệu cuối đảm bảo chất lượng điện cho khách hàng, giảm tối thiểu tượng sụt áp giảm tổn thất điện năng, tiết kiệm chi phí, tăng sản lượng điện thương phẩm - Lập danh sách khách hàng trọng điểm có mục đích sử dụng sản xuất thép, khách hàng công nghiệp, nước đá, sản xuất giấy, kho lạnh…và theo dõi kiểm tra định kỳ khách hàng - Tiếp theo đó, để giảm tổn thất Công ty cần bước kiện toàn, thay bảo trì hệ thống đo đếm hư cháy, sai số cao niên hạn, theo pháp lệnh đo lường - Thực công tác kiểm tra kiểm chứng có ý đến khách hàng trọng điểm nhạy cảm 94 - Thiết kế lại hệ thống dây mắc điện đưa điện kế nhà, niêm phong, kiện toàn dây nhị thứ đo đếm… 3.2.4.3 Xây dựng văn hoá doanh nghiệp đại Sau đại hội đảng VI, kinh tế Việt Nam chuyển từ kinh tế quan liêu kế hoạch hoá sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Các doanh nghiệp nhanh chóng biến đổi để thích nghi với thay đổi môi trường kinh doanh có cạnh tranh Tuy nhiên, doanh nghiệp kinh doanh điện năng, độc quyền Nhà nước nên chiến đấu để tồn thị trường Hơn nữa, điện lại đóng vai trò quan trọng thiếu hoạt động từ sản xuất kinh doanh đến tiêu dùng hàng ngày xã hội Điều tạo cho doanh nghiệp kinh doanh điện vị độc tôn thị trường Và hệ tình trạng cửa quyền, nhũng nhiễu phận cán công nhân viên ngành điện Thái độ tiêu cực ảnh hưởng lớn đến uy tín Công ty Điện lực, làm xấu hình ảnh doanh nghiệp tâm chí khách hàng Một thị trường mở cửa, cạnh tranh xuất hiện, Công ty điện lực gặp khó khăn mối quan hệ không tốt đẹp với khách hàng Bên cạnh đó, nhiều người Việt Nam quan niệm phục vụ người khác khiến cho người ta cảm thấy thấp việc làm mang lại lợi nhuận, lương bổng cho họ Vì vậy, để giải vấn đề cạnh tranh - động lực thay đổi chưa xuất hiện, cách tốt xây dựng văn hoá doanh nghiệp theo định hướng phục vụ khách hàng Có nhiều cách để gây dựng văn hoá doanh nghiệp, nhiên áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 hoạt động kinh doanh điện tỏ tối ưu Thông qua quy trình, quy định cụ thể,Công ty Điện lực vừa nâng cao hiệu làm việc vừa đảm bảo an toàn cho người lao động Hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 phải áp dụng cho cho toàn Công ty từ phòng ban đến tổ đội sản xuất nơi hàng ngày, hàng diễn tác nghiệp có liên quan trực tiếp đến khách hàng sử dụng điện Hệ thống ISO 9001: 2000 phải thực vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phải thấm nhuần đến CBCNV phải thực thi cách tự giác 95 lúc nơi Có vậy, Công ty Điện lực gây dựng tác phong làm việc công nghiệp, tạo văn hoá doanh nghiệp mang phong cách người Hà Nội theo định hướng phục vụ khách hàng 3.2.4.4 Nhóm giải pháp nâng cao hài lòng khách hàng - Phối hợp với trung tâm tiết kiệm lượng TP.Hà Nội mở hội nghị khách hàng cho loại hộ tiêu thụ lớn (nhà máy, xí nghiệp, khách sạn ) để phổ biến biện pháp thông dụng tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn công nghiệp, tư vấn cho khách hàng thực biện pháp - Phối hợp với quyền địa phương tuyên truyền đến khách hàng cách sử dụng điện an toàn phát loa truyền xã; hình thức vi phạm Nghị định Chính phủ bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp tờ rơi; tượng cố lưới điện, bất thường lưới điện số điện thoại liên lạc phát hiện tượng - Tập trung vào công tác phát triển khách hàng song song với việc hoàn thiện cấu trúc phát triển lưới điện, thực theo luật điện lực, ngành điện đầu tư cung cấp điện cho khách hàng nhằm nhanh chóng phát triển khách hàng, đặc biệt khách hàng công nghiệp - Tổ chức lớp học kỹ giao tiếp khách hàng cho phận vận hành lưới điện, phận giao dịch khách hàng, lắp đặt điện - Tổ chức lớp đào tạo vận hành thiết bị, xử lý cố, quản lý hệ thống thông tin lưới điện, thông tin khách hàng cho cán bộ, công nhân quản lý vận hành lưới điện - Phải làm tốt công tác phát triển khách hàng, giảm thủ tục hành giải nhanh yêu cầu lắp điện kế, lắp trạm biến áp, tăng cường công suất trạm biến áp Việc đưa phụ tải vào hoạt động nhanh chóng tăng sản lượng điện thương phẩm - Xây dựng tác phong làm việc mới, đáp ứng nhanh chóng yêu cầu khách hàng Xây dựng kế hoạch biện pháp hữu hiệu để khâu chăm sóc khách hàng ngày tốt 96 - Tiếp tục triển khai công tác giao dịch khách hàng cửa áp dụng tốt phân hệ phần mềm hệ thống thông tin quản lý khách hàng (CMIS Customer Management Information System) nhằm tăng cường công tác quản lý khách hàng Giải nhanh chóng thắc mắc khiếu nại khách hàng, hỗ trợ tư vấn khách hàng việc sử dụng điện an toàn - Đầu tư đổi công nghệ đo đếm điện năng, theo đó, xây dựng lộ trình thay toàn điện kế điện kế điện tử điện kế kỹ thuật số (theo kế hoạch công ty) đảm bảo chất lượng, đảm bảo vấn đề pháp lý đưa vào sử dụng nhằm tăng độ xác hạn chế tình trạng tác động vào điện kế để gian lận điện Đồng thời điện kế loại đáp ứng yêu cầu thu thập liệu từ xa, không cần phải đến nhà khách hàng ghi số điện kế mà liệu cần thiết gửi trung tâm xử lý điện lực - Quản lý tải trạm biến thế, đường dây trung thiết bị kỹ thuật số (đầu tư mới), gửi thông số vận hành đơn vị vận hành để đưa biện pháp xử lý tức thời phù hợp - Xây dựng đường dây nóng Điện lực để nắm bắt thông tin giải đáp thắc mắc, kiến nghị khách hàng 97 Tóm tắt chương Trong chương này, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vận hành lưới điện phân phối Công ty Điện lực Gia Lâm giai đoạn đến năm 2020 Các giải pháp đưa dựa quy hoạch phát triển điện lực Huyện Gia Lâm giai đoạn 2010-2020, dựa thực trạng quản lý vận hành lưới điện, nguồn nhân lực Công ty Điện lực nhu cầu phát triển địa phương, người sử dụng điện 98 KẾT LUẬN Ngành điện ngành đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng Trong trình phát triển nguồn điện lưới quốc gia Việt Nam vấn đề cần ý phải tìm giải pháp nâng cao chất lượng quản lý vận hành lưới nhằm đảm bảo lợi ích khách hàng (các doanh nghiệp, tổ chức, hộ tiêu thụ cá nhân), nâng cao doanh thu lợi nhuận cho công ty điện lực Chất lượng quản lý vận hành lưới phân phối cụ thể phạm vi lãnh thổ Việt Nam nghiên cứu, tiến trình Luận văn đóng góp nghiên cứu phạm vi lưới điện phân phối Huyện Gia Lâm Là cán công tác nghành điện, với kiến thức thu nhận từ khoá học, với kinh nghiệm tích luỹ trình lao động, với nỗ lực thân đặc biệt nhờ giúp đỡ quý báu Tiến sĩ Trần Thị Bích Ngọc hoàn thành luận văn với mong muốn đóng góp phần nhỏ bé để hoàn thiện công tác vận hành lưới điện Công ty Điện lực Gia Lâm Để hoàn thành luận văn nhận ủng hộ giúp đỡ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Trần Thị Bích Ngọc người bỏ nhiều công sức giúp đỡ hoàn thành công việc Tôi xin chân thành cảm ơn ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Gia Lâm nói riêng Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội nói chung, phòng ban, đồng nghiệp đóng góp ý kiến, cung cấp số liệu bổ sung cho luận văn Cuối mong tiếp tục nhận cộng tác, giúp đỡ người trình hoàn thiện tri thức công việc sau này./ 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tạ Thị Kiều An, Ngô Thị Ánh, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Hoàng Kiệt, Đinh Phượng Vương (2004), Quản lý chất lượng tổ chức, NXB Thống kê Trần Bách (2007) , Giáo trình lưới điện, NXB Giáo dục Lã Văn Bạt (2004), Bài giảng môn Quản lý Chất lượng doanh nghiệp, Khoa Kinh tế Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội Bộ công thương - Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo Quyết định số: Số 19/2006/QĐ-BCN ngày 17.6.2006 Công ty Điện lực Gia Lâm – Báo cáo công tác sản xuất kinh doanh (2015) Chính phủ - Nghị định 106/NĐ-CP ngày 17.8.2005 Chính phủ Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp Đỗ Văn Phức, Quản lý nhân lực, Nhà xuất khoa học kỹ thuật -2003 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Luật điện lực - Quốc hội thông qua ngày 03.12.2004 Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Báo cáo thường niên (2010 – 2015) 10 Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chiến lược phát triển ngành điện lực giai đoạn 2010 – 2020 11 Tổng Công ty điện lực TP.Hà Nội, Báo cáo thường niên (2012 – 2015) 12 Viện chiến lược sách công nghiệp - Bộ Công nghiệp, Quy hoạch ngành điện lực cho vùng kinh tế 13 Vụ công tác lập pháp (2005), Những nội dung Luật Điện lực, NXB Tư pháp 14 Trang web của: + Bộ Công thương: http://www.mot.gov.vn/web/guest/home + Tập đoàn điện lực Việt Nam: http://www.evn.com.vn/ + Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội: http://www.evnhanoi.com.vn/ 15 Các tài liệu khác số website thông tin điện lực thông tin khác nước 100
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vận hành lưới điện phân phối của công ty điện lực gia lâm đến năm 2020 , Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vận hành lưới điện phân phối của công ty điện lực gia lâm đến năm 2020 , Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vận hành lưới điện phân phối của công ty điện lực gia lâm đến năm 2020 , 3 Các nội dung công tác quản lý vận hành lưới điện, Để thống nhất thời gian và tiến độ công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất và thí nghiệm định kỳ thì ngay từ đầu năm các đơn vị quản lý vận hành là Phòng điều độ và Đội quản lý vận hành trạm biến áp phải lập xong bản đăng ký kế hoạch kiểm..., CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LÂM, CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LÂM ĐẾN NĂM 2020, - Dựa trên những phân tích về nhân tố hạn chế và nguyên nhân trong chương II cũng như quy hoạch điện huyện Gia Lâm đến năm 2020., Lợi ích dự kiến của giải pháp:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay